Kategoriler
Ş.A. YMM

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KÂR DAĞITIMINDAKİ KISITLAMA SÜRESİ UZATILDI

Sirküler No: 3112

Bilindiği üzere 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na geçici 13’üncü madde ile;

Sermaye şirketlerinde, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına 30/9/2020 tarihine kadar karar verilebileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği, hüküm altına alınmıştı.

17.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

İle;

30.09.2020 tarihine kadar kâr dağıtımına karar verilebilmesine ilişkin belirtilen süre, 3 (üç) ay uzatılmak suretiyle 31.12.2020 tarihine ertelenmiştir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN RAPORLARIN HAZIRLANMASI VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÜRESİ BELİRLENDİ

Sirküler No: 3111

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 13’ üncü maddesinde, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

25/02/2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına Kurumlar Vergisi Kanununu 13’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.09.2020 tarih ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No’lu Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No’lu Tebliğ ile; 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı hükümlerinin uygulanmasında Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların ilişkili kişilerle mal veya hizmet alım ya da satımında gelirlerinin tam ve doğru olarak beyan edilmesi ile belgelendirme yükümlülüklerine ilişkin raporlar ve formların belirlenen sürelerde ibraz edilmesini sağlamaktır.

Belgelendirmeye ilişkin raporlar;

1-) Genel rapor,

2-) Yıllık transfer fiyatlandırması raporu,

3-) Ülke bazlı rapor,

4-) Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin formdan oluşur.

1-) Genel rapor;

Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanır.

İlk genel rapor hazırlanması için;

-Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı bir kurumlar vergisi mükellefi olması,

-İlgili hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisinin de 500 milyon TL ve üzerinde olması gerekmektedir.

Genel raporun, çok uluslu işletmeler grubuna bağlı kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, ilgili hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda, idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir.

İlk genel raporun, 2019 hesap dönemi için 31.12.2020 tarihine kadar, özel hesap dönemine tabi olanlar ise, 01.01.2019 ‘dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlanması gerekecektir.

2-) Yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve hazırlaması gereken mükellefler grupları;

-Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemler,

-Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemler,

-Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle

yaptığı yurt içi işlemler,

-Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı şubeleri ve serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptığı (serbest bölgedeki şubeleri dahil) işlemler, 

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun, kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresine kadar hazırlanması, istenmesi durumunda idare veya vergi inceleme yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.

3-) Ülke bazlı rapor:

Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda İdareye sunar.

Konsolide finansal tabloların Avro dışında bir para biriminde düzenlenmesi halinde, 750 milyon Avro olan haddin hesaplanmasında, raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından duyurulan döviz alış kurlarının yıllık ortalaması dikkate alınacaktır.

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında farklı para biriminin kullanılması durumunda buna ilişkin açıklamalara da ülke bazlı raporda yer verilmelidir. 

Ülke bazlı rapor, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda İdareye sunulur.

İlk ülke bazlı raporun, 2019 hesap dönemi için, 31/12/2020 tarihine kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir.

Özel hesap dönemine tabi olunması durumunda, ilk ülke bazlı raporun, 1/1/2019’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlanması ve ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir.

Ülke bazlı raporlamaya ilişkin herhangi bir muafiyet bulunmamakta olup, raporlanan hesap dönemi için belirlenen haddi aşan çok uluslu işletmeler grubu, ülke bazlı raporu hazırlamak ve elektronik ortamda İdareye sunmak zorundadır.

Ülke bazlı rapora ilişkin olarak Ek-6’daki içeriğe uygun şekilde düzenlenen tablolar, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) uygulamasında yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurulur ve elektronik ortamda xml formatında gönderilir.

4-) Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form:

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak Ek-3’te yer alan form doldurularak, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairesine göndermesi gerekmektedir.

Formun doldurulmasında, her bir ilişkili kişi bazında yıllık toplam net tutarı 30.000 TL’nin altında olan mal veya hizmet alım ya da satım işlem bilgileri ile söz konusu ilişkili kişi bilgilerine yer verilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Ceza Uygulaması:

Teşebbüs sahibi ve kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunarak tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapmaları durumunda Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur. 

Bu Tebliğ ile İdareye ibraz etme zorunluluğu getirilen rapor, bildirim ve diğer bilgi ve belgeleri bu Tebliğde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası %50 indirimli olarak uygulanır.

Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu her yıl raporlanacak hesap dönemini takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar verilmesi gerekmekte olup, 2019 hesap dönemine ve 01/01/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere, 30/10/2020 günü saat 23:59’a kadar Ek-5’teki form doldurularak elektronik ortamda verilmesi gerekecektir.

Yürürlülük tarihi: 01.09.2020 dir

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 3109

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 26.08.2020 tarih ve 470196 sayı, 04.09.2020 tarih ve 495108 sayılı yazıları gereği, 16,16/A maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Genelgenin Döviz gelirlerinin beyanı başlıklı 16’ncı maddesine 7’nci fıkra eklenmiştir. 

(7) Firma tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve birinci fıkraya uygun olacak şekilde bankalara ve finansal kuruluşlara belgelenmesi halinde son üç mali yıla ait döviz geliri beyanında, içinde bulunulan mali yıla ait döviz gelirleri, döviz geliri hesaplamasına dahil edilebilir. Bu durumda eski döviz geliri beyanlarının üçüncü mali yıla ait olan bölümü dikkate alınmaz.

Genelgeye Kredi bakiyesinin hesaplanması başlıklı 16/A maddesi eklenmiştir. 

(1) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt içinden veya yurt dışından mevzuata aykırı bir şekilde kullanıldığı tespit edilen döviz kredilerine ilişkin tutarlar, krediyi kullanan Türkiye’de yerleşik kişinin kredi bakiyesi hesaplamasına dâhil edilir. Ancak aykırı kullanıma ilişkin tutarın eklenmesi ile kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarını aşması durumunda, aykırı kullanımdan kaynaklanan tutarın aşıma neden olan kısmı kredi bakiyesi hesaplamasında dikkate alınmaz.

(2) Geçici 1 inci madde kapsamında belirtilen, kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD Doları veya üzerinde olan anonim şirket statüsündeki holding şirketler ile söz konusu holding şirketi bünyesindeki şirketlerin kendi tüzel kişilikleri adına kullanacak kredi bakiyesi hesaplamalarında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 2020/TEMMUZ AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN KİRA HÜKÜMLERİ

Sirküler No: 3108

6217 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi uyarınca, kiracısının tacir veya tüzel kişi olduğu işyeri kira sözleşmelerinde Türk Borçlar Kanununun kiracıyı koruyan dokuz maddesinin yürürlüğü sekiz yıl süre ile ertelenmiş ve 01 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Erteleme öngören 6217 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesine göre;

“Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.”

Kira sözleşmesinin ertelemenin kapsamına girmesi için ilk koşulu “işyeri kirası” olmasıdır. İkincisi ise, kiracısının ya Türk Ticaret Kanunu (TTK) anlamında tacir olması yahut tacir sıfatını taşımasa bile özel veya kamu hukuku tüzel kişisi olması gerekmektedir. Bu çerçevede özel hukuk tüzel kişileri olan anonim, limited, kollektif ve komandit şirketler ile kooperatifler, dernekler ve vakıflar erteleme kapsamındayken; adi ortaklığın veya bir esnafın kiracı olduğu işyeri kiraları bu hüküm kapsamında değildir. Ertelenen hükümler;

– m:323 Kira ilişkisinin devri; Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. İşyeri kiralarında devreden kiracı, iki yılı geçmemek şartıyla kira sözleşmesinin süresi bitinceye kadar devralan yeni kiracıyla birlikte müteselsilen sorumlu olur.

– m:325 Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi; Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Yani, kiracı kiralananı boşaltmış olsa da kiraya verilebilecek makul sürede kira ödemeye devam eder.

– m:331 Önemli sebeplerle fesih; taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. olağanüstü fesih bildirimi sonrası diğer tarafın zararının tazmin tutarını durum ve koşulları göz önünde tutularak hâkim tarafından karara bağlanır.

– m:340 Bağlantılı işlem yapma yasağı; konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin kurulması ya da sürdürülmesi, kiracının yararı olmaksızın, kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan bir borç altına girmesine bağlanmışsa, kirayla bağlantılı sözleşme geçersizdir.

– m:342 Kiracının güvence (depozito) vermesi; Kiracının depozito vermesi kararlaştırılmış ise, bu tutar 3 aylık kira bedelini aşamaz. Kiracı, depozito olarak para verdiği takdirde, bu para kiraya verenin onayı olmaksızın çekemeyeceği vadeli bir tasarruf hesabına yatırılır.

– m:343 Kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine değişiklik yapma yasağı; Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.

– m:344 Kira bedelinin belirlenmesi; tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumuna göre belirlenir.

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından belirlenir.

– m:346 Kiracı aleyhine düzenleme yasağı/cezai şart ve muacceliyet kayıtlarının geçersizliği; Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

– m:354 Dava sebeplerinin sınırlılığı; Taraflar kendi aralarında yaptıkları bir sözleşme ile kanunda öngörülen tahliye sebeplerine (kiraya verenin gereksinimi, yeniden inşa ve imar, yeni malikin gereksinimi, kiracının tahliye taahhüdü, kira bedelini ödememesi, kiracının aynı ilçe veya belde içinde başka konutunun olması, kiracının temerrüdü) bir yenisini ekleyemez.

Erteleme öngörülen yukarıdaki maddeler, 1.7.2020 tarihi itibariyle uygulama alanı bulacak olup, yapılacak kira sözleşmelerinde bu hususlara dikkat edilmesini hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

HERHANGİ BİR YILDA AMORTİSMAN UYGULAMASININ YAPILMAMASI HUSUSU.

Sirküler No: 3107          

Rize Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün 09.03.2020 tarih ve 85550353-105[2020]-E.7749 sayılı özelgesinde;

Vergi Usul Kanunu’nun 320’nci maddesindeki amortisman uygulamasının 2020 yılı veya herhangi bir vergilendirme döneminde yapılmamasında mevzuat yönünden herhangi bir sakınca olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

Vergi Usul Kanununun;

-315 inci maddesinde, “Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.“,

-320’nci maddesinde, Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar.

Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.“,

Hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için, işletmenin aktifinde kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve değerinin her yıl belirtilen haddin üzerinde olması gerekmekte olup, amortisman ayrılmasına iktisadi kıymetlerin aktife girdikleri hesap döneminden itibaren başlanması ve Bakanlığımızca tespit ve ilan edilen faydalı ömür ve amortisman oranlarının dikkate alınması icap etmektedir.

Diğer taraftan, mükellefler bakımından amortisman müessesesi, ihtiyari/zorunluluk arz etmeyen bir uygulama (seçimlik bir hak) mahiyetinde olup, yasal olarak tanınan bu imkanın mükellefler tarafından istenilirse kullanılması veya kullanılmaması (ya da eksik kullanılması) mümkündür.

Ancak, Kanunen her yılın amortismanı ilgili olduğu yılın değerleme işlemlerinde dikkate alınabildiğinden, diğer bir ifade ile amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanın ancak ilgili olduğu yılda dikkate alınması gerektiğinden, herhangi bir yıl amortisman ayrılmaması ya da eksik ayrılması halinde amortisman süresinin uzatılmasına veya herhangi bir yıl amortisman ayrılmaması ya da eksik ayrılması sebebiyle amortisman süresinin son yılında itfa edilmemiş bakiye değerin (net defter değerinin) o yıl defaten gider olarak dikkate alınmasına imkan bulunmamasının yanı sıra, söz konusu yıllar için sonradan geriye dönük olarak düzeltme yapılmak suretiyle amortisman ayrılması da mümkün değildir.

Ayrıca, mükelleflerin, iktisadi kıymetlerini, Bakanlığımızca tespit ve ilan edilen amortisman oranlarının üzerinde bir oran ile itfa etmeleri de mümkün bulunmamakta olup, böyle bir durumun meydana gelmesi halinde, mükellef adına anılan fiil nedeniyle mezkûr Kanunun ilgili ceza hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmektedir.

Diğer taraftan, amortismana tabi bir iktisadi kıymetin satılması halinde, bedel ile iktisadi kıymetin (amortismana konu edilmiş olması halinde, ayrılan amortisman tutarı düşüldükten sonra kalan net) değeri arasındaki farkın kar veya zarar hesabına geçirileceği tabiidir. 

Açıklamaları yer almaktadır

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

                              PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

             

Kategoriler
Ş.A. YMM

2021 YILI EMLAK VERGİSİNE ESAS OLAN BİNA METREKARE MALİYET BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ

Sirküler No: 3105          

01/09/2020 tarih ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 maddesinin (b) bendi gereği, 2021 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri 77 Seri No’lu Genel Tebliğ uyarınca yeniden belirlenmiştir.

Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Ek için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

                                   

Kategoriler
Ş.A. YMM

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILDI.

Sirküler No:3104

4857 sayılı İş Kanunun işten işçi çıkartma yasağı ve ücretsiz izne çıkarma ile ilgili maddesi aşağıdadır.

Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.(1)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.(1)

hükümleri yer almaktadır.

04/09/2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2930 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki maddenin 1.inci (İşverenin işten işçi çıkarma yasağı) ve 2.inci (İşverenin işçiyi ücretsiz izne çıkartması) fıkralarında belirtilen süreler 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay daha (17/11/2020 tarihine kadar) uzatılmıştır. 

Cumhurbaşkanı Kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200904-1.pdf

İşten işçi çıkartacak ve işçilerini ücretsiz izne ayıracak işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

SERMAYEYE EKLENEN KÂR PAYININ TASFİYE SONUCU DAĞITIMINDA VERGİLENDİRME HUSUSU

Sirküler No:3102

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1’inci maddesinin 6’nci bendinin (b-i) alt bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından tevkifat yapılacağı, kârın sermayeye eklenmesinin kâr dağıtımı sayılmayacağı belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde ise; her nevi hisse senetlerinin kâr paylarının, iştirak hisselerinden doğan kazançların ve kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr paylarının kaynağı ne olursa olsun menkul sermaye iradı sayılacağı öngörülmüştür.

Diğer taraftan 1 Sıra No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin dağıtılan kâr paylarında vergi kesintisi başlıklı 15/6-1 bölümünde, tam mükellef kurumlarca kârın dağıtılmayıp şirket sermayesine eklenmesine karar verilmesi halinde, kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmadığından, sermayeye ilave edilen bu tutar üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Hükmüne yer verilmiştir.

Şirketin önceki yıllara ilişkin kârın sermayeye eklendiği tasfiye aşamasında ortaklara dağıtılması sonucu ihtirazi kayıtla vermiş olduğu muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin iadesi yönünden yargı yoluna başvurduğu vergi mahkemesinde redde ilişkin kararını üst yargı merciinde temyiz talebinde bulunulmuştur.

Danıştay 9. Daire Başkanlığı tarafından verilen Esas No:2016/4386, Karar No: 2019/292 sayılı Kararında ise;

Önceki yıllarda şirket sermayesine eklenmiş olan geçmiş yıl kârlarının, şirketin tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması durumunda kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacağı, ödenmiş sermayenin ortaklara dağıtılması durumunda ise vergi kesintisi yapılmayacağı hükmü gereği, şirketlerin mali bünyelerini kuvvetlendirmeye yönelik olarak kârların dağıtılmayıp şirket sermayesine ilave etmelerinin amaçlandığı, tasfiyeye gire şirnketin mali bünyesinin güçlendirmesine gerek bulunmadığından geçmiş yıllarda elde edilen ve ortaklara dağıtmamak suretiyle kesintiye uğramayan kârların tasfiye aşamasında ortaklara dağıtılması halinde vergi kesintisine tabi tutulmaması gerektiği görüşüyle,

Şirketlerin tasfiye işlemlerinin tamamlanması, tasfiye kârının ortaklara dağıtılarak gelir (stopaj) vergisinin ödenmesinin ardından tasfiye sonucu geri verilen sermaye paylarından dağıtılmayıp sermayeye eklenen kâr payını ayrıştırıp vergilendirmenin, Yasa’nın kârın sermayeye eklenmesinin kâr dağıtımı sayılmayacağı yönündeki hükmüne ve amacına aykırı olacağı, Yasa’da öngörülmeyen bir hususun tebliğ, sirküler, özelge gibi idari işlemlerle vergilendirilmesinin mümkün olmadığı yönünde karar vermiş bulunmaktadır.

Tam mükellef kurumların geçmiş yıllarda elde edilen ve ortaklara dağıtmayıp sermayeye eklenen kârların tasfiye işleminde dağıtılması halinde tevkifat yapılması yönünde idare uygulamasının devam ettiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

                                                    

Kategoriler
Ş.A. YMM

KAMU GÖZETİMİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMA KAPSAMINA İLİŞKİN KURUL KARARI

Sirküler No:3101                                                               

26/08/2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından alınan 25.08.2020 tarihli Kurul Kararı ile TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekli listesinin 4’üncü maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

Yapılan değişiklikle;

4-a) Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilmiş A grubu yetkili müesseselerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

-Brüt satış toplamı 250 milyon ve üstü Türk Lirası,

-Aktif toplamı 7,5 milyon ve üstü Türk Lirası,

-Çalışan sayısı 25 ve üstü

b) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kurumları ve kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden anonim şirketler.

Olarak karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

AĞUSTOS/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 3099  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 29.08.2020 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.

 DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI 7.3050 7.3182 7.2999
1 AVUSTRALYA DOLARI 5.3330 5.3678 5.3084
1 DANİMARKA KRONU 1.1656 1.1713 1.1648
1 EURO 8.6897 8.7054 8.6836
1 İNGİLİZ STERLİNİ 9.6867 9.7372 9.6799
1 İSVİÇRE FRANGI 8.0621 8.1138 8.0500
1 İSVEÇ KRONU 0.84151 0.85022 0.84092
1 KANADA DOLARI 5.5792 5.6044 5.5586
1 KUVEYT DİNARI 23.7802 24.0913 23.4235
1 NORVEÇ KRONU 0.82676 0.83232 0.82618
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.9477 1.9512 1.9331

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.