Kategoriler
Erta Denetim

Bülten 2011-11 Vergi Levhası

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel: 0 2122560100 Fax:0212 3612935

                                                                                                                                                               İstanbul,22.05.2011    

BÜLTEN ( E.Ö.
2011/11 )

408 SERİ NOLU VUK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE
VERGİ LEVHASI ALINMASI VE BULUNDURULMASI ESASLARI

6111 sayılı Kanunun82 nci maddesiyle, vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış ancak tastik ettirilme zorunluluğu
devam ettirilmektedir.

408 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de vergi levhasının elektronik ortamda alınması esası getirilmiştir,

Buna göre;

I-Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar

A-Gelir Vergisinde

l. Ticari kazanç sahipleri,

2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir
Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi
açmış olanlar)

3. Serbest meslek erbabı, Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınacak ve bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulacaktır.

B-Kurumlar Vergisinde

l. Anonim şirketler,

2. Limited şirketler,

3. Eshamlı komandit şirketler,

II-Vergi Levhasının Alınması

Mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan
serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan
itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır.

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik
ettirilmeyecektir.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1
ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.

Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdıracaklardır.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup gelir/kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler vergi
levhalarını beyannamelerini vermelerini müteakip bağlı oldukları vergi dairesinden temin edeceklerdir.

III-Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu
bulunmamaktadır.

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek
mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

IV-Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi

Vergi levhası alan mükelleflerin, ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet
türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhalarını internet vergi dairesinden  yazdıracaklardır.

V-Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

2011 yılı için bu ceza 170 TL’dir.

VI-2011 Yılı Uygulaması

2010 yılına ilişkin olarak 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları veya vergi dairelerince vergi levhası tasdik
edilmeyecektir.

Daha önce alınmış vergi levhaları yeni vergi levhalarının alınmasından itibaren kullanılmayacaktır.

2010 yılına münhasır olarak mükellefler yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuş vergi levhalarını 1 Haziran ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasında internet vergi dairesinden çıktı alacaklar ve belirtilen yerlerde bulunduracaklardır.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Bülten 2011-10 Yabancı Sermaye Bildirimleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel: 0212 2560100 Fax:0212 3612935

İstanbul,22.05.2011      

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/10)

KONU : Yabancı Sermaye Bildirimleri

4875 SAYILI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU GEREĞİNCE MAYIS  İÇİNDE VE DİĞER ZAMANLARDA YAPILACAK BİLDİRİMLER

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ‘nun 5. maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ”Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin 5. maddesinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubeler ile kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler tarafından yapılacak bildirimler hakkında açıklamalar bulunmaktadır.

Buna göre, bildirimi kimlerin yapacağı, mahiyeti, zamanı, şekli ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

1-Mayıs Ayında Yapılacak Bildirim

Yabancı sermayeli şirket ve şubelerin,  yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu[1] nu her yıl sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içerecek şekilde  yıllık bazda doldurularak bilanço ve gelir tablosu ile birlikte en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

2-Diğer Bildirimler

a-Kanun Kapsamında Olan Yabancı Sermayeli Şirket ve Şubelerin;

Yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren Ek-2 “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu” nu ödemeyi izleyen en geç 1 ay içinde,

Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri için Ek-3: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” nu hisse değişikliğini müteakip en geç 1 ay içinde ,

Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

b-Kanun Kapsamında Olmayan Yerli Sermayeli Şirketlerin;

Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle  hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde; Ek-3: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” doldurulup , işlemin gerçekleştiği tarihi takiben en geç 1 ay içinde,

 Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

(Not:Türkiye’de faaliyet göstermekte olan irtibat büroları, (EK-4) “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu”nu yıllık bazda ve  en geç Mayıs ayı sonuna kadar.

Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmeleri zorunludur.)

                                                         

 [1](Bilgi formlarına,

http://www.hazine.gov.tr/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://28cff9ae529cac018b8766f70f25c76e adresinden ulaşmak mümkündür.)

 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Bülten 2011-9 İşletme Cetvelleri

Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel: 0212 2560100 Fax:0212 3612935

İstanbul,13.04.2011  

 

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/9)

KONU : Yıllık İşletme Cetvelleri

 

 

YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN GÖNDERİLMESİ

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar  “ Yıllık İşletme Cetveli ”  verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle,  Sanayi Sicil Belgeli kuruluşların 2010 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini tanzim ederek,  Nisan ayı  mesai bitimine kadar İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne vermeleri veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının,  www. sanayi. gov. tr  İnternet adresinde “On – line
ile neler yapabilirim”  menüsü altında  “Yıllık işletme cetveli işlemleri”  bölümünü tıklayıp kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra Sanayi Sicil Belgesi numarası ile işlem yaparak İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne  bilgi vermeleri gerekmektedir.

Ayrıca ; Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize tarihi en son 2009 yılına ait olan Sanayi Sicil Belgelerinin de İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nden vize yaptırılması gerekmektedir.

Yıllık İşletme Cetvelini belirtilen tarihe kadar vermeyen ve Vize işlemlerini yaptırmayan sanayi kuruluşlarının
belgeleri geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacakları gibi, (616.-TL) dan başlayan idari para cezasına da muhatap olabileceklerdir.

Not:

1-Firmaların farklı üretim adresleri için sahip oldukları her bir sanayi sicil belgesi için ayrı İşletme Cetveli
vermeleri gerekmektedir.

2-Sanayi sicil belgesinin vize tarihi geçirildiğinde Elektrik Dağıtım Şirketi kullanılan sanayi elektriği tarifesini normal elektrik tarifesine çevirmektedir.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Bulgur ve ette kdv indirimi yapıldı

27 Kasım 2011 Tarihli ve 28125 Sayılı Resmi Gazete’de 2011/2466 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” yayımlandı.

Canlı kümes hayvanları, et ve yenilen sakatatlar ile bulgurun toptan teslimlerinde KDV oranı 28.11.2011
tarihinden geçerli olmak üzere % 8’den % 1’e indirildi. KDV oranı indirilen bu malların perakende teslimlerinde ise oran değiştirilmemiş olup, % 8 olarak uygulanmaya devam edecektir.

Bakanlar Kurulu Kararına Buradan ulaşabilirsiniz.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Bülten 2011-7 Kesin Mizan Bildirimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel:0212 2560100 Fax:0212 3612935


İstanbul,19.01.2011    

 

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/7 ) 

ELEKTRONİK
ORTAMDA BİLDİRİLECEK OLAN “KESİN MİZAN BİLDİRİMİ”

403 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi”nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar açıklanmıştır.

(Bu tebliğin  kısaltılmış şekli aşağıdadır.)

Bildirim Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar.

Bildirim Verme Zorunluluğu Olmayan Mükellefler:

a.Bankacılık Kanunu’na tabi  mükellefler,

b.Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan finansal kiralama ve faktoring şirketleri,

c.Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  kapsamında yer alan Finansman Şirketleri,

d.Sigortacılık Kanununa göre kurulan ve faaliyette bulunan sigorta şirketleri,

e. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği faaliyette bulunan Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları ve Aracı Kurumlar,

f.Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamındaki Emeklilik Yatırım Fonları ile Emeklilik Şirketleri,

Bildirimin Şekli:

Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların Tebliğ ekinde yer alan “Kesin Mizan Bildirim Formatı”na (kısa bir örneği
aşağıdadır)

KESİN MİZAN

HESAP KODU

HESAP ADI

BORÇ TOPLAMI ALACAK TOPLAMI BORÇ KALANI ALACAK KALANI

100

KASA

101

ALINAN ÇEKLER

102

BANKALAR

103

VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

110

HİSSE SENETLERİ

——————————————————

710

DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD

711

DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS.

712

DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİAT FAR

713

DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR.

720

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

721

DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES.

722

DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI

723

DİREKT İŞÇİLİK SÜRE FARKLARI

730

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

731

GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES.

732

GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK.

733

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK

ve aşağıda yapılan açıklamalara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

a.2 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği doğrultusunda serbest olarak açılan üçlü kod defteri kebir hesaplarını kullanan mükelleflerin kesin mizan bildirimlerini bu Tebliğ ekinde yer alan standart formata uygun olarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Bu mükelleflerin bildirimlerini kesin mizan standart formatına uygun şekilde göndermeleri için serbest olarak açtıkları üçlü kod defteri kebir hesaplarını, hesap planında yer aldığı hesap grubunun altında düzenlenen “Diğer ……. Hesabı” bulunması halinde bu hesaba aktarmaları, bu hesabın bulunmaması halinde ise aynı hesap grubunun altında uygun olan başka bir hesaba aktarmaları
gerekmektedir. Mükellefler bu aktarma işlemini muhasebe kayıtları yapmadan sadece kesin mizan düzenlerken dikkate alacaklardır.

b. “Tekli” ya da “ikili” kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir.

c.Kullanılmayan hesaplar bildirimde boş bırakılacak sıfır yazılmayacaktır.

Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:

a. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini Mart ayında, kurumlar vergisi mükellefleri Nisan ayı içinde elektronik ortamda vereceklerdir.

Tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri, bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde verilecektir.

Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirimler bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından birleşme beyannamesinin verilme süresi içinde verilir.

Devir halinde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirimler, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından münfesih kurumun son bağlı olduğu vergi dairesine devir beyannamesini verme süresi içinde verilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri tarafından bölünme işlemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde yapılacaktır.

Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimler, mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi içinde verilecektir.

b.Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken ayın son günü saat 24.00’e kadar tamamlanmalıdır.

c.Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kâğıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar:

Elektronik ortamdaki bildirimleri gönderme işlemi, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya yetki
almış yeminli mali müşavirlerce veya serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecektir.

Düzeltme İşlemleri:

Elektronik ortamda bildirimlerin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirimler için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, kesin mizan bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı V.U.K.’nun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir

Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım

a.Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.

b.2010 yılı içerisinde faaliyetlerini terk eden mükellefler ise 2010 yılında faaliyette bulundukları döneme ilişkin bildirimlerini en son bağlı oldukları vergi dairesine elektronik ortamda göndereceklerdir.

c.Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya  eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler
hakkında V.U.K’nun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Bülten 2011-4 İlan ve Reklam Vergisi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel:0 212 2560100 Fax:0212 3612935

                                                                                                                                                                       İstanbul,13.01.2011    

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/4 )

İLAN VE REKLAM VERGİSİ UYGULAMASI

 

Konu :İlan ve Reklam Vergisi

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir(Bel.Gel K.Md.12)

Mükellef :

İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir(Bel.Gel K.Md.13).

Sorumlu:

İlan ve reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar(Bel.Gel K.Md.13).

Tarife ve Nispet :

İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır(Bel.Gel K.Md.15).

Verginin miktarı (TL)
   En az  En çok
1.Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden
yıllık olarak :

 20

100

2.Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak :

 8

40

3.Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine  gerilen, binaların cephe ve yanlarınaasılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki    ilan ve reklamların metrekaresinden
haftalık olarak :

 2

10

4.Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak :

 30

150

5.İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için :

 0,01

0,25

6.Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden :

 0,02

0,50

Vergi tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.

b) Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.

c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır.

d) Vergi tarifesinin 1, 2 ve 4’üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan; 3’üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alnır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.

e) Vergi tarifesinin 5 ve 6’ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari ünvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir.

2-İlan ve reklam vergisinin, Kanunda öngörülen sürelerde beyan edilerek tarh ve tahakkuk ettirilip beyanname verme süresi içinde ödenmesi; söz konusu verginin bu şekilde yapılan beyan esas alınarak süreklilik arz eden ilan ve reklamlar için ayrıca yeniden beyanname verilmeksizin (değişiklik beyanları hariç) her yılın Ocak ayı itibariyle tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve bu süre
içerisinde de ödenmesi,

3- Akaryakıt istasyonlarında bayisi olunan firmanın levha ve bayrakları için ilan ve reklam vergisinin,  bu ilan ve reklamı yapanlar
tarafından ilgili belediyeye yatırılması, gerekir.

İstisna ve Muaflıklar

(Belediye Gelirleri K.Md.14)

Aşağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz.

1.Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,

2.İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunanve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,

3.Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden
vergiye tabidir.)

4.Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar,

Verginin Tarhı ve Ödenmesi

(Belediye Gelirleri K.Md.16)

 Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar verilecek beyanname
üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir.

Beyannameler vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı bentlerindeyazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir.

Söz konusu maddelerin incelenmesinden de görüleceği üzere, mükelleflere ilan ve reklam işini yapmadan önce yapacakları ilan ve reklamlara ilişkin beyannameleri ilgili belediyeye verme zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, birden fazla belediyeyi ilgilendiren ilan ve reklamlarda her belediyenin ayrı ayrı ilan ve reklam vergisi alması söz konusu olamayacağından, yükümlülerin bu şekilde yapacakları ilan ve reklamlarda ilan ve reklam vergisini iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği iş merkezlerinin bulunduğu yer belediyesine vermeleri gerekir.

Bu durumda, birden fazla belediye sınırları içinde yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerindeki ilan ve reklamların vergisinin, ilan ve reklamları kendi adına yapan veya yaptıranlarca, iş merkezlerinin bilfiil toplandığı ve idare edildiği belediyeye ödenmesi gerekmektedir. 07/05/2008 B.07.1.GİB.0.66/6623-96/47320 İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4’üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Asgari Geçim İndirimi

                                                     

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Asgari geçim indirimi, Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde aşağıda belirtildiği gibi açıklanmaktadır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; 6645 sayılı Kanun gereğince 01.05.2015 tarihinden itibaren mükellefin kendisi için % 50′si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10′u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’idir . (01.05.2015 tarihinden önceki uygulamada ilk 2 çocuk için 7,5 er, diğer çocuklar için %5 uygulanmaktaydı). Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Bu hükme göre,

2018 yılı başında tespit edilen aylık asgari ücret 2.029,50 TL’dir.

12 aylık asgari ücret (2.029,50*12=) 24.354,00 TL’dir.

Bu ücretin, ilk gelir vergisi dilimi olan %15’e göre vergisi (24.354,00*0,15=)3.653,10 TL.

1 aylık vergi (3.653,10/12=) 304,42 TL.

Çalışanın kendisi için %50 oranında indirim uygulanır. Buna göre asgari geçim indirimi (304,42*0,50=) 152,21 TL’dir.

Yukarıdaki hesaplamaya göre asgari geçim indirimi aile durumuna göre aşağıdaki gibidir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU

Çalışanın Medeni Durumu İndirim Oranı

(%)

2017 yılında aylık indirim tutarı(TL) 2018 yılında aylık indirim tutarı(TL)
Bekar 50 133,31 152,21
Evli, eşi çalışmıyor 60 159,98 182,66
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu 67,5 179,97 205,49
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu 75 199,97 228,32
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu 85 226,63 258,76
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu 90 226,63 258,76
Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu 95 226,63 258,76
Evli, eşi çalışıyor 50 133,31 152,21
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu 57,5 153,31 175,05
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu 65 173,31 197,88
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu 75 199,97 228,32
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu 80 213,30 243,54
Evli, eşi, çalışıyor, 5 çocuklu 85 226,63 258,76
Boşanmış 50 133,31 152,21
Boşanmış, 1 çocuklu 57,5 153,31 175,05
Boşanmış, 2 çocuklu 65 173,31 197,88
Boşanmış, 3 çocuklu 75 199,97 228,32
Boşanmış, 4 çocuklu 80 213,30 243,54
Boşanmış 5 çocuklu 85 226,63 258,76

Not:1-Asgari geçim indiriminden yararlanmak isteyen ücretli “Aile Durum Bildirimi’ni işverene vermek zorundadır(265 Seri Nolu Gelir Vergisi GT).

2Asgari geçim indirimi bordrosunun düzenlenmesine ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir. İşverenler, kendilerinde mevcut medeni durum ve çocuk sayısı ile ilgili bilgiler doğrultusunda, her yıl Ocak ayı itibariyle örneği Tebliğe ekli “Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro” yu düzenleyeceklerdir.

Her bir ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi ayrı ayrı hesaplanarak bordroda ilgili aya ait sütunda gösterilecektir.

Yıl içerisinde meydana gelen değişiklikler için ayrı bir bordro düzenlenebileceği gibi değişiklikler aynı bordro üzerinde de gösterilebilecektir.

Bordro işveren nezdinde muhafaza edilecek olup, istendiği takdirde yetkililere ibraz edilecektir

3-6645 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince 2015 yılı Mayıs ayından itibaren 3 ncü çocuğa %10 indirim uygulaması başlamıştır.

4-Asgari geçim indirimi, mahsup edilecek vergiden çok olamayacağı için 2017 yılında 226.63 TL ve 2018 yılında 258,76 TL‘dan fazla uygulanamamıştır.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
PwC

2012 Yılı Programından Vergi ve Muhasebeyle İlgili Özet Bilgiler

16.11.2011 – 2011/068 – İçerik: Genel 2012 Yılı Programından Vergi ve Muhasebeyle İlgili Özet Bilgiler
“2012 Yılı Programı” 13.10.2011 tarih ve 28083 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2012-2014 dönemi için
uygulanacak Orta Vadeli Program’da yer alan vergi, finans ve muhasebe ile
ilgili konular, 13.10.2011 tarih ve 2011/59 sayılı Vergi Bültenimizde
özetlenmişti.

30.10.2011 tarih ve
28100 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012 Yılı Programında yer alan,
vergi, finans ve muhasebe ile ilgili konular ise aşağıda, planlanan
gerçekleştirme süreleri itibariyle özetlenmiştir.

Faaliyet

Süre

Gelir vergisi sisteminin yeniden
düzenlenmesi

Etkili ve verimli bir vergi
sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, serbest piyasa
ekonomisiyle uyumlu, yatırımları ve istihdamı destekleyen ve vergiye uyumu
artırarak kayıt dışılığı azaltan, yeni Gelir Vergisi Kanunu hazırlanması için
mevcut mevzuatta yapılması öngörülen değişikliklerin tamamlanarak,yeni
Gelir Vergisi Kanunu’nun hazırlanması.

Aralık sonu

Vergi Usul Kanunu’nun gözden
geçirilmesi

Vergi cezalarının caydırıcılığının
artırılması başta olmak üzere, mükellef hakları, uyuşmazlıkların çözümü ve
değerleme hükümlerinin modern vergi sistemiyle uyumlu hale getirilmesi için
mevcut mevzuatta yapılması öngörülen değişikliklerin gözden geçirilmesi
amacıyla çalışmaların yürütülmesi.

NOT:Vergi Konseyi tarafından hazırlanan Vergi Usul
Kanunu taslağının, kamuoyuna yansıyan, son hali verilmemiş versiyonuna
ilişkin ayrıntılı açıklamalar 14.10.2011 tarih ve 2011/61 sayılı Vergi
Bültenimizde
yer almaktadır.

Aralık sonu

Vergilendirmede mükellef
hizmetlerinin etkinleştirilmesi

Mükelleflerin vergisel işlemlerde
kullandığı beyanname, bildirim ve formların gözden geçirilmesi, elektronik
fatura uygulamasının kullanımının genişletilmesi ve bankacılık ödeme sistemleri
ile entegrasyonunun sağlanması, fatura ve diğer belgelerin elektronik ortamda
arşivlenmesine imkan tanıyacak teknik ve hukuki altyapının oluşturulması,
yevmiye defteri ve defter-i kebirin muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda
oluşturulması, muhafazası ve iletilmesiyle ilgili standartların belirlenmesi
ve hukuki ve teknik altyapının oluşturulması.

Aralık sonu

Bireysel emeklilik sisteminin
yaygınlaştırılması

Bireysel emeklilik sistemini
yaygınlaştırmak ve uygulamada karşılaşılan sorunları çözümlemek amacıylavergisel
hususlar da dahil olmak üzeremevzuat düzenlemelerinin
gerçekleştirilmesi.

Haziran sonu

Denetlenecek mükelleflerin
seçiminde Merkezi Risk Analizi Modelinin uygulanması

Riskli mükelleflerin merkezden
tespit edilerek incelemeye sevkinin nesnel kriterlere dayandırılmasını
sağlamak amacıyla geliştirilen Merkezi Risk Analizi Modelinin etkin bir
şekilde uygulanması.

Aralık sonu

KOBİ’lere sağlanan Ar-Ge
destekleri

KOBİ’lere sağlanan Ar-Ge, yenilik
ve fikri mülkiyet haklarına yönelik desteklerin etkinleştirilerek
yaygınlaştırılması, KOBİ’lerin Ar-Ge talebini artıracak faaliyetlerin
sürdürülmesi.

Aralık sonu

Vergi denetim kapasitesinin
artırılması

İdarenin vergi inceleme
kapasitesinin geliştirilmesi, vergi inceleme standartlarının geliştirilerek
incelemelerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasının sağlanması.

Aralık sonu

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin
etkinliğinin artırılması

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu uygulama yönetmeliğinin hazırlanması.

Aralık sonu

YOİKK teknik komitelerince
hazırlanan eylem planlarının hayata geçirilmesi

Yatırım ortamının iyileştirilmesi
reform programı çalışmaları kapsamında kurulan YOİKK bünyesindeki teknik
komitelerin eylem planlarında yer alan konular, ilgili kurumlar tarafından
öngörülen takvim doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

NOT:Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu
(YOİKK) Teknik Komiteler Eylem Planında yer alan eylemler 13.06.2011 tarih ve
2011/40 sayılı Vergi Bültenimizde yer almaktadır.

Aralık sonu

Hazine taşınmazlarının ekonomiye
kazandırılması

Kamu idarelerine tahsisli olup,
tahsis amacına uygun kullanılmayan Hazine taşınmazlarının; tespit edilmesi,
imarlarının yapılması ve yatırımlara yönlendirilmesi.

Aralık sonu

İstihdamı teşvik düzenlemelerinin
sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması

Çeşitli düzenlemelerle farklı süre
ve oranlarda uygulanan istihdam teşviklerinin, daha anlaşılır ve bütüncül bir
biçimde uygulanmasına ve bu teşviklerden yararlanmanın kolaylaştırılmasına
olanak sağlayacak basit, anlaşılır tek bir düzenleme yapılması.

NOT:İstihdam teşvik ve destekleriyle ilgili toplu ve
ayrıntılı açıklamalar 19.08.2011 tarih ve 2011/5 sayılı İş Hukuku – Sosyal
Güvenlik Bültenimizde
yer almaktadır.

Aralık sonu

Türk Ticaret Kanunu’nun
uygulanmasına yönelik ikincil mevzuatın çıkarılması

Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012
tarihinde yürürlüğe gireceğinden, bu tarihten önce ilgili ikincil mevzuatın
tamamlanarak yayımlanması.

Haziran sonu

İlgili Program metnine
aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

2012 Yılı Programı

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve
Araştırma Başkanı, YMM

Okunma sayısı: 4465

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?
Kategoriler
PwC

Brezilya ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

14.11.2011 – 2011/067 – İçerik: ÇVA Brezilya ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandı.

6240 sayılı “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına
Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun” 12.11.2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına dair Kanun yayımlanmakla
birlikte, henüz
yürürlüğe girmemiştir.

Aşağıda anlaşma ile ilgili özet bilgilere ve açıklamalara yer verilmiştir.

Md.

Konu

Özet
açıklama

1

Kapsanan
kişiler

Anlaşma, Akit devletlerden birinin veya her ikisinin
mukimi olan kişilere uygulanacaktır.

2

Kapsanan
vergiler

Anlaşma gelir üzerinden alınan vergileri kapsamaktadır.
Buna göre anlaşmanın uygulanacağı vergiler;

 • Türkiye’de; gelir ve kurumlar vergisinden,
 • Brezilya’da; federal gelir vergisinden oluşmaktadır.

3

Tanımlar

Anlaşmanın 3. maddesinde tanımlara yer verilmiştir.
Maddede yer alan hükümlere göre, Anlaşmada geçen;

 • Kişi terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer
  herhangi bir kuruluşu,
 • Şirket terimi, herhangi bir kurum veya vergilemede kurum olarak kabul edilen
  kuruluşları,
 • Yetkili makam terimi; Türkiye’de, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini,

ifade etmektedir.

4

Mukim

Anlaşmanın 4. maddesinde “mukim” terimi, ev, ikametgah,
kanuni merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter
nedeniyle vergi mükellefi olan kişi olarak tanımlandıktan sonra, bu hüküm
dolayısıyla bir gerçek kişinin her iki Devletin de mukimi olduğunda, bu
kişinin durumunun ne şekilde belirleneceği düzenlenmiştir.

5

İşyeri

Anlaşmanın 5. maddesinde işyeri, bir teşebbüsün işinin
tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer olarak
tanımlandıktan sonra, bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma
projesinin yalnızca 12 ayı aşan bir süre devam etmesi durumunda bir iş yeri
oluşturacağı belirtilmiştir.

6

Gayrimenkul
varlıklardan elde edilen gelirler

Anlaşmaya göre, gayrimenkul varlıklardan elde edilen
gelirler (gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelirler), gayrimenkul varlığın
bulunduğu ülkede vergilendirilecektir.

7

Ticari
kazançlar

Anlaşmanın 7. maddesine göre, bir teşebbüse ait kazanç,
bu teşebbüs diğer Akit Devlette bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette
bulunmadıkça, yalnızca (işletmenin mukimi olduğu) bu devlette vergilendirilecektir.

Eğer işletme işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette
bulunursa, teşebbüsün kazancı sadece işyerine atfedilebilen gelirler sınırlı
olarak, işyerinin bulunduğu Devlette vergilendirilecektir.

8

Deniz
ve hava taşımacılığı gelirleri

Anlaşmanın 8. maddesine göre, bir Akit devlet teşebbüsünün
uluslar arası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği
kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

10

Temettüler

Anlaşmanın 10. maddesine göre, Devletlerden birinde
mukim bir şirket tarafından, diğer Devletin mukimine ödenen temettüler, kural
olarak temettü gelirini elde edenin mukim olduğu ülkede vergilendirilecektir.

Anlaşmaya göre temettü gelirleri, temettüyü ödeyen
şirketin mukim olduğu yani temettülerin doğduğu Devlette de
vergilendirilebilecektir. Ancak bu şekilde alınacak vergi;

 • Gerçek lehdar, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az %
  25’ini elinde tutan bir şirket ise % 10’u,
 • Diğer durumlarda % 15’i,

geçemeyecektir.

11

Faiz
gelirleri

Anlaşmanın
11. maddesine göre, bir akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir
mukimine ödenen faiz, kural olarak bu diğer Devlette vergilendirilecektir.
Dolayısıyla ilke olarak faiz gelirlerini vergilendirme hakkı lehdarın mukim
olduğu Akit Devlete aittir.

Anlaşmaya
göre, faizin gerçek lehdarının diğer Akit Devletin bir mukimi olması halinde,
faizin doğduğu Akit Devletin de sınırlı vergilendirme hakkı bulunmakta olup,
bu şekilde alınacak vergi faizin gayrisafi tutarının % 15’ini geçemeyecektir.

12

Gayrimaddi
hak bedelleri

Bir
Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin mukimine ödenen gayrimaddi hak
bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilecektir.

Buna
göre gayrimaddi hak bedellerinin vergileme hakkı ilke olarak ödeme yapılan
kişinin mukim olduğu Devlete tanınmaktadır.

Öte
yandan Anlaşma, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de sınırlı
bir vergileme hakkı vermektedir. Anlaşmaya göre bu şekilde alınacak vergi;

 • Ticari markaların kullanımından doğan gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi
  tutarının % 15’ini,
 • Diğer durumlarda gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi tutarının % 10’unu

geçemeyecektir.

Anlaşmada;
edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkı, patent, ticari marka,
tasarım veya model, plan, gizli formül veya üretim yönteminin veya her türlü sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın
kullanımı veya kullanma hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel
tecrübeye dayalı bilgi birikimi için yapılan ödemelerin de ‘gayrimaddi hak
bedeli’ sayılacağı ifade edilmiştir.

13

Sermaye
değer artış kazançları

Gayrimenkul
varlıkların elden çıkarılmalarından doğan kazançlar esas olarak yalnızca
elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilir.

Anlaşma’nın
13. maddesine göre, bazı varlıkların elden çıkarılmalarından sağlanan sermaye
değer artış kazançları, kazancın elde edildiği diğer Akit Devlette de
vergilendirilebilir.

14

Serbest
meslek faaliyet gelirleri

Anlaşma’nın
14. maddesine göre, serbest meslek hizmetleri dolayısıyla elde edilen gelir,
kural olarak kişinin mukimi olduğu Devlette vergilendirilecektir.

Eğer;

 • Geliri elde eden kişi, faaliyetlerini icra etmek için diğer Devlette sabit
  bir yere sahipse, bu durumda yalnızca sabit yere atfedilen gelir bu Devlette
  vergilendirilecek, veya
 • Kişinin diğer Devlette bulunduğu süre ilgili mali yıl içinde başlayan veya
  biten herhangi bir 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşarsa, bu durumda
  yalnızca bu diğer devlette icra edilen faaliyetlerden elde edilen gelir bu
  diğer Devlette vergilendirilebilecektir.

15

Ücretler

Anlaşmanın 15. maddesine göre; yöneticilere yapılan
ödemeler (madde 16), emekli maaşları (madde 18), kamu hizmetleri nedeniyle
elde edilen gelirler (madde 19) ve öğrencilere yapılan ödemelerin (madde 20) vergilemesine
ilişkin madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit devlet mukiminin bir
hizmet nedeniyle elde ettiği ücret, maaş ve benzeri gelirler, kural olarak
hizmetin ifa edildiği Devlette vergilendirilecektir.

Ancak, yukarıdaki ilkeye bakılmaksızın, bir Akit Devlet
mukiminin diğer Devlette ifa ettiği hizmet nedeniyle elde ettiği gelir, eğer;

 • Gelir sahibi, diğer Devlette ilgili takvim yılında bir veya birkaç seferde
  toplam 183 günü aşmayan bir süre kalırsa, ve
 • Ödeme, diğer devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir
  işveren adına yapılırsa, ve
 • Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir
  işveren adına yapılırsa, ve
 • Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden
  yapılmazsa,

sadece gelir sahibinin mukimi olduğu Devlette
vergilendirilecektir.

23

Çifte
vergilendirmenin önlenmesi

Anlaşma’nın çifte
vergilendirmenin önlenmesine ilişkin maddesinde yer verilen düzenlemeye göre,
bir akit Devlet mukimi, diğer devlette vergilendirilebilir bir gelir elde
ettiğinde, bu gelir üzerinden alınacak vergiden, diğer Devlette ödenen vergi
mahsup edilecektir. Ancak bu mahsup, diğer devlette vergilendirilebilen
gelire atfedilen, mahsuptan önce hesaplanan gelir vergisi tutarını
geçemeyecektir.

25

Karşılıklı
anlaşma usulü

Anlaşmanın 25. maddesinde karşılıklı anlaşma usulü düzenlenmiştir.

Maddeye göre, Akit Devletlerden birinin veya her
ikisinin işlemlerinin, kendisi için Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen bir
vergilemeye neden olduğu kanaatine varan kişiler, olayı mukimi olunan
devletin yetkili makamına arz
edebileceklerdir.

Yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr
bir çözüme ulaşamadığı takdirde, Anlaşmaya uygun olmayan vergilemeyi önlemek
amacıyla, diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmayla çözmeye
çalışacaktır.

26

Bilgi
değişimi

Anlaşma’nın bilgi
değişimine ilişkin 26. maddesine göre; her iki devletin yetkili makamları,
Anlaşma hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili bilgileri, anlaşmayla kapsanan vergi ve kişilerle sınırlı olmaksızın
değişecekler ve aldıkları bilgileri gizli tutacaklardır.

Anlaşmanın 26. maddesi OECD Model Vergi Anlaşması’na
uygun olarak düzenlenmiş olup, maddede özetle;

 • Bir Akit Devletçe talep etmesi durumunda, diğer Akit Devletin, kendi vergi
  amaçları yönünden bu bilgilere ihtiyacı olmasa da, talep edilen bilgiyi
  sağlamak için kendi bilgi toplama yöntemlerini kullanacağı; 26. maddenin 3.
  fıkrasında yer alan sınırlamaların, taraflara sadece ulusal menfaati olmadığı
  gerekçesiyle bilgi sağlamayı reddetme hakkı verecek şekilde yorumlanamayacağı,
 • Bilgi değişimini sınırlayan 26. maddenin 3. fıkrasının taraflara, bilginin
  bir banka, diğer finansal kurum, temsilci veya bir acente ya da yediemin gibi
  hareket eden bir kişide bulunması veya bir kişinin sermaye payları ile ilgili
  olması nedeniyle bu bilgiyi sağlamayı reddetme hakkı verecek şekilde yorumlanamayacağı,

öngörülmüştür.

29

Yürürlüğe
girme

Anlaşmanın 29. maddesine göre;

 • Taraflar kendi iç mevzuatında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diplomatik
  yollardan diğerine bildirecek,
 • Anlaşma, onay belgelerinin değişimiyle yürürlüğe girecek,
 • Hükümleri, Türkiye yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen yılın
  Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine
  ilişkin vergiler için,

hüküm ifade edecektir.

HATIRLATMALAR

 • Bültende anlaşma özetlenmiş olup, işlem yapmadan önce anlaşma metni
  incelenmeli veya uzman yardımı alınmalıdır.
 • Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin Kanun yasalaşmış
  olmakla birlikte, anlaşma yürürlükte değildir. Anlaşma, her iki ülkedeki yasal
  prosedürlerin tamamlanmasından sonra, öngörülen şekilde yürürlüğe girecektir.
 • Anlaşmanın yasal sürecindeki gelişmeler, ileriki dönemde duyurulacaktır.

İlgili Anlaşma metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

Okunma sayısı: 2078
Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?