Kategoriler
Ş.A. YMM

İŞSİZLİK SİGORTASI %1 PRİM DESTEĞİ İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU

Sirküler No: 3152

Üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerine işsizlik sigortası primi işveren payı desteği sağlanmasına ilişkin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında;
“20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta
yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınır. Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir. İşverenler bu fıkrada öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu teşvikten yeniden yararlanır. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınır.”

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu madde kapsamında teşvikten yararlanmanın usul ve esasları 31/12/2018 tarihli, 30642 sayılı (4.Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de açıklanmıştı.

Ek 4.üncü maddeye ilişkin program çalışmaları tamamlanarak indirim kapsamına giren işyerlerinin 2019 yılı ilk altı ayına ait işsizlik indirimi tutarları işyeri emanet listelerinde gösterilmiş olup, kapsama giren işyerleri için hesaplanan 2019/1,2,3,4,5,6.ıncı aylara ait indirim tutarları 2020/9.uncu dönem cari ay borçlarına Kurum sistemlerince mahsup edilmiştir.
Mahsup işlemi, Ek 4.üncü madde kapsamına giren ve 2020/9.uncu dönem cari ay borcu olan işyerleri için yapılmış olmakla birlikte, kurumca  İşveren intra – Tahsilat – Silinmiş Emanet bölümünden “Ek 4 %1 işsizlik indirimi” açıklamasının, ayrıca 2020/9.uncu dönem H/C kartlarında yer alan tahsilat tarihi hareketlerinden ise tahsilat satırının üzerine basılması ile birlikte “Ek 4 %1 işsizlik indirimi” açıklamasının görüntülenmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu durumda,  işverenlerin banka sistemlerinde ödemeleri gerekenden daha az borç ile karşılaşmaları ve kurum ile bu yönde iletişime geçmeleri durumunda, Ek 4 işsizlik indirimi kapsamında olunması nedeniyle (emanet bölümünden Ek 4 açıklamasının da kontrol edilmek suretiyle) sistem tarafından hesaplanan 2019 yılı ilk altı aylık indirim tutarlarının işyerinin 2020/9.uncu dönem cari borcuna mahsup edildiği, diğer aylara ait indirim tutarlarının ise gelecek aylara sırası ile mahsup edileceği, bankada gözüken kalan borcun kendileri tarafından ödenmesi gerektiği bilgisi verilmelidir.
Bununla birlikte, il genelinde her işyeri Ek 4 üncü madde kapsamında olmadığından, İşveren intra – Tahsilat – Silinmiş Emanet bölümünde “Ek 4 %1 işsizlik indirimi” açıklaması gözükmeyen işyerleri için herhangi bir mahsup işlemi yapılamayacağından, kapsama girmeyen işverenlerin herhangi bir mahsup işlemi beklememesi, bankada gözüken borçlarını ödemeleri gerekmektedir.
Teşvik ile ilgili hususlar 09.01.2019 tarihli, 2470 nolu sirkimüzde mevcuttur. Kapsamda çalışanları olan/olacak işveren veya yetkililerinin sirkümüz ekindeki tebliği gözden geçirmelerini, söz konusu teşvik hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.  

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

İŞLETMEDE KULLANILAN BİNEK OTOMOBİLE AİT GİDERLERİN İNDİRİMİ

Sirküler No: 3151                                                              

Bilindiği üzere 7194 sayılı Kanun ile 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre %30 kısmının KKEG olarak kaydı gerekmektedir. Aynı şekilde % 30’a isabet eden KDV’ ninde KKEG kaydı yapılmalıdır.

Binek otomobiller, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların anlaşılması gerekmektedir. Bu şekilde tanımlanan binek otomobiller, esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dâhil) hem insan hem eşya taşıyabilen motorlu araçlar gibi çok amaçlı araçları kapsamaktadır.

İşletmeye veya envantere dahil olup ticari veya mesleki faaliyette kullanılan binek otomobillere ait giderlerin indirimi sınırlandırılmaktadır.

Giderler genel olarak taşıtların kiralama akaryakıt, sigorta, otopark, bakım/onarım giderleri, köprü ve oto yol geçiş ücretleri, binek otomobilin iktisabına ilişkin kredi faiz giderleri ve benzeri cari giderleridir.

İşletmenin aktifine girmiş/girecek olan ve amortismana tabi tutarı 2020 yılı için 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

01/01/2020 tarihinden önce iktisap edilen veya kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin Kanunun yürürlük tarihinden sonrasına tekabül eden giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

Bu nedenle firmaların İndirilecek ve yüklenecek KDV listelerinde kiralama, akaryakıt, sigorta, otopark, bakım/onarım giderleri, köprü ve oto yol geçiş ücretleri, binek otomobilin iktisabına ilişkin kredi faiz giderleri v.b gibi faturalarda mal ve hizmet tutarı ile hesaplanan KDV miktarlarının %70 oranı kadar indirim konusu yapılabilecektir.

İhracat veya indirimli oran KDV’si iadesi istenirken genel giderlerden de orantı yoluyla pay verilmesi unutulmamalıdır. Tabi ki genel giderlerin içerisinde yukarıda yazılı oto giderlerinin %70 ‘lik kısmının gider kayıt edildiğinin kontrolü yapılmalıdır. Ayrıca %30 kısma isabet eden KDV’ ninde, KKEG kaydı yapılmış olmalıdır.

Vergi daireleri tarafından bu Kanun uygulamasına ilişkin özellikle KDV iade talep eden firmalardan binek otomobillere ait giderlerin ve KDV tutarlarının %70 oranında indirim yapılıp yapılmadığına dair bilgi ve belgeleri istemektedir.  Vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapılmaması için 2020 yılı içerisinde yukarıda yazılı oto giderlerinden %70 yerine %100 gider yazılmışsa ve KDV’sinin %70’i yerine %100 indirilmişse 31.12.2020 tarihine kadar kayıtlarda gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiğini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

FİRMALAR ENVANTER SAYIM İŞLEMİNİ YIL SONUNA KADAR TAMAMLAMALARI GEREKİR

Sirküler No: 3150   

Vergi Usul Kanunu’nun 186. Maddesinde Envanter Çıkarmak hükmü yer almakta olup; kanun metni şöyledir:

Envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir.

Şu kadar ki, ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan malların değerleri tahminen tespit olunur.

Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder. “

Yukarıdaki hükümden anlaşılacağı üzere, emtia envanteri çıkarma işlemi, emtiayı fiilen saymak, ölçmek, tartmak suretiyle fiziki mevcudiyetin tespitidir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Envanter Konulu 66. Maddesinde:

 (1) Her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır.

(2) Tacir açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. Faaliyet dönemi veya başka bir kanuni terimle hesap yılı oniki ayı geçemez. Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde çıkarılır.

(3) Maddi duran malvarlığına dahil varlıklarla, ham ve yardımcı maddeler ve işletme malzemeleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam değerleri işletme için ikinci derecede önem taşıyorsa, değişmeyen miktar ve değerle envantere alınırlar; şu şartla ki, bunların mevcutları miktar, değer ve bileşim olarak sadece küçük değişikliklere uğramış olsunlar. Ancak, kural olarak üç yılda bir fiziksel sayım yapılması zorunludur.

(4) Aynı türdeki stok malvarlığı kalemleri, diğer aynı nitelikteki veya yaklaşık aynı değerdeki taşınabilir malvarlığı unsurları ve borçlar ayrı ayrı gruplar halinde toplanabilir ve ortalama ağırlıklı değer ile envantere konulabilir.

hükmüne yer verilmiştir.

Gerçek ve tüzel kişi firmalarının bir kısmı dönem sonlarında sadece mal mevcutları için fiili sayım ve bunlara paralel kayıt yapmaktadır. Oysa yukarıda kanun hükümlerinde belirtildiği üzere;

  • Taşınır, taşınmaz tüm iktisadi kıymetlerin,
  • Stokların,
  • Alacakların,
  • Borçların,
  • Nakit para tutarının, çeklerin, senetlerin ve diğer tüm varlıkların

 değerinin teker teker sayımı, listelenmesi ve Envanter Defterine kaydı gerekmektedir.

Fiili sayımlar sonucunda çıkan eksik veya fazla farkların yasal kayıtlara intikali zorunludur.

Fiilen mevcut olup yasal kayıtlarda yer almayan emtialar, varlıklar gelir kaydedilmek suretiyle kayıtlara intikal ettirilir.

Fiilen mevcut olmayan ancak yasal kayıtlarda yer alan emtialar, varlıklar ise sermayede vuku bulmuş bir azalmadır ve kayıtlardan çıkarılmalıdır. Dolayısı ile bu tür olaylar ile ilişkin sermayedeki azalmalar Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kanunen kabul edilmeyen gider mahiyetindedir.

Kayıtlardan çıkarılması gereken iktisadi kıymetlere ilişkin Katma Değer Vergisi’nin indirimini özellik arz etmektedir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” maddesine 7104 Sayılı Kanun’un 9.maddesi ile, yürürlülük tarihi 06.04.2018 olmak üzere, aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi, (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilir.)

Bu hükme göre, yasal kayıtlardan çıkarılması gereken amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortisman yoluyla itfa edilmemiş olan sürelerine ilişkin KDV’lerinin indirim hesaplarından çekilerek, “İlave Edilecek KDV” olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

İmalatta kullanılmak üzere alınan, imalata girmeden önce bozulma, çürüme gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen ve vasfını kaybeden hammadde, yarı mamul veya ambalaj malzemelerinin zayi olan mallar kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 278/A maddesi uyarınca raf ömrünün çok kısa olması, bozulması veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle insan ve çevre sağlığına zararlı olan, imha edilmesi mecburi ve imha işlemleri süreklilik arz eden her türlü gıda ürünleri ile ilaç ve benzeri emtiaların imha edilmesi ve emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın, ilgili Bakanlık ve yetkili kurum görevlilerinin yer aldığı komisyon tarafından tutanak ile tespit edilmelidir. Bunun dışındaki stokta yer alan ve zayi olan emtiaların emsal bedeli Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde Takdir Komisyonu tarafından takdir edilmelidir.

Bu zayi olan mallara ait indirim konusu yapılan KDV tutarları tespit dönemine ilişkin KDV Beyannamesinde “İlave Edilecek KDV” satırında gösterilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.

Verilen bilgiler doğrultusunda, 31.12.2020 tarihine kadar tüm sayımların tamamlanması ve farklılık bulunması halinde düzeltme kayıtlarının yapılmasını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

ERTELENEN PRİMLERİN KDV MAHSUBU YOLUYLA ÖDENMESİ KURUM DUYURUSU

Sirküler No: 3149

Covid-19 kapsamında ertelenen sigorta primlerinin işverenler tarafından katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmek istenmesi ile ilgili hususları E-24010506-206.04.05-13263845 Sayılı,  Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi Konulu, 04.11.2020 tarihli GENEL YAZI’sında açıkladı.

GENEL YAZI’daki açıklamalar kapsamında;

Covid-19 nedeniyle ertelenen prim ödemelerinin işverenler tarafından katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmek istenmesi halinde;
2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle)
kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mart ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 23 Kasım 2020 tarihi ( 22/11/2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),

30/11/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Nisan ayına ilişkin sigorta
primi tutarı için yasal ödeme süresi 21 Aralık 2020 tarihi
(20/12/2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),
31/12/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mayıs ayına ilişkin sigorta
primi tutarı için yasal ödeme süresi 20 Ocak 2021 tarihi,

olarak dikkate alınacağından, sigorta primlerini katma değer vergisi iade alacağından
mahsubu suretiyle ödeyecek olan işverenler için yukarıda belirtilen tarihler itibariyle Kurum hesaplarına geçmiş olan ödemelerin yasal süresi içinde yapıldığı kabul edilecektir.

Genel Yazıya https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739 linkten ulaşabilirsiniz.

Kurumdan KDV iadesi alacakları olan işveren veya yetkililerinin ertelenen SGK Kurum borçları için yukarıda yapılan açıklamalara göre işlem yapmalarını öneririz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

BEDELSİZ VEYA DÜŞÜK BEDELLİ OLARAK KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKULLER İÇİN EMSAL KİRA BEDELİ UYGULAMASI VE BELGE DÜZENİ

Sirküler No:3148

Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Gayrimenkul sermaye iratlarında elde etme tahsilat işlemine bağlıdır. Tahsilat yapılmamışsa elde etme de gerçekleşmemiş sayılacağından beyan gerekmemektedir.

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu’nun 73’üncü maddesinde, kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Hükmü yer almaktadır. Ancak usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi halinde emsal kira uygulanmaz.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinin 3/f bendi uyarınca; Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri katma değer vergisine tabi olduğu,

Kanunun 17/4-d maddesinde ise, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

Buna göre, gerçek kişiler adına kayıtlı gayrimenkullerin (Arazi, bina ve bunlarla birlikte kiralanan mütemmim cüzü ve teferruatı, voli mahalleri ve dalyanlar ile gayrimenkul olarak tapu sicilinde tescil edilen haklar) kiralanması işlemleri katma değer vergisine tabi olmayacak, sadece iktisadi işletmeye dahil gayrimenkullerin kiralanması işlemi Katma Değer Vergisine tabi tutulacaktır.

Bir işlemin katma değer vergisine tabi tutulabilmesi için; işlemin verginin konusuna girmesi ile birlikte vergiyi doğuran olayında meydana gelmiş olması gerekir.

İşletmelerin aktifine kayıtlı bulunan gayrimenkullerin bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması halinde herhangi bir tahsilat söz konusu olmadığı ve Gelir Vergisi Kanunu yönünden elde etme esası olmadığından sadece Katma Değer Vergisi kanunları çerçevesinde emsal kira bedeli üzerinden katma değer vergisinin hesaplanması ve beyan edilmesi gerekmektedir.

Gerçek kişiler tarafından gayrimenkullerini bedelsiz olarak (işyeri, mesken) kiraya vermeleri durumunda istisnai durumlar hariç olmak üzere emsal kira bedeli üzerinden gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gerekir. Tüzel kişilerin işletmelerinin aktifine kayıtlı (işyeri ve mesken) gayrimenkullerin bedelsiz olarak kiraya verilmesi halinde ise emsal kira bedeli uygulamasına tabi olmayıp, ancak KDV Kanununa tabi hizmet gerçekleştiği için kiracı adına düzenlenmesi gereken faturada tahsil edilmeyen kira tutarı üzerinden sadece KDV hesaplanması ve sadece KDV için fatura düzenlenmesi gerektiği aksi halde vergi ziyaı cezalı tarhiyat işlemine tabi tutulacağı hususunu hatırlatmak isteriz.

Buna göre, herhangi bir tüzel kişi işletme aktifinde kayıtlı bir gayrimenkul için kira sözleşmesinde yazılı kira tutarının KDV’li olarak her ay fatura edilmesi kanun hükmüdür. Mücbir sebepler hariç herhangi bir nedenle kira eksik alınırsa veya hiç alınmazsa, incelemelerde kira sözleşmesinde yazılı tutarın alınmaması sebebiyle fark için rapor yazılarak cezalı olarak kurumlar vergisi ve KDV talep edilmektedir. Bu durumla karşılaşmamak için muhakkak bir ek sözleşme yaparak, kira değişikliğinin karşılıklı imza altına alınması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

2019 YILI KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 3147

17.05.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13’üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmişti.

28.10.2020 tarih ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13’üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul esaslar hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Sermaye şirketlerinde, 30.09.2020 tarihine kadar belirlenen süre 31/12/2020 tarihi olarak değiştirilerek 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmaz.

-Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmiş ise avans ödemeleri (30.09.2020 tarihi) 31.12.2020 günü sonuna kadar ertelenir.

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler (30.09.2020 tarihi) 31.12.2020 günü sonuna kadar ertelenir.

Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına ilişkin istisnalar;

İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000.-TL ve altında kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı kararı alınan şirketler,

-Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kâr payı veya kâr payı avansının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden veya defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payının veya kâr payı avansının dağıtımı kararı alınan şirketler,

-Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kâr payının veya kâr payı avansının imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında (30.09.2020 tarihi) 31.12.2020 günü sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı kararı alınan şirketler,

Kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler (30.09.2020 tarihi) 31.12.2020 günü sonuna kadar ertelenir.

Bakanlıktan uygun görüş alınması;

İstisna kapsamındaki kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi veya kâr payı avansı dağıtımı yapılabilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur. Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr zarar tablosuna ek olarak, 

Kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı yapılacak şirketlerde, desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belge,

Kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı yapılacak şirketlerde, dağıtılacak kâr payının veya kâr payı avansının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge,

Kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı yapılacak şirketlerde, kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge ile birlikte Genel Müdürlüğe sunulması gerekecektir.

Yürürlülük tarihi: 28.10.2020’dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

İZMİR İLİNDEKİ MÜKELLEFLERİN ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENMESİ İLE BİLDİRİM FORMLARININ SÜRESİ UZATILDI

Sirküler No: 3146

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 132 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen depremle ilgili olarak Vergi Usul Kanununun mükerrer 28’inci ve mükerrer 242’nci maddesindeki yetkiye dayanılarak,

-Söz konusu ildeki mükellefler tarafından 02 Kasım 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi 30 Kasım 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

-02 Kasım 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 30 Kasım 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

EKİM/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 3145

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 30.10.2020 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. 

 DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI  8.3082  8.3232  8.3024
1 AVUSTRALYA DOLARI  5.8296  5.8676  5.8028
1 DANİMARKA KRONU  1.3004  1.3068  1.2995
1 EURO  9.6985  9.7160  9.6917
1 İNGİLİZ STERLİNİ 10.7367 10.7926 10.7292
1 İSVİÇRE FRANGI   9.0524   9.1105   9.0388
1 İSVEÇ KRONU   0.92881   0.93843   0.92816
1 KANADA DOLARI   6.2279   6.2560   6.2049
1 KUVEYT DİNARI 27.0044 27.3577 26.5993
1 NORVEÇ KRONU   0.86804   0.87388   0.86744
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ   2.2154   2.2193   2.1987

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ, İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA SÜRELERİ 2 AY DAHA UZATILDI

Sirküler No: 3144

27.10.2020 tarihli, 31287 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.10.2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Ekli Kararı aşağıdadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı 

MADDE 1- (1) 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 ncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirus (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçeyle 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/06/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30/08/2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır.

Yukarıdaki karar kapsamında; kısa çalışma ödeneği süresi 2 (iki) ay (31.12.2020) daha uzatılmıştır. 

İşverenin işçiyi işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne çıkarması.

4857 sayılı İş Kanunun işverenin işçiyi işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne çıkarması ile ilgili maddesi aşağıdadır. 

Geçici Madde 10 – 

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. 

26.10.2020 tarihli, 3135 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yukarıda fıkralarda belirtilen işverence işçinin işten çıkartılması yasağı ile işverence işçinin ücretsiz izne çıkarılma süreleri 17.11.2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında çalışanları olan/olacak işveren veya yetkililerinin söz konusu hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3143

16/10/2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yatırım teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Tebliğin Nitelikli elektronik sertifika temini başlıklı 4’üncü madde başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.

Nitelikli elektronik sertifika ve kayıtlı elektronik posta hesabı temini.

1-) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya, yatırımcılar kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin edilecek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmak zorundadır.

2-) Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar ve kayıtlı elektronik posta hesapları E-TUYS için kullanılabilir. 

Yetkilendirme başvurusu başlıklı 5’inci maddesindeki fıkralar değiştirilerek yeni fıkra eklenmiştir.

1-) Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir:

a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce hazırlanmış müracaat dilekçesi,

b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneği,

c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütname (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir). Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri) için taahhütnamenin noterde düzenlenmiş olması şartı aranmaz.

ç) Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

4-) Kullanıcıların sertifikalarını ve yatırımcıların KEP hesaplarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmez.

5-) Yatırımcılar başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Yetki süresinin uzatılması başlıklı 7’nci maddenin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

1-) Kullanıcının yetkisi, taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu ile birlikte Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır. 

Yetkinin iptali başlıklı 8’inci maddesindeki fıkralarda değişiklik yapılmıştır.

1-) Kullanıcının yetkisi, yatırımcının noter tarafından düzenlenmiş azilnameyi Genel Müdürlük KEP adresine göndermesini müteakip iptal edilir. Başvuruda, yatırımcıyı temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.

2-) Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak yatırımcıya bildirildiğini tevsik eden belgelerin Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesini müteakip yetki iptal edilir.

Güncelleme işlemleri başlıklı 10’uncu maddesindeki fıkralarda değişiklik yapılmıştır.

2-) Yatırımcının vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, yatırımcı söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlükçe yatırımcının önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi numaralı yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir.

3-) Faaliyetine son veren veya verilen yatırımcı söz konusu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlük yatırımcının bilgisini güncelleyerek kullanıcı yetkilerini iptal eder.

4-) Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ ta güncellenir veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.

Uygulama başlıklı 12’nci maddesine fıkra eklenmiştir.

3-) E-TUYS üzerinden yapılacak tüm işlemler için gerekli olan başvuru evrakları, Bakanlık internet sitesinde yayınlanacak usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.

Yetkilendirme başvuruları için uygulamaya yönelik geçici madde eklenmiştir.

1-) Yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 16.10.2020 itibaren bir ay süre ile 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilir.

Yürürlülük tarihi: 16.10.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.