Kategoriler
Ş.A. YMM

VAKIFLARIN GENEL KURUL TOPLANTISININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Sirküler No: 3021

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarih ve 48829 sayılı duyurusu.

İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih ve E.5361 sayılı “Coronavirüs Tedbirleri” konulu genelgesi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf) genel kurulları ve insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri 16.03.2020 tarihi itibariyle geçici olarak ertelenmiş olduğu 17.03.2020 tarihinde e posta yoluyla vakıflara ve Bölge Müdürlüklerimize duyurulmuştur.

Ancak, Vakıfların genel kurul toplantılarını toplu olarak bir araya gelerek yaptığı tespit edilmiştir. Bu nedenle vakıflar tarafından yapılacak seçimli genel kurul toplantıları 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. 

Ancak, vakfın icra-i yönetim faaliyetlerini kısıtlayıcı bir hüküm söz konusu değildir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA VERİLEN KARAR

Sirküler No: 3020

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri” başlıklı 16 ıncı maddesi göz önünde bulundurularak 02.04.2018 tarih ve 2018/32 sayılı Kişisel Verileri Koruma kurulunca verilen kararın 3’üncü maddesi ile, dernekler, vakıflar ile sendikalar için veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirilerek 15.05.2018 tarih ve 30422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu defa, 09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verileri Korumu Kurumu tarafından  22.04.2020 tarih ve 2020/315 sayılı kurul kararında; Dernekler Kanununa göre kurulan dernekler, Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflar, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalar “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel verileri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

BELLİ BİR PARAYI İÇERMEYEN SÖZLEŞME İÇİN DAMGA VERGİSİ HUSUSU

Sirküler No: 3019

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 14.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1460-412 sayılı özelgesinde;

Şirketin “Yalnızca Regülatörü ve HES İnşaatı” işine yönelik olarak ….Müşavirlik Mimarlık Mühendislik Taah. Tur. San. Tic. A.Ş. ile yapılan taşeron sözleşmesinde belirtilen işin birim fiyatlar üzerinden yapılacağı fakat işin miktarının belli olmaması sebebiyle sözleşmenin imzalandığı tarihte tutarının bilinmediği ve hesap edilebilir bir tutara ulaşılamadığı belirtilerek söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiştir.

“488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade etmekte, 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imzalayanlar olduğu, 10 uncu maddesinde, damga vergisi nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.”

Buna göre, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda sayılmayan belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmeler için damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, sözleşmenin düzenlendiği tarihte belli parayı ihtiva etmesi veya eklerinde belli paranın tespitine imkan veren verilerin olması veya atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunabilmesi halinde, sözleşmenin bu tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Düzenlendiği anda belli parayı ihtiva etmediğinden damga vergisine konu teşkil etmeyen kağıtlara ilişkin olarak bedelin sözleşme düzenlendikten sonra belirlenerek sözleşmeye şerh konulması ya da kağıda ait belli parayı gösteren ve ilk kağıda atıf yapan yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, sözleşme değişikliğine ilişkin bu kağıdın/şerhin damga vergisine tabi tutulacağı,

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

PERSONEL TAŞIMACILIĞI SÖZLEŞMELERİ İÇİN ÖZELLİK ARZ EDEN BİR ÖZELGE.

Sirküler No: 3016

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 03.09.2014 tarih ve 97895701-155-[1-2012/242]-2158 sayılı özelgesinde;

“Şirket ile  …. Ltd. Şti arasında personel taşımacılığı sözleşmesi düzenlendiği, sözleşmede kişi ve semtlere göre bedel değiştiğinden tutar yazılmadığı, bu nedenle maktu damga vergisi ödendiği, düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılmadığından sözleşmeye ilişkin damga vergisi hususunda görüş talep edilmiştir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade etmekte,3’üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisi nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukaeleame, taahhütname ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Düzenlenen sözleşmede taşınacak kişi sayısı, vardiya sayısı ve kişi başı ücrete göre hesaplanacak matrah üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.”

Yukarıdaki özelgede önem arz eden husus; sözleşmede kişi ve semtlere göre bedel değiştiğinden tutar yazılı olmayan sözleşmeler içinde işletme bünyesinde mevcut bilgilerden hareketle (taşınacak kişi sayısı, vardiya sayısı ve kişi başı ücret) matematiksel hesaplama yapılarak matrahın tespit edilmesi gerektiği yönündedir.

Aynı özelge konusu; yemek hizmeti alımı için düzenlenen ve yemek alacak personel sayısı belirtilmeyen ve sadece birim fiyata yer verilen “yemek hizmeti alımı” sözleşmelerine de emsal teşkil etmektedir. Her fabrikada imza günü yemek yiyecek çalışan sayısı bellidir. Ayrıca her sabah mutfak, pişireceği yemek sayısını kayıtlara geçmektedir. Dışarıdan yemek temin ediliyorsa yine imza günü sözleşmede yazılı olmasa bile irsaliyede gelen yemek sayısı bellidir. Bu sebeplerle damga vergisi kapsamındadır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

İKİ ANONİM ŞİRKETİN ORTAK OLARAK İKTİSAP EDECEĞİ ARAÇ İÇİN BELGE DÜZENİ VE İNDİRİM HUSUSU

Sirküler No: 3014

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 04.03.2013 tarih ve 11395140-019.01-316 sayılı özelgesinde;

İki anonim şirket olarak ortak kullanım amaçlı ortak ödemeli ve ortak ruhsat sahipli yeni ticari araç satın alınacağı belirtilerek, satıcı kurumun faturayı iki şirket adına nasıl düzenleyeceği ile KDV, ÖTV ve MTV uygulaması hususunda görüş talep edilmiştir.

Vergi Usul Kanunu yönünden

Kanun’un 231 inci maddesinde fatura düzenlemek zorunda olanların, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre iki anonim şirket tarafından olarak satın alınacak araç için satıcı tarafından düzenlenecek olan faturada, her iki ortak unvanlarının ve adreslerinin yazılması gerekmekte olup düzenlenen faturada   araçtaki hisse nispetinde kayıtlara alınması mümkün bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi yönünden

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV tutarını indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını en son düzenleme ile (takip eden takvim yılı) aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Satın alınan ticari araçla ilgili yüklenilen KDV, mükellefler adına ortak olarak düzenlenen belgede her bir mükellef adına düşen hisse ve KDV tutarlarının belirtilmesi veya mükelleflere hisseleri oranında düzenlenen belgelerde KDV tutarlarının ayrıca belirtilmesi ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi halinde indirim konusu yapılabilecektir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu yönünden

4760 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi ile Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait ÖTV tutarının ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce beyan edilerek ödenmesi gerekeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme göre, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçların ilk iktisabında vergi doğmakta ve faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran üzerinden hesaplanan ÖTV’nin, faturanın düzenlendiği tarihte beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden

197 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlaması gerektiği hükmü yer almaktadır.

Buna göre taşıtlara sahip olan ortakların hisselerinin kesin olarak belirtilmesi ve hisse oranında tahakkuk verilmesinin istenilmesi halinde, taşıtın bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğünce her bir ortak adına hisse oranı kadar motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilmesi imkanı bulunmaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE BULUNAN SEKTÖRLERE SAĞLANACAK DESTEKLER BELİRLENDİ

Sirküler No: 3013

09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İhtisas Serbest Bölgelerde Sağlanacak Destekler Hakkında Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Şu anda Türkiye’de sadece bir adet ihtisas serbest bölgesi bulunmakta olup o da “İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi” dir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan İhtisas serbest bölgelerinde faaliyet gösteren döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji veya katma değeri yüksek diğer sektörlerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

İhtisas serbest bölgesinde bulunan ve belirtilen alanlarda faaliyet gösteren firmalar için;

-İstihdam sağladıkları en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları,

-Bu alanda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları,

-Bölge işleticilerinin yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kâr payı gideri %50 oranında, desteklenecektir.

Kira ve ücret destek unsurlarından ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5 (beş)’er yıl süresince yararlanılabilecektir.

Kullanıcı veya bölge işleticileri, aynı faaliyet için diğer destek programlarından yararlanmaları halinde, bu karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılmaz.

Yürürlülük tarihi:09.06.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

HİZMET ÇAKIŞMASI NEDENİYLE ORTALAMADAN AZ BİLDİRİM YAPILMIŞ OLMASI

Sirküler  No: 3011

Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinden alınan yazılardan, 4447 sayılı Kanunun geçici       10, 15, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan prim teşviklerinden yararlanan işverenlerin; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışanlar) ve (c) (Kamuda çalışanlar) bendi kapsamındaki sigortalılık ile (a) (Hizmet akdiyle çalışanlar) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında ilgili kanun maddelerinde belirtilen ortalamaya ilave olma şartınının ihlal edilmesinden dolayı sonradan hata listesine düştükleri belirtilerek, bu durumdaki işverenlerin söz konusu genel yazı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Kurumun 41481264-207.02-E.5994808 sayılı, 12.05.2020 tarihli GENEL YAZISI ile yapılan açıklamalar aşağıdadır.

Ortalamaya ilave olma şartı dahil diğer tüm şartları sağlayarak 4447 sayılı Kanunun geçici 10, 15, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan prim teşviklerinden yararlanan işverenlerin, Kuruma bildirdikleri sigortalılardan, sahte sigortalılık hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılık ile (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında bazı aylarda “ortalamadan az çalıştırılmış” hata mesajı nedeniyle hataya düşmeleri durumunda, söz konusu işverenlerin bahse konu teşviklerden usulune uygun yararlanmış kabul edilmeleri ve hata listelerinden çıkarılmaları gerektiği değerlendirilmiştir.

Buna göre, 4447 sayılı Kanunun geçici 10, 15, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan prim teşviklerine ilişkin olmak üzere; işverenlerin Kuruma bildirdikleri sigortalılardan, sahte sigortalılık hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılık ile (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında bazı aylarda sözkonusu teşiviklerden bazı sigortalılardan dolayı ortalamanın altına düşülmesi halinde, bu işverenlerin ilgili teşviklerden usulüne uygun yararlandığı kabul edilecektir.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen hallerle sınırlı olmak kaydıyla, İşveren İntra / Teşvikler ve Tanımlar / Hatalı Teşvik Bildirimi Sorgulama / Güncelleme menüsünde yer alan “Hizmet çakışması nedeniyle oluşan kaydı sil” ekranları vasıtasıyla 06111, 06645, 0687, 1687, 17103,
27103 kanun numaralı “ortalamadan az çalıştırılmış” hata açıklaması ile hata listelerinde yer alan kayıtların hata listesinden çıkartılması mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu GENEL YAZI’ya  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739  linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

Sirküler No: 3010

19.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik geçiş süreleri sirkülerimiz ile açıklanmış bulunmaktadır.

Uygulamaya yönelik mükellef grupları ile geçiş sürelerini yeniden hatırlatmak istedik.

Elektronik ortamda düzenlenebilen belgeler; 

e-Fatura Uygulaması: 

e-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları e-fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.

e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt ortamdaki fatura (e-arşiv uygulamasına dahil olanlar /dahil olma zorunluluğu getirilenler ise uygulamaya dahil oldukları /zorunlulukların başladığı tarihten itibaren e-arşiv fatura) düzenlemek zorundadırlar.

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Olan Mükellef Grupları;

-2018 veya müteakip hesap dönemleri brut satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli Ⅰ sayılı listedeki malların (akaryakıt,yağlar ve türevleri) imali, ithali, teslimi vb. Faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler,

-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli Ⅲ sayılı listedeki malları (meyve suları,alkollü içecekler ve tütün ve mamülleri) imal,inşa ve/veya ithal edenler,

-Elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları,İnternet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayılmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklemcılığı hizmet aracıları,

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi;

-5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)şartını 2018 veya 2019 hesap döneminde sağlayan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayın başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅰ) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya aynı Kanuna ekli (Ⅲ) sayılı liste kapsamındaki malların imal inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 01.07.2020 tarihinden itibaren. 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

-Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 01.07.2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu; 

1-) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅰ) sayılı listedeki malların (akaryakıt,yağlar ve türevleri) imali, ithali, teslimi vb. Faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,

2-) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listedeki malları (meyve suları,alkollü içecekler ve tütün ve mamülleri) imal,inşa, ithalini ve anabayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,

3-) Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,

4-) Şeker Kanununun tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,

5-) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,

6-) Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan gübre takip sisteminde kayıtlı kullanıcılar 01.07.2020 tarihinden itibaren,

7-) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu;

-Serbest meslek erbaplarından, 01.01.2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 01.06.2020 tarihinden itibaren,

– 01.01.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen üçüncü (3) ayın sonuna kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu;

e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar 01.07.2020 tarihinden itibaren,

e-Bilet Uygulaması;

Sinema işletmeleri 01.07.2020 tarihine kadar (01.07.2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar) e-Bilet uygulamasına geçmek zorunda olduklarını hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

2019 YILINDA KULLANILAN YEVMİYE DEFTERİNİN HAZİRAN 2020 AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI GEREKİR

Sirküler No: 3009

Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3’ üncü maddesinde, fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayın sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre 2019 yılında kullanılan yevmiye defterinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar kapanış onayının yaptırılması gerekmektedir.

Kapanış onayının belirlenen sürede yaptırılmaması halinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c maddesi gereği 9.387.- TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalınabileceği gibi mahkemelerde delil olma niteliğini de kaybedeceğini hatırlatmak isteriz. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER. (5)

Sirküler No: 3006

7194 sayılı Kanunun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun bazı maddelerindeki maktu had ve tutarlarının yeniden düzenlenmesine dair değişiklikler 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir.

Gelir Vergisi Tarifesi,

7194 sayılı Kanun ile 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesi değiştirilmiştir.

Gelir vergisine tabi gelirler;

18.000 TL’ye kadar %15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası %20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası %27

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası %35

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası %40 oranında vergilendirilir.

7194 sayılı Kanun ile 193 sayılı Kanuna eklenen Geçici 91 inci maddenin birinci fıkrasında, “1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 103’üncü maddede yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Tarife değişikliğinin uygulaması,

193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinde gelir vergisine tabi gelirlere uygulanacak vergi tarifesi yer almaktadır. 7194 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle gelir vergisi tarifesine %40 oranında yeni bir dilim eklenmiştir.

Ücret gelirleri dışında diğer gelirler için yeni tarife 1/1/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır. Dolayısıyla, 2019 yılı gelirlerine ilişkin 2020 yılında verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, gelir vergisine tabi gelirler, yeni tarifedeki dilim ve oranlara göre vergilendirilecektir.

Yıllık beyanname ile 2019 yılı için ücret gelirlerinin diğer gelirler ile birlikte beyan edilmesi durumunda, sadece ücret gelirlerine isabet eden tutara 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinde yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanacak olup, diğer gelirler için ise değişiklik sonrası yeni tarife uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.       

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.