Kategoriler
Ş.A. YMM

3234-2021 YILI İÇİN UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3234

29/12/2020 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ilişkin 65 Seri No’lu Genel Tebliğ ile 2021 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranı uygulanması suretiyle belirlenmiştir.

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarları yeniden değerleme oranında artırılmış 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar tabloda gösterilmiştir.

488 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2021 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılarak 3.534.679,90 TL olmuştur.

1-Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48

2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89

3- Bilançolar 74,90 TL

4- Gelir tabloları 35,80 TL

5- İşletme hesabı özetleri 35,80 TL

6- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59

7- İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlar Binde 5,69

8- Yıllık gelir vergisi beyannameleri 97,20 TL

9- Kurumlar vergisi beyannameleri 129,80 TL

10- Katma değer vergisi beyannameleri 64,10TL

11- Muhtasar beyannameler 64,10 TL

12- Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 64,10TL

13- Gümrük idarelerine verilen beyannameler 129,80 TL

14- Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 47,60 TL

15- Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 47,60 TL

16- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 76.-TL 

Yürürlülük tarihi:01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3233-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3233

29/12/2020 tarih ve 31349 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 7338 Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun sayılı bazı maddelerindeki istisna tutarları ile matrah dilim tutarlarının 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 52 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilmektedir.

Buna göre, 01/01/2021 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%9,11) artış yapılmak suretiyle tespit edilmiş bulunmaktadır.

– Evlatlıklar dâhil, füruğ (çocuk) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334,534.- TL (füruğ (çocuk) bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479.-TL,

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703.- TL,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703.- TL, olarak uygulanacaktır.

7338 sayılı Kanunu’nun Vergi nispetleri başlıklı 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 01/01/2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi bu tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3232-2021 YILI EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN TESPİTİ

Sirküler No: 3232

29/12/2020 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 9 ve 19 maddelerinde belirtilen bina, arazi, arsanın 2021 yılında emlak vergi değerlerinin tespitine ilişkin 78 Seri No’lu Genel Tebliği   uyarınca yeniden belirlenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2017 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.

Bina, arazi (arsa) vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2017 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2018 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.

1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Mükellefiyeti 2021 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%11,865) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (%11,29) nispetinde artırılmak suretiyle 2020 yılı değerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (%4,555) nispetinde artırılmak suretiyle 2021 yılı asgari ölçüde metrekare birim değeri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Emlak Vergisi Kanunu’nun muaflıklar başlıklı 46’ncı maddesinde; 

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.) değerli konut vergisinden muaftır. 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 42’inci maddesinde Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazların bina vergi değeri 5.000.000.-TL üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olmaktadır.

2020 yılana ait değerlerin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında artırılması suretiyle,

5.227.000.- TL ile 7.841.000.-TL arasında olanlar (bu tutar dahil          (Binde 3 )

5.227.000.- TL’yi aşan kısım için

10.455.000.- TL’ye kadar (bu tutar dahil) 7.841.000.- TL’si için             (Binde 6)

7.842.-TL fazlası için

10.455.000.- TL’den fazla olanlar 10.455.000.- TL’si için 23.526.- TL

Fazlası için                                                                                      (Binde 10)

Olarak tespit edilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3229-VERGİYE TABİ İŞLEM OLMASADA ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAME TÜRLERİ VE KESİLECEK CEZALAR

Sirküler No: 3229

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesi uyarınca mükellefler tarafından verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerini internet ve diğer elektronik ortamda gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirme konusunda yetki verilmiştir.

Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulanmasına 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren başlanılmıştır.

Vergi mükelleflerinin aşağıda belirtilen beyanname türlerinden mükellefiyetlerinin bulunması halinde her bir beyanname için belirlenen kanuni sürelerinde vergiye tabi bir işlem olmasa dahi elektronik ortamda beyannameleri kendileri veya elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapılan SMMM tarafından gönderme zorunlulukları bulunmaktadırlar.

-Gelir Vergisi Beyannamesi,

-Kurumlar Vergisi Beyannamesi,

-Geçici Vergi Beyannamesi

-Katma Değer Vergisi Beyannameleri (1 ve 2 no.lu),

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

-Damga Vergisi Beyannamesi,

-Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi,

-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi,

-Özel İletişim Vergisi Beyannamesi,

-Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi.

Ancak 46 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca kanuni sürede beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde damga vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

Ayrıca damga vergisi yönünden mükellefiyet zorunluluğu bulunmayan (süreksiz mükellefiyet kapsamında) limited şirketlerin vergiye tabi işlemi bulunması halinde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde elektronik ortamda beyan edilerek aynı süre içerisinde ödenir.

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerin verilmemesi halinde 2021 yılı için birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 2.500.-TL, ikinci sınıf tüccarlar için 1.300.-TL özel usulsüzlük cezasının kesileceğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca elektronik ortamda beyanname vermek zorunda bulunan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin KDV hariç 5.000.-TL ve üzeri mal ve hizmet alış ve satışlarında (Form BA)  (Form BS) aylık dönmeler halinde düzenlenerek izleyen ayın son gününe kadar göndermekle  yükümlü tutulmuşlardır.

Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde VUK Mükerrer 355. Maddesi uyarınca 2.500.-TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3224- 2021 YILI KIDEM TAZMİNATI TUTARI BELLİ OLDU

Sirküler No: 3224

01.01.2021 – 30.06.2021 dönemi arası geçerli olmak üzere;

Kıdem tazminatı tavanı

DÖNEMİ TUTARI (TL)
01.01.2021 – 30.06.2021 7.638,96

 olarak belirlenmiştir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

2021 YILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNA VE İNDİRİM TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3218

29/12/2020 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerindeki maktu had ve tutarlarının 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 313 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir.

2021 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;

Vergiden muaf esnaf başlıklı 9’uncu maddesinde yer alan elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatın 240.000.-TL yı aşmaması halinde muafiyetten faydalanabilecektir.

Gayrimenkuller ve Haklarda istisna başlıklı 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 7.000.-TL,

Safi kazancın tespitinde indirilecek giderler başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;

– (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 6.000.-TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000.-TL,

– (7) numaralı bendinde yer alan binek otomobillerin iktisabında amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000.-TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000.-TL,

Basit usule tabi olmanın genel şartları başlıklı 47/2 maddesinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

– Büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000.-TL,

– Diğer yerlerde 7.600.-TL,

Basit usule tabi olmanın özel şartları başlıklı 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

– (1) numaralı bent için 150.000.-TL ve 240.000.-TL,

– (2) numaralı bent için 76.000.-TL,

– (3) numaralı bent için 150.000.-TL,

Serbest meslek kazançlarında mesleki giderler başlıklı 68 inci maddenin birinci fıkrasının;

– (4) numaralı bendinde yer alan binek otomobillerin iktisabında amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000.-TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000.-TL,

– (5) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 6.000.-TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000.-TL, 

Değer Artışı Kazançları başlıklı Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 19.000.-TL,

Arızi Kazançlar başlıklı 82’ nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 43.000.-TL,

Toplama yapılmayan haller başlıklı 86’ ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2.800.-TL,

Diğer indirimler başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 14.000.-TL, olarak tespit edilmiştir.

193 sayılı Kanunun Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirim başlıklı mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 01/01/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.500.000.- TL olarak tespit edilmiştir.

Yürürlülük tarihi:01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.       

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

2021 YILINDA SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI, AİLE ZAMMI İLE İŞVEREN TARAFINDAN SİGORTALILAR İÇİN ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTA PRİM TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3217

2021 yılında sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı ve işverenler tarafından sigortalılar adına ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları aşağıda açıklanmıştır.

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK HESAP TARZI 01.01.2021  31.12.2021

(TL)

Yemek Parası

(Fiilen çalışılan gün başına)

(Brüt günlük asgari ücretin x %6=)        7,16
Çocuk Zammı

(En fazla iki çocuk için verilebilir. Çocuk başına aylık)

(Brüt aylık asgari ücretin    x %2=)       71,55   
Aile Zammı (Aylık) (Brüt aylık asgari ücretin  x %10=)    357,75
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalılarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları (Brüt aylık asgari ücretin x  %30=)       1.073,25

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

2021 YILI PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRI İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Sirküler No: 3216

1-) 01.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI.

01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı aşağıdaki gibidir.

01.01.2021 – 31.12.2021
TL./Günlük Brüt TL./Aylık Brüt
Alt Sınır (Taban) 119,25          3.577,50
Üst Sınır (Tavan) 894,38 26.831,40

 2-) 2021 YILI İÇİN GEÇERLİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ:

2021 yılında ücret geliri elde edenlerin medeni durumu ve çocuk sayısına göre geçerli olacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir.

KİŞİSEL DURUM AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (TL)
Bekar 268,31
Evli, eşi çalışan, çocuksuz 268,31
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 308,56
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 348,81
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 402,47
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 429,30
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu ve daha fazlası 456,13
Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz 321,98
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,47
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13
Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu 456,13
Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu ve daha fazlası 456,13

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376. MADDESİNİN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3209

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 26.12.2020 tarih 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Buna göre Tebliğ’de yapılan değişiklikler:

– Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumu aşağıdaki şekilde daha net ifade edilmiştir: 

Tebliğ 6. madde birinci fıkrası; “Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumu zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olmasıdır.”  

– Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurul sermaye azaltımı yaparak sermayenin üçte biri ile yetinilmesine karar verebiliyordu. Değişiklik ile “üçte bir ile yetinme” yerine “kalan sermayeyle yetinme” kararı alınabilecektir. Buna göre sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunması şartıyla, sermaye asgari sermaye tutarına kadar indirilebilecektir. (Anonim şirketlerde 50.000,-TL; limited şirketlerde 10.000,-TL’dir.) Böylelikle, zararın tamamı şirket bünyesi dışına atılabilecek hale gelmiştir. 

Tebliğ 8. madde birinci fıkrası; “Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalan şirketin genel kurulu, kalan sermayeyle yetinmeye karar verdiği takdirde sermaye azaltımı Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre yapılır.  Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunması şartıyla, sermaye asgari sermaye tutarına kadar indirilebilir.” 

-Sermayenin kaybı halinde yapılacak sermaye artırımında artırılan tutarın yarısının tescilden önce ödenmesi şartı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tebliğ 10. madde birinci fıkrası b) bendi; “Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye artırımına karar verilebilir. Bu şekilde yapılacak sermaye artırımında, tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunmasını sağlayacak tutarın sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesi zorunludur.” 

-Mevzuatta aynı genel kurulda (eş zamanlı) önce sermaye azaltımı ve daha sonra sermaye artırımı yapılabiliyor. Ancak bunun aksine ilişkin bir düzenleme yoktu. Değişiklik ile aynı genel kurulda önce sermaye artırımı ve daha sonrasında  sermayenin azaltılmasına izin verilmiştir: 

Tebliğ 10. madde birinci fıkrası c) bendi; “Aynı genel kurul toplantısında, bedelleri tamamen ödenmek suretiyle, sermayenin istenilen düzeyde artırılmasına ve daha sonra azaltılmasına karar verilebilir. Bu şekilde gerçekleştirilecek işlemler sonucunda, tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içinde korunması zorunludur.”

-Tebliğ’in geçici maddesinde 01/01/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının dikkate alınmaması yönündeydi. Değişiklik ile hesaplamalarda dikkate alınmayacak kalemlerin kapsamı aşağıdaki şekilde genişletilmiş ve finansal tablolarda herhangi kayda yer vermeden dipnotlarda gösterilmesine ilişkin hüküm eklenmiştir.   

Tebliğ geçici 1. Madde; “1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilir.” 

Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.” 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA YAPILAN YERSİZ ÖDEMELERİN TERKİNİ

7256 sayılı Kanun (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun MADDE 14’ü ile  4447 sayılı Kanuna aşağıdaki “GEÇİCİ MADDE 29” eklenmiştir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

GEÇİCİ MADDE 29 – Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez.”

Söz konusu madde kapsamında;

Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında;

1-)  Bakanlık ve Kurum (İş-Kur) personeline herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecek,

2-) 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi (17.11.2020) itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek,

3-) Tahsil edilen tutarlar Kurumca (İş-Kur) iade veya mahsup edilemeyecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.