Kategoriler
Ş.A. YMM

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN YENİDEN UZATILMASI KARARINA AİT DUYURUSU

Sirküler No: 3027

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 16 ıncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline Kaydolmak zorundadır.

Ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 30.06.2020 tarihine kadar belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmasına,

-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 30.09.2020 tarihine kadar belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına,

-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 31.12.2020 tarihine kadar belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, kadar uzatılmasına,

Karar verilmiştir.

Veri Sorumluları Sicili, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) sadece internet üzerinden kayıt yapılabilir.

Sicile kayıt zorunluluğu bulunan veri sorumluların sicile süreside kayıt olmaması durumunda ya da kaydın yönetmelikte belirlenen şartları sağlamaması durumunda yirmi bin (20.000) TL’den bir milyon (1.000.000) TL’ye kadar idari para cezası verileceğini önemle hatırlatmak isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar,

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 15.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar,

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenlere 25.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar, idari para cezası verilecek.

Özel hayatın korunmasını ve güvence altına alınmasını temin etme amacını taşıyan Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesi, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kişilere altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Söz konusu Kanun yürürlükte olduğundan veri ihlalinden dolayı ceza kesilebileceğini hatırlatmak isteriz.

VERBİS ile ilgili detaylı açıklamalara Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun https://www.kvkk.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

İHRACAT GENELGESİNİN İHRACAT BEDELİNİN TAHSİLİ VE KABULÜ İŞLEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3026

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.06.2020 tarihli yazısı gereğince, İhracat bedelinin tahsili ve kabulü başlıklı 8’inci maddesine 13 numaralı fıkra eklenmiştir.

Yapılan değişiklikle;

İhracat bedelinin Türkiye’deki bankalarca yurt dışındaki bankalar ile gerçek veya tüzel kişilere açılan kredilerden karşılanması mümkündür. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE İKTİSAP EDİLEN DAİRELERİN ÇOCUKLARINA BEDELSİZ SATIŞINDA VERGİLENDİRME HUSUSU

Sirküler No: 3025

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 23.08.2019 tarih ve 96620903-120-E.101608 sayılı özelgesinde;

… İlçesi … Mahallesinde bulunan; …pafta, … parsel numaralı arsa için 01.10.2013 tarihinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlediği, müteahhit tarafından inşa edilen ve arsa sahibi olarak uhdenizde kalan 3 adet mesken vasıflı gayrimenkulün bedelsiz olarak çocuklarınıza devredildiği, tapuda devir işlemlerinin satış şeklinde yapıldığı, satış bedeli olarak emlak vergi değerlerinin esas alındığı ve bu işlemler karşılığında gerçekte herhangi bir bedel alınmadığı belirtilerek, ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefi olup olmayacağı hususunda  görüşü  talep edilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesinde; gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde ettikleri kazancın ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Ticari faaliyet emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması, böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması, şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşması gerekmektedir.

Gayrimenkul alım satımı ticari bir organizasyon içinde yapıldığında alım satımın ticari faaliyetin bir unsuru sayılması, ancak ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile açıkça belli olmadığı hallerde faaliyetin devamlılık kasıt ve niyeti ile yapıldığını belirleyen objektif ölçü olarak, muamelede çokluk olup olmadığına bakılması gerekmektedir.

Buna göre, gayrimenkullerin iktisap tarihinden sonra aynı kişiye farklı tarihlerde veya farklı kişilere aynı tarihte veya birbirini izleyen tarihlerde satılması durumunda yapılan satışlar devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesine göre ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Aynı Kanunun mükerrer 80 inci maddesinde ise, iktisap şekli ne olursa olsun 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile tarafınıza verilen dairelerin herhangi bir bedel alınmaksızın çocuklarınıza devredildiğinin ispatı halinde gelir vergisi yönünden vergilendirme yapılamayacak olup, ivazsız intikal şeklinde gerçekleşen söz konusu işlemlerin veraset ve intikal vergisi kapsamında vergilendirmesi gerekmektedir.

Aynı takvim yılında …..satılan gayrimenkulden elde edilen kazanç ise Gelir Vergisi Kanunu yönünden değer artışı kazancı hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Öte yandan, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında iktisap edilen gayrimenkullerin altsoy dahil farklı kişilere bedel mukabili satışı halinde, yapılan satışlar devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, elde ettiğiniz kazanç, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesine göre ticari kazanç olarak vergilendirilecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ HATIRLATMASI

Sirküler No: 3024

Geri Kazanım Katılım Beyannamesi Genel Tebliğinin beyan ve ödeme süresinde yapılan değişiklik 25.03.2020 tarihli sirkümüz ile açıklanmış bulunmaktadır.

Beyan ve ödeme süresini yeniden hatırlatmak istedik.

2872 sayılı Çevre Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altışar aylık, 2021 yılı ve takip eden yıllar için üçer aylık beyan dönemleri olarak belirlenmiştir. 

-2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri:

a-) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b-) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

-2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri:

a-) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b-) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c-) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç-) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

– Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler.

Ocak-Haziran/2020 dönemlerini kapsayan birinci altı aylık dönem Geri kazanım Katılım Payı beyannamesi 31.07.2020 tarihinde beyan edilerek aynı sürede ödenmesi gerekecektir.

Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dahil etmeyeceklerdir. 

Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31/07/2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

DERNEK GENEL KURUL TOPLANTILARININ ERTELENMESİ

Sirküler No: 3022

17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesinin (ç) bendinde ” 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

Hükmüne yer verilmiştir.

Derneklerin mücbir sebep (COVID-19 salgını) dolayısıyla İçişleri Bakanlığı emri ile ertelemiş oldukları genel kurul toplantılarını, ertelemenin sona ereceği 31.07.2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde (01.08.2020-30.08.2020 tarihleri arasında) yapmaları gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığınca süre sonunda yeni bir erteleme yapılması halinde, söz konusu yükümlülüklerin yeni erteleme süresini müteakip 30 gün içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

VAKIFLARIN GENEL KURUL TOPLANTISININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Sirküler No: 3021

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarih ve 48829 sayılı duyurusu.

İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih ve E.5361 sayılı “Coronavirüs Tedbirleri” konulu genelgesi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf) genel kurulları ve insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri 16.03.2020 tarihi itibariyle geçici olarak ertelenmiş olduğu 17.03.2020 tarihinde e posta yoluyla vakıflara ve Bölge Müdürlüklerimize duyurulmuştur.

Ancak, Vakıfların genel kurul toplantılarını toplu olarak bir araya gelerek yaptığı tespit edilmiştir. Bu nedenle vakıflar tarafından yapılacak seçimli genel kurul toplantıları 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. 

Ancak, vakfın icra-i yönetim faaliyetlerini kısıtlayıcı bir hüküm söz konusu değildir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA VERİLEN KARAR

Sirküler No: 3020

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri” başlıklı 16 ıncı maddesi göz önünde bulundurularak 02.04.2018 tarih ve 2018/32 sayılı Kişisel Verileri Koruma kurulunca verilen kararın 3’üncü maddesi ile, dernekler, vakıflar ile sendikalar için veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirilerek 15.05.2018 tarih ve 30422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu defa, 09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verileri Korumu Kurumu tarafından  22.04.2020 tarih ve 2020/315 sayılı kurul kararında; Dernekler Kanununa göre kurulan dernekler, Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflar, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalar “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel verileri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

BELLİ BİR PARAYI İÇERMEYEN SÖZLEŞME İÇİN DAMGA VERGİSİ HUSUSU

Sirküler No: 3019

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 14.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1460-412 sayılı özelgesinde;

Şirketin “Yalnızca Regülatörü ve HES İnşaatı” işine yönelik olarak ….Müşavirlik Mimarlık Mühendislik Taah. Tur. San. Tic. A.Ş. ile yapılan taşeron sözleşmesinde belirtilen işin birim fiyatlar üzerinden yapılacağı fakat işin miktarının belli olmaması sebebiyle sözleşmenin imzalandığı tarihte tutarının bilinmediği ve hesap edilebilir bir tutara ulaşılamadığı belirtilerek söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiştir.

“488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade etmekte, 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imzalayanlar olduğu, 10 uncu maddesinde, damga vergisi nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.”

Buna göre, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda sayılmayan belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmeler için damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, sözleşmenin düzenlendiği tarihte belli parayı ihtiva etmesi veya eklerinde belli paranın tespitine imkan veren verilerin olması veya atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunabilmesi halinde, sözleşmenin bu tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Düzenlendiği anda belli parayı ihtiva etmediğinden damga vergisine konu teşkil etmeyen kağıtlara ilişkin olarak bedelin sözleşme düzenlendikten sonra belirlenerek sözleşmeye şerh konulması ya da kağıda ait belli parayı gösteren ve ilk kağıda atıf yapan yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, sözleşme değişikliğine ilişkin bu kağıdın/şerhin damga vergisine tabi tutulacağı,

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

PERSONEL TAŞIMACILIĞI SÖZLEŞMELERİ İÇİN ÖZELLİK ARZ EDEN BİR ÖZELGE.

Sirküler No: 3016

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 03.09.2014 tarih ve 97895701-155-[1-2012/242]-2158 sayılı özelgesinde;

“Şirket ile  …. Ltd. Şti arasında personel taşımacılığı sözleşmesi düzenlendiği, sözleşmede kişi ve semtlere göre bedel değiştiğinden tutar yazılmadığı, bu nedenle maktu damga vergisi ödendiği, düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılmadığından sözleşmeye ilişkin damga vergisi hususunda görüş talep edilmiştir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade etmekte,3’üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisi nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukaeleame, taahhütname ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Düzenlenen sözleşmede taşınacak kişi sayısı, vardiya sayısı ve kişi başı ücrete göre hesaplanacak matrah üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.”

Yukarıdaki özelgede önem arz eden husus; sözleşmede kişi ve semtlere göre bedel değiştiğinden tutar yazılı olmayan sözleşmeler içinde işletme bünyesinde mevcut bilgilerden hareketle (taşınacak kişi sayısı, vardiya sayısı ve kişi başı ücret) matematiksel hesaplama yapılarak matrahın tespit edilmesi gerektiği yönündedir.

Aynı özelge konusu; yemek hizmeti alımı için düzenlenen ve yemek alacak personel sayısı belirtilmeyen ve sadece birim fiyata yer verilen “yemek hizmeti alımı” sözleşmelerine de emsal teşkil etmektedir. Her fabrikada imza günü yemek yiyecek çalışan sayısı bellidir. Ayrıca her sabah mutfak, pişireceği yemek sayısını kayıtlara geçmektedir. Dışarıdan yemek temin ediliyorsa yine imza günü sözleşmede yazılı olmasa bile irsaliyede gelen yemek sayısı bellidir. Bu sebeplerle damga vergisi kapsamındadır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

İKİ ANONİM ŞİRKETİN ORTAK OLARAK İKTİSAP EDECEĞİ ARAÇ İÇİN BELGE DÜZENİ VE İNDİRİM HUSUSU

Sirküler No: 3014

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 04.03.2013 tarih ve 11395140-019.01-316 sayılı özelgesinde;

İki anonim şirket olarak ortak kullanım amaçlı ortak ödemeli ve ortak ruhsat sahipli yeni ticari araç satın alınacağı belirtilerek, satıcı kurumun faturayı iki şirket adına nasıl düzenleyeceği ile KDV, ÖTV ve MTV uygulaması hususunda görüş talep edilmiştir.

Vergi Usul Kanunu yönünden

Kanun’un 231 inci maddesinde fatura düzenlemek zorunda olanların, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre iki anonim şirket tarafından olarak satın alınacak araç için satıcı tarafından düzenlenecek olan faturada, her iki ortak unvanlarının ve adreslerinin yazılması gerekmekte olup düzenlenen faturada   araçtaki hisse nispetinde kayıtlara alınması mümkün bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi yönünden

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV tutarını indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını en son düzenleme ile (takip eden takvim yılı) aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Satın alınan ticari araçla ilgili yüklenilen KDV, mükellefler adına ortak olarak düzenlenen belgede her bir mükellef adına düşen hisse ve KDV tutarlarının belirtilmesi veya mükelleflere hisseleri oranında düzenlenen belgelerde KDV tutarlarının ayrıca belirtilmesi ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi halinde indirim konusu yapılabilecektir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu yönünden

4760 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi ile Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait ÖTV tutarının ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce beyan edilerek ödenmesi gerekeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme göre, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçların ilk iktisabında vergi doğmakta ve faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran üzerinden hesaplanan ÖTV’nin, faturanın düzenlendiği tarihte beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden

197 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlaması gerektiği hükmü yer almaktadır.

Buna göre taşıtlara sahip olan ortakların hisselerinin kesin olarak belirtilmesi ve hisse oranında tahakkuk verilmesinin istenilmesi halinde, taşıtın bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğünce her bir ortak adına hisse oranı kadar motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilmesi imkanı bulunmaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.