Kategoriler
Ş.A. YMM

3230-E-ARŞİV FATURALARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Sirküler No: 3230

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ uyarınca 01.01.2021 tarihi itibariyle e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellef grupları belirtilmiştir.

Bu konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 06.01.2021 tarihli duyurusunda ise;

01.01.2021 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin Aralık/2020 döneminde yapmış oldukları mal teslimleri ile hizmet ifalarına ilişkin olarak, düzenlemeleri gereken ve vergiler dahil toplam tutarı 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşan faturaların, Gelir İdaresi Başkanlığı 5.000 TL ve 30.000 TL, e-arşiv fatura portalından erişim sağlanmıştır.

Bu kapsamda bulunan mükelleflerin, interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak, Aralık/2020 dönemine ilişkin e-arşiv faturalarını düzenleyebileceklerdir.

Diğer yandan, düzenlenecek faturalarda 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hüküm ve sürelere uyulması gerektiği tabiidir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

  PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3228-E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMİNE AKTARIM SÜRESİNİN UZATIMI

Sirküler No: 3228

Bilindiği üzere 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 3 Sıra No’lu Genel Tebliğ ile;

E-defter dosyaları, berat dosyaları ve muhasebe fişlerinin 01.01.2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 09.10.2020 tarihli kullanım kılavuzu yayımlanmıştır.

Buna göre 2020 ve 2021 yıllarında ilişkin e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarını GİB bilgi işlem sistemine aktarım zamanları 14.12.2020 tarih ve 3189 sayılı sirkümüz ile duyurulmuştu.

Bu konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 08.01.2021 tarihli duyurusunda ise;

2020 yılı Ocak, Şubat, Mart dönemlerine ilişkin olarak belirtilen son yükleme (aktarım) tarihinin 15.01.2021 tarihine kadar belirlenen sürenin 05.02.2021 tarihine kadar uzatılması aynı zamanda e-Defter Saklama Kılavuzunda güncelleme işleminin yapılması uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3227 – 4447 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 27.İNCİ VE 28.İNCİ MADDELERE İLİŞKİN SGK TEŞVİKLERİ İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU

Sirküler No: 3227

4447 Sayılı Kanunu’na eklenen Geçici 27.inci ve 28 inci maddelere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde SGK Bildirimleri bölümlerine Aralık/2020 dönemi beyannamelerinden itibaren uygulanmak üzere 17256 ve 27256 kanun numaraları eklenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için:
– 17256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri Hakkında Duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/kanun27.pdf

– 27256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri Hakkında Duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/kanun28.pdf

Maddelerdeki SGK teşviklerinden yararlanacak/yararlanacak olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki linklerindeki duyuruları okumalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3226

31.12.2020 tarih 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” (“Kanun”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) şirket defterlerinin elektronik ortamda tutulması ve hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (“MKK”) bildirilmesine ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan başlıca değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

Ticaret Bakanlığı’na pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilme yetkisi verilmiştir.

Kanunun 27. maddesi; “Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.” 

– Hamiline yazılı pay senetleri, pay sahiplerine dağıtılmadan önce pay sahipleri ile paylara ilişkin bilgilerin MKK’ya bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bildirimde bulunmayanların yirmi bin (20.000,-) Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 31. Maddesi; “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir.” 

– Hamiline yazılı pay senetlerinin devri için zilyetliğin geçirilmesi yeterli iken, değişiklik ile MKK’ya bildirim yükümlülüğü de getirilmiştir. Bildirimde bulunmayanların beş bin (5.000,-) Türk lirası idari para cezasıyla cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 489. Maddesi; 1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.

(2) Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır.

(3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.

(4) Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle belirlenir.” 

– Halihazırda hamiline yazılı pay senedine sahip olanların 31.12.2021 tarihine kadar MKK’ya bildirilmek üzere pay senetleriyle birlikte ilgili şirkete başvurması ve başvuru üzerine şirket yönetim kurulunun pay sahipleri ve paya ilişkin bilgileri 5 iş günü içinde MKK’ya bildirmesi zorunluluğu getirilmiştir.   

Kanunun 34. Maddesi; “GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurur. Başvuru üzerine anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri anonim şirkete başvurmazsa bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamaz.

(2) Birinci fıkra uyarınca başvuruda veya bildirimde bulunmayanlar 562 nci maddenin onüçüncü fıkrası uyarınca cezalandırılır.”

Şirket defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin değişiklikler Kanunun yayımı tarihi olan 31.12.2020’de; diğer değişiklikler ise 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3225 – KAR DAĞITIM YASAĞI 01.01.2021 TARİHİ İTİBARİYLE SONA ERDİ

Sirküler No: 3225

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici madde 13 ile sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı karının %25’ini dağıtabilecekleri, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edemeyecekleri ve 2020 yılında kar payı avansı dağıtamayacakları yönünde kısıtlamalar getirilmişti.  İşbu kısıtlamalar Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Yeni bir yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle kar dağıtımında getirilen kısıtlamalar 01.01.2021 tarihi itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Buna göre, sermaye şirketleri 2021 yılında genel kurul yaparak, henüz dağıtılmamış 2019 yılı ve geçmiş yıl karları, serbest yedek akçeleri ile 2020 yılı dönem karı ve 2021 yılına ilişkin kar payı avansı dağıtabilmeleri mümkün hale gelmiştir.  

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3223-2021 YILI İÇİN UYGULANACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 3223

30/12/2020 tarih ve 31350 sayılı (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliği’nde (2021/1) Çevre Kanunu’nun ek 11’inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen ek (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım payı tutarları yeniden değerleme oranı %9,11 oranından artırılmak suretiyle 01.01.2021 yılı için belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Yürürlülük tarihi: 01.01.2021

Ek için tıklayınız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3222 – 2021 YILI İNDİRİMLİ ORAN KDV İADE UYGULAMASINDA İADE YAPILAMAYACAK SINIR YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3222

29/12/2019 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 33 Seri No’lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün yedinci paragrafındaki indirimli orana tabi işlemler nedeniyle giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2020 yılı için 17.300.- TL iken 2021 yılı için 18.900.- TL olarak belirlenmiştir.

Yürürlülük tarihi 01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3221 – 2021 YILI VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN HAD VE TUTARLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3221

29/12/2020 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yer alan had ve tutarlar 2021 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 522 Sıra No’lu Vergi Usul Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir.

Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

2020 yılı için %9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyeti ilişkin tutar 1.500.-TL

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklarla ilgili tutar 1.500.-TL olarak açıklanmıştır.

Ek için tıklayınız. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

ARALIK/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 3219

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.12.2020 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. 

 DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI   7.3405   7.3537    7.3353
1 AVUSTRALYA DOLARI   5.6076   5.6441    5.5818
1 DANİMARKA KRONU   1.2090   1.2149    1.2081
1 EURO   9.0079   9.0241    9.0015
1 İNGİLİZ STERLİNİ   9.9438   9.9957    9.9369
1 İSVİÇRE FRANGI   8.2841   8.3373    8.2717
1 İSVEÇ KRONU 0.89313 0,90237  0,89250
1 KANADA DOLARI   5.7315   5.7574    5.7173
1 KUVEYT DİNARI 23.9533 24.2667  23.5940
1 NORVEÇ KRONU 0,85390 0,85964  0,85331
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ   1.9563   1.9599   1.9417

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİNE AİT DUYURU

Sirküler No: 3215

01.01.2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile;

01.01.2021 tarihinden itibaren meslek mensupları ile müşterileri arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri/Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin İnternet Vergi Dairesinden Başkanlığına bilgi aktarımı yapılması gerekmektedir.

Meslek mensupları bu bilgi girişi sonrasında müşterileri adına beyanname gönderebilmektedir.

Gerek meslek mensuplarının, gerekse mükelleflerin haklarının korunması amacıyla, meslek mensuplarının, kendileri elektronik beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan mükellefin İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla bu sözleşmeye onay vermesi uygulamasına geçilmiştir. 

Adına sözleşme girişi yapılan e-Beyanname kullanıcısı mükelleflerin İnteraktif Vergi Dairesinde “İşlem Başlat → Beyanname İşlemleri → Sözleşmeler ve Onay Bekleyenler” menüsünden söz konusu sözleşmeyi onaylamaları veya reddetmeleri gerekmektedir. 

Kendileri elektronik beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan mükellefler bu onayı vermedikçe, beyannameleri meslek mensubu tarafından gönderilemeyeceği duyurulmuştur. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.