Kategoriler
Ş.A. YMM

3522-ENVANTERLERİN ÇIKARTILMASI

Sirküler No: 3522

Vergi Usul Kanunu’nun 186. Maddesinde Envanter Çıkarmak hükmü yer almakta olup; kanun metni şöyledir:

Envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir.

Şu kadar ki, ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan malların değerleri tahminen tespit olunur.

Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder. “ 

Yukarıdaki hükümden anlaşılacağı üzere, emtia envanteri çıkarma işlemi, emtiayı fiilen saymak, ölçmek, tartmak suretiyle fiziki mevcudiyetin tespitidir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Envanter Konulu 66. Maddesinde:

 (1) Her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır.

(2) Tacir açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. Faaliyet dönemi veya başka bir kanuni terimle hesap yılı oniki ayı geçemez. Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde çıkarılır.

(3) Maddi duran malvarlığına dahil varlıklarla, ham ve yardımcı maddeler ve işletme malzemeleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam değerleri işletme için ikinci derecede önem taşıyorsa, değişmeyen miktar ve değerle envantere alınırlar; şu şartla ki, bunların mevcutları miktar, değer ve bileşim olarak sadece küçük değişikliklere uğramış olsunlar. Ancak, kural olarak üç yılda bir fiziksel sayım yapılması zorunludur.

(4) Aynı türdeki stok malvarlığı kalemleri, diğer aynı nitelikteki veya yaklaşık aynı değerdeki taşınabilir malvarlığı unsurları ve borçlar ayrı ayrı gruplar halinde toplanabilir ve ortalama ağırlıklı değer ile envantere konulabilir.

hükmüne yer verilmiştir.

Gerçek ve tüzel kişi firmalarının bir kısmı dönem sonlarında sadece mal mevcutları için fiili sayım ve bunlara paralel kayıt yapmaktadır. Oysa yukarıda kanun hükümlerinde belirtildiği üzere;

Taşınır, taşınmaz tüm iktisadi kıymetlerin,

 • Stokların,
 • Alacakların,
 • Borçların,
 • Nakit para tutarının, çeklerin, senetlerin ve diğer tüm varlıkların

 değerinin teker teker sayımı, listelenmesi ve Envanter Defterine kaydı gerekmektedir.

Fiili sayımlar sonucunda çıkan eksik veya fazla farkların yasal kayıtlara intikali zorunludur.

Fiilen mevcut olup yasal kayıtlarda yer almayan emtialar, varlıklar gelir kaydedilmek suretiyle kayıtlara intikal ettirilir.

Fiilen mevcut olmayan ancak yasal kayıtlarda yer alan emtialar, varlıklar ise sermayede vuku bulmuş bir azalmadır ve kayıtlardan çıkarılmalıdır. Dolayısı ile bu tür olaylar ile ilişkin sermayedeki azalmalar Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kanunen kabul edilmeyen gider mahiyetindedir.

Kayıtlardan çıkarılması gereken iktisadi kıymetlere ilişkin Katma Değer Vergisi’nin indirimini özellik arz etmektedir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” maddesine 7104 Sayılı Kanun’un 9.maddesi ile, yürürlülük tarihi 06.04.2018 olmak üzere, aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi, (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilir.) 

Bu hükme göre, yasal kayıtlardan çıkarılması gereken amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortisman yoluyla itfa edilmemiş olan sürelerine ilişkin KDV’lerinin indirim hesaplarından çekilerek, “İlave Edilecek KDV” olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

İmalatta kullanılmak üzere alınan, imalata girmeden önce bozulma, çürüme gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen ve vasfını kaybeden hammadde, yarı mamul veya ambalaj malzemelerinin zayi olan mallar kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 278/A maddesi uyarınca raf ömrünün çok kısa olması, bozulması veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle insan ve çevre sağlığına zararlı olan, imha edilmesi mecburi ve imha işlemleri süreklilik arz eden her türlü gıda ürünleri ile ilaç ve benzeri emtiaların imha edilmesi ve emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın, ilgili Bakanlık ve yetkili kurum görevlilerinin yer aldığı komisyon tarafından tutanak ile tespit edilmelidir. Bunun dışındaki stokta yer alan ve zayi olan emtiaların emsal bedeli Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde Takdir Komisyonu tarafından takdir edilmelidir.

Bu zayi olan mallara ait indirim konusu yapılan KDV tutarları tespit dönemine ilişkin KDV Beyannamesinde “İlave Edilecek KDV” satırında gösterilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.

Verilen bilgiler doğrultusunda, 31.12.2020 tarihi itibariyle tüm sayımların tamamlanması ve farklılık bulunması halinde düzeltme kayıtlarının yapılmasını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3521-YASAL DEFTERLERİN TASDİK İŞLEMLERİ

Sirküler No: 3521

1 Sıra No.lu e-Defter Genel Tebliği’ndeki şartları yerine getirmiş olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler e-defter tutabileceklerdir.

Buna göre bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile anonim ve limited şirket gibi kurumlar vergisi mükellefleri oluşturdukları yevmiye ve büyük defterleri elektronik ortamda tutabilirler.

İşletme esasına göre defter tutan mükellefler ile Serbest Meslek Erbabı (213 sayılı Vergi Usul Kanununun 486 Seri No’lu Genel Tebliğ uyarınca) 01.01.2019 tarihinden itibaren defterlerini GİB Web sayfası üzerinden “Defter-Beyan” sisteminden elektronik ortamda tutulacağından defter tasdiki yaptırılmayacaklardır.

e-Defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması açılış onayı, son ayına ait beratın alınması kapanış onayı yerine geçmektedir. 

2022 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir.

Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanun hükümleri gereği aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur.

Gelir Vergisi Mükellefleri (Gerçek kişiler, Kollektif ve Komandit şirketler)

 • Yevmiye defteri,
 • Defterikebir,
 • Envanter defteri,
 • Genel kurul toplantı ve Müzakere defteri (Kollektif ve Komandit şirketler için)

Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Anonim, Limited şirketler, Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler ve Kooperatifler)

 • Yevmiye defteri,
 • Defteri kebir,
 • Envanter defteri,
 • Damga vergisi defteri, (Anonim şirketler ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler)
 • Yönetim kurulu karar defteri (Anonim şirketler,kooperatifler)
 • Müdürler kurulu karar defteri (Limited şirketler tarafından kullanımı ihtiyaridir.)
 • Pay defteri,(Anonim, limited şirketler ile kooperatifler ilk kuruluşta tasdiki gerekir)
 • Genel kurul toplantı ve Müzakere defteri (Anonim,Limited şirketler, Kooperatifler)
 • Bitim işleri defteri(Faaliyet konusu ücret karşılığı boyama,basma,yazma,kasarlama,apre,ve cilalama olan firmaların bu işlerin bitim işleri kapsamında olması nedeniyle imalat defteri yerine bitim işleri defterini süresi içinde tasdik ettirip tutmaları gerekir.)

Defteri kebirin Vergi Usul Kanunu’na göre tasdiki zorunlu olmayıp, Türk Ticaret Kanunu’na göre zorunludur. Ticari davalara delil olabilmesi için defteri kebirinde tasdikini öneriyoruz. Ayrıca, halka açık şirketlerde defteri kebirin tasdiki Sermaye Piyasası Kanunu’na göre zorunludur.

Şubeler, merkez kayıtlarında takip edilebileceği gibi ayrı defter tasdik ettirilerek çıkarılacak bilanço ile merkezde konsolide edilebilir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 221 inci maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesi hükümleri uyarınca, öteden beri işe devam etmekte olan mükelleflerin defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (2022 yılında kullanılacak defterler için aralık ayı sonuna kadar) notere tasdik ettirmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Defterlerini ertesi yılda kullanmak isteyenler, OCAK AYINDA, hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilenler (Özel hesap dönemi) bu dönemin ilk ayı içinde yeniletmeye (ARA TASDİKİ YAPTIRMAYA) mecburdurlar.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.               

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3520-ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA İLİŞKİN HATIRLATMALAR

Sirküler No: 3520

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında tebliği gereken belgelerin hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde elektronik ortamda tebligatına izin veren Elektronik Tebligat Sistemi 01.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yeni mükellefiyet tesis ettiren tüzel kişiler elektronik tebligat bildirimini 15 gün içinde kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilciler aracılığıyla vermeleri gerekmektedir. Yeni mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi sırasında bildirim verebilmektedir.

Yukarıda bahsedilen bildirimler sonucu gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmektedir.

Elektronik talep bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Bu nedenle başvuru sırasında cep telefonu numarasının doğruluğu tebligatlardan haberdar olabilmek açısından önemlidir.

Elektronik tebligat sistemi kullanıcıları elektronik ortamda gönderilen belgelere internet adresi üzerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre ile ya da T.C. kimlik numarası ile giriş yapılmak suretiyle ulaşabileceklerdir.

Elektronik tebligat sistemini kullanan gerçek kişi mükellefiyetlerinin iletişim bilgilerinde, tüzel  kişi mükelleflerinin  iletişim bilgilerinde ,tüzel kişi mükelleflerinin ise kanuni temsilci ve iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda  https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak Kullanıcı İşlemleri/”E-Tebligat Aktivasyon Bilgileri Güncelle” menüsünden  söz konusu bilgilerin güncellemesi herhangi bir hak mahrumiyetine  neden olmaması açısından önem arz etmektedir.

Bu bilgiler ışığında şirketinizin elektronik tebligatında, yetkililerin kimler olduğunu inceleyiniz. İşten ayrılan varsa gerekli düzeltmeleri yapmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca yetkililere gereken ikazın yapılmasını ve 5 (BEŞ) gün içerisinde alındığı kabul edilerek tebligatların takip edilmesi ile gereğinin yapılmasını hatırlatmanızı öneriyoruz. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3519-BAZI MAL VE HİZMETLERİN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 3519

26/11/2021 tarih ve 31671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun vergi oranı başlıklı 28 inci maddesindeki Katma Değer Vergisi oranlarının tespitine ilişkin 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ekli listelerde değişiklik yapılmıştır.

Katma Değer Vergisi oranlarını belirleyen:

(Ⅱ) sayılı listenin (B) Diğer Mal ve Hizmetler bölümünün 32’nci sırasında yer alan; 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri olarak değiştirilmek suretiyle KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Bu karar 01.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3518-KASIM/2021 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 3518

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 29.11.2021 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. 

 DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI  12.6595  12.6823  12.6507
1 AVUSTRALYA DOLARI    9.0272    9.0861    8.9857
1 DANİMARKA KRONU    1.9171    1.9265    1.9158
1 EURO  14.2793  14.3050  14.2693
1 İNGİLİZ STERLİNİ  16.8587  16.9466  16.8469
1 İSVİÇRE FRANGI  13.6460  13.7336  13.6255
1 İSVEÇ KRONU    1.3801    1.3944    1.3792
1 KANADA DOLARI    9.9219    9.9666    9.8851
1 KUVEYT DİNARI  41.5972  42.1416  40.9733
1 NORVEÇ KRONU    1.3930    1.4024    1.3920
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    3.3746    3.3807    3.3493

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

  PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3517 YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3517

27.11.2021 tarih ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (533 Sıra No’lu) Genel Tebliğinde;

Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, “yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. 

Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3516-GAYRİMADDİ HAKLARIN AKTİFLEŞTİRİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 3516                                                              

Marka, bir veya bir grup satıcının malları ve hizmetlerini belirlemeye ve bu malları ya da hizmetleri rakiplerinden farklılaştırmaya yarayan ayırt edici isim veya sembol olarak tanımlanabilir.

Patent, bir buluş ya da icadın tüm yetkilerinin bir kişi ya da şirkete ait olmasını resmileştiren koruma belgesini ifade etmektedir.

Ürün lisansı, Kanun tarafından kısıtlanmış veya düzenlenmiş bir işin yapılması, bir girişimde bulunulabilmesi için, kamu otoritesince verilen ve devredilemeyen izin, yetki veya ruhsat anlamını taşımaktadır.

Yazılım, mobil cihazların, bilgisayarların veya elektronik eşyaların kullanımını sağlayan komutlar ve veriler bütünüdür.

Tüketiciler açısından marka, bir mal veya hizmeti satın alma kararını belirleyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

Firmaların muhasebeleri yönünde ise, satın alma kararında önemli bir faktör olan markanın değerinin bilançoda yer alıp alamayacağı tartışılan bir konu olmaktadır.

Vergi Usul Kanunu yönünden marka, vb. belgeler gayrimaddi hak olup, aktife 290 numaralı hesapta kayıtlı olması gerekir.

Günümüz koşullarında işletmelerin satma, satın alma, bileşme, iflas ve yeniden yapılandırma gibi durumların belirlenmesi amacıyla değerlemenin yapılması için aktifte yer alması büyük önem taşımaktadır.

Gayrimaddi haklar (maddi olmayan duran varlıklar) V.U.K. hükümleri uyarınca maliyet bedeli ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Maliyet Bedeli ise; iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

İşletmelerin mevcut gayrimaddi haklarını, alış sırasında masraflarını aktifleştirmeyip dönem gideri olarak yazılan marka, patent, lisans, yazılım vb. gibi gayrimaddi hakların şu an itibariyle 1.-TL bedel ile kayıtlara alınmasını öneriyoruz.

Bir bedel ödenmek suretiyle veya yeni iktisap olunacak marka ve benzeri belgelerin alış giderleri düşük bedelde olsa aktifleştirerek amortismana tabi tutmalarını önemle tavsiye ederiz.
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3515 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYGULANMASI.

Sirküler No: 3515                                                              

Kurumsal Yönetim kavramı çok geniş olup, tüzel kişilerin yönetim kurulu toplantılarının düzenli yapılmaması sebebiyle özet bilgi vermek istedik.

Kurumsal Yönetim: işletmelerin ve diğer organizasyonların adillik, sorumluluk, hesap verilebilirlik ve şeffaflık içinde yönetilmelerini sağlamaya yönelik tavsiye ve kurallar bütünü olarak tanımlanabilir.

Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öncesinde gönüllü uyum şeklinde halka açık şirketler için hayata geçirilen Kurumsal Yönetim uygulaması giderek bazı konularda zorunlu hale getirilmiştir. İlkelerin büyük bir kısmı ise halâ tavsiye niteliğindedir.

Ülkemizde halka açık olan olmayan tüm şirketler için elbirliği ve birlikte yönetim veya ortak akılla karşılıklı iletişim halinde yönetim için tavsiyeler getiren düzenlemelerin yapılmasında yarar bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim ilkelerinin bireysel işletmelerden ikinci ve üçüncü nesil aile işletmelerine kadar tüm işletmelerde uygulanacak yapıya kavuşturulması ihtiyacı doğmaktadır.

Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin çoğunluğunun KOBİ ve bunların çoğunun da Aile İşletmesi denilen işletme türlerinden olduğundan işletmeler büyüklüklerine bakılmaksızın;

-Her hafta yönetim kurulu başkanı veya işverenin başkanlığında işleri planlamak üzere toplantı yapmalıdır.

-Toplantı sonucu alınan kararlar kayıt altına alınmalı ve bütün birim yöneticileri katılmalıdır.

-Bir sonraki toplantı bir öncekinin sonuçlarını izlemeli, işletmenin planı ortak akıl kullanılarak görüşülmeli ve katılımcılara özgür ifade imkânı sağlanmalıdır. Toplantı saygı, nezaket ve seviye esas alınmalı ve işletme kültürü yaratmaya katkı sağlamalıdır.

-Firma aile işletmesi ise, yöneticiler aile dışı kişilerden takviye edilmeli, ayırım yapılmamalıdır.

-Aile bireyleri yetenekleri varsa işte çalıştırılmalıdır. Aile bağı yeteneğin önüne geçmemelidir.

-Kamu kuruluşları, meslek örgütlerinden ücretsiz ama zorunlu eğitim ile şirket yöneticilerini eğitmeli ve eğitim sürekli olmalıdır alınan eğitimler şirket içinde tekrarlanmalıdır.

-Şirketlerde ortakların yönetimde yer almaları halinde mutlaka piyasa koşullarında emeklerinin karşılığı ödenmelidir. Kâr payı ücret veya serbest meslek gelir unsurları ortaklar için ayrılmalıdır.

-Ayrıca şirkette ortaklığı olan ama şirkette çalışmayan ortaklar ile şirketin sağlıklı ilişkisi için mutlaka kârın belirli bir oranı dağıtılmalıdır.

-Şirketin yönetici ve çalışanlarının iş dışında aidiyet duygusunu ve kurum kültürünü oluşturacak sosyal faaliyetler için bir araya getirilmesi gereklidir.

Yukarıda sayılan hususlar işletmelere dinamiklik kazandıracağı, ticari ömrünün uzatabileceği gibi milli servetin yok olmasına da önleyeceği hususunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3514 KURUMLARIN YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI HUSUSU

Sirküler No: 3514                                                              

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinde kurumlar vergisinden istisna edilen kazançları sayılmıştır. Kurumların, yurt dışı iştiraklerden sağlanan kazançlarında vergi istisnasından faydalanabilmek için 5/1-b maddesinde belirlenen şartları topluca taşıması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İSTİSNADAN FAYDALANABİLMEK İÇİN

– İştirak edilen kurum anonim veya limitet şirket niteliğinde bir kurum olmalıdır.

– İştirak edilen kurumun kanuni ve iş merkezi Türkiye dışında bulunmalıdır.

– İştirak payını elinde tutan kurumun yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10’una sahip olması gereklidir.

– %10 iştirak oranının iştirak kazancının elde edildiği tarih itibarıyla, iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl süre ile elde tutulması gerekmektedir.

Ancak, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için bir yıllık elde tutulma süresinin tespitinde, sahip olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas alınacaktır.

-Yurt dışı iştirak kazancının iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması gerekir.

-İştirak kazancının elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmelidir.

Türkiye’ye bu süre içinde transfer edilmeyen yurt dışı iştirak kazançları, daha sonraki yıllarda Türkiye’ye transfer edilse dahi anılan istisnadan yararlanamayacaktır.

Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlara, herhangi bir şart aranmaksızın yurt dışı iştirak kazançları istisnası uygulanacaktır.

 Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3513 KURUMLARIN YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI HUSUSU

Sirküler No: 3514                                                              

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinde kurumlar vergisinden istisna edilen kazançları sayılmıştır. Kurumların, yurt dışı iştiraklerden sağlanan kazançlarında vergi istisnasından faydalanabilmek için 5/1-b maddesinde belirlenen şartları topluca taşıması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İSTİSNADAN FAYDALANABİLMEK İÇİN

– İştirak edilen kurum anonim veya limitet şirket niteliğinde bir kurum olmalıdır.

– İştirak edilen kurumun kanuni ve iş merkezi Türkiye dışında bulunmalıdır.

– İştirak payını elinde tutan kurumun yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10’una sahip olması gereklidir.

– %10 iştirak oranının iştirak kazancının elde edildiği tarih itibarıyla, iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl süre ile elde tutulması gerekmektedir.

Ancak, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için bir yıllık elde tutulma süresinin tespitinde, sahip olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas alınacaktır.

-Yurt dışı iştirak kazancının iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması gerekir.

-İştirak kazancının elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmelidir.

Türkiye’ye bu süre içinde transfer edilmeyen yurt dışı iştirak kazançları, daha sonraki yıllarda Türkiye’ye transfer edilse dahi anılan istisnadan yararlanamayacaktır.

Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlara, herhangi bir şart aranmaksızın yurt dışı iştirak kazançları istisnası uygulanacaktır.

 Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.