Kategoriler
Ş.A. YMM

3392-BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMANIN ŞARTLARI

Sirküler No: 3392

Bağımsız denetim kriterleri, 26 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

Söz konusu karara göre bağımsız denetime tabi şirketler : 

A) Herhangi bir ölçüt olmaksızın (I) Sayılı Listede belirtilen tüm şirketler,

Tam Liste için Ek-1’ e bakınız.

B) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketleri,

1) Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen  ancak 6.12.2012 tarih ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değer;

a)Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası.

b)Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası.

c)Çalışan sayısı 50 kişi.

2) Ekli II Sayılı Listede (EK-2) belirtilen şirketler için eşik değerler;

a)Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.

b)Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası.

c)Çalışan sayısı 125 kişi.

3) 1 ve 2 numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan diğer tüm şirketler için eşik değerler; (GENEL ÖLÇÜTLER)

a)Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası.

b)Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası.

c)Çalışan sayısı 175 kişi

Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte yukarıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde izleyen hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur.

Bu kapsamda, kriterleri taşıyan şirketlerin 2021 yılı içinde yapılacak 2020 yılı olağan genel kurulunda bağımsız denetim şirketini seçmesi gerekir. Aksi halde, ilgili dönemde Bağımsız denetçi seçilmemesi halinde denetlettirilmeyen finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmünde olacaktır. Ayrıca, denetime tabi şirketlerin “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca internet sitesi açması ve internet sitesinde yayınlanacak asgari içeriği “Bilgi Toplumu Hizmetleri” bölümünde yayınlanmasının zorunlu olduğunu hatırlatırız.

EK-1- 1 Sayılı Liste

EK-2- 2 Sayılı Liste

Bilgilerinize sunarız.

EK-1

(I) SAYILI LİSTE

1) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Yatırım kuruluşları,

b) Kolektif yatırım kuruluşları,

c) Portföy yönetim şirketleri,

ç) İpotek finansmanı kuruluşları,

d) Varlık kiralama şirketleri,

e) Merkezi takas kuruluşları,

f) Merkezi saklama kuruluşları,

g) Veri depolama kuruluşları,

ğ) Derecelendirme kuruluşları,

h) Değerleme kuruluşları,

ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler.

i)Bir Borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmekle birlikte halka arz etmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler, 

2) 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Bankalar,

b) Derecelendirme kuruluşları,

c) Finansal holding şirketleri,

ç) Finansal kiralama şirketleri,

d) Faktoring şirketleri,

e) Finansman şirketleri,

f) Varlık yönetim şirketleri,

g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler. 

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri. 

4) İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumlan, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler. 

5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu I hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile  11.8.1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket şeklinde kurulan şirketler.

6) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar;

a) Karasal ortamda ulusal televizyon yayını yapma hakkı,

b) Uydu televizyonu yayın lisansı,

c) Birden fazla ile yönelik kablolu televizyon yayın lisansı,

EK-2

(II) SAYILI LİSTE

 1) Sermayesinin en az % 25′i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler. 

2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler.

3) Çağrı Merkezleri hariç olmak üzere, 15.12.2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9.5.2013 tarihli ve 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu  ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketler.

4) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Lisans, Sertifika veya yetki belgesi alıp bu kurum düzenlemelerine tabi faaliyet gösteren şirketler.

5) I Sayılı Liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere;

a)Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) (iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler,

b)8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50′si belediyelere ait olan şirketler.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3391-KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 36) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

Sirküler No: 3391

03.06.2021 tarih ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 36 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle;

Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL tutar 2.000 TL olarak değiştirilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.07.2021 dir.

-Tebliğin (I/C-2.1.4.1.) Mal İadeleri bölümünün sonuna genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemler için düzeltme yapılmasına dair açıklamalara yer verilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.07.2021 dir.

-Tebliğin (II/B-7.2.1.) Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde başlıklı bölümüne İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildiriminin alınması gerektiği eklenmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.07.2021 dir.

-Tebliğin (III/A-4.9.) İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti bölümünün 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılması gerektiğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 03.06.2021 dir.

Tebliğin III/C-2. İndirilemeyecek KDV başlıklı (III/C-2.1.) genel açıklama bölümünde yer alan (ç) bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere eklenen paragraf ile,

Gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür. Diğer bir ifade ile finansman gider kısıtlamasına tabi giderlere isabet eden KDV’nin indirim konusu yapılabileceği açıklanmıştır.

Yürürlülük tarihi: 03.06.2021 dir. 

Tebliğin (IV/D-1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere eklenen paragraf ile,

Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 03.06.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3390-GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA VERGİ KESİNTİSİ NİSPETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3390

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.05.2021 tarihine kadar Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan tevkifat nispetlerinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranının uygulanma süresi 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5 numaralı bendinde yapılan değişiklikle;

a-) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %10,

b-) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,

c-) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 oranında,

31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi tevkifatı yapılacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

-Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 oranında,

31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi kesintisi yapılacaktır.

Kararın yürürlülük tarihi: 01.06.2021 tarihinden 31.07.2021 tarihinde kadar (bu tarih dahil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere 02.06.2021 dir.

KONU: FİLM GÖSTERİMLERİNDE EĞLENCE VERGİ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ. 

Yerli film gösterimleri, yabancı film gösterimleri için 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak belirlenen eğlence vergisi oranının uygulanma süresi 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4061 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere

02.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmektedir

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3389-MEVDUAT FAİZLERİNDEN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3389

01.06.2021 tarih ve 31498 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararla Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesi gereğince;

01.06.2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere, mevduat faizlerinden elde edilecek gelirlere uygulanacak tevkifat oranlarının 31.05.2021 tarihine kadar uygulama süresinin 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Kararın Geçici 2’nci maddesine göre;

1-) Mevduat faizlerinden elde edilecek gelirlere uygulanacak vergi oranları 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yeniden belirlenmiştir.

Mevduat faizlerinden;

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

-1 yıla kadar (1yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

-Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

-1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

2-) Geçici 3’üncü maddesinde; 01.06.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazanç ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak vergi oranları;

-Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

-Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

-Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

-6 ay süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

– 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

– 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

3-) 01.06.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0

Olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.06.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3388-BAZI MALLARA UYGULANAN KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3388

23/12/2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 31.05.2021 tarihine kadar indirimli olarak uygulanmakta olan katma değer vergisi oranlarının 02/06/2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

1-) 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil);

-KDV oranlarını belirtir Ⅱ sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler Bölümünün 16’ncı sırasında yer alan, sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

-KDV oranlarını belirtir Ⅱ sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler Bölümünün 24’üncü sırasında yer alan, kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)  verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

%1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır. 

2-) 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil);

-İşyeri kiralama hizmeti,

-Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

-Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

-Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonlarında verilen hizmetler.

-Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı.

-Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

-Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

-Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

-Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

-Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima vb.) bakım onarımı (malzemeler hariç),

-Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CV/DVD oynatıcıları, ev tipi video, kameralar vb.) bakım onarımı (malzemeler hariç),

-Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım onarımı (malzemeler hariç),

-Ev ve bahçe gereçlerinin bakım onarımı (malzemeler hariç),

-Mobilyalarının ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

-Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

-Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

-Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

-Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

-Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

-Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

-KDV oranlarını belirtir Ⅱ sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler Bölümünün 24’üncü sırası kapsamı dışındaki gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu vb. yeme içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç)

– KDV oranlarını belirtir Ⅱ sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri Bölümünün 4’üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, süs bitkileri ile çiçek teslimlerinde,

%8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

Yürürlülük tarihi: 01.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere

02.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

KDV ORANLARINDAKİ İNDİRİM SÜRESİ SONA ERDİ

Sirküler No: 3387

23/12/2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile KDV oranlarını belirtir Ⅱ sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler Bölümünün yer alan;

1-) İşyeri kiralama hizmeti,

2-) Kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler,

3-) Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

4-) Diğer indirim uygulanan faaliyetlerde (25.12.2020 tarih ve 3203 sayılı sirkülerimizde tek tek sayılmıştır.) verilen hizmetler için indirimli olarak uygulanmakta olan katma değer vergisi oranlarının uygulama süresi 31.05.2021 tarihinde sona ermiştir. 

01.06.2021 tarihinden itibaren;

İşyeri kiralama hizmeti için %18

Kahvehane …….” hizmetleri için %8

Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri için %8

Diğer indirim uygulanan faaliyetler için %18

KDV oranı uygulanması gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3386-50 KİŞİNİN ALTINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN, İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN İŞVERENLER 5 SİGORTALIYA KADAR ÖDEDİKLERİ SİGORTA PRİMLERİNİ KREDİ GARANTİ FONU (KGF)’DAN KULLANDIKLARI KREDİ FAİZLERİNDEN DÜŞÜLEBİLECEK

Sirküler No: 3386

25.05.2021 tarih ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun (SİGORTACILIK İLE DİĞER BAZI ALANLARA İLİŞKİN KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)’un Madde 4-‘ü ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 31 – ile getirilen  teşvik ile ilgili hususlar aşağıdadır.

5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince 01/07/2021 ila 30/06/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Hizmet akdiyle çalışan) bendi kapsamında işe alınanların, işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve 12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri kaydıyla, bu sigortalılar için prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan bu maddenin yürürlük tarihinden (25.05.2021) sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülecektir.

Bu maddeyle sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak, ilave işe alınan en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanılabilecek.

2021 yılı Mart dönemi için geçici 24 üncü, geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, gerekli şartlar sağlanmak kaydıyla işyeri faiz desteğinden 12 ay süreyle ve en fazla beş sigortalıya kadar yararlandırılacaktır.

İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması ya da mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanamayacaklar.

Bu madde hükümleri; 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

Bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile ilgili genelge yayımlandığında ayrıntıları ayrıca sirkülerimiz ile yayımlanacaktır. Kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-12.htm linkten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3385-MAYIS/2021 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 3385

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.05.2021 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. 

 DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI   8.5496   8.5651    8.5437
1 AVUSTRALYA DOLARI   6.5843   6.6272    6.5540
1 DANİMARKA KRONU   1.3983   1.4052    1.3973
1 EURO 10.4147 10.4334  10.4074
1 İNGİLİZ STERLİNİ 12.1068 12.1699  12.0983
1 İSVİÇRE FRANGI   9.4851   9.5460    9.4709
1 İSVEÇ KRONU   1.0257   1.0363    1.0249
1 KANADA DOLARI   7.0612   7.0930    7.0351
1 KUVEYT DİNARI 28.2581 28.6278  27.8342
1 NORVEÇ KRONU   1.0211   1.0279    1.0204
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ   2.2798   2.2839    1.2627

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3384-2020 YILINDA KULLANILAN YEVMİYE DEFTERİNİN HAZİRAN 2021 AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI GEREKİR

Sirküler No: 3384

Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3’ üncü maddesinde, fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayın sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre 2019 yılında kullanılan yevmiye defterinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar kapanış onayının yaptırılması gerekmektedir.

Kapanış onayının belirlenen sürede yaptırılmaması halinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c maddesi gereği 10.242.- TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalınabileceği gibi mahkemelerde delil olma niteliğini de kaybedeceğini hatırlatmak isteriz. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3383-ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR ÖDENMESİ GEREKİR

Sirküler No: 3383

Harçlar Kanununun 113’ üncü maddesinde; “…… Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. ….” Hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki Kanun hükmü gereği Elektrik üretimi lisansına sahip firmaların, lisans harçlarını Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.