Kategoriler
Ş.A. YMM

3273-BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİNDE UYGULANACAK KURLARIN BELİRLENDİĞİ VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:525) YAYIMLANDI

Sirküler No: 3273

09/02/2021 tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525) ile, 2020 yılı için borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesi gereğince borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2020 yılı sonu itibariyle Tebliğde belirtilen kurların uygulanacağı, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerektiği belirtilmektedir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından bankaların, 31.12.2020 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Yürürlülük tarihi: 09.02.2021 dir.

Eki için tıklayınız. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3272-7263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Sirküler No: 3272

03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 28.01.2021 tarih ve 7263 sayılı Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna geçici madde eklenmiştir.

Yapılan değişiklikle,

Geçici madde 1-)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 03.02.2021 tarihi itibarıyla bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan genel ve düzenleyici işlemler kapsamında bankalarca; süresi içinde ilgili vergi dairesi başkanlıklarına/defterdarlıklara veya vergi dairesi müdürlüklerine ihbar edilmeyen açık ihracat hesaplarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde ihbar edilmesi durumunda, bu bildirimler sebebiyle bankalar hakkında 3’üncü madde uyarınca işlem tesis edilmez.

Bu fıkra hükmü, süresi geçtikten sonra ihbar edilen ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Cumhuriyet savcılıklarına bildirim yapılmamış olan ihlaller için de uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 03.02.2021 tarihi itibarıyla Cumhuriyet savcılıklarına intikal eden ancak haklarında idari para cezasına karar verilmemiş işlemler için Cumhuriyet savcılıklarınca idari yaptırım kararı verilmez, karar verilmekle birlikte henüz kesinleşmemiş ya da kesinleşmiş olup henüz ödenmemiş olan idari para cezası kararları bütün neticeleri ile ortadan kalkar, ödenmiş olanlar red ve iade edilmez.

Şeklinde düzenlenmiştir.

Yürürlülük tarihi: 03.02.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3270-7263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Sirküler No: 3270

03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 28.01.2021 tarih ve 7263 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle,

1-) 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun Tanımlar başlıklı 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(o) Desteklenecek programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programları ifade eder.

2-) Kanunun İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları başlıklı 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde “desteklenecek program” şeklinde ve “diğerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir” şeklinde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

-Ayrıca Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve tasarım personelinin teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere mentorluk yapması durumunda haftalık 8 saati aşmamak şartıyla, bu çalışmaları gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Buna ilave olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin bu merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilir. 

(13) Girişim sermayesi desteği: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla girişim sermayesi fonlarına destek bütçesi aktarılabilir. Girişim sermayesi desteği kapsamında kaynakların aktarıldığı girişim sermayesi fonlarından ya da bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımlarından yararlanan şirketlere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmayan kısmı 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.

Bu kapsamda yapılacak indirim tutarı yıllık 1.000.000 Türk lirasını aşamaz. Bu oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından girişim sermayesi yoluyla destek almış firmalara sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da geri alınması durumunda gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. 

(14) 01/01/2022 tarihinden itibaren 3’üncü madde kapsamında yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır.

Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimine konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

3-) Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik;

(1) Bu Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç üç yıllık süreler itibarıyla yapılır.

(8) Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Bakanlıkça yetki verilen teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri tarafından gerçekleştirilir. Bu kapsamda yapılan denetimlerde nihai karar mercii Bakanlıktır.

4-) Kanunun Yürürlülük başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 03.02.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3269-7263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Sirküler No: 3269

03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 28.01.2021 tarih ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle,

1-) Kanunun Destek ve muafiyetler başlıklı 8’inci maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

Bölgelerde alt yapı, idare binası, AR-GE binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları ile ilgili giderler, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.

Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam edilen desteklenecek programlar mezunu personele de aynen uygulanır.

Bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi AR-GE personeli için, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde destek verilebilir.

Bu Kanun kapsamında stajyer istihdam eden firmalar, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde desteklenebilir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”

2-) Kanuna Ek 3’üncü madde eklenmiştir. 

01/01/2022 tarihinden itibaren geçici 2’nci madde kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır.

Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

3-) 4691 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan destek ve teşviklerden yararlanma süresi “31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde değiştirilmiş, mevcut fıkraya cümleler eklenmiştir. 

-31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.

-Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

-Toplam personel sayısı on beşe kadar olan Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanır.

-Buna ilave olarak Bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilir.

4-) 4691 sayılı Kanunun geçici 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde, fıkranın ikinci cümlesinde yer alan Gelir Vergisi Kanunu’nda ticari kazancın tespitinde ve Kurumlar Vergisi Kanununda indirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak “500.000” ibaresi “1.000.000” şeklinde ve fıkranın dördüncü cümlesi   değiştirilmiştir. 

-Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Yürürlülük tarihi: 03.02.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3268-SERBEST BÖLGEDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN YURT DIŞI İHRACAT ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 3268

06/02/2021 tarih ve 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3516 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde;

Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.

Hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan değişiklikle,

Bölgelerde üretilen ürünlerin yurt dışına ihraç oranının 2020 yılı için FOB bedelinin %80 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3267-E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMİNE AKTARIM SÜRESİ YENİDEN UZATILDI

Sirküler No: 3267

Bilindiği üzere 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 3 Sıra No’lu Genel Tebliğ ile;

E-defter dosyaları, berat dosyaları ve muhasebe fişlerinin 01.01.2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 09.10.2020 tarihli kullanım kılavuzu yayımlanmıştır.

Buna göre 2020 ve 2021 yıllarında ilişkin e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarını GİB bilgi işlem sistemine aktarım zamanları 14.12.2020 tarih ve 3189 sayılı sirkümüz ile duyurulmuştu.

Bu konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 05.02.2021 tarihli duyurusunda ise;

2020 yılı Ocak, Şubat, Mart dönemlerine ilişkin olarak belirtilen son yükleme (aktarım) tarihinin 05.02.2021 tarihine kadar belirlenen sürenin 12.02.2021 tarihine kadar uzatılması aynı zamanda e-Defter Saklama Kılavuzunda güncelleme işleminin yapılması uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3266-İMZAYA YETKİLİ KİŞİLERİN İMZA BEYANLARININ ALINMASI İLE TTK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3266

03.02.2021 tarih 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 sayılı “Teknoloji Geliştirme

Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) yapılan değişiklikler:

– Kanun’un 22. maddesiyle, TTK’nun ‘Tescil’ başlıklı 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(2) Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

Buna göre, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza yetkililerinin imza verilerinin, tescil talepleri doğrultusunda, söz konusu veri tabanını tutan kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi ortak veri tabanındaki ticaret sicili dosyasına aktarılabilmesi imkanı ve yükümlüğü getirilmiştir. Düzenleme ile ticaret sicili müdürlüğünde huzurda imza beyanında bulunma zorunluluğu ortadan kalkacağından, kuruluş ve yetkili değişikliği tescili işlemlerinin daha az masraf ve belge ile yerine getirilmesi sağlanmış olacaktır.

Veri tabanında imzası bulunmayan şahısların imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesi hususunda Ticaret Bakanlığına yetki verilmiştir. 

Kanun’un 23’üncü maddesiyle de TTK’nın ‘Tescil ve ilan’ başlıklı 373’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(3) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemez.”

Düzenleme ile, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında kamu kurum ve kuruluşlarınca ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belge ve TTSG’de yayımlanan ilanlar dışında ilave belge istenmeyerek hukuki işlem güvenliğinin sağlanması ve tacirler bakımından ilave masraf ve işlem doğuran uygulamanın sonlandırılması amaçlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3265-YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE ÖDENENEN İSTİHKAK BEDELLERİNDEN YAPILACAK VERİGİ KESİNTİSİ ORANI ARTIRILDI

Sirküler No: 3265

04/02/2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan tevkifat nispetlerinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci ve 30’uncu maddelerinde yer alan vergi kesintisi oranında değişiklik yapılmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/3 numaralı bendinde yapılan değişiklikle;

– Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri başlıklı 42’nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden %3 oranında uygulanmakta olan vergi kesintisi %5 oranında,

01.03.2021 tarihinden itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere vergi tevkifatı yapılacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

– Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarın işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden %3 oranında uygulanmakta olan vergi kesintisi %5 oranında,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Dar mükellefiyette vergi kesintisi başlıklı 30’uncu maddesinde yapılan değişiklikle;

– Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden %3 oranında uygulanmakta olan vergi kesintisi %5 oranında,

01.03.2021 tarihinden itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere vergi tevkifatı yapılacaktır.

Kararın yürürlülük tarihi: 04.02.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3264-FİNASMAN VE GİDER KISITLAMASI UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAYIMLANDI

Sirküler No: 3264

04/02/2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin 9 numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında yer alan gider ve maliyet unsurları toplamının indirimi kabul edilmeyecek kısma ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler başlıklı 41/9 numaralı maddesinde yapılan değişiklikle;

-Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmez.

01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanacaktır.  

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Kabul edilmeyen indirimler başlıklı 11/1-(i) maddesinde yapılan değişiklikle;

-Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmez.

01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanacaktır. Bu çerçevede 3’er aylık dönemlerin sonunda bu hesabın yapılaması gerektiği görüşündeyiz. 

Kararın yürürlülük tarihi: 04.02.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3263-2021 YILI DİĞER ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 3263

Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesine göre diğer ücretli kapsamında sayılan hizmet erbapları şöyledir;

  • Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
  • Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
  • Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
  • Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
  • Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay’ın olumlu görüşü ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Diğer ücretli hizmet erbabının ödeyeceği gelir vergisi, hizmetin verileceği takvim yılının ikinci (şubat) ayında hesaplanmaktadır.

Verginin matrahı, hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’idir.

2021 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına ilişkin yıllık verginin yarısı takvim yılının ikinci ayında (1-28 Şubat 2021) diğer yarısı ise sekizinci ayında (1-31 Ağustos 2021) olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.

Yılık diğer ücretlere ilişkin verginin hesaplanması aşağıdaki şekilde olacaktır.

2021 Takvim yılı başında işçiler için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı 3.577,50-TL

2021 Takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı (3.577,50 X 12 =) 42.930.-TL

Safi ücret tutarı (42.930 X %25=) 10.732,50-TL

Yıllık vergi matrahı 10.732,50 -TL

Hesaplanan vergi tutarı (10.732,50 X %15) 1.609,88-TL

  1. Taksit tutarı (Şubat/2021) (1.609,88,35/2 =) 804,94,-TL
  2. Taksit tutarı (Ağustos/2021) 804,94-TL olarak ödenecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.