Kategoriler
Ş.A. YMM

BANKALAR TARAFINDAN FİRMALARA SAĞLANACAK FİNANSAL DESTEK KREDİSİ UYGULAMASI

Sirküler No: 2920

Ülkemizi etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarları en aza indirme hedefiyle kamu bankaları tarafından ekonomik istikrar kalkanı tedbirleri doğrultusunda finansal destek için, kurumsal ve ticari ölçekli firmaların işletme sermaye ihtiyaçlarını karşılamak üzere “İşe Devam Kredi Desteği”nin hayata geçirilmesine karar verilmiştir. 

Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere 3 kamu Bankasına herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmaların başvurabileceği belirtilmiştir.

Kredi desteği kullanacak firmalarda ön koşul olarak 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları gerekmektedir.

Firmalara sağlanacak kredi desteğinde, altı (6) ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranı uygulanacaktır.

Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanabilecektir.

Bankalar, firmaların kredi taleplerini 26 Mart 2020 tarihinden itibaren kabul etmeye başlayacaklardır.

KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında kullanabilecekleri azami kredi tutarları aşağıda belirtilmiştir.

YILLIK CİRO (TL)                                         AZAMİ KREDİ TUTARI (TL)

 0 – 25 Milyon                                                      10.000.000.-

25- 125 Milyon                                                      25.000.000.-

125 milyon üzeri                                                  100.000.000.-

Bankalar tarafından sağlanan kredi kolaylıklar için firmaların belirtilen bankalara müracaat etmelerini tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

KUYUMCULUK, SARRAFLIK VE MÜCEVHERATÇILIK FAALİYETİNDE BULUNANLARDA FATURA DÜZENLEME HADDİ BELİRLENDİ

Sirküler No: 2858

04/01/2020 tarih ve 30998 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257’nci maddesiyle Hazine Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden, aynı Kanunun 232’nci maddesinde fatura düzenleme haddini meslek grupları itibariyle değiştirilmesine ilişkin 514 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile, Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak (01.01.2020 yılında belirlenen 1.400.-TL X 3 = 4.200.-TL ) uygulanması uygun görülmüştür.

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de bulunması halinde, Tebliğ hükümlerinden yararlanacağı gibi bu faaliyetler için düzenlenecek fatura için belirlenen had (01.01.2020 tarihinde itibaren uygulanacak had 1.400.-TL) dikkate alınacaktır.

Yürürlülük tarihi: 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 04.01.2020 tarihidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

2020 YILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNA VE İNDİRİM TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2839

27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerindeki maktu had ve tutarlarının 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 310 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir.

2020 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;

Gayrimenkuller ve Haklarda istisna başlıklı 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 6.600.-TL,

Safi kazancın tespitinde indirilecek giderler başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;

– (1) numaralı bendinde yer alan binek otomobillerin iktisabında gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 140.000.-TL,

– (7) numaralı bendinde yer alan binek otomobillerin iktisabında amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 160.000.-TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 300.000.-TL,

Basit usule tabi olmanın genel şartları başlıklı 47/2 maddesinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

– Büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000.-TL,

– Diğer yerlerde 7.000.-TL,

Basit usule tabi olmanın özel şartları başlıklı 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

– (1) numaralı bent için 140.000.-TL ve 220.000.-TL,

– (2) numaralı bent için 70.000.-TL,

– (3) numaralı bent için 140.000.-TL,

Serbest meslek kazançlarında mesleki giderler başlıklı 68 inci maddenin birinci fıkrasının;

– (4) numaralı bendinde yer alan binek otomobillerin iktisabında amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 160.000.-TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 300.000.-TL,

– (5) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 140.000.-TL, 

Değer Artışı Kazançları başlıklı Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 18.000.-TL,

Arızi Kazançlar başlıklı 82’ nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 40.000.-TL,

Toplama yapılmayan haller başlıklı 86’ ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2.600.-TL,

Diğer indirimler başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 13.000.-TL, olarak tespit edilmiştir.

193 sayılı Kanunun Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirim başlıklı mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.400.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Yürürlülük tarihi:01.01.2020 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.       

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

Kategoriler
Erta Denetim

2020 Ocak Ayında Belediyelere Ödenecek Yıllık İlan ve Reklam Vergisi Uygulaması

BÜLTEN ( 2020-40 )

2020 OCAK AYINDA BELEDİYELERE ÖDENECEK YILLIK İLAN VE REKLAM VERGİSİ UYGULAMASI

1-Genel Olarak

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince İlan ve Reklam Vergisine tabidir(Bel.Gel K.Md.12).

İlan ve reklam vergisi belediyelerin aldığı bir vergidir. Büyükşehir belediyesine sınırları içinde bulunan meydan, bulvar, cadde ve anayollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan reklamların vergileri büyükşehir belediyeleri tarafından alınır(5216 sayılı Büyük Şehir Belediyesi K. Md.23).

İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir(Bel.Gel K.Md.13).

İlan ve reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar(Bel.Gel K.Md.13).

Ocak ayında yıllık olarak ödenecek İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır(Bel.Gel K.Md.15).

  Verginin Miktarı

TL

  En az En çok
1.Dükkan, ticari ve sınai müessese ve    serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere    asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve    resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların    beher metrekaresinden yıllık olarak : 20 100
2.Motorlu taşıt araçlarının içine veya    dışına konulan ilan ve reklamların beher    metrekaresinden yıllık olarak : 8 40
3.Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine    gerilen, binaların cephe ve yanlarına    asılan bez veya sair maddeler    vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki    ilan ve reklamların metrekaresinden    haftalık olarak : 2 10
4.Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve    reklamlardan her metrekare için yıllık    olarak : 30 150
5.İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,    katalog, duvar ve cep takvimleri,    biblolar veya benzerlerinin her biri için : 0,01 0,25
6.Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin    beherinin metrekaresinden : 0,02 0,50

Vergi tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

1-Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.

2-Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.

3-Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır.

4-Vergi tarifesinin 1, 2 ve 4’üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan; 3’üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alnır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.

5-Vergi tarifesinin 5 ve 6’ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari ünvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir.

Belediyelerin uygulayacağı tarife bu olmakla beraber, 1 Mart 2014 gün ve 28928 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan 6257 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinci paragraf ve bu paragraf hükmünün uygulaması ile ilgili olarak geçici 7 nci madde ilave edilmiştir.

Daha sonra, 96 ncı maddenin A fıkrası  (700 Sayılı KHK’nın 63 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 09.07.2018) Cumhurbaşkanı, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.

Ancak, ilan ve reklam tarifesinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi(700 Sayılı KHK’nın 63 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018) üzerine Cumhurbaşkanınca tespit edilir. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Belediye meclisleri, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerini dört gruba ayırırlar. Bu ayırımda, dört grup zorunlu olmayıp duruma göre daha az grup da belirlenebilir. Maliye Bakanlığı 45 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde bu tespitin nasıl yapılacağını açıklamıştır.

Her belediye, en az ve en çok sınırlar içinde kalmak koşulu ile bu tespitleri aşağıdaki tabloya göre yapacaklardır.

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni

Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok

(TL)

1 2 3 4  
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100          
Cadde 20 100          
Sokak 20 100          
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40          
Diğer 8 40          
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10          
Cadde 2 10          
Sokak 2 10          
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150          
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150          
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün yerlerde 0,01 0,25          
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde 0,02 0,50          

2-Yıllık İlan ve Reklam Vergisinin Beyan ve Ödenmesi :

Yukarıda, yer alan  ilan ve reklamlardan süreklilik arz edenler,  ilan ve reklamlar için ayrıca yeniden beyanname verilmeksizin (değişiklik beyanları hariç) her yıl Ocak ayı itibariyle tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve bu süre içinde de ödenmesi gerekir.

Yıllık ilan ve reklamların her yıl Ocak ayında beyanname verilmesi konusunda bazı belediyelerin web sitelerinde bilgiler bulunmaktadır. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığının 20.12.2006 gün ve B.07.1.GİB.0.66/6623-82/99506 sayılı yazısında, Bakanlıklarınca tüm belediyelere duyurulan 02.10.1990 tarihli ve B.ve M.A.D.531(90)/40923 sayılı genel yazıda; süreklilik arz eden ilan ve reklamlarda ayrıca yeniden beyanname verilmeksizin her yıl Ocak ayı itibariyle tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve bu süre içinde de ödenmesi gerekir, denilmiştir.

Belediye meclisleri yukarıda yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler. İlan ve reklamlara ait vergileri yılı içinde, iki eşit taksitte alma yetkisini kullanmamaları halinde ilan ve reklam vergisinin, her yıl Ocak ayı itibariyle tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve bu süre içinde de tamamının ödenmesi gerekmektedir.

3-Yıllık İlan ve Reklam Vergisi İle İlgili Hususlar

İş yerlerine tabela, levha vb. asmayanlar ile ½ metrekareye kadar olan ışıksız tabela, levha vb. asanların ilan ve reklam vergisi mükellefiyeti ve ilan ve reklam vergisi beyannamesi verme zorunlulukları bulunup bulunmadığı hususu 14.12.2006 tarih ve BGK-1/2006-1 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri/2′de açıklanmış bulunmaktadır. (Gelir İdaresi Başkanlığı,Özelge, 20.12.2006 gün ve B.07.1.GİB.0.66/6623-82/99506 sayılı).

Buna göre;

Gerçek veya tüzel kişilerden,

– Herhangi bir ilan ve reklam yapmayan, herhangi bir levha, tabela vb. asmamış olanlar ile,

– İş yerlerinin içine veya dışına ½ metrekareyi aşmayan ve iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ışıksız levhaları asanların İlan ve reklam vergisi mükellefiyeti bulunmadığından, bu kişilerin ilan ve reklam vergisi beyannamesi vermesine gerek bulunmamakta olup bu kişiler adına herhangi bir ilan ve reklam vergisi tarhiyatı yapılmaması gerekmektedir.

4-İlan ve Reklam Asma, Tahsis ve Bakım Ücretleri

3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanunun 18 nci maddesinin (e) fıkrasında; 6 ncı maddenin (A) fıkrasının (c) bendinde belirtilen alanlardaki ilan asma yerleri, elektrik direkleri, büfeleri ile tercihli yollardaki bariyerlere konulacak her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri Büyük Şehir Belediyelerinin gelirleri arasında sayılmıştır.

Bu ücretler, Belediye Meclislerince tespit edilmektedir. Yıllık alınan ücretler Ocak ayında tahakkuk ettirilerek ödenecektir.

İlan ve reklam asma, tahsis ve bakım ücretleri, 3030 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükmüne göre alınmakta olan bir ücret olup, ilan ve reklam vergisi ile bir ilgisi yoktur.

Bu nedenle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi değildir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,03.01.2020

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Ş.A. YMM

2020 YILI PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRI İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Sirküler No: 2829

1-) 01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI.

01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı aşağıdaki gibidir.

01.01.2020 – 31.12.2020
TL./Günlük Brüt TL./Aylık Brüt
Alt Sınır (Taban)   98,10          2.943,00
Üst Sınır (Tavan) 735,75 22.072,50

 2-) 2020 YILI İÇİN GEÇERLİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ:

2020 yılında ücret geliri elde edenlerin medeni durumu ve çocuk sayısına göre geçerli olacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir.

KİŞİSEL DURUM AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (TL)
Bekar 220,73
Evli, eşi çalışan, çocuksuz 220,73
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,83
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,94
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,09
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,16
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu ve daha fazlası 375,23
Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz 264,87
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,98
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,09
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,23
Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu 375,23
Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu ve daha fazlası 375,23

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

2020 YILINDA SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI, AİLE ZAMMI İLE İŞVEREN TARAFINDAN SİGORTALILAR İÇİN ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTA PRİM TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2828

2020 yılında sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı ve işverenler tarafından sigortalılar adına ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları aşağıda açıklanmıştır.

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK HESAP TARZI   01.01.2020 -31.12.2020

(TL)

Yemek Parası

(Fiilen çalışılan gün başına)

(Brüt günlük asgari ücretin x %6=)       5,89
Çocuk Zammı

(En fazla iki çocuk için verilebilir. Çocuk başına aylık)

(Brüt aylık asgari ücretin    x %2=)     58,86   
Aile Zammı (Aylık) (Brüt aylık asgari ücretin  x %10=)  294,30
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalılarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları (Brüt aylık asgari ücretin x  %30=) 882,90

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Erta Denetim

2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

BÜLTEN  (2020-36)

2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE  İŞVERENE MALİYETİ

27 Aralık 2019 gün ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Tespit Tespit Komisyonunun 26.12.2019 karar tarihli ve 2019/1 karar nolu kararında; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 98,10 (doksan sekiz lira on kuruş ) Türk Lirası olarak tespitine karar verilmiştir.

Buna göre; 2020 yılında uygulanacak aylık asgari ücret brüt (98,10*30=) 2.943,00 TL.’dir.

Aile,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan 2020 yılında uygulanacak asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00
SGK PRİMİ % 14 412,02
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 29,43
GELİR VERGİSİ % 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ % 0 7,59 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) (***) 456,17
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 58,86
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 3.458,03

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

Kapıcılar 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV. Bölümünün  (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)  

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00
SGK PRİMİ % 14 412,02
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 29,43
KESİNTİLER TOPLAMI 441,45
NET ASGARİ ÜCRET 2.501,55

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) (***) 456,17
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 58,86
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 3.458,03

Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (220,73) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2020

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

2020 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Tespit Edildi

BÜLTEN (2020-29 )

2020 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ

31 Aralık 2019 gün ve 30995 (Mükerrer 4) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol  Genel Müdürlüğünün 64 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar Genel Tebliğinde 01.01.2020 tarihinden itibaren  geçerli olan değerli kağıt bedelleri aşağıda yer verilen tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 16,50
b) Beyanname 16,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 33,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 160,00
4-   İkamet İzni (Değişik:28.07.2016-6735/27 md) 110.00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 –
(Değişik:14.01.2016-6661/3.md)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

 

25,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı

 

25,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 50,00
7 – Aile cüzdanları 140,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 200,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200,00
11 – Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 180,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 150,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 10,00
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 14,00
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 110,00
17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) Düzeltme:R.G.22.12.2016 29926 110,00

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2020

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

2020 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi

BÜLTEN ( 2020-21)

2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 

Asgari geçim indirimi, Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde aşağıda belirtildiği gibi açıklanmaktadır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; 6645 sayılı Kanun gereğince 01.05.2015 tarihinden itibaren mükellefin kendisi için % 50′si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10′u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’idir . (01.05.2015 tarihinden önceki uygulamada ilk 2 çocuk için 7,5 er, diğer çocuklar için %5 uygulanmaktaydı). Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

Çalışanın Medeni Durumu İndirim Oranı

(%)

2019 yılında aylık indirim tutarı(TL) 2020 yılında 

aylık indirim tutarı(TL)

Bekar 50 191,88 220,73
Evli, eşi çalışmıyor 60 230,26 264,87
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu 67,5 259,04 297,98
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu 75 287,82 331,09
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu 85 326,20 375,23
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu 90 326,20 375,23
Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu 95 326,20 375,23
Evli, eşi çalışıyor 50 191,88 220,73
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu 57,5 220,66 253,83
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu 65 249,44 286,94
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu 75 287,82 331,09,
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu 80 307,01 353,16
Evli, eşi, çalışıyor, 5 çocuklu 85 326,20 375,23
Boşanmış 50 191,88 220,73
Boşanmış, 1 çocuklu 57,5 220,66 253,83
Boşanmış, 2 çocuklu 65 249,44 286,94
Boşanmış, 3 çocuklu 75 287,82 331,09
Boşanmış, 4 çocuklu 80 307,01 353,16
Boşanmış 5 çocuklu 85 326,20 375,23

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Bu hükme göre,

2019 yılı başında tespit edilen aylık asgari ücret 2.943,00 TL’dir.

12 aylık asgari ücret (2.943,00*12=) 35.316 TL’dir.

Bu ücretin, ilk gelir vergisi dilimi olan %15’e göre vergisi (35.316*0,15=) 5.297,40 TL.

1 aylık vergi (5.297,40/12=) 441,45 TL.

Çalışanın kendisi için %50 oranında indirim uygulanır. Buna göre asgari geçim indirimi (441,45*0,50=) 220,73 TL’dir.

Yukarıdaki hesaplamaya göre asgari geçim indirimi aile durumuna göre aşağıdaki gibidir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU

Not:1-Asgari geçim indiriminden yararlanmak isteyen ücretli “Aile Durum Bildirimi’ni işverene vermek zorundadır(265 Seri Nolu Gelir Vergisi GT).

2Asgari geçim indirimi bordrosunun düzenlenmesine ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir. İşverenler, kendilerinde mevcut medeni durum ve çocuk sayısı ile ilgili bilgiler doğrultusunda, her yıl Ocak ayı itibariyle örneği Tebliğe ekli “Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro” yu düzenleyeceklerdir.

Her bir ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi ayrı ayrı hesaplanarak bordroda ilgili aya ait sütunda gösterilecektir.

Yıl içerisinde meydana gelen değişiklikler için ayrı bir bordro düzenlenebileceği gibi değişiklikler aynı bordro üzerinde de gösterilebilecektir.

Bordro işveren nezdinde muhafaza edilecek olup, istendiği takdirde yetkililere ibraz edilecektir

3-6645 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince 2015 yılı Mayıs ayından itibaren 3 ncü çocuğa %10 indirim uygulaması başlamıştır.

4-Asgari geçim indirimi, mahsup edilecek vergiden çok olamayacağı için 2019 yılında 326,20 TL ve 2019 yılında 375,23 TL‘dan fazla uygulanamamıştır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2020

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
KPMG

2019/70 2020 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Açıklandı

Bülten Kategorisi: Vergi
İçerik:

Özet: 27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren konutlar, işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.

Açıklamalar

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44’üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Buna göre; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı hüküm altına alınmıştır.

2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak tespit edilmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:512) ile ilan edilmiştir.  

Bu çerçevede, 01/01/2020 tarihinden itibaren konutlar, işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan, ancak su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina 

Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 4.200 3.300 2.600 2.300 2.000
2. Grup 2.600 2.000 1.590 1.300 1.200
3. Grup 2.000 1.300 1.200 850 670
4. Grup 850 670 490 420 330
5. Grup 490 420 290 280 230
6. Grup 280 230 147 130 100
7. Grup 100 79 55 47 35

 

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina 

Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 5.250 4.125 3.250 2.875 2.500
2. Grup 3.250 2.500 1.987 1.625 1.500
3. Grup 2.500 1.625 1.500 1062 837
4. Grup 1062 837 612 525 412
5. Grup 612 525 362 350 287
6. Grup 350 287 183 162 125
7. Grup 125 98 68 58 43

 

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44’üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekindeki Karar’ın 7’nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 17 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.​

Bina 

Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup  2.100  1.650  1.300  1.150  1.000
2. Grup  1.300  1.000  795  650  600
3. Grup  1.000  650  600  425  335
4. Grup  425  335  245  210  165
5. Grup  245  210  145  140  115
6. Grup  140  115  73  65  50
7. Grup  50  39  27  23  17

 

Kısa Açıklama: 27 Aralık 2019 tarihli ve 2. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 52 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları açıkl
Başlık: 2019/70 2020 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Açıklandı
Tarih: 30.12.2019
Attachments: https://www.kpmgvergi.com/Lists/Mali Bltenler/Attachments/2308/mali-bulten-banner.jpg

izmir smmm, izmir muhasebe, izmir serbest muhasebeci,izmir mali müşavir,mali müşavir muhasebeci,izmir muhasebeci,smmm izmir