Kategoriler
Erta Denetim

Bülten 2011-13 Yeni TTK’nun Şirketlere Getirdiği Yenilikler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel:0212 2560100 Fax:0212 3612935

İstanbul,12.10.2011

Konu: Yeni TTK

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/13 )

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ŞİRKETLERE GETİRDİĞİ BAZI YENİ UYGULAMALAR VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

Yeni Türk Ticaret Kanunu genel olarak 01 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecektir. Kanunun bazı hükümleri farklı tarihlerde yürürlükte olacaktır.

Kanunun hükümlerine uyulmaması halinde adli para ve hapis cezası uygulanacaktır.

Bu nedenle yeni hükümlere uyum sağlamak için şimdiden bazı hazırlıkların yapılması gerekecektir.

Kanunun şirketlere getirdiği yeniliklerden bazıları, uygulama tarihleri ve önerilere aşağıda yer verilecektir.

1- Muhasebe Uygulamaları

-Şirketler; 31 Aralık 2012 tarihli bilançolarını Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak düzenleyeceklerdir.

01 Ocak 2013 tarihinden itibaren ise Ticari Defterlerini Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak tutmaya başlayacaklar ve bunun neticesinde Finansal tabloları(Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu ile dip notlarını Türk Muhasebe Standartları’na göre hazırlayacaklardır.

Bu işlemlerin yapılabilmesi için muhasebe programlarının yenilenmesi veya buna uyumlu hale getirilmesi, muhasebe bölümünde çalışanların Türkiye Muhasebe Standartları eğitimini alması gerekmektedir.

2-Yönetim Düzenlemeleri

Şirketin yönetimi ile ilgili düzenlemeler 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle tamamlanmış olması gerekmektedir. Bunlar;

Anonim Şirket

-Bir ortaklı şirket kurulabilir. Ortak sayısı bir kişiye düşebilir.

-Şirket yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte biri yüksek öğrenim görmüş kimselerden seçilmelidir. Bir kişilik yönetim kurulunda bu şart aranmaz. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için pay sahibi olma şartı kalkmıştır.

-Şirketlerin Yönetim Kurulu üyelerinin en az birinin Türkiye’de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

-Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olabilecektir. Tüzel kişilerin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde; Tüzel kişiyi temsil eden kişinin Yönetim Kurulunda söz sahibi olması ve oy kullanabilmesi için ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesi gereklidir.

-Şirketin teşkilat yönergesi hazırlanarak, şirkette her kademede karşılıklı sorumluluklar belirlenmeli ve teşkilat yönergesinde yönetim kurulunun üst düzey yöneticilerin görev tanımlarına ve yetki ayrımlarına yer verilmelidir.

-Şirketlerin Yönetim Kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumlulukları konusunda getirilen yeni düzenlemelere göre imza sirkülerini bu düzenlemeler uyarınca yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

-Yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemeler, kıstasları itibariyle ana sözleşmede ve somut içeriği itibariyle genel kurul kararında belirlenmelidir.

-Şirket yöneticilerinin, yakınlarının ve bu kişilerin ortak olduğu şirketlerin, şirketten ödünç alması yasaklanmaktadır. Bu kişilerin şirket ile olan ödünç ve teminat ilişkileri tasfiye edilmelidir.

-Şirket yönetimi yıllık faaliyet raporunu, kanunun öngördüğü şekilde hazırlamalıdır.

Limited Şirketler

-Bir ortaklı şirket kurulabilir. Bu kişi tüzel kişi olabilir. Ortak sayısı bir kişiye düşebilir. Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir.

-Limited Şirketler de hesap dönemini takip eden 3. Ayın sonuna kadar genel kurul yapmak zorundadırlar.

-Müdürler yıllık faaliyet raporunu, kanunun öngördüğü şekilde hazırlamalıdır.

3-Ana Sözleşme Değişiklikleri

-Anonim ve Limited Şirketlerin ana sözleşmelerini 14 Ağustos 2012 tarihine kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir.

4-Bağımsız Denetçi

-Eski kanundaki murakıplık müessesesi kaldırılmıştır. Bunun yerine anonim ve limited şirketlerin ölcekleri ile paralel olarak denetimi, bağımsız denetim kuruluşlarına veya en az bir SMMM veya YMM’ye bırakılmıştır.

Büyük ölcekli şirketler, bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenecek, orta ve kücük ölcekli şirketler ise, bir veya birden fazla YMM ve/veya SMMM tarafından denetlenecektir. Uluslarasası denetim Standartları ile uyumlu Denetim Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacaktır.

Anonim ve limited şirketler; 1 Mart 2013 tarihine kadar Bağımsız denetçilerini seçmeleri gerekmektedir.

Bu tarihe kadar Bağımsız denetçi seçmeyen şirketlere mahkemece atama yapılacaktır.

5-Sermaye Artırımı

-Sermayeleri 50.000 TL den az olan Anonim şirketler ile sermayeleri 10.000 TL’den az olan limited şirketler sermayelerini Yeni Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yani 14 Şubat 2014 tarihine kadar öngörülen tutarlara yükseltmek zorundadırlar.

6-İnternet (Web) Sitesi

-Şirketlerin internet sitesi açma ve kanunda belirtilen bilgileri yayınlama zorunluluğu 01 Temmuz 2013 tarihinde itibaren başlayacaktır.

Şirketin internet sitesi yoksa bir an önce kurulmalı, mevcut ise bu internet sitesi, TTK’nın öngördüğü bilgilerin yer alacağı şekilde düzenlenmelidir.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Vergi Cezaları Usulsüzlük

Usulsüzlük Cezası

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 2016Yılında Uygulanan Miktar(TL) 2017 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)  2018 Yılında Uygulanacak Miktar(TL
Birinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 126,00 130,00 148,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest   meslek erbabı 80,00 80,00 90,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 40,00 40,00 45,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi   olanlar 19,00 19,00 21.,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00 11,00 12,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00 5,00 5,70
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 69,00 70,00 80,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest   meslek erbabı 40,00 40,00 45,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 19,00 19,00 21,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi   olanlar 11,00 11,00 12,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,00 5,00 5,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,70 2,80 3,20

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Sakatlık İndirimi Tutarları

Engellilik İndirimi

193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan engellilik derecesi ve indirimi tutarları

Sakatlık Derecesi Sakatlık Oranı % 2014 Yılı İstisna Tutarı TL 2015 Yılı İstisna Tutarı TL 2016 Yılı İstisna Tutarı TL 2017 Yılı İstisna Tutarı TL 2018 Yılı İstisna Tutarı TL
Birinci Derece Sakatlar 80 800 880  900 900  1.000
İkinci Derece Sakatlar 60 400 440  460 470  530
Üçüncü Derece Sakatlar 40 190 200 210  210  240

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Yemek İstisnası

Yemek İstisnası

2015 Yılı

İstisna Tutarı

TL

2016 Yılı

İstisna Tutarı

TL

2017 Yılı

İstisna Tutarı

TL

2018 Yılı

İstisna Tutarı

TL

İşverenlerce, iş yerinde veya iş yerinin eklentilerinde yemek verilmeyen   durumlarda, yemek bedelinin işverenlerce, yemek verme hizmetini sağlayan   mükelleflere(örneğin ticket card servislerine ) yapılması halinde  

13,00+1,04KDV = 14,04

 

13,70+1,10 KDV =

14,80

 

14,00+ 1,12KDV=

15,12

 

16,00+1,28KDV=

17,28

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.

 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

VUK Hadler Oranlar Cezalar

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE MİKTARLAR

1- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Md.177).

2017 Yılında

Uygulanan

Miktar (TL)

2018 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

1-Yıllık  
-Alış tutarı 170.000 190.000
– Satış tutarı 230.000 260.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000 100.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000 190.000

 

2-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).

2017 Yılında

Uygulanan

Miktar (TL)

2018 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

Fatura Düzenleme Sınırı 900 1.000

 

3-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri

(VUK Md.313).

2017 Yılında

Uygulanan

Miktar (TL)

2018 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri 900 1.000

 

4-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 2017 Yılında

Uygulanan

Miktar(TL)

2018 Yılında

Uygulanacak

Miktar(TL)

Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 130,00 148,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80,00 90,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 40,00 45,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19,00 21,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00 12,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00 5,70
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 70,00 80,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40,00 45,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 19,00 21,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11,00 12,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,00 5,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,80 3,20
Madde 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2017 Yılında

Uygulanan

Miktar(TL)

2018 Yılında

Uygulanacak

Miktar(TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210 240
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000 120.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210 240
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000 12.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000 120.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210 240
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000 5.700
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260 290
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 800

160.000

900

 180.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100 1.200
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800 900
Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza 2017 Yılında

Uygulanan

Miktar(TL)

2018 Yılında

Uygulanan

Miktar(TL

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400 1.600
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700 800
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350 400
4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000 1.200.000
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet) 50.000 57.000

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Vergi Kodları

VERGİ TÜRLERİ

VERGIKODU

VERGİ ADI

0001 YILLIK GELİR VERGİSİ
0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
0006 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
0007 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
0010 KURUMLAR VERGİSİ
0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
0012 GELİR VERGİSİ (GMSI)
0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0017 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0020 MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
0023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
0024 5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN)
0027 GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ
0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
0046 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
0048 GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0049 HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
0050 KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0051 DİĞER ÜCRETLER
0053 KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
0056 OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
0057 RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ
0060 MÜLGA MADEN FONU
0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
0062 MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
0067 G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
0071 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0073 KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0075 ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0076 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0077 KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0091 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
0092 HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
0093 SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
0094 HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ
1013 EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
1018 MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
1020 FON PAYI
1026 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
1027 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
1028 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
1030 PİŞMANLIK ZAMMI
1034 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ
1037 TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
1042 E.KATKI PAYI
1043 ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
1046 TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
1047 DAMGA VERGİSİ
1048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
1050 VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
1051 VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
1052 5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
1053 5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
1055 DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
1060 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI
1061 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI
1067 VERGİ YARGI HARÇLARI
1084 GECİKME FAİZİ
1085 PARA CEZASI FAİZİ
1086 GECİKME ZAMMI
1087 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
1088 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
1089 ALINAN DİĞER FAİZLER
1090 KANUNİ FAİZ
1091 5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
1092 HESAPLANAN FAİZ
1093 6111 KATSAYI TUTARI
1095 SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
1096 KONUT FONU
3024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
3061 CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
3073 USULSÜZLÜK CEZASI
3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3076 KUSUR CEZASI
3077 AĞIR KUSUR CEZASI
3078 KAÇAKÇILIK CEZASI
3080 VERGİ ZİYAI CEZASI
3099 VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001 EK GELİR VERGİSİ
4003 EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
4004 EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
4005 EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
4006 FAİZ VERGİSİ
4007 EK EMLAK VERGİSİ
4008 GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
4010 EK KURUMLAR VERGİSİ
4011 KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
4012 KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
4014 MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
4015 TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI
4016 ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
4023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
4024 5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
4030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
4034 MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
4035 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
4036 4962 S. TAŞIT VERGİSİ
4037 TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
4040 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
4041 GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4042 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
4043 GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4044 GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
4047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
4048 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
4049 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
4050 TEKEL SAFİ HASILAT
4060 TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
4061 İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
4063 NOTER HARÇLARI
4070 G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV.
4071 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
4072 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
4073 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
4074 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
4077 MÜNFERİT KURUM E. D. V.
4078 NET AKTİF VERGİSİ
4079 KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
4080 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4101 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
4103 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4107 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
4110 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
4112 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
4114 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
4115 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
4121 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
4122 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
4123 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
4124 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
4125 VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
4126 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
4127 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
4128 VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
4130 VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
4140 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
4150 KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ)
4151 KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ
4178 GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
4201 6111 MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4203 6111 MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret)
4204 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
4205 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
4206 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
4207 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
4208 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
4210 6111 MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4211 6111 MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4215 6111 MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI
4216 6111 MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
4217 6111 MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
4218 6111 MADDE 7/2c MATRAH ARTIRIMI
4220 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi
4222 6111 Sayılı Kanunun 11/2 maddesine göre beyan
4811 4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT
5030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT EK2 EK3
5228 5228 TECİLLİ TAHSİLAT
5569 5569 SAYILI KANUN UYARINCA KOBİ TECİLLİ TAHSİLAT
5766 5766 KANUNA İSTİNADEN TECİL
6100 6111 MADDE 2/1 Kesinleşmiş alacaklar
6101 6111 MADDE 2/3 Kesinleşmiş alacaklar (Geçici Vergi)
6102 6111 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka bazında)
6103 6111 MADDE 2/1Ç Kesinleşmiş alacaklar (Özel tahakkuklar)
6104 6111 Geçici Madde 3 /2 5811 Sayılı Kanun
6105 6111 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları
6106 6111 MADDE 4 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan
6107 6111 MADDE 5 Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar
6183 6183 TECİLLİ TAHSİLAT
9000 İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
9001 EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
9002 NÜFUS PARA CEZASI
9003 SEÇİM PARA CEZASI
9004 ASKERLİK PARA CEZASI
9005 ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
9006 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
9007 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9008 TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
9009 TURİZM PARA CEZASI
9010 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
9011 ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI
9012 ESNAF S.HARÇ
9013 GÜMRÜK VERGİSİ
9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı
9015 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
9016 BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9017 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
9018 YILLIK TONAJ HARCI
9019 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9020 MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
9021 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
9022 KUR FARKI HESABI
9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
9024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
9025 İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
9026 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
9027 ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ
9028 DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
9029 DİPLOMA HARCI
9030 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
9032 EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
9033 TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu)
9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9035 TAŞIT ALIM VERGİSİ
9036 YİYECEK BEDELLERİ
9037 TEMİNAT O. YAPILAN THS.
9038 İADELERDEN ALACAKLILAR
9039 HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
9040 MERA FONU
9041 MERA FONU PARA CEZASI
9042 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
9043 MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
9044 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
9045 TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
9046 ÖZEL HESAP GELİRLERİ
9047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
9048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
9049 4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
9050 KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9051 DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
9052 TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9053 ECRİMİSİL GELİRLERİ
9054 DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
9055 TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9056 DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9057 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
9058 PETROLDEN DEVLET HAKKI
9059 TİCARET SİCİL HARCI
9060 MADENLERDEN DEVLET HAKKI
9061 OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
9062 TAPU HARÇLARI
9063 YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
9064 PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
9065 TRAFİK HARÇLARI
9066 YARGI HARÇLARI
9067 İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
9068 GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
9069 DİĞER HARÇLAR
9070 NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ
9071 TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
9072 İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
9073 YEM ANALİZ ÜCRETİ
9074 ŞEKER FİYAT FARKI
9075 AKARYAKIT FİYAT FARKI
9076 BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
9077 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
9078 GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
9079 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
9080 DİĞER PARA CEZALARI
9081 ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
9082 FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
9083 SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
9084 İSTİHSAL VERGİSİ
9085 TRAFİK CEZALARI
9086 HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
9087 TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
9088 ÇIRAKLIK FONU
9089 2000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
9090 ÇEŞİTLİ GELİRLER
9091 PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
9092 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
9093 RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
9094 EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
9095 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
9096 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
9097 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
9098 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
9099 KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
9101 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9102 GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
9103 5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
9104 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
9105 SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC
9106 4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
9107 ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
9108 4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
9109 5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9110 93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
9111 ORKÖY FONU GELİRLERİ
9112 2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ
9113 GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
9114 YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR
9115 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
9116 HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
9117 EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
9118 TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI
9119 SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
9120 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ
9121 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC
9122 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC
9123 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI
9124 KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
9125 AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR
9126 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER
9127 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
9128 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C
9129 4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
9130 YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI
9131 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
9132 KLAVUZLUK VE ROMÖRKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI
9133 MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR
9134 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKULMALLAR İÇİN)
9135 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKULMALLAR İÇİN)
9136 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI
9137 GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
9138 KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
9139 YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI
9140 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
9141 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI
9142 BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI
9143 TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ
9145 SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI
9146 MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
9147 MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
9148 4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
9149 KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI
9152 5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLAR
9153 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
9154 K?ML?K ADRES PAYLA?IM S?STEM?NDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI
9155 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ
9159 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI
9160 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI
9161 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI)
9162 KADASTRO HARÇLARI
9164 PASAPORT SATIŞ BEDELİ
9166 KARAR VE İLAM HARCI
9169 MADEN RUHSAT HARCI
9170 BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI
9171 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE
9172 ASKER? KANT?N VE SOSYAL TES?SLERDE VER?LEN AÇI?IN GER? ALINMASI
9173 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ
9174 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI
9175 SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ
9180 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ
9181 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi
9190 ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN)
9198 MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
9200 DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ
9201 DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ
9202 DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI
9203 DSİ HES LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI
9220 6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM
9221 DİĞER HİZMET GELİRLERİ
9301 GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN ˜İ.P.C
9302 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI
9303 6183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C.
9304 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI
9305 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC
9306 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
9307 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9309 TURİZM PARA CEZASI
9310 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C
9311 TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.)
9312 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9315 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9316 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
9317 5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
9318 5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
9319 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC.’LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI
9341 MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER)

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Vergi Cezaları Özel Usulsüzlük

Madde 353-Fatura ve   benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine   uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2015  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2016 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) 2017  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2018  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL
1- Fatura, gider   pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu   verilmemesi,   alınmaması 200 210 210 240
– Bir takvim yılı   içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek   toplam ceza 106.000 110.000  110.000 120
2- Perakende satış   fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk   irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük   müşteri listesi   ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin   düzenlenmemesi, kullanılmaması veyabulundurulmaması 200 210 210 240
– Her bir belge   nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 10.600 11.000 11.000 12.000
– Her bir belge   nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam   ceza 106.000 110.000 110.000 120.000
4- Maliye Bakanlığınca   tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti   getirilen defterlerin;   bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması,   yetkililere ibraz   edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine   uyulmaması 200 210 210 240
6- Belirlenen muhasebe   standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali   tablolara ilişkin usul   ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar   programlarının   üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.800 5.000 5.000 5.700
7- Kamu kurum ve   kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak   işlemlerde   kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın   işlem   yapanlara 250 260  260 290
8- Belge basımı ile   ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine   getirmeyen matbaa   işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde   kesilecek   toplam özel usulsüzlük cezası 770

140.000

800

150.000

 800

160.000

 900

180.000

9- 4358 sayılı Kanun   uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu   getirilen   kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen     standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.060 1.100 1.100 1.200
10- 127 nci maddenin   (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli   görevlisinin   ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 770 800 800 900
Mükerrer Madde   355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer   257 nci madde   hükmüne uymayanlar için ceza 2015 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)  

2016 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

2017 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) 2018 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)
1- Birinci sınıf   tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300 1.370 1.400 1.600
2- İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit   usulde tespit   edilenler hakkında 660 690  700 800
3- Yukarıdaki   bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 330 340  350 400
4-Tahsilat ve   ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta   idarelerince   düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara   (işleme   konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel     usulsüzlük cezası 1.060.000 1.100.000 1.100.000 1.200.000
5-Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet)  50.000 57.000

 

 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar

Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Ait Listeye Ulaşmak İçin Tıklayınız

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Veraset ve İntikal V. İstisna ve Oranları

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu İstisna

Tutarı TL 2013

İstisna

Tutarı TL 2014

İstisna

Tutarı TL 2015

İstisna

Tutarı TL 2016

 

İstisna

Tutarı TL 2017

 İstisna 

Tutarı TL 2018

Evlatlıklar dâhil,     füruğ ve eşten her birine isabet eden miras   hisselerinde 140.774 146.306 161.097 170.086 176.600 202.154
Füruğ bulunmaması     halinde eşe isabet eden miras hissesinde 281.770 292.791 322.392 340.381 353.417 404.556
İvazsız suretle     meydana gelen intikallerde 3.244 3.371 3.711  3.918 4.068 4.656
Para ve mal üzerine     düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan   ikramiyelerde 3.244 3.371 3.711  3.918 4.068 4.656

Verginin oranları

Matrah 2015 Yılı Matrah 2016 Yılı Matrah 2017 Yılı Matrah 2018 Yılı Veraseten  İntikallerde  

VergiOranı                   %

İvazsız   İntikallerde

Vergi Oranı        %

İlk 200.000

TL için

İlk 200.000

TL için

İlk 210.000

TL için

İlk 240.000

TL için

1 10
Sonra gelen 480.000

TL için

Sonra gelen 500.000

TL için

Sonra gelen 500.000

TL için

Sonra gelen

570.000

TL  için

3 15
Sonra gelen 1.060.000 TL için Sonra gelen 1.100.000 TL için Sonra gelen   1.110.000 TL için Sonra gelen

1.270.000 TL için

5 20
Sonra gelen 1.900.000 TL için Sonra gelen 2.000.000 TL için Sonra gelen   2.000.000 TL için  Sonra gelen   2.200.000 TL için 7 25
Matrahın 3.6400.000   TL’yi aşan bölümü için Matrahın   3.820.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın   3.820.000 TL’yi aşan bölümü için  Matrahın   4.280.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Sigorta Primine Esas Ücretler

SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI

5510 Kanunu’na göre, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 (2016 ve daha önceki yıllarda 6,5) katıdır. Buna göre  yıllar itibariyle aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

2018 YILI PRİME ESAS     KAZANÇ TUTARLARI
DÖNEM ALT SINIR ÜST SINIR
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.01.2018 -31.12.2018 67,65 2.029,50 507,37 15.221,25
2017 YILI PRİME ESAS     KAZANÇ TUTARLARI
DÖNEM ALT SINIR ÜST SINIR
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.01.2017 -31.12.2017 59,25 1.777,50 444,38 13.331,40
2016 YILI PRİME ESAS     KAZANÇ TUTARLARI
DÖNEM ALT SINIR ÜST SINIR
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.01.2016 -31.12.2016 54,90 1.647,00 356,85 10.705,50
2015 YILI PRİME ESAS     KAZANÇ TUTARLARI
DÖNEM ALT SINIR ÜST SINIR
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.01.2015 30.06.2015 40,05 1.201,50 260,33 7.809,90
01.07.2015 31.12.2015 42,45 1.273,50 275,93 8.277,90
2014 YILI PRİME ESAS     KAZANÇ TUTARLARI
DÖNEM ALT SINIR ÜST SINIR
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.01.2014 30.06.2014 35,70 1.071,00 232,05 6.961,50
01.07.2014 31.12.2014 37,80 1.134,00 245,70 7.371,00
2013 YILI PRİME ESAS     KAZANÇ TUTARLARI
DÖNEM ALT SINIR ÜST SINIR
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.01.2013 30.06.2013 32,62 978,60 212,03 6.360,90
01.07.2013 31.12.2013 34,05 1.021,50 221,30 6.639,90

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir