Kategoriler
Ş.A. YMM

3245-2021 YILINA İLİŞKİN ÇEVRE KANUNUNA AYKIRILIK HAKKINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3245

31.12.2020 tarih ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarına ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/53) ile yeniden belirlenmiştir.

 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesi uyarınca idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

 

Bu durumda 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin birinci fıkrasının  

Kanundaki ceza miktarı

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında uygulanacak ceza miktarı
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları          20.000.-TL

100.000.-TL

         80.465.-TL

402.385.-TL

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3244-İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADE UYGULAMASINA İLİŞKİN HATIRLATMA

Sirküler No: 3244

Katma Değer Vergisi Kanununun, geçici 37 maddesi ile   imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hükmüne yer verilmiştir.

1)- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2020 yılında yüklenilen ve altı aylık dönemler itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

a)- 2020 yılına ait birinci dönem 01.01.2020-30.06.2020 olup, iade talep edilmesi 01.07.2020 ile 30.06.2021 tarihinde diğer bir ifade ile Temmuz/2020 döneminden itibaren en geç Mayıs/2021 dönemi KDV beyannamesinde beyan edilerek talep edilmesi gerekmektedir.

b)- 2020 yılına ait ikinci dönem ise 01.07.2020-31.12.2020 olup iade talep edilmesi 01.01.2021-31.12.2021 tarihlerinde iade talep edilecek dönemler ise Ocak-Kasım/2021 dönemlerine ait KDV beyannamelerinde talep edilmesi gerekmektedir.

2)-50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2020 yılında yüklenilen ve yıl sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde diğer bir anlatımla Ocak-Kasım/2021 dönemlerinde KDV beyannamelerinde beyan edilerek talep edilmesi gerekir.

Diğer taraftan,29/12/2019 tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanmasına karar verilmiştir.

Firma menfaatleri göz önüne alındığında son ayları beklemeksizin KDV iadesinin talep edilmesini önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3243-2021 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ.

Sirküler No: 3243

29/12/2020 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun yetki başlıklı 10 uncu maddesine göre (Ⅰ), (Ⅰ/A), (Ⅱ), (Ⅳ) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için %9,11 oranında artırılarak 2021 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları 53 Seri No’lu Genel Tebliği uyarınca yeniden belirlenmiştir.

01/01/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Yürürlülük tarihi:01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3242-GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ HATIRLATMASI

Sirküler No: 3242

22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) yapılan değişiklik ile geri kazanım katılım payına ilişkin beyan dönemlerinde düzenleme yapılmıştır.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

2872 sayılı Çevre Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altışar aylık, 2021 yılı ve takip eden yıllar için üçer aylık beyan dönemleri olarak belirlenmiştir.

2020 yılı için ikinci altı aylık beyan dönemleri:

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri: 

a-) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b-) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c-) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç-) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler.

2020 yılı ikinci altı aylık dönemlere ait geri kazanım katılım payına ilişkin beyannameler 31.01.2021 tarihine kadar tahakkuk ettirilerek aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

33241-2021 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İLK TAKSİTİNİN OCAK AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR

Sirküler No: 3241

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde; motorlu taşıtlar vergisinin, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılacağı ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3239-4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24, 27 VE 28.İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN TEŞVİK TUTARLARI ARTIRILDI.

Sirküler No: 3239

13.01.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, asgari ücrette meydana gelen artış nedeniyle 4447 sayılı Kanunun aşağıda yer alan maddelerindeki teşvik tutarları  %21,56 oranında artırıldı.

 

Karar kapsamında; 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun;

1-) Geçici 24’üncü maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye, aylık olarak 1.431,- TL’ye,

2-) Geçici 27.inci maddenin birinci fıkrasının: 

– (a) bendinde belirtilen prim teşvik destek tutarı günlük 44,15 TL’den 53,67 TL’ye, aylık olarak 1.610,10 TL’ye,

– (b) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye, aylık olarak 1.431 TL’ye, 

– (c) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 34,34 TL’ den 41,74 TL’ye aylık olarak 1.252,20 TL’ye,

3-) Geçici 28.inci maddesinin; 

– Birinci fırkasında belirtilen prim destek tutarı günlük 44,15 TL’den, 53,67 TL’ye, aylık olarak 1.610,10 TL’ye, 

– İkinci fırkasında belirtilen nakdi ücret desteği tutarı günlük 39,24 TL’ den 47,70 TL’ye aylık olarak  1.431 TL’ye, yükseltilmiştir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3237-2021 YILI E-DEFTER BERAT DOSYALARININ YÜKLEME TERCİHİNE İLİŞKİN DUYURU.

Sirküler No: 3237

Bilindiği üzere 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 3 Sıra No’lu Genel Tebliğ ile;

Elektronik Defter Tebliğinde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmiştir.

Bu kapsamda; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 14.01.2021 tarihli duyurusunda ise;

Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Firmalar tarafından yapılan tercih 31/01/2021 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilmekte, bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2021/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

Tercihlerini 31/01/2021 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2021 hesap dönemi berat dosyaları için aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir.

Mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yükleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3236-DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI

Sirküler No: 3236

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ilâ 49 uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen “Değerli Konut Vergisi Genel Tebliği 15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun 42’nci maddesinde yer alan 2021 yılı emlak vergi değeri 5.227.000.- TL aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinin konusunu teşkil etmektedir.

2021 yılında emlak vergi değeri 5.227.000- TL’ yi aşan mesken nitelikli taşınmaz için 2021 yılının Şubat ayının 20 ‘nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine Tebliğ ekinde örneği yer alan beyannamenin verilmesi gerekiyor.

Türkiye sınırları içerisinde tek meskeni olanlar, değeri ne olursa olsun bu verginin kapsamına girmiyor. Ayrıca, birden fazla meskene sahip olanlarda, en düşük değere sahip olan mesken verginin hesaplanmasında istisna tutuluyor.

Mükellefiyet 01.01.2021 tarihinden itibaren başladığından beyannamede vergilendirmenin 2021 vergi değerleri ile hesaplanması gerekiyor.

Tebliğde, değerli konutun bulunduğu yer belediyesinden konuta ilişkin 2020 ve 2021 yılı emlak vergi değerleri alınarak, beyanname verilirken bu vergi değerlerinin beyannameye eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğde, taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacağı açıklamasına yer verilmiştir.

Değerli konut vergisi konusuna giren mesken nitelikli taşınmazın mükellefiyetin başladığı 1 Ocak ile 20 Şubat arasında elden çıkarması durumunda, 20 Şubat 2021 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameye bu taşınmaz dahil edilmesi ve bu taşınmaz için tahakkuk edecek verginin tamamının ödenmesi gerekiyor.

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

5.227.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için

7.842 TL, fazlası için (Binde 6)

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için

23.526 TL, fazlası için (Binde 10) olarak tespit edilmiştir.

Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verebileceklerdir.

Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine tevdi edilir.

Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine vereceklerdir.

Beyan edilmesi gereken birden fazla değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip olan mükellefler (tam mülkiyet, paylı mülkiyet ve intifa hakkı sahipleri), bu taşınmazların tamamı için bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek 1A) 1 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesini kullanarak tek beyanname vereceklerdir. Birden fazla meskeni olanların, muafiyet uygulanacak en düşük değerli tek meskenleri beyannameye dahil edilmeyecek, bu meskene ilişkin bilgiler Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2A) ile bildirilecektir.

Yıl içinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi halinde mükellefiyet takip eden yıldan itibaren başlar, değerli konut vergisi beyannamesi de takip eden yılın şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar verilir.

Eki için tıklayınız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3235-2021 YILINA AİT HARÇLAR KANUNU’NA BAĞLI TARİFELER BELİRLENDİ

Sirküler No: 3235

29/12/2020 tarih ve 31349 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen mükerrer 138 inci maddesine istinaden, 2021 yılında uygulanmak üzere 86 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2020 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ekteki tarifelerde gösterilmiştir.

Ek için tıklayınız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3231-SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN KARARDAN ÖNCE ORTAKLAR TARAFINDAN SERMAYE AVANSININ BANKAYA YATIRILMASI HUSUSU

Sirküler No: 3231

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Diğer indirimler başlıklı 10/1-ı maddesi ile 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı için faiz indirimine imkan tanınmıştır.

Sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları sermaye tutarları üzerinden TCMB tarafından açıklanan ticari kredi faiz oranının dikkate alınmak suretiyle (2020 yılı için belirlenen %19,62 faiz oranı) hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan faiz tutarının %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılabilecektir.

Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir. İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan sermayenin ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Nakden taahhüt edilen sermayenin;

-Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,

-Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi, esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir.

Sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarın;

Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabından izlenmesi,

Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim uygulamasında dikkate alınması mümkündür.

Şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminde sermaye artırımına konu edilmeyen sermaye avansı niteliğindeki tutarların, indirim uygulamasında dikkate alınması mümkün olamayacaktır.

Ayrıca, şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren bilançoda öz sermaye kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmeyen tutarlar için, ilgili hesap döneminde bu tutarlara ilişkin sermaye artırımı gerçekleştirilse dahi indirim uygulamasından faydalanması mümkün olamayacağını hatırlatmak isteriz.

Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili 10 Seri No’lu Genel Tebliğin 10.6.1. numaralı bölümünde, “İndirme konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından yararlanılamayacağı tabiidir.”

“Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları, indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.” Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, 331 Ortaklara Borçlar Hesabında yer alan tutarların virman yapılarak sermaye taahhüdünün gerçekleşmesi durumunda yapılan sermaye artırımının bu teşvikten yararlanması mümkün değildir. Ortaklara Borçlar Hesabında kayıtlı tutarın sermayeye eklenmesi yeni bir nakit girdisi sağlamamaktadır. Kanunun amacı yeni nakit sermaye artışını teşvik etmektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz..

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.