Kategoriler
Ş.A. YMM

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE UYGULANAN KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3098

30/08/2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Kanunun 28’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara geçici 7’ncı madde eklenmiştir. 

Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 01.09.2020 ila 30.06.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için; 

%1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır. 

Kararın yürürlülük tarihi: 30.08.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

ÖTV KANUNUNA EKLİ (Ⅱ) SAYILI LİSTEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3097

30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (Ⅱ) sayılı listedeki 87.03 G.İ.T.P numaralı mallardan binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) içerisinde “Diğerleri” satırı altında yer alan araçların özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlülük tarihi:30.08.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILDI

Sirküler No: 3096

Kısa çalışma ödeneğinin iki ay uzatılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararları (2915 sayılı) 31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanı kararları gereğince;

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30/7/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha uzatılmıştır. 

Cumhurbaşkanı Kararlarına  aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200831-14.pdf

 Kısa çalışma ödeneği kapsamında çalışanları olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki açıklamalar kapsamında söz konusu iki aylık süreden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

ÖZEL TEKNEDE ÇALIŞAN PERSONELE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİMİ

Sirküler No: 3094

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 24.01.2020 tarih ve 62030549-120[94-2018/1028]-E.91533 sayılı özelgesinde;

Özel teknede çalışan yat kaptanı ve hizmet personelinin SGK primlerinin tarafınızdan ödendiğini ve vergi mükellefiyetinizin bulunmadığını belirterek, söz konusu personele yapılan ücret ödemelerinin vergisel boyutu hakkında görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinde; Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun’23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde; hizmetçilerin ücretlerinin (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, sütninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) gelir vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında; hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104’üncü maddelere göre gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, ticari mahiyette işletilmeyen özel yatta çalıştırılan hizmetçilere yapılacak ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna olup, bu ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması söz konusu değildir.

Diğer taraftan, özel teknede kaptan olarak çalışan personel ile hizmetçi tanımına girmeyen diğer personele yapılacak ücret ödemeleri ise istisna kapsamında olmadığından, bu kişilere yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi gerekmekte olup işverenin Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlardan olmaması nedeniyle, tevkif suretiyle vergilendirilmemiş olan bu ücret gelirlerinin hizmet erbabları tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na İşyeri Tescili Yapılması. 

1-) Gemi, yat, motor, römorkör, vinç, mavna, şat, kayık gibi deniz taşıtlarına ilişkin tescil işlemine ilişkin olarak işyeri bildirgesi öncelikli olarak deniz taşıtının bağlama limanının tabi olduğu sicil müdürlüğünün bulunduğu yer sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 

2-) Geminin seferleri yabancı bir limandan veya bir kara kentinden yahut bizzat gemiden yönetildiği takdirde ise işverenin gemisini tescil ettirdiği sicil müdürlüğünün bulunduğu yer sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edilerek SGK işyeri dosyası açmaları, çalışanları bu dosya üzerinden işe girişlerinin yapılması gerekir.      

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

KİRA SÜRESİ BELLİ OLMAYAN İŞYERİNE YAPILAN ÖZEL MALİYET KAPSAMINDAKİ HARCAMALARIN İTFASI

Sirküler No: 3092

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 01.06.2020 tarih ve 67854564-105[1741/6777]-E.149070 sayılı özelgesinde;

Şirketin … A.Ş.’nin yetkili ana bayisi ve servisi olarak hizmet verdiği, … A.Ş. tarafından talep edilen şartların şirket tarafından yerine getirilmesi halinde işletme hakkı sözleşmesinin her yıl yenilendiği,  iş yeri kira sözleşmesinin süresinin bir yıl olduğu ve işletme hakkı sözleşmenizin her yıl yenilenmesine bağlı olarak  işyeri kira sözleşmesinin de her yıl yenilendiği,2019 yılı sonunda ve 2020 yılı başında kiracısı olunan gayrimenkule dekorasyon ve yeni bir kat çıkma şeklinde yatırım harcaması yapılacağından harcamaların Vergi Usul Kanununun özel maliyetlerin itfasına ilişkin hükümleri kapsamında kaç yılda itfa edileceği hususunda görüş talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 272’nci maddesinde, “Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir.

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir…“,

Aynı kanunun 327’nci maddesinde, “Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadi kıymetlerini artıran ve 272. maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılır.”

Hükümleri yer almaktadır.

Özel maliyet bedellerinin, aktifleştirildikleri yıldan başlamak üzere, kira müddetinin belli olması halinde kira süresi içinde eşit yüzdelerle, kira müddetinin belli olmaması halinde ise faydalı ömür süresi 5 yıl, amortisman oranı %20 dikkate alınarak itfa edilmesi icap etmekte olup, özel maliyet bedellerinin itfasında aktifleştirme yılındaki kira süresi esas alındığından, kira süresinin belli olduğu durumlarda kira süresi devam ederken katlanılan özel maliyet bedelinin kalan kira süresine bölünerek itfa edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, kiralanıp iş yeri olarak kullanılan söz konusu gayrimenkul için yapılan “dekorasyon ve yeni bir kat çıkma” harcamalarının özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilmesi ve kira müddeti belli olmayan özel maliyet bedelinin itfası kapsamında, 5 yıl içinde eşit yüzdelerle itfa edilmesi gerekmektedir.

Kiralanan gayrimenkulün söz konusu süreden önce boşaltılması halinde, şirket tarafından Vergi Usul Kanununun 272’nci kapsamında yapılarak özel maliyet olarak aktifleştirilen harcamaların itfa edilmemiş kısımlarının kiralanan gayrimenkulün boşaltıldığı yılda bir defada gider yazılabileceği tabiidir.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

2019 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ EN SON KASIM/ 2020 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR

Sirküler No: 3087

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 14.100.- TL’ yı aşması gerekmektedir. Aşan tutar iade edilebilmektedir.

2019 yılında indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yüklenilen KDV’ nin hesaplanan KDV’ den fazla olması ve farkın 14.100.- TL’ yı aşması halinde yıllık iadenin en son Kasım 2020 dönemi katma değer vergisi beyannamesi ile talep edilmesi mümkündür.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

2019 yılı içerisinde indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talebinin Ocak- Kasım/2020 dönem beyannamelerinin birinde beyan edilerek talep edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ancak, şirketlerin menfaatleri göz önüne alındığında Kasım/2020 ayı beklenmeden KDV iadesinin talep edilmesini önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Sirküler No: 3086

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesinin duyurular bölümünde 10.08.2020 tarihinde yapılan açıklamada;

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır. 

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ile birlikte sigortalı çalışanı bulunan mükelleflerin çalışanlarının prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini aylık olarak bildirmesi gerektiğinden aylık olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 26’ncı günü akşamına kadar bildirmeye devam edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgilere https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb4.pdf linkinde yer alan kılavuzdan ulaşabilir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3085

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.07.2020 tarih ve 394743 sayılı yazısı gereği, 42’nci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Genelgenin Finansal kuruluşlarca kredi açılması ve fon sağlanması başlıklı 42’nci maddesinin 3’üncü fıkrasından yapılan değişiklikle; 

(3) 2008-32/34 sayılı Tebliğin Krediler başlıklı 11 inci maddesinin on birinci fıkrası hükmü çerçevesinde bankalar ve faktoring şirketlerince ihracat ve transit ticaret işlemleri dışındaki işlemlere ilişkin doğmuş ve doğacak alacakların devralınması suretiyle firmalara döviz üzerinden kullandırılan fonlar döviz kredisi olarak değerlendirilir.

Ancak bankalar ve faktoring şirketleri tarafından yurt içi ticaret işlemlerine ilişkin döviz cinsinden doğmuş ve doğacak alacakların gayrikabili rücu olarak devralınması durumunda işlem döviz kredisi olarak değerlendirilmez. 

İşlemin takibi için alacağı devralan banka veya faktoring şirketi tarafından Risk Merkezine, devralma tarihinde satıcı adına kredi kullandırımı bildiriminde ve alacağın vadesi geldiğinde ise alacağın tahsil edilip edilmemesi dikkate alınmaksızın söz konusu tutarın satıcının kredi bakiyesinden düşülmesi için bildirimde bulunulur. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

DEVRALINAN KURUMUN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Sirküler No: 3082

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 21.11.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.01.16.01-2011-548-KV-95 sayılı özelgesinde;

… Faktoring A.Ş.’nin …. tarihinde nevi değişikliği yaparak ……… İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’ne dönüştüğü, … Faktöring A.Ş. adına 2009 döneminde verilen kurumlar vergisi beyannamesinde zarar beyan edildiği ancak, adı geçen A.Ş. hakkında Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen “Özvarlık Tespit Raporu” doğrultusunda hazırlanan devir bilançosunda 2009 yılına ait zararın görünmediği belirtilerek, 2009 yılına ilişkin zararın nevi değişikliğiyle kurulan yeni şirketin geçici vergi ile kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilip edilemeyeceği hususunda görüşü talep edilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Zarar Mahsubu” başlıklı 9 uncu maddesinde;

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır.

a) Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar.

Kanunun 20’nci maddesinde devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca aranır.

1) Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.

2) Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi.

Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır.

Hükümlerine yer verilmiştir.

Bu nedenle, nevi değişikliği yaparak ……… İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’ne dönüşen … Faktoring A.Ş.’nin 2009 dönemi ve kıst döneme ait beyannamelerinde görülen geçmiş yıl zararının, Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen “Özvarlık Tespit Raporu”nda ve nev’i değişikliği sonrası hazırlanan devir bilançosunda yer almadığı ayrıca, A.Ş.’nin faaliyet konusunun faktoring hizmetleri olmasına rağmen nevi değişikliği sonucu kurulan ……..İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’nin faaliyet konusunun inşaat işleri ile tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve ticareti olduğu, bu sebeple devir (nevi değişikliği) neticesinde zarar mahsubu yapacak limited şirketin anonim şirketin faaliyetine aynen devam etmediği anlaşılmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde, şirketin nevi değişikliği sonucunda devraldığı … Faktoring A.Ş.’nin geçmiş yıl zararının açılış bilançosunda görünmemesi ve devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süre ile devam edilmemesi nedeniyle, zararın kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

TEMMUZ/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 3081

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 29.07.2020 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. 

 DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI 6.9372 6.9497 6.9324
1 AVUSTRALYA DOLARI 4.9673 4.9997 4.9444
1 DANİMARKA KRONU 1.0931 1.0985 1.0923
1 EURO 8.1481 8.1628 8.1424
1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.9760 9.0228 8.9697
1 İSVİÇRE FRANGI 7.5521 7.6006 7.5408
1 İSVEÇ KRONU 0.78919 0.79736 0.78864
1 KANADA DOLARI 5.1878 5.2112 5.1686
1 KUVEYT DİNARI 22.5526 22.8477 22.2143
1 NORVEÇ KRONU 0.76216 0.76728 0.76162
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.8497 1.8531 1.8359

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.