Kategoriler
Erta Denetim

ÇVÖA Vergilendirme Esasları

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI  ÇERÇEVESİNDE VERGİLENDİRME ESASLARI[i]

A – GİRİŞ

Çifte vergileme, vergiye tabi bir gelirin birden fazla ülkede vergi konusu olması, aynı gelirin hem elde edildiği ülkede hem de geliri elde edenin mukim (yerleşik) olduğu ülkede vergilendirilmesidir. Ülkeler bu istenilmeyen durumu ortadan kaldırmak amacıyla aralarında vergi anlaşmaları yapmaktadırlar.

Türkiye’nin bugüne kadar akdettiği ve halen yürürlükte olan Anlaşmaları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Web sayfasında “ www.gib.gov.tr “ yer almaktadır. Burada yapılan açıklamalar genel nitelikli olup, ayrıntılar için ilgili anlaşmaların dikkate alınması gerekmektedir.

B – ANLAŞMALARDA DÜZENLENEN GELİR UNSURLARI

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında:

 1. Gayrimenkul varlıklardan elde      edilen gelirler,
 2. Ticari kazançlar,
 3. Uluslararası taşımacılık      kazançları,
 4. Temettü gelirleri,
 5. Faiz gelirleri,
 6. Gayrimaddi Hak Bedelleri      (Royalty gelirleri)
 7. Sermaye değer artış kazançları,
 8. Serbest meslek faaliyetlerinden      elde edilen gelirler,
 9. Ücret gelirleri,
 10. Şirket yönetim kurulu      üyelerinin gelirleri,
 11. Sanatçı ve sporcu gelirleri,
 12. Özel sektör çalışanlarının      emekli maaşları,
 13. Kamu çalışanlarının ücret      gelirleri ve emekli maaşları,
 14. Öğretmenler ve öğrencilerin      elde ettikleri gelirler ve
 15. Diğer gelirler gibi

gelirler düzenlenmektedir.

Yukarıda belirtilen gelir unsurları Anlaşmalarda ayrı ayrı ele alınmakta ve vergileme yetkisi duruma göre mukim olunan ülkeye veya gelirin elde edildiği kaynak ülkeye bırakılmakta, bazen de her iki ülke arasında paylaştırılmaktadır. Vergilemenin her iki Devlette de yapıldığı durumda aynı kazançlar üzerinden mükerrer vergilendirmeyi önlemek için diğer Devlette ödenen vergi mukim olunan devlette Anlaşmanın Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ilişkin madde hükümleri çerçevesinde duruma göre mahsup veya istisna edilmektedir.

C – ANLAŞMALARDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Anlaşma Kapsamına Giren      Kişiler:

Bir anlaşmanın kapsamına Anlaşmaya taraf Devletlerden birinde veya her ikisinde mukim olanlar girmektedir. Dolayısıyla her iki Devlet ile de mukimlik ilişkisi olmayanlar Anlaşmadan yararlanamamaktadırlar. Mukimlik konusu ise Anlaşmalarda ayrı bir maddede ( Madde 4 ) ele alınmakta olup, konuya ilişkin açıklamalar bu maddede yer almaktadır.

 1. Anlaşma Kapsamına Giren      Vergiler:

Anlaşmaların kapsamına gelir üzerinden alınan vergiler girdiğinden, Ülkemiz açısından uygulama konusu olan vergiler gelir ve kurumlar vergisidir. Akdedilen anlaşmaların bazılarında servet üzerinden alınan vergiler de kapsama alınmış olmakla birlikte halen Türkiye’de gerçek anlamda uygulanan bir servet vergisi olmadığından bunun pratik bir sonucu bulunmamaktadır. Ancak gelecekte Ülkemizde bu yönde bir vergi ihdas edilir ise bu Anlaşmalar için uygulama imkanı söz konusu olabilecektir.

 1. Anlaşmada Yer Alan Genel      Tanımlar:

Anlaşmaların uygulanması sırasında bazı terimlerin ne anlama geldiğinin belirlenmesinde ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla Anlaşmalarda sıklıkla yer alan bazı terimlerin tanımları Anlaşmalarda ( Madde 3 ) yapılmıştır. Bu tanımlamalar genel olarak “Türkiye” ve “Anlaşmaya taraf diğer Devlet” terimleri, “bir Akit Devlet teşebbüsü”,  “diğer Akit Devlet teşebbüsü”,  “vergi”,  “kişi”,  “şirket”,  “vatandaş”,  “uluslararası trafik”,  “kanuni merkez”e ilişkindir. Ayrıca “işyeri”, “gayrimenkul varlık”,  “temettü”,  “faiz” ve “royalty” gibi terimlerin tanımları da kendileriyle ilgili maddelerde ayrı olarak yapılmıştır.
 
Diğer taraftan, Anlaşmalarda tanımlanmamış terimler yönünden uygulamaya açıklık getirmek amacıyla, tanımlanmamış terimlerin, anlaşma metnine aykırı olmadığı sürece, uygulama konusu olduğu Devlette taşıdığı anlama geldiği belirtilerek, Anlaşmaların yetersiz kaldığı durumlarda sorun çözümlenmiş olmaktadır.

 1. Mukimliğin Belirlenmesi :

       Anlaşma kapsamına giren kişilerin hangi Devletin mukimi olduğu  konusu Anlaşmaların 4. maddesinde yer almaktadır. Anlaşmaların pek çok maddesinde vergileme yetkisi mukim olunan Devlete bırakılmış olduğundan, mukim olunan devletin belirlenmesi bu açıdan önem kazanmaktadır. Yine Anlaşma hükümlerinden

yararlanmak isteyenlerin mutlak surette ilgili makamlara mukimlik belgesi ibraz etme zorunluluğu da bulunduğundan, bu maddede mukimliğin belirlenmesine yönelik getirilen kriterler önem kazanmaktadır.

     Anlaşmalarda gerçek veya tüzel kişiler ikametgah, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzeri yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle bir Devlette vergi mükellefiyeti altına giriyorlarsa artık bu Devletin mukimi olarak kabul edilmektedirler. Ancak, bir gerçek veya tüzel kişi yukarıda belirtilen kriterler nedeniyle  bazen her iki Devlette birden  mukim kabul edilebildiklerinden, çifte mukimlik sorunu ortaya çıkabilmektedir.

Böyle bir durum ortaya çıktığında, gerçek kişiler, Anlaşmaya taraf Devletlerden birinde devamlı bir meskenlerinin bulunması halinde bu Devletin, her iki Devlette de bir meskene sahip olmaları durumunda ise,  kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi olarak kabul edilmektedirler. Ancak, yukarıdaki kriterler kullanılmasına rağmen sorun çözülemiyorsa, bu defa sırasıyla mutat oturma yeri ve uyruklukları bu kişilerin mukimliğinin belirlenmesinde kriter olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber, gerçek kişinin her iki Devletin de uyruğunda olması veya hiç birinin uyruğunda olmaması durumunda ise sorun taraflarca karşılıklı anlaşma yoluyla çözümlenmektedir.

     Çifte mukimlik sorununun gerçek kişiler dışında ( tüzel kişi olup olmadıklarına bakılmaksızın şirketlerde, diğer tüzel kişi ve kurumlarda ) ortaya çıkması halinde sorunun çözümünde hangi kriterin esas alınacağı yine Anlaşmaların bu maddesinde belirlenmektedir. Yürürlükteki Anlaşmalar dikkate alındığında bu sorun, iş merkezi, kanuni merkez, kurumlaşılan yer kriterlerinden birine yer vermek suretiyle veya yetkili makamlara sorunun çözümü konusunda yetki vermek suretiyle çözümlenmektedir.

5-Türkiye’de Elde Edilen Ticari Kazançlar

Anlaşmaya taraf diğer Devlette bulunan bir işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla  elde edilen ticari kazançlar, “Ticari Kazançlar”a ilişkin ( Madde 7 ) madde hükümleri uyarınca, diğer Devlette, yalnızca bu işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançlarla sınırlı olmak üzere, bu Devletin iç mevzuatının öngördüğü usul ve esaslar uyarınca vergiye tabi tutulmaktadır.

Diğer Devlette yapılacak faaliyetlerin hangi hallerde işyeri veya daimi temsilci oluşturacağı konusu ise ayrıntılarıyla Anlaşmalarda ( Madde 5 ) açıklanmaktadır.

Örneğin, Türkiye’de mukim olan bir kişinin Rusya’da bulunan bir işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla ticari faaliyette bulunması durumunda, bu faaliyetten elde edilecek kazançlar yukarıda bahsedilen şekilde Rusya’da, bu Devletin iç mevzuatı çerçevesinde vergiye tabi tutulacaktır.

6-Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelirler

Diğer Devlette bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen gelirler Anlaşmaların “Gayrimenkullerden Elde Edilen Gelirler” başlıklı 6 ncı maddesi uyarınca  gayrimenkulün bulunduğu Devlette ve bu Devletin iç mevzuatı uyarınca vergiye tabi tutulmaktadır.

Örneğin, Almanya’da veya Belçika’da yerleşik bir vatandaşımızın Türkiye’de sahip olduğu bir gayrimenkulü kiraya vermesinden elde ettiği kira gelirleri Türkiye’de vergiye tabi tutulacak, ancak Türkiye’de bu şekilde ödenmiş olan vergi mukim oldukları Almanya’da veya Belçika’da toplam kazançları üzerinden ödeyecekleri vergiden istisna edilmek suretiyle dikkate alınacak ve böylece vatandaşlarımızın mükerrer vergiye tabi tutulmaları önlenmiş olacaktır. 

7-Uluslararası Taşımacılık Kazançlarının Vergilendirilmesi

Uluslararası taşımacılık kazançları Anlaşmaların 8 inci maddelerinde ele alınmış olup, kapsama genel olarak deniz, hava ve kara taşımacılık kazançları girmektedir.

“Uluslararası Trafik” terimi ise deniz, hava ve kara ulaştırma araçlarının birden fazla ülkeye sefer yapmaları ve birden fazla ülkede çalışmalarını ifade etmektedir.

Uluslararası trafikte yapılan taşımacılık faaliyeti kapsamına bazı ülkelerde deniz, hava ve kara taşımacılığı; bazılarında ise yalnızca hava ve deniz taşımacılık kazançları girmektedir.

Hava veya kara taşımacılığı yönünden Anlaşmalarda vergileme yetkisi genel olarak taşımacılık kazançlarını elde edenin mukim olduğu Devlete bırakılmıştır. Deniz taşımacılığı yönünden ise bazı Anlaşmalarda vergileme yetkisi mukim olunan Devlete bırakılmış; bazı Anlaşmalarda ise gelirin doğduğu kaynak Devlete, iç mevzuata göre % 50 indirimli vergi alma hakkı tanınmıştır.

8-Temettü, Faiz ve Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi

     Ülkemizin akdettiği bütün Anlaşmalarda temettü, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde vergileme hakkı, oran sınırlaması olmaksızın bu tür gelirleri elde edenlerin mukim olduğu  Devlete bırakılmıştır. Ancak, bu tür gelirler elde edildikleri Devlette de  (kaynak Devlet) Anlaşmalarda belirtilen oranları geçmeyecek şekilde vergiye tabi tutulmaktadırlar. Anlaşmalarda yer alan vergi oranları vergilemede yapılacak maksimum oranı ifade etmekte olup, bu oranlar hiçbir şekilde aşılmayacaktır. Ancak, Anlaşmalara taraf Devletlerin iç mevzuatlarında bu tür gelirler için veya Anlaşmalarda ele alınan diğer gelir unsurları için daha düşük bir vergi oranı uygulanıyor ise bu durumda Anlaşmalarda yer alan oranlar değil,  mükellefin lehine olan bu düşük oranlar uygulanmaktadır.

     Diğer Devlet kaynaklı elde edilen temettü, faiz ve gayrimaddi hak bedelleri için bu diğer Devlette alınacak maksimum vergi oranlarına ilişkin bilgiler de yine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Web sayfasında “ www.gib.gov.tr “ yer almaktadır.

     Ancak, yukarıda belirtilen gelirleri elde edenlerin diğer Devlette bir işyerine veya sabit yere sahip olmaları ve bu tür gelirlerin bu işyeri veya sabit yer ile bağlantılı olarak elde edilmeleri durumunda, kaynak devlet vergileme oranları uygulanmayacak; bu şekilde elde edilen gelirler, bu diğer Devletin iç mevzuatı çerçevesinde duruma göre ticari kazanç veya serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi tutulacaktır.

Anlaşmalarda, “Temettü”, “Faiz” ve “Gayrimaddi Hak Bedelleri” sırasıyla 10, 11 ve 12 nci madde olarak yer almakta olup, bunların ne anlama geldikleri yönünde yapılan tanımlamalar da yine bu maddelerde yer almaktadır.

9- Değer Artış Kazançları

Menkul veya gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançları bu madde kapsamında değerlendirilmektedir.

Buna göre, diğer Devlette bulunan gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançları için vergileme, söz konusu gayrimenkulun bulunduğu Devlette ve bu Devletin  iç mevzuatı çerçevesinde yapılacaktır.

Diğer Devlette bulunan ticari veya mesleki işyerlerinin veya bunların aktifine kayıtlı menkul varlıkların (örneğin bir iş makinesi) elden çıkarılmasından doğacak değer artış kazançları, işyerinin bulunduğu Devlette ve bu Devletin iç mevzuatı çerçevesinde vergilendirilecektir.

Yine Anlaşmaların 8 inci maddesi kapsamında ele alınan ve uluslararası taşımacılık yapan  firmaların taşımacılık araçlarını elden çıkarmaları dolayısıyla elde edecekleri kazançlar da mukim oldukları devlette vergiye tabi tutulacaktır.

Son olarak, yukarıda bahsedilenlerin dışında kalan mal varlıklarının elden çıkarılmasından doğacak değer artış kazançları ( örneğin tahvil veya hisse senetlerinin ) duruma göre bu varlıkları elden çıkaranların mukim olduğu Devlette veya gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilmektedir.

10-Serbest Meslek Faaliyetinden Elde Edilen Gelirler

Sözkonusu gelirlerin vergilendirilmesi ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Bazı anlaşmalarda diğer Devlette sabit bir yer veya 183 gün süre ile icra edilecek serbest meslek faaliyetleri bu diğer Devlette vergiye tabi tutulur iken,  bazı anlaşmalarda ödemenin diğer devlet mukimi tarafından yapılması, bazı anlaşmalarda ise, örneğin Almanya’da, ödemenin diğer Devletin mukimi olmayan bir kişi tarafından yapılması durumunda vergileme hakkı diğer Devlete geçmektedir. Yine bazı anlaşmalarda hizmet diğer Devlette icra edilmezse veya faaliyet süresi 183 günden daha az sürse bile diğer Devletin vergileme hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla konu ile ilgili yapılacak değerlendirmede, her bir anlaşma hükmünün ayrı ayrı dikkate alınmasında yarar görülmektedir.   

11- Ücret Gelirleri

Ücret gelirlerinde vergileme hakkı hizmet erbabının mukim olduğu Devlete bırakılmıştır. Ancak, hizmetin diğer Devlette icra edilmesi ve aşağıda genel olarak belirtilen koşullardan birisinin diğer Devlette yerine gelmesi durumda  vergileme bu diğer Devlette de bu Devletin iç mevzuatı çerçevesinde yapılacaktır. Bu koşullar Anlaşmalarda;

-Ücret geliri elde edenlerin diğer Devlette toplam 183 günü aşacak şekilde bulunmaları; veya

-Kendilerine yapılan ödemelerin diğer Devlette mukim olan işverenlerce yapılması; veya

-Kendilerine yapılan ödemelerin işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden  yapılması

olarak yer almaktadır.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen 183 günlük sürenin hesaplanmasında anlaşmalarda mali yıl/takvim yılı/herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönem gibi kriterlerden birisi yer aldığından, ilgili anlaşmaların dikkate alınması gerekmektedir.

12-Emekli Maaşları

Anlaşmalarda özel sektör emekli maaşları ile kamu sektörü emekli maaşları ayrı ayrı ele alınmaktadır. Yurt dışında özel sektörde belli bir süre çalıştıktan sonra emekliliğe hak kazanan kişiler yönünden, diğer Devlet kaynaklı elde edilen emekli maaşlarının hangi ülkede vergilendirileceği konusu, Anlaşmalara göre değişiklik arz etmektedir. Bazı anlaşmalarda emekli maaşları kişinin mukim olduğu Devlette vergiye tabi tutulurken, bazı anlaşmalarda ödemenin yapıldığı Devlette vergiye tabi tutulmaktadır.

Diğer taraftan, Türk Gelir Vergisi Kanunu’nda  ( G.V.K. Md.23/13 ) yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları vergiye tabi tutulmadığından, vergileme hakkı anlaşmalarla Türkiye’ye bırakılsa dahi Türkiye’de bir vergilendirme yapılamayacaktır.

Buna göre, örneğin Almanya’da çalışıp emekli olan bir Türk vatandaşımızın  bilahare Türkiye’ye ikamet etmek amacıyla dönmesi durumunda, elde ettiği emekli maaşları vergileme hakkı Türkiye’ye ait olsa dahi yukarıda belirtilen iç mevzuat hükümlerimiz uyarınca Türkiye’de de vergilendirilmeyecektir.

13-Kamu Görevi Dolayısıyla Elde Edilen Ücret ve Emekli Maaşlarının Vergilendirilmesi

Bir gerçek kişiye kamu görevi karşılığında yapılan ücret ve benzeri ödemeler ile bağlanan emekli maaşlarını vergilendirme yetkisi anlaşmalara göre değişiklik arz etmektedir. Bazı anlaşmalarda bu tür gelirleri ödeyen devlet vergileme hakkına sahip iken, bazı anlaşmalarda bu gelirleri elde edenlerin mukim oldukları devletin vergileme hakkı bulunmaktadır.

Diğer taraftan, kamu iktisadi kuruluşlarında çalışanların ücret gelirleri ile emekli maaşlarının vergilendirilmesinde, vergileme duruma göre “Bağımlı Faaliyetler”, “Müdürlere Yapılan Ödemeler” veya “Emekli Maaşları” ile ilgili madde hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

14- Öğretmen ve Öğrenciler

     Ülkemizin akdettiği anlaşmaların çoğunda öğretmen ve öğrenciler bir maddede ele alınmışken, bazı anlaşmalarda yalnızca öğrenciler yer almıştır. Öğretmenlerle ilgili özel bir düzenlemenin yer almadığı anlaşmalarda söz konusu kişilerin ücret gelirleri,  kamu görevlisi olmaları durumunda “Kamu Görevleri” ile ilgili maddede, kamu görevlisi olmamaları durumunda ise “Ücretler”e ilişkin maddede ele alınacaktır.

     Diğer Devlette öğretim veya araştırma yapmak amacıyla bulunan öğretmenler, araştırmacılar veya profesörler belli bir süreyle sınırlı olmak üzere ( bu süre anlaşmaların çoğunda iki yıl olarak belirlenmiştir) bu Devlette vergilendirilmemektedirler. Ancak bunun için, kendilerine yapılan ödemelerin bulundukları Devletin dışından yapılmış olması gerekmektedir.

     Diğer Devlete öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla giden öğrenci veya stajyerlerin bu amaca yönelik olarak elde ettikleri gelirler için ise anlaşmalarda genel olarak öngörülen ortak hüküm bunların öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla bulundukları Devlette vergilendirilmemeleridir. Ancak bunun için de bu kişilere yapılacak ödemelerin bulundukları Devletin dışından yapılmış olması gerekmektedir.

15- Diğer Gelirler

     Anlaşma maddelerinde ele alınmayan her nevi gelir unsurları bu madde çerçevesinde vergilendirilmektedir. Vergilendirme yetkisi de bazı anlaşmalarda mukim olunan Devlete, bazı anlaşmalarda ise gelirin doğduğu Devlete bırakılmıştır.

     Bu maddenin uygulama alanına ikramiye, ödüller, bahis kazançları ve nafakalar gibi anlaşmaların önceki maddelerinde açıkça belirtilmeyen gelirler girmektedir.

16-Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi

     Anlaşmalarda vergileme yetkisinin her iki Devlete de bırakıldığı durumda çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği konusu yukarıdaki başlığı taşıyan maddede ele alınmaktadır.

     Türkiye’de yerleşik (mukim) olanlar yönünden Anlaşmaya taraf diğer Devlette ödenen vergiler, elde edilen gelir unsurlarına göre bazı anlaşmalarda duruma göre mahsup veya istisna edilirken, bazı anlaşmalarda bütün gelir unsurları için mahsup sistemi benimsenmiştir.

     Anlaşmalarda mahsup yönteminin yer aldığı durumda uygulama, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarımızda yer alan  “yabancı ülkelerde öden vergilerin mahsubu”na ilişkin madde hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

     Anlaşmalarda istisna yönteminin yer aldığı durumda uygulama, diğer Devlette Anlaşma hükümleri çerçevesinde ödenen vergiler Türkiye’de vergiden istisna edilmekte, diğer bir ifadeyle yurt dışı gelirleri genel netice hesaplarına intikal ettirilmekle beraber vergi matrahına dahil edilmemektedir. Ancak, bazı anlaşmalarda gelir vergisi yönünden artan oranlı tarifenin uygulanması bakımından vergi matrahına dahil edilebilmektedir.

     17- Ayrım Yapılmaması

   Anlaşmalarda diğer Devlette hizmet sunan veya faaliyette bulunan vatandaşların bu diğer  Devlette, bu Devletin aynı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacakları hükme bağlanmıştır.

     Yine teşebbüslerin diğer Devlette sahip oldukları işyerlerinin, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bir vergilemeye tabi tutulmayacakları öngörülmüş, ayrıca ayrım yapmama prensibinin, bir Akit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından doğrudan veya
dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen diğer Akit Devlet teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmiştir.

     18- Karşılıklı Anlaşma Usulü

    Anlaşmaya taraf Devletlerde mukim olanların, ilgili Anlaşmanın uygulanmasının kendileri bakımından Anlaşma hükümlerine uymadığı kanaatine varmaları halinde, sorunun çözülmesi bakımından durumu mukim oldukları Devletin yetkili makamına iletebilmektedirler. Anlaşmalarda uyrukluk dikkate alınarak bir ayrımcılık yapılmış ise bu durumda başvuru, mukim olunan Devlete değil uyrukluğunu taşıdıkları Devlete yapılacaktır.

Bu şekilde kendisine başvurulan yetkili makam vergilemede hata yapıldığı konusunda mükellefi haklı bulur ise,  konuyu diğer Devletin yetkili makamına iletmekte ve sorun yetkili makamlar nezdinde çözülmeye çalışılmaktadır. Taraf Devletlerin yetkili makamları arasında sorunun çözümüne yönelik ulaşılan sonuç mükellefi tatmin ederse sorun giderilmiş olmakta; mükellef sonuçtan memnun kalmaz veya yetkili makamlar sorunun çözümü konusunda uzlaşmaya varamazlar ise konu, vergi tarhiyatının yapıldığı Devletin vergi mahkemesine taşınmaktadır.

19-Bilgi Değişimi

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının bir diğer amacı da vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmayı önlemek olduğundan, bu madde çerçevesinde yetkili makamlar ihtiyaç duydukları bilgileri diğer Devletin yetkili makamlarından sağlayabilmektedirler. Bu kapsamda, Anlaşmaya taraf olan Devletler:

    –  İki Devlette faaliyet gösteren tam ve dar mükelleflerin işlemleri;
    –  Diğer Devlette ödenen vergiler veya tahsil edilen gelir unsurları;
    –  Diğer Devlette sahip olunan varlıklar ve bunların elden çıkarılması,
         –  Merkez ile işyeri veya ana şirket ile yavru şirketler arasında gelir tahsisine   ilişkin bilgiler;
         –   Bağlı işletmeler arasındaki transfer fiyatlandırmaları;
         –  Kullanılan belgelerin gerçek olup olmadığı ile belgelerde yazılı tutarların    kayıtlarda ne şekilde yer aldığı

gibi konularda bilgi değişiminde bulunabilmektedirler.

    Anlaşmaların hükümlerine göre, mükellefler hakkında alınan bilgiler gizli tutulmakta ve sadece Anlaşmaların konusuna giren vergilerin uygulanmasıyla görevli kişi veya makamlara verilebilmektedir.

20- Diplomatlar ve Konsolosluk Memurları

    Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer alan hükümlerin bu kişilerin devletler hukukunun genel kuralları veya özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarını olumsuz yönde etkilemeyeceği bütün anlaşmalarda kaydedilmiştir. Örneğin bir diplomat “Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi” çerçevesinde bir vergi imtiyazı elde etmiş ise, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları bu imtiyazı ortadan kaldırmamaktadır.

    SONUÇ

    Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gelir üzerinden alınan vergileri kapsama aldığından, gerek  mükelleflerin gerekse vergi uygulamalarıyla ilgili görevlilerin, uygulamada iç mevzuat hükümlerimizin yanı sıra bu anlaşmaları da dikkate almaları gerekmektedir.

    Yine anlaşmalarda yer alan bilgi değişim maddesi hükümleri çerçevesinde yetkili makamlar arasında Anlaşmaların kapsamına giren vergilere yönelik  bilgi değişiminde bulunulabildiğinden, vergilerin eksiksiz ve daha doğru tahakkuk etmesi imkanı sağlanmış olmaktadır.

    Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına yönelik bilgiler yukarıda belirtilen web sayfamızda yer almakta ve zaman içerisinde güncellenmektedirler.

    Diğer taraftan, ilgili Anlaşmaların hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin, mukim oldukları Devletin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bunu ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. Türkiye’de mukim olanlar yönünden mukimlik belgesi bu aşamada Gelir İdaresi Başkanlığı ve sadece kendi mükellefleri ile sınırlı olmak üzere İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir.

 


[i]Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinden alınmıştır.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

ÇVÖA Temettü Oranları

TEMETTÜLER ÜZERİNDEN KAYNAK DEVLETTE ALINACAK VERGİ   ORANLARI

 
TARAF   DEVLET SERMAYE   PAYI (%) VERGİ   ORANI (%)  
 
 
 
       
1.   AVUSTURYA En az 25   ise 25  
Tüm diğer   durumlarda 35  
       
AVUSTURYA   (REVİZE) Türkiye   için; 5  
a) En az   25 ise (Avusturya’da vergiden istisna edilmesi koşuluyla)  
b) Tüm   diğer durumlarda 15  
Avusturya   için; 5  
a) En az   25 ise  
b) Tüm   diğer durumlarda 15  
       
2. NORVEÇ En az 25   ise Türkiye’de 25  
Norveç’de 20  
Tüm diğer   durumlarda Türkiye’de 30  
Norveç’de 25  
       
NORVEÇ   (REVİZE) En az 20   ise 5  
Norveç   yönünden Devlet Emeklilik Fonu ,Türkiye yönünden Sosyal Güvenlik Fonu   tarafından elde edilmesi durumunda    
5  
   
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
3. GÜNEY   KORE En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
4. ÜRDÜN En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
5. TUNUS En az 25   ise 12  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
6. ROMANYA Tüm   durumlarda 15  
       
7.   HOLLANDA (I) En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
8.   PAKİSTAN En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
9.   İNGİLTERE En az 25   ise ( Oy hakkının ) 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
10.   FİNLANDİYA En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
11.   K.K.T.C. En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
12. FRANSA En az 10   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
13.   ALMANYA (FESHEDİLEN) En az 10   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
ALMANYA   (YENİ) En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
14. İSVEÇ En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
15.   BELÇİKA (II) En az 10   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
16.   DANİMARKA En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
17. İTALYA Tüm   durumlarda 15  
       
18.   JAPONYA (III) En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
19. B.A.E   (IV) En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 12  
       
20.   MACARİSTAN En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
21.   KAZAKİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
22.   MAKEDONYA En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 10  
       
23.   ARNAVUTLUK En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
24.   CEZAYİR Tüm   durumlarda 12  
       
25.   MOĞOLİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
26.   HİNDİSTAN Tüm   durumlarda 15  
       
27.   MALEZYA En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
28. MISIR En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
29. ÇİN   HALK CUMHURİYETİ Tüm   durumlarda 10  
       
30.   POLONYA En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
31.   TÜRKMENİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
32.   AZERBAYCAN Tüm   durumlarda 12  
       
33.   BULGARİSTAN En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
34.   ÖZBEKİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
35. A.B.D En az 10   ise ( Oy hakkının ) 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
36. BEYAZ   RUSYA En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
37.   UKRAYNA En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
38. İSRAİL Tüm   durumlarda 10  
       
39.   SLOVAKYA En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 10  
       
40. KUVEYT Tüm   durumlarda 10  
       
41. RUSYA Tüm   durumlarda 10  
       
42.   ENDONEZYA En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
43.   LİTVANYA Tüm   durumlarda 10  
       
44.   HIRVATİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
45.   MOLDOVA En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
46.   SİNGAPUR (V) En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
47.   KIRGIZİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
48.   TACİKİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
49. ÇEK   CUMHURİYETİ Tüm   durumlarda 10  
       
50.   İSPANYA Türkiye   için ; 5  
 
a) En az   25 ise
  ( 5inci fıkrada belirtilen şekilde vergiye tabi tutulmuş
  olan kazançlardan ödenen temettülerden )
 
 
b) Tüm   diğer durumlarda 15  
İspanya   için ;    
a) En az   25 ise 5  
b) Tüm   diğer durumlarda 15  
       
51.   BANGLADEŞ Tüm   durumlarda 10  
       
52.   LETONYA Tüm   durumlarda 10  
       
53.   SLOVENYA Tüm   durumlarda 10  
       
54.   YUNANİSTAN Tüm   durumlarda 15  
       
55. SURİYE Tüm   durumlarda 10  
       
56.   TAYLAND En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
57.   LÜKSEMBURG Türkiye   için ; 10  
 
a) En az   25 ise  
b) Tüm   diğer durumlarda 20  
Lüksemburg   için ; 5  
 
a) En az   25 ise  
b) Tüm   diğer durumlarda 20  
       
58. SUDAN Tüm   durumlarda 10  
       
59.   ESTONYA Tüm   durumlarda 10  
       
60. İRAN En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
61. FAS En az 25   ise 7  
Tüm diğer   durumlarda 10  
       
62. LÜBNAN En az 15   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
63. GÜNEY   AFRİKA CUMHURİYETİ En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
64.   PORTEKİZ En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
65.   SIRBİSTAN VE KARADAĞ En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
66.   ETİYOPYA Tüm   durumlarda 10  
       
67.   BAHREYN En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
68. KATAR En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
69. BOSNA   HERSEK En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
70. SUUDİ   ARABİSTAN (VI) En az 20   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 10  
       
71.   GÜRCİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
72. UMMAN En az 15   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
73. YEMEN Tüm   durumlarda 10  
       
74.   İRLANDA Türkiye   için ; 5  
 
a) En az   25 ise ( Oy hakkının ) ( 5inci fıkrada belirtilen şekilde vergiye tabi   tutulmuş olan kazançlardan ödenen temettülerden )  
b) En az   25 ise 10  
c) Tüm   diğer durumlarda 15  
İrlanda   için ; 5  
 
a) En az   25 ise ( Oy hakkının )  
b) Tüm   diğer durumlarda 15  
       
75. YENİ   ZELANDA En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
76. KANADA En az 10   ise ( Oy hakkının ) 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
(I) Protokol hükümlerine göre; 10.   maddenin 2.fıkrasının a) bendi hükümlerinden sapma olarak Hollanda’da iştirak   kazançları uygulandığı sürece vergi oranı azami Holanda’da % 5, Türkiye’de %   10 olacaktır.
  (II) Protokol hükümlerine göre Belçika’da azami % 5, Türkiye’de %10 olarak   uygulanacaktır.
  (III) Protokolde belirtilen şartlarla vergi oranları Türkiye’de sırası ile   %15 ve %20 olarak uygulanacaktır.
  (IV) Temettü elde edenin diğer Akit Devletin Hükümeti veya tamamı diğer Akit   Devlete veya politik alt bölümlerine, mahalli idarelerine ait bir kamu   kuruluşa ait olması halinde % 5 uygulanacaktır.
  (V) Singapur mukimi bir şirket tarafından bir Türkiye mukimine ödenen   temettüler yürürlükteki Singapur mevzuatına göre vergiye tabi   tutulmayacaktır.
  (VI) Temettünün gerçek lehdarı Merkez Bankası veya tamamı devlete ait bir   tüzel kişi ise %5 uygulanacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

ÇVÖA Listesi

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME    ANLAŞMALARI

(10.03.2014 tarihi İtibariyle)

        Yayımlandığı Resmi Gazete  

Vergiler Açısından    Uygulanmaya         Başlandığı Tarih

 
    Taraf Devlet

Anlaşmanın İmza Edildiği    Tarih

Tarih             No

Yürürlük Tarihi

 
 

1)

Avusturya

03.11.1970

01.08.1973 – 14612

24.09.1973

01.01.1974

 

 

 

Avusturya(Revize)

28.03.2008

26.06.2009 – 27270

01.10.2009

01.01.2010

 

 

2)

Norveç

16.12.1971

21.12.1975 – 15445

30.01.1976

01.01.1977

 

 

 

Norveç (Revize)

15.01.2010

28.05.2011 – 27947 (m.)

15.06.2011

01.01.2012

 

 

3)

Güney Kore

24.12.1983

02.10.1985 – 18886

25.03.1986

01.01.1987

 

 

4)

Ürdün

06.06.1985

15.07.1986 – 19165

03.12.1986

01.01.1987

 

 

5)

Tunus

02.10.1986

30.09.1987 – 19590

28.12.1987

01.01.1988

 

 

6)

Romanya

01.07.1986

21.08.1988 – 19906

15.09.1988

01.01.1989

 

 

7)

Hollanda

27.03.1986

22.08.1988 – 19907

30.09.1988

01.01.1989

 

 

8)

Pakistan

14.11.1985

26.08.1988 – 19911

08.08.1988

01.01.1989

 

 

9)

İngiltere

19.02.1986

19.10.1988 – 19964

26.10.1988

01.01.1989

 

 

10)

Finlandiya

09.05.1986

30.11.1988 – 20005

30.12.1988

01.01.1989

 

 

 

Finlandiya  (revize)

06.10.2009

24.03.2012 – 28243

04.05.2012

01.01.2013

 

 

11)

K.K.T.C.

22.12.1987

26.12.1988 – 20031

30.12.1988

01.01.1989

(1)

 

12)

Fransa

18.02.1987

10.04.1989 – 20135

01.07.1989

01.01.1990

 

 

13)

Almanya (Feshedilen)

16.04.1985

09.07.1986 – 19159

30.12.1989

01.01.1990

(2)

 

 

Almanya (Yeni)

19.09.2011

24.01.2012 – 28183

01.08.2012

01.01.2011

 

 

14)

İsveç

21.01.1988

30.09.1990 – 20651

18.11.1990

01.01.1991

 

 

15)

Belçika

02.06.1987

15.09.1991 – 20992

08.10.1991

01.01.1992

(3)

 

16)

Danimarka

30.05.1991

23.05.1993 – 21589

20.06.1993

01.01.1991

 

 

17)

İtalya

27.07.1990

09.09.1993 – 21693

01.12.1993

01.01.1994

 

 

18)

Japonya

08.03.1993

13.11.1994 – 22110

28.12.1994

01.01.1995

 

 

19)

B.A.E.

29.01.1993

27.12.1994 – 22154

26.12.1994

01.01.1995

(4)

 

20)

Macaristan

10.03.1993

25.12.1994 – 22152

09.11.1995

01.01.1993

 

 

21)

Kazakistan

15.08.1995

08.11.1996 – 22811

18.11.1996

01.01.1997

 

 

22)

Makedonya

16.06.1995

07.10.1996 – 22780

28.11.1996

01.01.1997

 

 

23)

Arnavutluk

04.04.1994

05.10.1996 – 22778

26.12.1996

01.01.1997

 

 

24)

Cezayir

02.08.1994

30.12.1996 – 22863

30.12.1996

01.01.1997

 

 

25)

Moğolistan

12.09.1995

30.12.1996 – 22863

30.12.1996

01.01.1997

 

 

26)

Hindistan

31.01.1995

30.12.1996 – 22863

30.12.1996

01.01.1994

 

 

27)

Malezya

27.09.1994

30.12.1996 – 22863

31.12.1996

01.01.1997

(5)

 

28)

Mısır

25.12.1993

30.12.1996 – 22863

31.12.1996

01.01.1997

 

 

29)

Çin Halk Cum.

23.05.1995

30.12.1996 – 22863

20.01.1997

01.01.1998

 

 

30)

Polonya

03.11.1993

30.12.1996 – 22863

01.04.1997

01.01.1998

 

 

31)

Türkmenistan

17.08.1995

13.06.1997 – 23018

24.06.1997

01.01.1998

(6)

 

32)

Azerbaycan

09.02.1994

27.06.1997 – 23032

01.09.1997

01.01.1998

 

 

33)

Bulgaristan

07.07.1994

15.09.1997 – 23111

17.09.1997

01.01.1998

 

 

34)

Özbekistan

08.05.1996

07.09.1997 – 23103

30.09.1997

01.01.1997

 

 

35)

A.B.D.

28.03.1996

31.12.1997 – 23217

19.12.1997

01.01.1998

 

 

36)

Beyaz Rusya

24.07.1996

22.04.1998 – 23321

29.04.1998

01.01.1999

 

 

37)

Ukrayna

27.11.1996

22.04.1998 – 23321

29.04.1998

01.01.1999

 

 

38)

İsrail

14.03.1996

24.05.1998 – 23351

27.05.1998

01.01.1999

 

 

39)

Slovakya

02.04.1997

03.10.1999 – 23835

02.12.1999

01.01.2000

 

 

40)

Kuveyt

06.10.1997

28.11.1999 – 23890

13.12.1999

01.01.1997

 

 

41)

Rusya

15.12.1997

17.12.1999 – 23909

31.12.1999

01.01.2000

 

 

42)

Endonezya

25.02.1997

15.02.2000 – 23965

06.03.2000

01.01.2001

 

 

43)

Litvanya

24.11.1998

10.05.2000 – 24045

17.05.2000

01.01.2001

 

 

44)

Hırvatistan

22.09.1997

10.05.2000 – 24045

18.05.2000

01.01.2001

 

 

45)

Moldova

25.06.1998

25.07.2000 – 24120

28.07.2000

01.01.2001

 

 

46)

Singapur

09.07.1999

18.07.2001 – 24466

27.08.2001

01.01.2002

(7)

 

47)

Kırgızistan

01.07.1999

12.12.2001 – 24611

20.12.2001

01.01.2002

 

 

48)

Tacikistan

06.05.1996

24.12.2001 – 24620

26.12.2001

01.01.2002

 

 

49)

Çek Cumhuriyeti

12.11.1999

15.12.2003 – 25317

16.12.2003

01.01.2004

 

 

50)

İspanya

05.07.2002

18.12.2003 – 25320

18.12.2003

01.01.2004

 

 

51)

Bangladeş

31.10.1999

15.12.2003 – 25317

23.12.2003

01.01.2004

 

 

52)

Letonya

03.06.1999

22.12.2003 – 25324

23.12.2003

01.01.2004

 

 

53)

Slovenya

19.04.2001

23.12.2003 – 25325

23.12.2003

01.01.2004

 

 

54)

Yunanistan

02.12.2003

02.03.2004 – 25390

05.03.2004

01.01.2005

 

 

55)

Suriye

06.01.2004

28.06.2004 – 25506

21.08.2004

01.01.2005

 

 

56)

Tayland

11.04.2002

08.01.2005 – 25694

13.01.2005

01.01.2006

 

 

57)

Sudan

26.08.2001

17.09.2003 – 25232

31.01.2005

01.01.2006

 

 

58)

Lüksemburg

09.06.2003

08.01.2005 – 25694

18.01.2005

01.01.2006

(8)

 

59)

Estonya

25.08.2003

04.07.2004 – 25512

21.02.2005

01.01.2006

 

 

60)

İran

17.06.2002

09.10.2003 – 25254

27.02.2005

01.01.2006

 

 

61)

Fas

07.04.2004

22.06.2005 – 25853

18.07.2006

01.01.2007

 

 

62)

Lübnan

12.05.2004

17.08.2006 – 26262

21.08.2006

01.01.2007

 

 

63)

Güney Afrika Cum.

03.03.2005

20.11.2006 – 26352

06.12.2006

01.01.2007

 

 

64)

Portekiz

11.05.2005

15.12.2006 – 26377

18.12.2006

01.01.2007

 

 

65)

Sırbistan-Karadağ

12.10.2005

08.08.2007 – 26607

10.08.2007

01.01.2008

(9)

 

66)

Etiyopya

02.03.2005

09.08.2007 – 26608

14.08.2007

01.01.2008

 

 

67)

Bahreyn

14.11.2005

21.08.2007 – 26620

02.09.2007

01.01.2008

 

 

68)

Katar

25.12.2001

05.02.2008 – 26778

11.02.2008

01.01.2009

 

 

69)

Bosna-Hersek

16.02.2005

08.04.2007 – 26487

18.09.2008

01.01.2009

 

 

70)

Suudi Arabistan *

09.11.2007

03.02.2009 – 27130 (m.)

01.04.2009

01.01.2010

 

 

71)

Gürcistan

21.11.2007

10.02.2010 – 27489

15.02.2010

01.01.2011

 

 

72)

Umman

31.05.2006

13.03.2010 – 27520

15.03.2010

01.01.2011

(10)

 

73)

Yemen

26.10.2005

13.03.2010 – 27520

16.03.2010

01.01.2011

 

 

74)

İrlanda

24.10.2008

10.08.2010 – 27668

18.08.2010

01.01.2011

 

 

75)

Yeni Zelanda

22.04.2010

04.07.2011 – 27984 (m.)

28.07.2011

01.01.2012

 

 

76)

Kanada

14.07.2009

29.04.2011 – 27919 (m.)

04.05.2011

01.01.2012

 

 

77)

İsviçre

18.06.2010

12.01.2012 – 28171

08.02.2012

01.01.2013

 

  78) Brezilya 14.03.2005 12.01.2012  -28171 09.10.2012 01.01.2013  
 

79)

Avustralya

28.04.2010

21.05.2013 – 28653 (m.)

05.06.2013

01.01.2014

 

 

80)

Malta

14.07.2011

27.04.2013 – 28630

13.06.2013

01.01.2014

 

               
 
 (1)

Anlaşmanın  5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (h) bendinin 2 nci fıkrası, 11 inci  maddesinin 3 üncü fıkrasının uluslar arası bendi ve 14 üncü maddesinin 2 nci  fıkrası gereğince bir Akit Devlette vergilendirilmeyecek olan kazanç ve iratlar  hakkında 1.1.1987 tarihinden itibaren başlayan vergilendirilme dönemleri için  yürürlüğe girmiştir.

 (2)

Anlaşmanın  deniz ve hava taşımacılığına ilişkin hükümleri 1.1.1983 tarihinden itibaren  uygulanmaya başlanmıştır. Ancak söz konusu Anlaşma feshedilmiş olup, hükümleri  1.1.1990 – 31.12.2010 tarihleri arasındaki vergilendirme dönemleri için  uygulanmaktadır.

 (3)

Anlaşma,  uçakların uluslar arası trafikte işletilmesinden sağlanan kazançlar yönünden  1.1.1987 tarihinden itibaren elde edilen gelirler üzerinden alınan vergilere  uygulanacaktır.

 (4)

Anlaşma,  hava taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile bu kazançlar için  açtırılan mevduat hesabı dolayısıyla elde edilen faiz gelirleri için 1.1.1988  tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 (5)

Anlaşmanın  “Bilgi Değişimi” başlıklı 25 nci maddesini değiştiren “Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da  İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve  Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol” 17.02.2010  tarihinde imzalanmıştır.  Söz  konusu Protokol 25.12.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hükümleri bu  tarihten itibaren uygulanmaktadır.

 (6)

Anlaşma  hükümleri müteahhitlik yönünden 17.08.1995; diğer hükümler yönünden ise  1.1.1998 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

(7)
Anlaşmanın  “Bilgi Değişimi” başlıklı 26 ncı maddesini değiştiren “9  Temmuz 1999 Tarihinde Singapur’da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur  Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi  Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol”  05.03.2012 tarihinde imzalanmıştır.  Söz konusu Protokol 07.08.2013 tarihinde  yürürlüğe girmiş olup, hükümleri 07.08.2013 tarihinden itibaren  uygulanmaktadır.
(8)
Anlaşmanın  “Bilgi Değişimi” başlıklı 26 ncı maddesini değiştiren “Türkiye Cumhuriyeti ile  Lüksemburg Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte  Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren  Protokol” 30.09.2009 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu Protokol 14.07.2011  tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hükümleri 01.01.2012 tarihinden itibaren  uygulanmaktadır.
(9)
Sırbistan  ve Karadağ döneminde, 12 Ekim 2005 tarihinde imzalanmış olan “Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve  Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” hem  Sırbistan hem de Karadağ açısından geçerli olup, Anlaşma hükümleri 01.01.2008  tarihinden bu yana uygulanmaktadır.
(10)
Anlaşma,  Gulf Air tarafından uluslararası trafikte hava taşımacılığı işletmesinden elde  edilen kazançlar ile işletilen vasıtaların veya bunların işletilmesiyle ilgili  menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar yönünden 1.1.1987  tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 

 

*

Türkiye  Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Akit Devletin Hava  Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde  Karşılıklı Muafiyet Anlaşması” 11.01.1989 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma,  09.08.1990 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hükümleri 01.01.1987 tarihinden  itibaren uygulanmaktadır. Söz konusu Anlaşma, yalnızca Akit Devletler  tarafından hava taşımacılık faaliyetleri dolayısıyla alınan vergileri  kapsamaktadır.

 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Beyanname Verme ve Ödeme Zamanları

VERGİ BEYANNAME
VERME VE ÖDEME ZAMANLARI

VERGİ TÜRÜ

BEYANNAME TÜRÜ

BEYANANME VERME
ZAMANI

VERGİ ÖDEME ZAMANI

GELİR VERGİSİ Yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–25 Mart Mart, Temmuz
GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENENLER) Yıllık gelir vergisi beyannamesi (Basit usulde
vergilenenler için)
1–25 Şubat Şubat, Haziran
GELİR VERGİSİ Münferit beyan Serbest meslek faaliyetlerine ilişkin beyanname faaliyetin sona erdiği, bu kazanç dışındaki diğer kazanç ve iratlarl ilgili beyanname kazanç ve iradın iktisap olunduğu tarihten itibare 15 gün içinde Beyanname verme süresi içinde
GELİR GEÇİCİ VERGİ Geçici vergi beyannamesi Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onyedinci günü akşamına kadar
GELİR VERGİSİ STOPAJI (AYLIK) Muhtasar beyanname Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmiüçüncü günü
akşamına kadar
Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar
GELİR VERGİSİ STOPAJI (ÜÇ AYLIK) Muhtasar beyanname Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü
günü akşamına kadar
Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar
KURUMLAR VERGİSİ Kurumlar vergisi beyannamesi Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar
KURUM GEÇİCİ VERGİ Geçici vergi beyannamesi Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onyedinci günü akşamına kadar
KURUMLAR VERGİSİ Özel beyanname Kazancın elde edilme tarihinden itibaren onbeş gün
içinde
Beyanname verme süresi içinde
KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (AYLIK) Muhtasar beyanname Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar
KATMA DEĞER VERGİSİ Katma değer vergisi beyannamesi Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ Özel tüketim vergisi beyannamesi Petrol ve doğalgaz ürünlerine ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın onuncu günü akşamına kadar Beyanname verme süresi içinde
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ Özel tüketim vergisi beyannamesi Petrol ve doğalgaz ürünleri dışındaki mallara ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar Beyanname verme süresi içinde
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ Özel tüketim vergisi beyannamesi (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait vergi, ilk iktisapla ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce Beyanname verme süresi içinde
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ Gider vergisi beyannamesi Vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar Beyanname verme süresi içinde
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ Gider vergisi beyannamesi Vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar Beyanname verme süresi içinde
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ Veraset ve intikal vergisi Ölüm halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, diğer intikallerde iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde, yarışma
ve çekilişlerle müşterek bahislerde yarışma, çekiliş veya müsabakanın
yapıldığı günü izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar
Tahakkuktan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve
Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte
DAMGA VERGİSİ Damga vergisi beyannamesi İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ve sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenen damga vergisi için vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmiüçüncü günü
akşamına kadar
Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmialtıncı
günü akşamına kadar
EMLAK VERGİSİ Birinci taksit Mart-Mayıs, ikinci taksit Kasım
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ Şans oyunları vergisi beyannamesi Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar Beyanname verme süresi içinde
İLAN VE REKLAM VERGİSİ İlan ve reklam vergisi beyannamesi İlan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar Beyanname verme süresi içinde
EĞLENCE VERGİSİ Eğlence vergisi beyannamesi Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar Beyanname verme süresi içinde
HABERLEŞME VERGİSİ Haberleşme vergisi beyannamesi Vergilendirme dönemini izleyen ayın sonuna kadar Beyanname verme süresi içinde
ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamesi Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü
akşamına kadar
Beyanname verme süresi içinde
YANGIN SİGORTASI VERGİSİ Yangın sigortası vergisi beyannamesi Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar Beyanname verme süresi içinde
DEĞERLİ KÂĞITLAR BEDELİ Çeklere ait değerli kâğıtlar bildirimi Vergilendirme dönemini izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar Beyanname verme süresi içinde

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Bülten 2011-12 Oda Aidatları

Beyoğlu V.D. 6620143918- İstanbul YMM Odası Sicil No:1534 Mühür No:1538

İstanbul, 19.06.2011

 

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/ 12)

         KONU : Oda Aidatları 

TİCARET VE SANAYİ ODALARINA KAYITLI ÜYELERCE ÖDENEN YILLIK VE MUNZAM AİDATLAR

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” nda oda ve borsa üyelerince ödenecek aidatlarla ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Buna göre; 

Yıllık aidatlar, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

Tarifeler, ilgili oda yönetim kurulunun teklifi, oda meclisinin onayı ile yürürlüğe girer. Birden fazla odaya kayıt zorunluluğunda olanlardan alınacak yıllık aidat miktarı da yönetmelikte gösterilen usullere göre tespit edilir.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

Şubelere  kayıtlı olan üyeler ise, belirlenen aidatların yarısı kadar ödeme yaparlar.

Yıllık aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir.

İstanbul Ticaret Odasınca 2011 Yılında Uygulanan Yıllık Aidat Tarifesi

DERECELER

SERMAYE VE ÖZ VARLIK

AİDAT (TL)

Fevkalade

1.000.000

Ve yukarısı

225

1

250.000

999.999

200

2

25.000

249.999

150

3

1.000

24.999

100

4

1

999

85

İstanbul Sanayi Odasınca 2011 Yılında Uygulanan  Yıllık Aidat Tarifesi

Derece Özsermaye Limitleri (TL) Aidat (TL)
Fevkalade

80.000,00 – Yukarısı

330

Birinci

40.000,00 – 79.999,99

310

İkinci

20.000,00 – 39.999,99

290

Üçüncü

10.000,00 – 19.999,99

230

Dördüncü

1,00 – 9.999,99

170

Munzam aidat, odalarca her yıl için, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş (0,005) oranında  tahsil olunur.

Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.

Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanır.

Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemez.

Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından mahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı diğer odalar arasında, izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştırır.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır.

Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar

Munzam aidat Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Hesaplanan munzam aidat 2011 yılı için 7.965 TL’yi geçemez.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Bülten 2011-11 Vergi Levhası

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel: 0 2122560100 Fax:0212 3612935

                                                                                                                                                               İstanbul,22.05.2011    

BÜLTEN ( E.Ö.
2011/11 )

408 SERİ NOLU VUK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE
VERGİ LEVHASI ALINMASI VE BULUNDURULMASI ESASLARI

6111 sayılı Kanunun82 nci maddesiyle, vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış ancak tastik ettirilme zorunluluğu
devam ettirilmektedir.

408 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de vergi levhasının elektronik ortamda alınması esası getirilmiştir,

Buna göre;

I-Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar

A-Gelir Vergisinde

l. Ticari kazanç sahipleri,

2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir
Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi
açmış olanlar)

3. Serbest meslek erbabı, Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınacak ve bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulacaktır.

B-Kurumlar Vergisinde

l. Anonim şirketler,

2. Limited şirketler,

3. Eshamlı komandit şirketler,

II-Vergi Levhasının Alınması

Mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan
serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan
itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır.

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik
ettirilmeyecektir.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1
ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.

Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdıracaklardır.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup gelir/kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler vergi
levhalarını beyannamelerini vermelerini müteakip bağlı oldukları vergi dairesinden temin edeceklerdir.

III-Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu
bulunmamaktadır.

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek
mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

IV-Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi

Vergi levhası alan mükelleflerin, ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet
türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhalarını internet vergi dairesinden  yazdıracaklardır.

V-Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

2011 yılı için bu ceza 170 TL’dir.

VI-2011 Yılı Uygulaması

2010 yılına ilişkin olarak 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları veya vergi dairelerince vergi levhası tasdik
edilmeyecektir.

Daha önce alınmış vergi levhaları yeni vergi levhalarının alınmasından itibaren kullanılmayacaktır.

2010 yılına münhasır olarak mükellefler yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuş vergi levhalarını 1 Haziran ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasında internet vergi dairesinden çıktı alacaklar ve belirtilen yerlerde bulunduracaklardır.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Bülten 2011-10 Yabancı Sermaye Bildirimleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel: 0212 2560100 Fax:0212 3612935

İstanbul,22.05.2011      

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/10)

KONU : Yabancı Sermaye Bildirimleri

4875 SAYILI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU GEREĞİNCE MAYIS  İÇİNDE VE DİĞER ZAMANLARDA YAPILACAK BİLDİRİMLER

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ‘nun 5. maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ”Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin 5. maddesinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubeler ile kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler tarafından yapılacak bildirimler hakkında açıklamalar bulunmaktadır.

Buna göre, bildirimi kimlerin yapacağı, mahiyeti, zamanı, şekli ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

1-Mayıs Ayında Yapılacak Bildirim

Yabancı sermayeli şirket ve şubelerin,  yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu[1] nu her yıl sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içerecek şekilde  yıllık bazda doldurularak bilanço ve gelir tablosu ile birlikte en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

2-Diğer Bildirimler

a-Kanun Kapsamında Olan Yabancı Sermayeli Şirket ve Şubelerin;

Yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren Ek-2 “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu” nu ödemeyi izleyen en geç 1 ay içinde,

Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri için Ek-3: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” nu hisse değişikliğini müteakip en geç 1 ay içinde ,

Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

b-Kanun Kapsamında Olmayan Yerli Sermayeli Şirketlerin;

Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle  hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde; Ek-3: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” doldurulup , işlemin gerçekleştiği tarihi takiben en geç 1 ay içinde,

 Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

(Not:Türkiye’de faaliyet göstermekte olan irtibat büroları, (EK-4) “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu”nu yıllık bazda ve  en geç Mayıs ayı sonuna kadar.

Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmeleri zorunludur.)

                                                         

 [1](Bilgi formlarına,

http://www.hazine.gov.tr/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://28cff9ae529cac018b8766f70f25c76e adresinden ulaşmak mümkündür.)

 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Bülten 2011-9 İşletme Cetvelleri

Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel: 0212 2560100 Fax:0212 3612935

İstanbul,13.04.2011  

 

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/9)

KONU : Yıllık İşletme Cetvelleri

 

 

YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN GÖNDERİLMESİ

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar  “ Yıllık İşletme Cetveli ”  verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle,  Sanayi Sicil Belgeli kuruluşların 2010 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini tanzim ederek,  Nisan ayı  mesai bitimine kadar İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne vermeleri veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının,  www. sanayi. gov. tr  İnternet adresinde “On – line
ile neler yapabilirim”  menüsü altında  “Yıllık işletme cetveli işlemleri”  bölümünü tıklayıp kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra Sanayi Sicil Belgesi numarası ile işlem yaparak İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne  bilgi vermeleri gerekmektedir.

Ayrıca ; Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize tarihi en son 2009 yılına ait olan Sanayi Sicil Belgelerinin de İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nden vize yaptırılması gerekmektedir.

Yıllık İşletme Cetvelini belirtilen tarihe kadar vermeyen ve Vize işlemlerini yaptırmayan sanayi kuruluşlarının
belgeleri geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacakları gibi, (616.-TL) dan başlayan idari para cezasına da muhatap olabileceklerdir.

Not:

1-Firmaların farklı üretim adresleri için sahip oldukları her bir sanayi sicil belgesi için ayrı İşletme Cetveli
vermeleri gerekmektedir.

2-Sanayi sicil belgesinin vize tarihi geçirildiğinde Elektrik Dağıtım Şirketi kullanılan sanayi elektriği tarifesini normal elektrik tarifesine çevirmektedir.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Bulgur ve ette kdv indirimi yapıldı

27 Kasım 2011 Tarihli ve 28125 Sayılı Resmi Gazete’de 2011/2466 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” yayımlandı.

Canlı kümes hayvanları, et ve yenilen sakatatlar ile bulgurun toptan teslimlerinde KDV oranı 28.11.2011
tarihinden geçerli olmak üzere % 8’den % 1’e indirildi. KDV oranı indirilen bu malların perakende teslimlerinde ise oran değiştirilmemiş olup, % 8 olarak uygulanmaya devam edecektir.

Bakanlar Kurulu Kararına Buradan ulaşabilirsiniz.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Bülten 2011-7 Kesin Mizan Bildirimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel:0212 2560100 Fax:0212 3612935


İstanbul,19.01.2011    

 

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/7 ) 

ELEKTRONİK
ORTAMDA BİLDİRİLECEK OLAN “KESİN MİZAN BİLDİRİMİ”

403 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi”nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar açıklanmıştır.

(Bu tebliğin  kısaltılmış şekli aşağıdadır.)

Bildirim Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar.

Bildirim Verme Zorunluluğu Olmayan Mükellefler:

a.Bankacılık Kanunu’na tabi  mükellefler,

b.Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan finansal kiralama ve faktoring şirketleri,

c.Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  kapsamında yer alan Finansman Şirketleri,

d.Sigortacılık Kanununa göre kurulan ve faaliyette bulunan sigorta şirketleri,

e. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği faaliyette bulunan Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları ve Aracı Kurumlar,

f.Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamındaki Emeklilik Yatırım Fonları ile Emeklilik Şirketleri,

Bildirimin Şekli:

Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların Tebliğ ekinde yer alan “Kesin Mizan Bildirim Formatı”na (kısa bir örneği
aşağıdadır)

KESİN MİZAN

HESAP KODU

HESAP ADI

BORÇ TOPLAMI ALACAK TOPLAMI BORÇ KALANI ALACAK KALANI

100

KASA

101

ALINAN ÇEKLER

102

BANKALAR

103

VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

110

HİSSE SENETLERİ

——————————————————

710

DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD

711

DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS.

712

DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİAT FAR

713

DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR.

720

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

721

DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES.

722

DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI

723

DİREKT İŞÇİLİK SÜRE FARKLARI

730

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

731

GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES.

732

GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK.

733

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK

ve aşağıda yapılan açıklamalara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

a.2 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği doğrultusunda serbest olarak açılan üçlü kod defteri kebir hesaplarını kullanan mükelleflerin kesin mizan bildirimlerini bu Tebliğ ekinde yer alan standart formata uygun olarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Bu mükelleflerin bildirimlerini kesin mizan standart formatına uygun şekilde göndermeleri için serbest olarak açtıkları üçlü kod defteri kebir hesaplarını, hesap planında yer aldığı hesap grubunun altında düzenlenen “Diğer ……. Hesabı” bulunması halinde bu hesaba aktarmaları, bu hesabın bulunmaması halinde ise aynı hesap grubunun altında uygun olan başka bir hesaba aktarmaları
gerekmektedir. Mükellefler bu aktarma işlemini muhasebe kayıtları yapmadan sadece kesin mizan düzenlerken dikkate alacaklardır.

b. “Tekli” ya da “ikili” kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir.

c.Kullanılmayan hesaplar bildirimde boş bırakılacak sıfır yazılmayacaktır.

Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:

a. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini Mart ayında, kurumlar vergisi mükellefleri Nisan ayı içinde elektronik ortamda vereceklerdir.

Tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri, bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde verilecektir.

Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirimler bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından birleşme beyannamesinin verilme süresi içinde verilir.

Devir halinde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirimler, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından münfesih kurumun son bağlı olduğu vergi dairesine devir beyannamesini verme süresi içinde verilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri tarafından bölünme işlemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde yapılacaktır.

Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimler, mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi içinde verilecektir.

b.Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken ayın son günü saat 24.00’e kadar tamamlanmalıdır.

c.Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kâğıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar:

Elektronik ortamdaki bildirimleri gönderme işlemi, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya yetki
almış yeminli mali müşavirlerce veya serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecektir.

Düzeltme İşlemleri:

Elektronik ortamda bildirimlerin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirimler için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, kesin mizan bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı V.U.K.’nun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir

Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım

a.Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.

b.2010 yılı içerisinde faaliyetlerini terk eden mükellefler ise 2010 yılında faaliyette bulundukları döneme ilişkin bildirimlerini en son bağlı oldukları vergi dairesine elektronik ortamda göndereceklerdir.

c.Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya  eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler
hakkında V.U.K’nun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir