Kategoriler
Ş.A. YMM

3246-DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2020/18)

Sirküler No: 3246

31.12.2020 tarih ve 31351 (5.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde değişiklik yapılmasına dair (İhracat:2020/18) Tebliğ ile dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı geçici 36’ncı madde eklenmiştir.

Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları

1-) Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir. 

Yürürlülük tarihi:31.12.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3240-İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER İNDİRİMİ UYGULAMASI

Sirküler No: 3240

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 06.04.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-16-10-7 sayılı özelgesinde;

Mermer toptan ticareti faaliyetinde bulunan şirketin, yurtiçi  satıcılardan ihraç kaydıyla almış olduğu malları yurtdışına ihraç ettiği, gerçekleştirilen ihracatla ilgili olarak belgelendirilebilen giderlerinin yanı sıra belgelendirilemeyen giderlerinin de bulunduğu belirtilerek, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin (1) numaralı bendine 4108 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle eklenen “ihracatta götürü gider uygulaması” ile ilgili hükmün uygulanmasında, söz konusu giderlerin muhasebe kayıtlarında mı yoksa beyanname üzerinde mi indirim konusu yapılacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin (1) numaralı bendinde ise; safi kazancın tespitinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurtdışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderler) indirebileceği belirtilmiştir.

Uygulamaya yönelik olarak yayımlanan 194 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise, Götürü gider uygulaması, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir.

Götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve işletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekir.

Bilindiği üzere, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ticari kazancın tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle mali tablolarda ve hesap planında vergi yasalarınca ticari kazançtan indirimi kabul edilmeyen giderlerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda açıklama yapılmamıştır.

Muhasebe sisteminde, işletmenin faaliyetleri sonucunda doğan tüm giderlerin, vergi yasalarınca ticari kazançtan indirilmesi kabul edilmiş olsun veya olmasın doğrudan ilgili oldukları gider hesaplarında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Muhasebe düzeninden sağlanan bilgilerle dönem sonunda vergi matrahına ulaşılmaktadır.

Buna göre, işletmenin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan belgesiz giderlerin de Tekdüzen Muhasebe Sisteminde ilgili gider hesaplarında izlenmesi ve dönem sonunda “690 Dönem Kar-Zarar” hesabına aktarılması gerekir.

Belgesi temin edilemeyen giderlerin, Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacak götürü gider tutarını aşan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak Tekdüzen Muhasebe sistemine göre belirlenen ticari kara ilave edilmesi gerekecektir.

Belgesiz giderlere karşılık olmak üzere götürü olarak hesaplanan giderler, ticari kara eklenmemiş olduğundan vergi matrahına da dahil edilmemiş olacaktır.

Buna göre, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerce; fiilen harcama yapılmış ve yapılan harcamanın belgesinin temin edilememiş olması halinde söz konusu harcamanın tek düzen hesap planında ilgili hesaplara intikal ettirilmiş bulunması koşuluyla geçerlidir.

Harcama yapılmadan götürü gider indirimi yapılması söz konusu değildir.

İhracat yapan şirketin bu faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan ancak herhangi bir nedenle belgesi temin edilemeyen harcamaların, tekdüzen muhasebe sisteminde ilgili hesaplara kaydedilerek giderleştirilmesi, ancak söz konusu belgesiz giderlerin 194 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacak götürü gider tutarını aşması halinde aşan kısmının, kanunen kabul edilmeyen gider olarak ticari kira ilave edilmesi gerekmektedir.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dilerim.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sirküler No: 3210

26.12.2020 tarih ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2020/17) ile, 2017/4 sayılı Tebliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi Müracaatların değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi başlıklı 7’nci maddesinde yapılan değişiklik;

1-) Elektronik ortamda tanımlanan firmaların vergi resim harç istisnası belgesi almak üzere, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte elektronik ortamda Ticaret Bakanlığına müracaat etmeleri gerekir.

Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Bakanlıkça, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda vergi resim harç istisnası belgesi düzenlenebilir.

2-) Vergi resim harç istisnası belgeleri ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmez.

3-) Belge düzenlenmesi durumunda, düzenlenen belgeye ilişkin bilgilere, belge hakkında işlem yapacak kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda erişilebilir.

Vergi resim harç istisnası belgesinin iptali başlıklı 18’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik;

4-) İptal edilen belge kapsamında uygulanan istisnaların 19’uncu madde hükmü çerçevesinde iptal işlemi, ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine ve istisnaların tahsil edilmesi için ilgili vergi dairesine bildirilir.

Ayrıca, iptal edilen belgeye ilişkin bilgilere belge hakkında işlem yapan kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda erişilebilir. 

Yürürlülük tarihi: 26.12.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3003

29.05.2020 tarih ve 31139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2020/10) ile (İhracat: 2006/12) Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Tebliğin, belge/izin düzenlemesi başlıklı 17’nci maddesinin dokuz ve onuncu fıkralarında yapılan değişiklikle;

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı %80’i geçmemek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Ticaret Bakanlığı tarafından azami %100 olarak tespit edilebilir.

Yine Ticaret Bakanlığı uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkilidir. Bu durumda, 45 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Söz konusu değişiklik, 29.05.2020 tarihinden sonra düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgeleri için uygulanacaktır.

Yürürlülük tarihi:29.05.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
KPMG

2020/15 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Düzenlemeleri

Bülten Kategorisi: Gümrük
İçerik:

Özet: 31.12.2019 tarihli ve 30995(4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de (İhracat: 2017/4) değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile düzenleme yapılmıştır.

Açıklamalar

Bu kapsamda ;

  • Madde 3- Bu Tebliğin 3üncü maddesinin  birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Ekonomi Bakanlığını" ibaresi "Ticaret Bakanlığını" olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (ğ) ve (h) bentleri değiştirilmiş ve aynı fıkraya iki bent daha eklenmiştir.
  • Madde 4- Bu tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı Kanuna" ibaresi "5957 sayılı Kanunun 8 inci maddesine" olarak, ikinci fıkrasında yer alan "krediler" ibaresi "kredilere ilişkin bilgiler" olarak değiştirilmiş, ve aynı maddeye fıkra eklenmiştir.
  • Geçici Madde-  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış vergi resim harç istisnası belgeleri kapsamında; belge sahibi firmalar, anılan müeyyideye ilişkin tahsilatın kısmen veya tamamen henüz yapılmamış olması durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusu, bu Tebliğin 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde tekemmül ettirilir.

Maddeleri eklenmiştir.

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, tebliğ 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Ek- İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de​​ (İhracat: 2017/4) değişiklik yapılmasına dair tebliğ

​Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

Kısa Açıklama: 31.12.2019 tarihli ve 30995(4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de (İ
Başlık: 2020/15 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Düzenlemeleri
Tarih: 02.01.2020
Attachments: https://www.kpmgvergi.com/Lists/Mali Bltenler/Attachments/2332/gumruktemplate.jpg

izmir smmm, izmir muhasebe, izmir serbest muhasebeci,izmir mali müşavir,mali müşavir muhasebeci,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Ş.A. YMM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2019/8)

Sirküler No: 2786

28.11.2019 tarih ve 30962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde değişiklik yapılmasına dair (İhracat:2019/8) Tebliğ ile dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı geçici 34 üncü madde eklenmiştir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği belirtilmiştir.

Yürürlülük tarihi:28.11.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
KPMG

2019/35 Tarım Ürünlerine İlişkin Dâhilde İşleme Rejimi Genelgesi’nde Değişiklik Yapıldı

Bülten Kategorisi: Gümrük
İçerik:

Özet: 19.09.2019 tarihinde yayınlanan Tarım Ürünlerine İlişkin Dâhilde İşleme Rejimi Genelgesi ile aynı isimli 2016/1 Genelgesi’nde güncelleme yapılmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu genelge ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

Değişiklik yapılan bazı konular hakkında kısa bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.

  • Makarna, irmik ve şehriye ihracatına yönelik belge talepleri, anılan ürünlerin makarnalık buğdaydan (GTİP: 1001.19.00.00.00) elde edilmesi halinde değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir. Ancak, Afrika ülkelerine yapılacak ihracatta, ihraç ürününün bünyesinde azami %30 oranında "adi buğday" kullanılması, ihraç edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi kaydıyla, makarnalık ve adi buğdaydan üretilen makarna ve şehriye ihracatını öngören belge talepleri de değerlendirmeye alınabilecektir. Bu kapsamda düzenlenen DİİB’lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranacağı belirtilmiştir.
  • Bulgur ihracatı karşılığında 1001.19.00.00.00 GTİP’li makarnalık buğday, 1001.99.00.00.11 GTİP’li adi buğday ve 1001.99.00.00.13 GTİP’li kaplıca buğday ithalatına ilişkin DİİB düzenlenebilecektir.
  • İhraç edilen eşyaya tekabül eden miktardaki mısır hariç olmak üzere, DİR kapsamında "15 Ağustos – 30 Kasım" tarihleri arasında mısır ithalatı yapılamayacağı belirtilmiştir.
  • Ayrıca eşdeğer eşya olarak mısır ithalatı yapılmaması ve/veya yurtiçinden mısır irmiği temin edilmesi kaydıyla, mısır irmiğinden elde edilen makarna için DİİB düzenlenebilecektir ve bu kapsamda düzenlenen DİİB’lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranacaktır.
  • Faal bir tesisi kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmaların mısır irmiği ihracatı öngören DİİB düzenlenmesine yönelik başvuruları değerlendirmeye alınmayacağı belirtilmiştir.
  • Ayrıca organik kırık mısır ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında; döviz kullanım oranının %80’i aşmaması, eşdeğer eşya kullanılmaması, indirimli teminat uygulanmaması, asgari %95 randıman oranının esas alınması, üretim aşamasında herhangi bir fire öngörülmemesi, ithal edilen ürünün ihraç edilen ürün bünyesinde yer aldığına dair ayniyatın yapılması, ihraç edilecek ülkenin DİİB başvurusu esnasında açıkça belirtilmesi ve bir takvim yılı içerisinde ihracatı öngörülen organik kırık mısır miktarının firmanın yıllık üretim kapasitesini aşmayacak şekilde sınırlandırılması kaydıyla organik mısır ithalatı yapılabileceği belirtilmiştir.
  • Anılan DİİB başvuruları kapsamında, ihraç ve ithal listesinde yer alan ürünlere "organik" ibaresinin eklenmesi ve ihraç edilecek ürünün ülkemiz organik mevzuatı çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılarak organik olduğunun tespit edilmiş olması gerekmektedir.

 

Ek- Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1)
 

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

Kısa Açıklama: 19.09.2019 tarihinde yayınlanan Tarım Ürünlerine İlişkin Dâhilde İşleme Rejimi Genelgesi ile aynı isimli 2016/1 Genelgesi'nde güncelleme yapılmıştır.
Başlık: 2019/35 Tarım Ürünlerine İlişkin Dâhilde İşleme Rejimi Genelgesi'nde Değişiklik Yapıldı
Tarih: 25.09.2019
Attachments: https://www.kpmgvergi.com/Lists/Mali Bltenler/Attachments/2263/gumruktemplate.jpg

izmir smmm, izmir muhasebe, izmir serbest muhasebeci,izmir mali müşavir,mali müşavir muhasebeci,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
KPMG

Elektronik Gümrük Beyannamelerinde Ücret Düzenlenmesi

Rating: 0
Content:

Dijitalleşme çağımızın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Özel sektördeki bu dönüşüme kamu kurumları da entegre oluyor.

Bu değişime en hızlı adapte olan kurumların başında Ticaret Bakanlığı’nın olduğunu söylemek mümkün. Zira yıllardır kağıt ortamda yürütülen birçok gümrük işlemi günümüzde dijital ortam üzerinden takip ediliyor ve dış ticaret yapan şirketler beyanlarını elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor.

Son olarak ihracatta kağıtsız beyan dönemine geçilmesi ile birlikte ihracat yapan şirketler gümrük idarelerine kağıt beyanname sunmadan işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu da ihracat maliyetlerini aşağıya çekiyor.

Ancak e-gümrük beyannamelerine ilişkin olarak yapılan son düzenleme ile elektronik ortamdaki beyanların dış ticaret yapan şirketlere ek maliyetler yüklemesi söz konusu olabilir. Ek maliyetlerin nasıl oluştuğunu gelin açıklayalım.

Kağıt Ortamda Beyan Ücreti

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2018/1 sayılı Genelgesi uyarınca, hali hazırda kağıt ortamda gümrük idaresine beyanda bulunan şirketler beyanname başına 2,5 veya 3,8 TL ücret ödeyerek işlemlerini gerçekleştiriyorlardı.

Elektronik Ortamda Beyan Ücreti

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 2019/5 sayılı Genelgesi ile e-ihracat/e-ithalat beyannamelerine ilişkin düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile e-ihracat beyannameleri için 5 TL, e-ithalat beyannameleri için 7 TL beyanname ücretinin alınacağı belirtildi.

Maliyetler Nasıl Arttı?

Kağıt ortamda ihracat beyannamesi için en fazla 3,8 TL ödeyen şirketler, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 2019/5 sayılı Genelgesi ile elektronik beyana geçince beyanname başına 5 TL ücret ödemek durumunda kalacaklar.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında 3.984.063 adet ihracat beyannamesi tescil edildi. Beyanname başına (en yüksek ücret esas alındığında) 3,8 TL tahsil edildiğinde ihracatçı şirketler 15.139.439 TL beyanname ücreti ödediler.

2019 yılında aynı sayıda ihracat beyannamesinin tescil olacağı varsayımı altında, şirketler 19.920.315 TL beyanname ücreti ödemiş olacak ve bir önceki yıla göre yaklaşık 5 milyon TL ekstra maliyet ile karşılaşacak.

Sorumlu Vergicilik Bakışıyla…

Dijitalleşen gümrük işlemlerinde e-ihracat/e-ithalat beyannamesi başına alınacak ücretin kağıt ortamdaki beyanlardan daha düşük olmasının sosyal faydayı artıracağı ve özellikle ihracat yapan şirketlerin ek maliyetlerini azaltacağı değerlendiriliyor. 

AuthorName: Hakan Uçak
AuthorName:ID: 51
CategoryName: gümrük
CategoryName:ID: 77
ShortDescription: Yıllardır kağıt ortamda yürütülen birçok gümrük işlemi günümüzde dijital ortam üzerinden takip ediliyor ve dış ticaret yapan şirketler beyanlarını elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Son olarak ihracatta kağıtsız beyan dönemine geçilmesi ile birlikte ihracat yapan şirketler…
Date: 7/25/2019
Attachments: https://www.kpmgvergi.com/Blog/Lists/BlogText/Attachments/981/525337531.jpg
https://www.kpmgvergi.com/Blog/Lists/BlogText/Attachments/981/525337531_small.jpg

izmir smmm, izmir muhasebe, izmir serbest muhasebeci,izmir mali müşavir,mali müşavir muhasebeci,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Ş.A. YMM

İHRAÇ KAYITLI SATIN ALINAN MALIN EK SÜRE İÇİNDE İHRACATIN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE TECİL TERKİN İMKANINDAN FAYDALANILMASI HUSUSU.

Sirküler No: 2680

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 28.02.2017 tarih ve 21152195-130[11-2017.295]-6572 sayılı özelgesinde;

 İhraç kayıtlı olarak satın alınan malların 90 günlük süre içinde ihraç edilemediği ancak ek süre talep dilekçesini gerektiren on beş günlük süre içinde ihraç edildiği durumlarda dilekçe verilmesi gerekip gerekmediğine ilişkin olarak görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi  Kanunu’nun 11/1-c maddesinde; imalatçıların imal ettikleri mallardan ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara yapacakları teslimler nedeniyle hesaplanan KDV’nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh, tahakkuk ve tecil olunacağı, ihracatın teslim tarihini takip eden 3 ay içinde gerçekleşmesi halinde tecil edilen bu verginin terkin edileceği, hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı maddede, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan KDV Genel Uygulama Tebliğinde;

-ihracatçılara mal teslim eden imalatçıların terkin ve iade işlemlerinin ihracatın gerçekleşmesinden sonra yapılacağı,

-İhracat, gümrük beyannamesinin kapanma tarihi itibarıyla gerçekleştiğinden, süresinde ihraç edilmek kaydıyla bu tarih itibarıyla ihraç kaydıyla teslim nedeniyle tecil edilen verginin, terkin edilebilir hale geleceği,

-İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre taleplerinin ilgili vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar tarafından değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Buna göre; Firmanız tarafından ek süre talebinde bulunulmamakla birlikte, ihracatın gerçekleşmesi için tanınan yasal süre geçtikten sonra, ancak; Kanunda mükelleflerin yararlanmasına imkan tanınan 15 günlük ek süre talep müddeti içinde fiili ihracat gerçekleştirilmiş olduğundan, ihraç kaydıyla satın aldığınız mallara ilişkin tahsil edilmeyen verginin tarh ve tahakkuk edilerek tecil edilmiş, vergi ziyaına sebebiyet verilmemiş olması ve mevzuata aykırı başkaca bir hususun bulunmaması halinde, tecil edilen KDV nin terkin edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
KPMG

2019/38 Vergi Resim Harç İstisna Belgesi İptallerinin Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Bülten Kategorisi: Vergi
İçerik:

Özet: İhracat taahhüdünün kapatılmaması sebebiyle iptal edilen vergi resim harç istisna belgelerinin kapatma işlemlerinin yapılabilmesini teminen, 3 ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde iptal işleminin geri alınabilmesini sağlayan düzenleme yapıldı.  

Açıklamalar

18.05.2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’in 18. maddesinde, ihracat taahhüdünün kapatılması için Tebliğ’in 10. maddesinde belirtilen sürede ilgili TCMB şubesine müracaat edilmemesi halinde, söz konusu vergi resim harç istisna belgesinin Bakanlıkça iptal edilebileceği belirtilmektedir. Ancak, vergi resim harç istisna belgesi iptaline ilişkin olarak belge sahibine yapılan tebligatı müteakip 3 ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) iptal işlemi geri alınabilmektedir.

11.05.2019 tarihli ve 30771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)" ile getirilen geçici düzenlemeyle, Tebliğ’in yürürlüğe girdiği 11.05.2019 tarihinden önce yukarıda belirtilen sebeple iptal edilmiş ve iptal işleminin geri alınması için Bakanlığa başvurulmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen, (belge kapsamında kısmen ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ticaret Bakanlığı’na başvurulması halinde, söz konusu belgenin iptal işleminin geri alınabilmesine olanak sağlanmıştır.

İlgili tebliğ yayım tarihi olan 11.05.2019’da yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Ek: İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)

Bültenimizi PDF olarak indirmek için tıklayınız​

Saygılarımızla, 

 

Kısa Açıklama: İhracat taahhüdünün kapatılmaması sebebiyle iptal edilen vergi resim harç istisna belgelerinin kapatma işlemlerinin…
Başlık: 2019/38 Vergi Resim Harç İstisna Belgesi İptallerinin Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı
Tarih: 13.05.2019
Attachments: https://www.kpmgvergi.com/Lists/Mali Bltenler/Attachments/2241/mali-bulten-banner.jpg

izmir smmm, izmir muhasebe, izmir serbest muhasebeci,izmir mali müşavir,mali müşavir muhasebeci,izmir muhasebeci,smmm izmir