Kategoriler
Ş.A. YMM

3402-7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

Sirküler No: 3402

7236 sayılı Kanun “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”  09.06.2021 tarihli, 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup,  uygulama ile ilgili hususlar Kurumun 09.06.2021 tarihli, 2021/20 sayılı Genelgesi ile  09.06.2021 tarihli Basın Duyurusu’nda açıklanmıştır. Genelge ve Basım Duyurusu kapsamında;

İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının yapılandırılmasına başlanılmıştır. 30.04.2021 tarihinden önceki (bu tarih dahil) döneme ait Kurum alacakları bu kapsamdadır. Yapılandırmanın kapsamında; 

 • Sigorta primi,
  • Genel sağlık sigortası primi,
  • İşsizlik sigortası primi,
  • Sosyal güvenlik destek primi,
  • Ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
  • SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
  • 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,
  • İş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları,
  • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
  • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,
  • 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır.

Ayrıca Bağ-Kur (4/b) sigortalıları borçlarını Yapılandırma Kanunu kapsamında ödememeleri
halinde 30/04/2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri dondurularak, prim borçları
silinecektir. Sigortalılıkları 01.05.2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Değişim Oranı ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin
%90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak için 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.11.2021’e (31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) kadar ödemek gerekmektedir.

Borçlar ikişer aylık dönemlerde; 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur.

2021/Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar
ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler kanunun yayımı
tarihinden itibaren de 60 gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçları olmaması halinde 31.12.2021
tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2021’e kadar gelir
testine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Söz konusu genelgeye  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739   linkteki “KURUM GENELGELERİ” kısmından, genel yazıya da http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/basin_aciklamasi_20210611 linkteki “DUYURULAR” kısmından ulaşabilirsiniz.

SGK’ya borcu olan, söz konusu kanun kapsamında yapılandırma yapmak isteyen işveren veya yetkililerinin Genelgeyi gözden geçirmelerini ve kanun hükmünden yararlanmalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3359-4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 30.UNCU MADDESİNDE YER ALAN NİSAN, MAYIS AYLARINA AİT PRİM DESTEĞİ İLE İLGİLİ 2021/14 GENELGE YAYIMLANDI

Sirküler No: 3359

4447 sayılı Kanunun geçici 30.uncu maddesinde yer alan 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı fondan karşılanacak olup,  uygulamanın usul ve esasları  Kurumun 30.04.2021 tarihli,  2021/14 nolu Genelgesi ile aşağıda açıklanmıştır.

4447 sayılı Kanunun geçici 30.uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için;

a) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

b) İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi,

c) 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun
kapsamında bildirilen sigortalıların olması,

ç) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,

d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Destekten Yararlanma Süresi.

Prim desteğinden yukarıdaki maddedeki nace kodu kapsamındaki işyerlerinde 2021/Nisan ve Mayıs ayı/dönemi için uygulanacaktır.

Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler.

Prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli.

Prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden
giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan “07316- 4447 Sayılı Kanun Geçici 30.Madde – Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvik” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Genelgeye  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739#collapse5  linkten ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki nace koduyla faaliyet gösteren işveren veya yetkililerinin genelgeyi gözden geçirerek söz konusu teşvik hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3344-2021 YILI MART AYINA İLİŞKİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA SGK’NIN DUYURUSU

Sirküler No: 3344

Kurum 23.04.2021 tarihli duyurusu kapsamında;

Koranavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında 23-24-25/4/2021 tarihlerinde Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 22 Nisan 2021 tarihli 133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi süresi de 28/4/2021 tarihine uzatılmıştır.

Bu nedenle,   2021 yılı Mart ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” kısmı ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin son verilme süresi 28/4/2021 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır. 

Duyuruya http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20210423_11 linkten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3329-RAPORLU SİGORTALININ SGK’YA “VİZİTE WEB SERVİSİ”NDEN BİLDİRİMİ

Sirküler No: 3329

Sigortalıların istirahatli olduğu sürelere ait bildirimi, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma
gönderilmesi zorunlu hale getirilmişti. Aylık prim hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçmekteydi.

Kurum istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının (Çalışamazlık Bildirimi) işverence bildirimi ile ilgili yeni DUYURUSU aşağıdadır.

DUYURU kapsamında;

Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından Kuruma bildirilmesini sağlayan yeni bir  uygulama  olan vizite  web servisi işletime açılmıştır.

Söz konusu uygulama ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmıştır. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

01.01.2019-17.04.2020 TARİHLERİ ARASINDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA ERENLERİN İSTİHDAM EDİLMESİ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ KURUM 2020/50 GENELGESİNİ YAYIMLANDI

Sirküler No: 3173

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunun 12.inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 27.inci maddesindeki teşvik ile ilgili hususlar 30.11.2020 tarihli, 3168 nolu sirkümüzde açıklanmıştır. Uygulama ile ilgili usul ve esasları Kurum 2020/50 nolu Genelgesinde aşağıdaki başlıklar halinde açıklamıştır.

1- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 27.inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar. 

4447 sayılı Kanunun geçici 27.inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendine ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 1/12/2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi,

b) İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) başvuruda bulunulması,

c) 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınması,

ç) 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması, 

d) Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik
kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

e) Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması,

f) Fiilen çalıştırılması,

İşyeri yönünden;

 g) Özel sektör işverenine ait olması,

h) 4447 sayılı Kanunun geçici 27.inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

2- Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Kuruma verilmesi.

4447 sayılı Kanunun geçici 27.inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

3- Prim Desteğinden Yararlanma Süresi.

4447 sayılı Kanunun geçici 27.inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, maddede belirtilen şartları sağlayan sigortalılardan dolayı, 4447 sayılı Kanunun geçici 27.inci maddesinin yürürlüğe girdiği 1/12/2020 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanunun geçici 10.uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay prim desteğinden yararlanılabilecektir. 

4- İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Prim Desteği Tutarı.
4447 sayılı Kanunun geçici 27.inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca destek kapsamında işe alınan sigortalıların 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim  ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar destekten yararlanılacak olup, bu tutar her ay işverenlerin Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

5- Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli.

4447 sayılı Kanunun geçici 27.inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “17256- 4447 Sayılı Kanun Geçici 27. Madde – İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Genelgeye  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739#collapse5 linkten ulaşabilirsiniz.

Genelgedeki açıklamalar kapsamında işçileri olacak/olan işveren veya yetkililerinin Genelgeyi gözden geçirerek söz konusu teşvik hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

2019/OCAK-2020/NİSAN AYLARINDA/DÖNEMLERİNDE EN AZ SİGORTALI BİLDİRİMİ YAPILAN AYDAKİ/DÖNEMDEKİ SİGORTALI SAYISINA İLAVE OLARAK YENİ İSTİHDAM EDİLMESİ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ KURUM 2020/49 GENELGESİNİ YAYIMLANDI

Sirküler No: 3171

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunun 13.üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 28.inci maddesindeki teşvik ile ilgili hususlar 27.11.2020 tarihli, 3166 nolu sirkümüzde açıklanmıştır. Uygulama ile ilgili usul ve esasları Kurum 2020/49 nolu Genelgesinde aşağıdaki başlıklar halinde açıklamıştır. 

1- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 28 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Prim
Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar.

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için, 

Sigortalı yönünden;

a) 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak
sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,

b) 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

c) İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması,
ç) İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,

d) Sigortalının fiilen çalıştırılması,

İşyeri yönünden;

e) Özel sektör işverenine ait olması,

f) Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta
kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

g) 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten

yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,
Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 

2- Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Kuruma verilmesi. 

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma verilmiş olması gerekmektedir. 

3- Prim Desteğinden Yararlanma Süresi. 

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü (son gün  dahil) arasında işe alınan ve maddede belirtilen şartları sağlayan sigortalılardan dolayı, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay prim desteğinden yararlanılabilecektir.

4- İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Prim Desteği Tutarı. 

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca destek kapsamında işe alınan sigortalıların 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar destekten yararlanılacak olup, bu tutar her ay işverenlerin Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

5- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler. 

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

6- Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli. 

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “27256-4447 Sayılı Kanun Geçici 28.Madde – İlave İstihdam Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

7- Prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. 

Genelgeye  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739#collapse5 linkten ulaşabilirsiniz. 

Genelgedeki açıklamalar kapsamında işçileri olan/olacak işveren veya yetkililerinin Genelgeyi gözden geçirerek söz konusu teşvik hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

SGK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ 2020/35 NOLU GENELGESİNİ YAYINLADI.

Sirküler No: 3095

28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7252 sayılı Kanun “DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” ile getirilen  kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği alanların normal çalışmaya dönmeleri halinde uygulanacak teşvik ile ilgili hususları 29.07.2020 tarih ve 3076 nolu sirkümüzde açıklamıştık. Söz konusu teşvik ile ilgili Kurum 27.08.2020 tarih ve 2020/35 nolu Genelgesini yayınladı. Genelgedeki hükümlere göre;

4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesi ile,

 – 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri,

– 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi,

Durumunda özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.

Prim desteğinden yararlanılabilmesi için 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma verilmiş olması
gerekmektedir.

Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli.

4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Bu destekten yararlanan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanamayacaklar.

Genelgeye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739  linkten ulaşabilirsiniz.

Çalışanlarını kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlandırıp, bu kapsamdaki işçilerini fiilen çalıştıran işveren veya yetkililerinin Genelgeyi gözden geçirerek teşvik hükümlerinden  yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

APARTMAN YÖNETİMLERİNDE VE EV HİZMETLERİNDE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU YAYIMLANDI

Sirküler No: 3090

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (Apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin  GİB tarafından 21.08.2020 tarihinde kılavuz yayınlandı. Kılavuzdaki önemli hususlar aşağıdadır. 

APARTMAN YÖNETİMLERİNİN DURUMU VE KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI.

Apartman yönetimlerinin genel esaslar çerçevesinde, yönetimlerine bağlı olarak istihdam ettikleri sigortalı çalışanları için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini (vergi bölümü boş ve SGK bilgileri bölümü dolu olacak şekilde) vermeleri esastır. Ancak SGK “Kolay İşverenlik Uygulaması” na geçen APARTMAN YÖNETİMLERİ’nin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu yöntemden yararlanmak isteyen apartman yönetimleri e-bildirge şifreleri ile aşağıdaki adresten giriş yaptıktan sonra başvurularını tamamlayabilirler.

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi

EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞANLARININ DURUMU

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Hizmet akdiyle çalışan) bendi kapsamında ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmakta iken 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamına geçen işverenlere ait tahakkuklar otomatik olarak oluşturulduğundan bu işverenler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermeyecektir. Bu yöntemle oluşan tahakkuklar damga vergisine tabi değildir.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamına geçmeksizin işyeri sicil numarası üzerinden ev hizmetlerinde çalışan sigortalılarını 2020/Temmuz dönemi öncesinde e-Bildirge sisteminden SGK’ya bildiren işverenler, Sigortalı bildirimlerini 2020/Temmuz ayından itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vasıtasıyla yapmaları gerekecektir. Bu durumda olan işverenler de kolay işverenliğe sistem üzerinden gerekli işlemleri yaparak geçebilirler.

Kılavuza https://gib.gov.tr/vergi-kesintisi-yapmayanlar-icin-muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-duzenleme-kilavuzu linkten ulaşabilirsiniz.

Kapıcı, ev hizmetlileri ve vergi kesintileri olmayanlar gibi, çalışanları olan işveren veya yetkililerinin uygulama için kılavuzu gözden geçirmelerini, kolay işverenlik hükümlerinden yararlanmaların önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Erta Denetim

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Duyuru

Bülten: 2020/77

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA DUYURU

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır.

Uygulamanın başladığı tarihten itibaren mükelleflerimizden gelen sorular ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda, benzer hususları bulunabilecek diğer mükelleflerimizin de bilgilendirilmesi ve uygulamaya uyumun artırılmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki  açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 1. Zirai Tevkifat Yapmayan ve Çalıştırdıkları Hizmet Erbabı Sayısı 10 ve Daha Az Olanlarda Vergilendirme Dönemi:

Çalışanı bulunmayan mükellefler ile zirai tevkifat yapmayan mükellefler üç aylık vergilendirme dönemleri itibariyle beyanname vermeye devam edebilirler.

 • 1003A ve 1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Kullanımı:

– 1003A Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi:

 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vergi kesintileri ile sigorta primlerinin birlikte bildirilmesine mahsus genel kullanıma açık beyannamedir. Hem tüm vergi kesintileri hem de çalıştırılan sigortalıların prim ve hizmet bilgileri bu beyanname ile beyan edilecektir. Vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunmayan, sadece çalıştırdıkları sigortalıların prim ve hizmet bildirimlerini yapmak amacıyla 0003 gelir stopajı mükellefiyeti açtıranlar da 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini kullanacaklardır.

 – 1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi:

 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre beyannamelerini kendileri gönderebilen mükelleflerin çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin hem vergi kesintileri hem de sigorta primlerini, kurum politikaları gereği, ücret ödemeleri dışında kalan diğer vergi kesintilerinden ayrı olarak beyan etmek istemeleri halinde kullanabilecekleri beyanname olup, bunun için vergi dairesinden 0095 vergi türünden mükellefiyet açtırmaları ve “MuhSGK Özel Yetki” kullanıcısı tanımlı şifre almaları gerekmektedir. Bu şifreyi alan mükelleflerin, 1003A kodlu beyannamede çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bilgileri ile ücretlere ilişkin vergi kesintilerini beyan etmelerine Sistem tarafından izin verilmeyecektir.

 • Aile Sağlığı Merkezlerinin SGK Kayıtlarındaki NACE Kodlarının Kontrolü:

Aile Sağlığı Merkezleri SGK mevzuatına göre adi ortaklık veya gerçek kişi olarak tescil edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere göre ise Aile Sağlığı Merkezindeki doktorlardan birisi adına 0003 gelir stopaj mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir.

 • Kazancı Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Gönderilmesi İçin Yapılması Gerekenler:

Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan basit usulde vergilendirilen mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine başvururak 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadırlar.

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Vergilendirme Dönem Değişikliğinin Yapılması:

Vergilendirme dönemi 3 aylık olan mükelleflerden Nisan-Haziran/2020 dönemi Muhtasar Beyannamesinde 3. ay (Haziran ayı) için asgari ücretli veya diğer ücretli çalıştırdığını beyan edenlerin vergilendirme dönemi Başkanlığımız tarafından “aylık” olarak değiştirilmiştir. Bu mükelleflerimiz İnteraktif Vergi Dairesinden durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

 • Apartman Yönetimlerinin Durumu ve Kolay İşverenlik Uygulaması:

Apartman yönetimlerinin de genel esaslar çerçevesinde, yönetimlerine bağlı olarak istihdam ettikleri sigortalı çalışanları için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini (vergi bölümü boş ve SGK bilgileri bölümü dolu olacak şekilde) vermeleri esastır.  Ancak  SGK “Kolay İşverenlik Uygulaması” na geçen APARTMAN YÖNETİMLERİ’nin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine gerek bulunmamaktadır.  Bu yöntemden yararlanmak isteyen apartman yönetimleri e-bildirge şifreleri ile aşağıdaki adresten giriş yaptıktan sonra başvurularını tamamlayabilirler.

 • Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalışanlarının Durumu:

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmakta iken 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamına geçen işverenlere ait tahakkuklar otomatik olarak oluşturulduğundan bu işverenler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermeyecektir.

 • YETKİLİ VERGİ DAİRESİ: Evde Bakıcı veya Temzilik İşçisi Çalıştıran, Yazlık Evinde Bekçi Çalıştıran, Özel Yatında Personel İstihdam Eden, Özel İnşaatlarda İşçi Çalıştıranlar vb. lerinin  (Kolay İşverenlik ile Ek 9 Ev Hizmetlerine geçenler hariç) 0003 Türünden Vergi Mükellefiyeti Açılacak Vergi Dairesi:

a. Başka işleri dolayısıyla 0003 Gelir Stopaj Vergisi mükellefiyeti bulunanlar:

Öteden beri mükellefiyeti bulunanlar verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine çalışan sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını da bu beyannameye ekleyerek beyanname vermek zorundadır.

b. Türkiye’de ikamet edenlerden vergi mükellefiyeti bulunmayanlar:

Gerçek kişiler ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadır. 0003 Gelir Vergisi Stopajı mükellefiyeti vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de başvuru yapılabilir. Bunun için;

– İnteraktif Vergi Dairesine kullanıcı kodu / vergi kimlik no / T.C. kimlik no ve şifre bilgileri ile giriş yapılır.

– Sisteme giriş yapıldıktan sonra “İşlem Başlat / Mükellefiyet İşlemleri / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi” ile başvuruda bulunulur.

c. Türkiye’de ikamet etmeyenlerden vergi mükellefiyeti bulunmayanlar:

Türkiye’de ikamet etmeyenler, Türkiye’de çalıştırdıkları sigortalının bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine mükellefiyet açtırmaları gerekmektedir.

 • Kanun No – Belge Türü vb. Nedenlerle Birden Fazla Satırda Yer Alması Gereken Sigortalılar İçin Gelir Vergisi ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Alanlarının Doldurulması:

Sigortalının bilgilerinin, SGK bildirimleri bölümünde birden fazla satırda yer almasının gerektiği durumlarda AGİ tek bir satıra yazılmalıdır. Gelir vergisi kesintisi ayrıştırılabiliyorsa ayrı ayrı, ayrıştırılamıyorsa tek bir satıra yazılarak beyanda bulunulmalıdır.

 1.  Sigorta Bildirimleri Bölümünde Gün Bilgisine İlişkin Hataların Giderilmesi:

“Prim Ödeme Gün Sayısı”, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan için ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün olması dikkate alınmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilmelidir.

 1. Eksik Adres Bilgisi Hatasının Düzeltimi:

“UAVT adresi bulunamadı.” şeklinde hata alan işverenlerin aşağıdaki adresten sisteme girip adreslerini tanımlanmaları gerekmektedir. Adresleri UAVT sisteminde kayıtlı değilse bir kereye mahsus “Ulusal Adres Veri Tabanında işyerinin adres bilgilerine ulaşılamamıştır.” kutucuğunu işaretlemeleri halinde  bu uyarı mesajını almayacaklardır.

 1. Sigorta Bilgileri Bölümünde Tescile İlişkin Alınan Hatalar ve Düzeltimi:

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanması mümkün bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda mükelleflerimize/işverenlerimize hatalı girişlere ilişkin mesaj dönülmektedir.

 1.  Vergi Kimlik Numarası ile SGK İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi Gereği:

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numarası ile prim ve hizmet bilgileri bildirilecek SGK işyeri sicil numaralarının Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesinde “Mükellef İşlemleri” modülünde “Mükellef Dosyası” altında yer alan “SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri” bölümünden kontrol edilmesi ve eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması gerekmektedir.

 1.  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Diğer Hususlar

1- Bankaların kayıtlı işyerlerinin SGK sistemindeki tescil bilgilerinin (faaliyette bulunulan sektör alanı) “BANKA” olarak güncellenmesi halinde banka merkezinden gönderilen beyannameler tüm şubeleri içerir şekilde gönderilebilecektir.

2- e-Bildirge v.2 üzerinden sadece Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri bildirge gönderebileceklerdir. Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında kalan işverenler ise e-Bildirge v.2 üzerinden bildirge gönderemeyecek olup e-Beyanname sistemi üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi göndereceklerdir.

3- Toplu İş Sözleşmesine (TİS) ilişkin belgeler e-Bildirge v.1’den verilmeye devam edilecektir.

4- 2020/6 ve öncesi için geriye yönelik belgeler (B TAHAKKUK NEDENİ) e-Bildirge v.2 den gönderilecektir. Ancak 2020/7 ve sonrası dönemleri için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanılacaktır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile gönderilen çalışanlara ilişkin geriye yönelik bilgiler işveren intrada ilgili Kurum ünitesinin onayına düşecektir.

5- SGK sistemlerinde, tescilde genel bütçe olarak işaretlenmiş ve e-Bildirge v.2 uygulamasından Aylık Prim ve Hizmet Belgesi göndermiş ancak daha sonra tescildeki genel bütçe kodu kaldırılmış işyerleri için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmek istenildiğinde “Diğer ortamdan verilmiş belgeniz var belge veremezsiniz.” uyarısı verilmeksizin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmesine izin verilecektir.

6- Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı adına, Vergi İletişim Merkezi (189) veya mphb@gelirler.gov.tr adresinden gerekli teknik ve mevzuat desteği verilmektedir. Beyannamenin “SGK Bildirimleri” bölümü ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (170) veya isverensistemi@sgk.gov.tr adresinden gerekli hizmetler verilmektedir.

https://www.gib.gov.tr/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-uygulamasinda-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar-hakkinda-duyuru

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Ş.A. YMM

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ TÜRKİYE GENELİNDE 01 TEMMUZ 2020 AYINDAN İTİBAREN BAŞLADI

Sirküler No: 3083

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin birleştirilmesi ile ilgili hususlar 17.08.2016 tarih 1897 nolu, 22.03.2017 tarih, 2033 nolu, 21.01.2020 tarih, 2852 nolu, 27.01.2020 tarih, 2861 nolu,  sirkülerimizde detaylı olarak açıklanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Ağustos 2020 ayında yaptıkları duyuruda   01.07.2020 tarihinden itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi birleştirme uygulamasına geçileceği belirtilmiştir. Duyurular ile yapılan açıklamalar aşağıdadır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

– Kırşehir ilindeki işverenler için 01.06.2017,

– Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler için 01.01.2018,

– Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki işverenler için 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen işyerleri için, aylık asgari ücreti (2.943,-TL) geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri (294,30 TL) tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Uygulama ile ilgili kılavuzlara https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GİB ve SGK duyurularına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20200805_11

https://www.turmob.org.tr/Mevzuat/PDF/17861

Pilot iller dışında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni yeni verecek olacak işveren veya yetkililerinin uygulamada sorun yaşamamaları için yukarıdaki kılavuzları ve diğer hususları gözden geçirmelerini, cezalı duruma düşmemeleri için Temmuz 2020 ayına ait Muhtasar ve  Prim Hizmet Beyannamelerini beyanname verme süresi olan 26 Ağustos 2020 tarihinden önceki haftalarda kuruma göndermelerini, onay aşamasında beyannamelerini onaylamayanların sistemde gözüken sorunları beyanname verme dönemine kadar çözerek beyannamelerini e-beyanname kapsamında Kuruma göndermelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.