Kategoriler
Ş.A. YMM

3511-GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA DURUMUNDA ÜCRET HESABI

Sirküler No: 3511

Genel tatil günlerinde çalışılması durumunda ödenecek ücret ile ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 4857 sayılı Kanunu’nun genel tatil ücreti ile ilgili maddesi aşağıdadır.

Genel tatil ücreti 

“Madde 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki madde kapsamında;

1-) İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak,

2-) Tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmelidir. 

Örneğin: İşçinin günlük ücreti 100.- TL olsun. 19 Mayıs günü genel tatil günüdür.

19 Mayıs günü çalışılmaması durumunda; işçinin o günkü yevmiyesi 100,-TL olacaktır.

19 Mayıs günü çalışılması durumunda; işçinin o günkü yevmiyesi (100,-TL çalışmama karşılığı + 100,-TL’de çalışma karşılığı olarak =) 200,- TL olacaktır.  (19 Mayıs günü işçi         1 saat bile çalışsa o günün yevmiyesi 1 günlük karşılığı olmalıdır.)

19 Mayıs günü hafta tatili ile aynı güne denk gelmesi halinde çalışılmazsa; işçiye yine bir günlük ücreti (100,-TL) ödenmelidir.

19 Mayıs günü hafta tatili ile aynı güne denk gelmesi halinde çalışılması durumunda; işçinin hafta tatilindeki çalışması fazla çalışma sayılacağından ve bunun karşılığı ücretin resmi tatillerde çalışılma karşılığı hak edilen ücretten fazla olduğundan, işçi lehine olan uygulanmalı ve aynı güne denk gelen resmi tatil ve hafta tatilinde çalışan işçiye 2,5 günlük (100,-TL çalışmama karşılığı + 100,-TL’de çalışma karşılığı, Çalışma karşılığı %50 zamlı olarak 50,- TL =) 250,- TL ücret ödenmelidir.  

Genel tatil günü işçi çalıştıran işverenlerin yukarıdaki hesaplamalara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız. (İş sözleşmelerinde veya genel uygulama açısından genel tatil günlerinde farklı uygulamaları olanların mevcut uygulamalarına devam etmelerini öneririz.)

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3503-KIDEM TAZMİNATI HESAPLANMASI İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

Sirküler No: 3503

Kıdem tazminatı ile ilgili tüm bilgiler 422, 591, 1292, 1383, 1385, 1428, 1533, 1542, 1595, 1598,1630,1652, 1716, 1718, 1756 ve 1789 no.lu sirkülerimizde mevcut olup, gelen sorular üzerine ayrıca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kıdem Tazminatı (1475/14 Madde):

Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin;

 1. İşveren tarafından 4857 sayılı Kanunun 25.inci maddesinin II numaralı bendinde
  gösterilen sebepler dışında,
 2. İşçi tarafından 4857 sayılı Kanunun 24.üncü maddesi uyarınca,
 3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
 4. Bağlı bulundukları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla,
 5. 506 sayılı Kanun’un 60.ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt
  bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici
  81.inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve
  prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
 6. Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi,
 7. İşçinin ölümü sebebiyle,

son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı
süresince her geçen tam yıl (365 gün) için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmelidir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmalıdır.

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez. Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılmalıdır. 

Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında; mevcut brüt ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan süreklilik arz eden para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de  göz önünde  tutulmalıdır. 

1475 sayılı İş Kanunu ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştır. (01.07.2021 – 31.12.2021 tarihleri arası kıdem tazminat tavan tutarı 8.284,51 TL’dir)

İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminatı ödenmeye zorlanamazlar. Ancak işverenin tavan tutarın üzerinde ödeme yapmak istemesi halinde tavanı aşan kısmın bordroda prim, ikramiye vb. şekilde gösterilerek vergilendirilmesi ve sigorta primine tabi tutulması gerekir. Aşan kısımlar ancak bu şekilde gider yazılabilir.

Örnek: ……….. A.Ş.’nde 23.03.1995 tarihinde işe başlayan personelin 15.11.2021 tarihi itibariyle emeklilik nedeniyle iş akti sona erdirilmiştir. Personelin işten çıkış tarihi itibariyle brüt ücretinin 7.000,- TL olduğu, işyerinde yemek verildiği (Yemek maliyetinin kişi başı aylık 450,- TL (KDV hariç) olduğu, işe geliş ve gidişlerin servis ile yapıldığı (Servis maliyetinin kişi başı aylık 120,-TL (KDV hariç) olduğu, yılda iki defa ikramiye verildiği (7.000,-TL * 2 = 14.000,-TL), yılda iki defa da erzak verildiği (Erzak maliyetinin kişi başı yıllık 350,-TL (KDV dahil) olduğu anlaşılmış olup, kıdem tazminatı hesabı aşağıdaki gibi olmalıdır.

(*) Yukarıdaki tabloda 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarı (8.749,45 TL) kıdem tazminatı  tavan (8.284,51 TL)  tutarı aştığından tazminat hesaplaması kıdem tazminat tavanı (8.284,51 TL) üzerinde yapılmıştır. 

Ayrıca yukarıda hesaplanan kıdem tazminatı tutarı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1003A-1003B” de “013 Kıdem Tazminatı” kodda, damga vergisi tutarı ise “302 Maaş, ücret…..” kodda aşağıdaki gibi yer almalıdır.

Kıdem tazminatı hesaplamalarında yukarıdaki hususlara dikkat edilmesini önemle hatırlatırız.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3441-2021 YILINDA SİGORTALI BAŞINA ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ TUTARI (AYLIK 75,-TL) BELLİ OLDU

Sirküler No: 3441

28.07.2021 tarihli, 31551 sayılı Resim Gazetede yayımlanan 7333 sayılı Kanun (BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN) ‘un 16.ıncı maddesi ile 2021 yılında uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin hususlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa “GEÇİCİ MADDE 85” ile eklenmiştir. Söz konusu madde kapsamında;

5510/4-(a) (Ücretle çalışan) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147.- Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2021 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (Aylık olarak 2,50 TL * 30 gün = 75,- TL), bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 Türk lirası olarak esas alınacaktır.

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 392 Türk lirası olarak ve 2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.

Asgari ücret teşvikinden yararlanmak için herhangi bir başvuru şartı geçmiş yıllarda olduğu gibi bulunmamaktadır.

Asgari ücret desteği ile ilgili usul ve esaslar henüz açıklanmamıştır. SGK tarafından uygulama genelgesi yayınlandığında konu ile ilgili ayrıntılar ayrıca  sirkülerimizle yayımlanacaktır.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3426 2021 YILI TEMMUZ AYINDAN GEÇERLİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI BELLİ OLDU

Sirküler No: 3426

01.07.2021 – 31.12.2021 dönemi arası geçerli olmak üzere;

Kıdem tazminatı tavanı

DÖNEMİ TUTARI (TL)
01.07.2021 – 31.12.2021 8.284,51

olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3396-7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

Sirküler No: 3396

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 5’inci maddesinde matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

Matrah ve vergi artırımı,

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016,2017,2018,2019,2020 yıllarına ilişkin vermiş oldukları (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, muhtasar vergiler için 31.08.2021 tarihine kadar matrah artırımında bulunabileceklerdir.

-Matrah artırımında bulunulan yıl için daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılamayacaktır.

-Matrah artırımında bulunulan yıllara ait zararların %50’si 2021 ve izleyen yılların kârından mahsup edilebilecektir.

Gelir vergisi mükellefleri için yıllar itibariyle matrah artırım tutarı ve oranı;

Beyan edilen vergiye esas matrahın 2016 yılı için %35, 2017 yılı için %30, 2018 yılı için %25, 2019 yılı için %20, 2020 yılı için %15 olmak üzere artırılması gerekiyor.

Zarar veya indirim ve istisna nedeniyle matrah oluşmaması halinde işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için, 2016 yılı için 31.900.-TL, 2017 yılı için 33.200.-TL, 2018 yılı için 35.250.-TL, 2019 yılı için 37.500.-TL, 2020 yılı için 42.500.-TL olarak,

Zarar veya indirim ve istisna nedeniyle matrah oluşmaması halinde bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için, 2016 yılı için 47.000.-TL, 2017 yılı için 49.800.-TL, 2018 yılı için 52.900.-TL, 2019 yılı için 56.200.-TL, 2020 yılı için 63.700.-TL’dan az olmamak üzere asgari matrah artışı belirlenmiştir.

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazanç mükellefleri için artırılacak tutar bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen tutarın yıllar itibariyle 1/10’undan, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için ise 1/5’inden az olamaz.

Artırılan matrahlar üzerinden %20 oranında vergi hesaplanacak, peşin veya azami altı eşit taksitte ödenebilecektir.

Kurumlar vergisi mükellefleri için yıllar itibariyle matrah artırım tutarı ve oranı;

Beyan edilen vergiye esas matrahın 2016 yılı için %35, 2017 yılı için %30, 2018 yılı için %25, 2019 yılı için%20, 2020 yılı için %15 olmak üzere artırılması gerekiyor.

Zarar veya indirim ve istisna nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, 2016 yılı için 94.000.-TL, 2017 yılı için 99.600.-TL, 2018 yılı için 105.800.-TL, 2019 yılı için 112.400.-TL, 2020 yılı için 127.500.-TL’dan az olmamak üzere asgari matrah artışı belirlenmiştir.

Artırılan matrahlar üzerinden %20 oranında vergi hesaplanacak, peşin veya azami altı eşit taksitte ödenebilecektir. 

Katma değer vergisi mükellefleri için yıllar itibariyle matrah artırım tutarı ve oranı;

Her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilen beyannamelerdeki (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden 2016 yılı için %3, 2017 yılı için %3, 2018 yılı için %2,5, 2019 yılı için %2, 2020 yılı için %2 oranından az olmamak üzere belirlenecek KDV’den tecil edilen vergiler tenzil edilecektir.

KDV beyannamesinin hiç verilmemesi ya da iki veya daha az beyanname verilmesi halinde, ilgili yıl gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında KDV hesaplanmak suretiyle, peşin veya azami altı eşit taksitte ödenebilecektir.

Gelir ve kurumlar vergisi stopajlarına ilişkin yıllar itibariyle matrah artırım tutarı ve oranı;

Her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilen muhtasar beyannamelerdeki (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) yer alan ücret ödemeleri, serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, gayrimenkul sermaye iradı ödemeleri için gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden   2016 yılı için %6, 2017 yılı için %5, 2018 yılı için %4, 2019 yılı için %3, 2020 yılı için %2 oranından az olmamak üzere,

Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerine ait ödemeler için 2016 yılı için %1, 2017 yılı için %1, 2018 yılı için %1, 2019 yılı için %1, 2020 yılı için %1 oranında vergi artırılarak peşin veya azami altı eşit taksitte ödenebilecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3338-ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE AVANTAJLARI

Sirküler No: 3338

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketler için anonim şirketlerinkine benzer hükümler    getirilmiştir. Bu benzerliklerin dışında farklılık teşkil eden hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir.

  ANONİM LİMİTED
Asgari Sermaye 50.000,-TL    asgari    sermaye                    ile kurulur. 10.000,-TL    asgari                    sermaye                    ile kurulur.
Ortak Sayısı Tek    kişi    ile    kurulabilir.         Ortak sayısında bir sınırlama yoktur. Tek kişi ile kurulabilir. Ortak sayısı 50’yi geçemez.
Payın İtibari Değeri Her bir payın itibari değeri en az 1 kuruş ve katları olabilir. Her bir payın itibari değeri en az 25,-TL’dir.
Kayıtlı Sermaye Şirket kuruluşunda veya sonradan bu sisteme geçebilirler. Kayıtlı    sermaye    sistemi             kabul edilmemiştir.
Halka Açılma Halka açılma imkanı vardır. Halka açılma imkanı yoktur.
Tahvil Çıkarma Tahvil çıkarabilir. Tahvil çıkaramaz.
Yönetim Hakkı ve Temsil Yetkisi Şirket ortağının yönetim kurulunda olması zorunlu değildir. En azından bir ortağın müdür olması zorunludur.
  Aşağıdaki konularda karar alınması halinde genel kurul toplantılarına Genel kurul toplantılarına bakanlık

temsilcisi katılmamaktadır.

  katılımı zorunludur.  
  – Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği  
  işlemleri Bakanlık iznine tabi olan  
  şirketlerin       bütün      genel                   kurul  
Genel Kurul Toplantılarına

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı

toplantılarında, Diğer şirketlerde ise,

–        sermayenin     arttırılması       veya azaltılması,

–  kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve

 
  kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması,  
  kayıtlı sermaye tavanının arttırılması  
  -faaliyet    konusunun              değiştirilmesine  
  ilişkin esas sözleşme değişikliği  
  -birleşme, bölünme veya tür değişikliği  
  Pay senedi bastırılması zorunludur. Sadece ortaklığı ispat amacıyla
Pay Senedi Bastırılması (pay senedi bastırılıncaya kadar geçici olarak ilmühaber düzenlenebilir) nama  yazılı  olarak düzenlenebilir.

 Anonim   şirketlerde   olduğu   gibi

 vergi avantajı sağlamaz.

  ANONİM LİMİTED
  –   Hamiline   yazılı   pay                     senetleri, Pay devrinin noter onaylı devir
  sadece teslimle (zilyetliğin devriyle); sözleşmesi ile yapılması, devir için
  – Nama yazılı pay senetleri ya da genel kurulun onayı ve devrin
Pay Devri ilmühaberler ise ciro ve teslimle devredilir. Devir sözleşmesi yapılabilir. ticaret    siciline    tescil              edilmesi zorunludur. Noter masrafı ortaya çıkmaktadır.
  Noter    huzurunda    devir,             genel  
  kurulda     onaylanma     ve                tescil  
  mecburiyeti yoktur.  
  İki yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin bu süre geçtikten sonra satılmasından doğan kazanç gelir vergisine tabi değildir. Süre sınırı gözetmeksizin kaç yıl sonra satılırsa satılsın pay devrinden elde edilen kazanç her halükarda gelir vergisine tabidir.
Gerçek Kişilerin Pay Devrinde Vergi Ayrıca, payların satışında maliyet bedeli toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır. Ayrıca, payların satışında maliyet bedeli toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır.
 

Tüzel Kişilerin

Pay Devrinde Vergi

Tüzel kişilerde ilmühaber veya pay senedi bulunması şartıyla pay devrinde KDV doğmaz.

En az iki yıl elde tutulan payların satışında elde edilecek karın %75’i istisna, %25’i vergilenecektir.

Tüzel kişi tarafından en az iki yıl elde tutulan payların satışında KDV doğmaz.

En az iki yıl elde tutulan payların satışında elde edilecek karın %75’i istisna, %25’i vergilenecektir.

  Şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağından; şirket ortağının sorumluluğu yoktur. Ancak ortak, aynı zamanda yönetim kurulunda ise, sınırsız sorumluluğu vardır. Şirketten tahsil edilemeyen

kamu alacağından; ortağın sermaye payı

 oranında sorumluluğu bulunmaktadır.

 Kamu Borcundan      Sorumluluk Kanuni temsilcileri (temsil yetkisi murahhas üye veya müdür olarak üçüncü kişilere bırakılmamışsa yönetim kurulu; üçüncü kişilere bırakılmış ise bu kişiler) amme alacağının tamamından şahsi mal varlıkları ile sorumludurlar. Kanuni temsilcileri (müdür sıfatını taşıyan ortak/ortaklar veya  üçüncü kişiler) şahsi mal varlıkları ile sorumludurlar.
Avukat Bulundurma Zorunluluğu Sermayesi 250.000,-TL ve üstü olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır.  

Avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

Esas                       Sözleşme Değişikliğinde Toplantı Ve Karar Nisabı  

Esas sermayenin yarısının temsil edildiği toplantıda karar için oyların çoğunluğu gerekir.

 

Esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararı gerekir.

  ANONİM LİMİTED
Defter Tutma  

Tutulması zorunlu defterler; yevmiye, defterikebir, envanter, ortaklar   pay   defteri,   genel kurul toplantı      ve  müzakere  defteri, yönetim kurulu

karar defteri, damga    vergisi

defteri.

 

Tutulması zorunlu defterler; yevmiye, defteri kebir, envanter, ortaklar pay defteri, genel kurul

toplantı ve müzakere defteri, müdürler kurulu karar defteri.

Kar payı avansı dağıtılması Ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir Ortaklarına kar payı avansı dağıtması mümkündür.
Ek ödeme yükümlülüğü  

Ek ödeme yükümlülüğü mevcut olmayıp, ortaklar sermaye taahhüdü ile sorumlu tutulurlar. (TTK Mad 603)

 

Ortaklardan sermaye payı dışında TTK madde 603 göre ek ödeme istenebilir.

Ortakların alacak durumu  

Ortakların şirkete vermiş olduğu ödünç paralar şirket tarafından koşulsuz iade edilir.

 

Ortaklardan alınan borç paralar tüm alacaklara ödeme yapıldıktan sonra iade edilebilir.

Ortaklıktan çıkarılma veya çıkma  

Pay bedelini ödemeyen pay sahibi çağrıya rağmen borcunu faizi ile birlikte ödemediği takdirde TTK Madde 482/2’ ye göre ortaklıktan çıkarılma işlemi yapılır.

Haklı sebepler nedeniyle ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması için mahkemeye başvurabilir (TTK Madde 638, 640) Şirketten ayrılmak isteyen ortak sermaye payının gerçek değerini isteyebilir. (TTK Madde 641)
Şirketin feshi  

Şirketin ortakları buna ilişkin yetkiye sahip değildirler. Genel kurulun yetkisindedir.

 

Ortaklar haklı sebepler ileri sürerek şirketin feshini isteme hakkına sahiptirler. (TTK madde 638)

Şirket ortaklarının SGK

karşısındaki durumu

Yönetim kurulu üyesi olan ortaklar Bağ-kurlu (4/B) olmak zorundadır. Tüm ortakların Bağ-kurlu (4/B) olmak zorunda.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda anonim şirketlerin limited şirketlere göre daha avantajlı olduğu görülmektedir.

Bu çerçevede yeni şirket kuracak kişilerin anonim şirketi tercih etmesini, halen limited olan şirketlerinde YMM raporuyla tür değişikliği yaparak anonim şirkete dönüştürülmesini önemle tavsiye ederiz.

Ticari hayatta umulmadık şekilde ani üçüncü kişilere veya diğer ortaklara pay satışları gerekebilmektedir. Vergi avantajlarından faydalanabilmek için anonim şirket olarak faaliyete devam etmekte çok fayda görüyoruz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3320-AİLE BİREYLERİ TARAFINDAN BAĞIŞLANAN MENKUL VE GAYRİMENKUL MALLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 3320

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda, menkul, gayrimenkul, hak ve alacakların kişilere veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız (karşılıksız)bir suretle intikal etmesiyle vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.

Bir kişinin eşine, çocuğuna veya hiç akrabalık bağı olmayan birisine para vermesi, otomobil veya gayrimenkul alarak bedelinin doğrudan kendisinin ödemesi ivazsız intikaldir.

Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Örnek (A) şahsı 2021 yılında eşine ve çocuğuna 800.000.-’er TL değerinde otomobil almıştır. Bu işlem ivazsız intikaldir.

İvazsız intikalde; Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanacağından kendisine bağış yapılan eş ve çocuk için hesaplanacak vergi şu şekilde olur.

Matrah 800.000.- 7.703.- = 792.297.- TL’dir. Matrah artan orana tabi tutulduğunda, ödenecek vergi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

380.000.- X %5 (Normal oran %10’un yarısı) =     19.000.- TL

412.297.- TL X %7,5 (Normal oran %15’in yarısı) =30.922,28 -TL,

792.297.-TL matrah üzerinden toplam olarak         49.922,28 TL ödenecektir.

Kendisine mal bağışı yapılan çocuk da aynı tutarda vergi ödeyecektir

İvazsız(karşılıksız) suretle intikallerde 2021 yılı için 7.703.- TL istisna olarak belirlenmiştir.

İvazsız (hibe yoluyla veya karşılıksız herhangi bir tarzda) suretle bir kişiden diğer kişiye intikalde, istisna haddi altında kalan tutar için beyanname verilmez.

İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi, kendisine mal intikal eden gerçek veya tüzel kişi tarafından malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde verilir.

Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte, ödenecektir.

Aile bireyleri tarafından sağlığında birbirlerine menkul veya gayrimenkul sattığı takdirde, devredilen mal bedellerinin rayiç değerleri üzerinden banka kanalıyla ödenmesi gerektiğini hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3234-2021 YILI İÇİN UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3234

29/12/2020 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ilişkin 65 Seri No’lu Genel Tebliğ ile 2021 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranı uygulanması suretiyle belirlenmiştir.

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarları yeniden değerleme oranında artırılmış 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar tabloda gösterilmiştir.

488 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2021 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılarak 3.534.679,90 TL olmuştur.

1-Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48

2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89

3- Bilançolar 74,90 TL

4- Gelir tabloları 35,80 TL

5- İşletme hesabı özetleri 35,80 TL

6- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59

7- İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlar Binde 5,69

8- Yıllık gelir vergisi beyannameleri 97,20 TL

9- Kurumlar vergisi beyannameleri 129,80 TL

10- Katma değer vergisi beyannameleri 64,10TL

11- Muhtasar beyannameler 64,10 TL

12- Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 64,10TL

13- Gümrük idarelerine verilen beyannameler 129,80 TL

14- Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 47,60 TL

15- Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 47,60 TL

16- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 76.-TL 

Yürürlülük tarihi:01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3233-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3233

29/12/2020 tarih ve 31349 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 7338 Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun sayılı bazı maddelerindeki istisna tutarları ile matrah dilim tutarlarının 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 52 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilmektedir.

Buna göre, 01/01/2021 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%9,11) artış yapılmak suretiyle tespit edilmiş bulunmaktadır.

– Evlatlıklar dâhil, füruğ (çocuk) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334,534.- TL (füruğ (çocuk) bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479.-TL,

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703.- TL,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703.- TL, olarak uygulanacaktır.

7338 sayılı Kanunu’nun Vergi nispetleri başlıklı 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 01/01/2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi bu tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3232-2021 YILI EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN TESPİTİ

Sirküler No: 3232

29/12/2020 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 9 ve 19 maddelerinde belirtilen bina, arazi, arsanın 2021 yılında emlak vergi değerlerinin tespitine ilişkin 78 Seri No’lu Genel Tebliği   uyarınca yeniden belirlenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2017 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.

Bina, arazi (arsa) vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2017 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2018 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.

1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Mükellefiyeti 2021 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%11,865) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (%11,29) nispetinde artırılmak suretiyle 2020 yılı değerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (%4,555) nispetinde artırılmak suretiyle 2021 yılı asgari ölçüde metrekare birim değeri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Emlak Vergisi Kanunu’nun muaflıklar başlıklı 46’ncı maddesinde; 

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.) değerli konut vergisinden muaftır. 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 42’inci maddesinde Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazların bina vergi değeri 5.000.000.-TL üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olmaktadır.

2020 yılana ait değerlerin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında artırılması suretiyle,

5.227.000.- TL ile 7.841.000.-TL arasında olanlar (bu tutar dahil          (Binde 3 )

5.227.000.- TL’yi aşan kısım için

10.455.000.- TL’ye kadar (bu tutar dahil) 7.841.000.- TL’si için             (Binde 6)

7.842.-TL fazlası için

10.455.000.- TL’den fazla olanlar 10.455.000.- TL’si için 23.526.- TL

Fazlası için                                                                                      (Binde 10)

Olarak tespit edilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.