Kategoriler
Erta Denetim

Kamu Yararı Statüsündeki Dernekler

Kamu Yararı Statüsündeki Derneklere Ulaşmak İçin Tıklayınız

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

İdari Dava ve Vergi Davalarında Süreler

VERGİ YARGISINDA BAZI DAVA AÇMA SÜRELERİ

 

1-İkmalen, re’sen veya idarece yapılacak tarhiyatlarla, idarece düzeltme yoluyla re’sen yapılan tarhiyatlara, ihtirazi kayıtla yapılan beyanlara veya tahakkuklara yahut kesilen cezalara karşı açılacak davalarda süre 30 gündür

2-6183 sayılı Kanunda ödeme emrine karşı açılacak davalar, 15 günlük süreye tabi tutulmuştur.

3-6183 sayılı Kanunda, haklarında ihtiyati haciz uygulanan kişilerin ihtiyati hacze, haklarında ihtiyati tahakkuk uygulanan kişilerin ihtiyati tahakkuka karşı açacakları davalarda 15 günlük süreye tabidir.

4-Haciz tatbikinde haciz işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde dava açılabilir.

5-Emlâk vergisi ile ilgili olarak takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi değerlerine karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla mahalle ve köy muhtarlıklarınca açılacak davalarda  dava açma süresi 15 gündür.

6-Aleyhlerine tarhiyat yapılanların uzlaşma yoluna gitmeleri ve uzlaşmanın vaki olmaması halinde, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendilerine tebliğinden itibaren dava açabilirler. Burada dava açma süresi, uzlaşmaya konu olan ihbarnamenin tebliğinden itibaren uzlaşmaya müracaat için harcanan gün sayısının düşülmesi suretiyle hesaplanır. Ancak bu sürenin 15 günden az kalması halinde, uzlaşmanın vaki olmaması üzerine açılacak davalarda dava açma süresi olarak 15 gün esas alınır.

7-Dava açma süresi içerisinde dava açmak yerine koşulları varsa- düzeltme talep eden mükelleflerin, düzeltme taleplerinin açıkça veya 60 günlük sürede cevap verilmemek suretiyle zımnen reddedilmesi halinde dava açma süresi, 30 günlük dava açma süresinden düzeltme talep etmek için harcanan gün sayısının düşülmesi suretiyle hesaplanır.

8-Dava açma süresi geçtikten sonra düzeltme talep eden mükelleflerin, düzeltme taleplerinin açıkça veya 60 günlük sürede cevap verilmemek suretiyle zımnen reddedilmesi halinde, doğrudan dava açma hakları yoktur. Bu mükelleflerin red işlemine karşı şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Talebin Maliye Bakanlığınca da açıkça veya 60 günlük sürede cevap verilmemek suretiyle zımnen reddedilmesi halinde dava hakkı doğar ve dava açma süresi 30 gündür.

9-Vergi hukuku ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı veya Genel Tebliğ gibi genel düzenleyici işlemlere karşı doğrudan açılacak davalarda görevli mahkeme, Danıştay’dır. Danıştay’ın ilgili dairesi bu gibi davalara ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakar. Bu tür soyut veya objektif iptal davalarında dava açma süresi ise 60 gündür.

10 Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma davacıya tebliğ olunur Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde cevap verebilirler.

11-Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.

12-Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.

13-İdare ve vergi mahkemelerince nihai kararlar ile tek hâkimle verilen nihai kararlara, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İdare ve vergi mahkemelerinin söz konusu nihai kararlarına karşı itiraz süresi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gündür.

14-Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, Danıştay’da temyiz edilebilir. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabilir.

15-Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren mahkemeye, Danıştay’a veya 2577 sayılı yasanın 4 üncü maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren mahkeme veya Danıştay’ca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde cevap verebilir.

16-Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması halinde, yargılamanın yenilenmesi talep süresi 10 yıldır.

17-Mahkemece verilen hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması halinde, yargılamanın yenilenmesi talep süresi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıldır.

18-Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar hakkında kanunda yazılı şartlar mevcutsa 60 gün içinde yargılamanın yenilenmesi istenebilinir.

19-Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kararın düzeltilmesi istenebilir.

Bu sürelerin son günü, resmi tatil gününe denk gelirse  süre, tatili izleyen ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar uzar.

Bu sürelerin son günün adli tatile(Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl 20 Temmuz 31 Ağustos tarihleri arasında çalışmaya ara verirler) rasgelmesi halinde süre, İdari Yargılama Usulü Kanunun 6. maddesi ile belirlenmiş olanlarında süre, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

 20-Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar.

 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

GV Tevkifat Oranları

Gelir Vergisi Tevkifat Oranları(Bazıları)

 

Kanun maddesinin açıklaması

Oran

18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden

%17

Diğerlerinden

%20

42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara(kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden

%3

70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden

%20

Vakıflar(mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20

Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20

Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. Fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)

%15

Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)

%15

75. maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden

%10

Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

 

Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

 

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

%1

(i) alt bendi dışında kalanlar için

%2

Diğer zirai mahsuller için,

 

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

%2

(i) alt bendi dışında kalanlar için

%4

Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

 

Hurda Mal Alımları İçin

%2

Diğer mal alımları için

%5

Diğer hizmet alımları (‘a’,  ’b’ ve ’c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için

%10

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

GV Değer Artış Kazanç İstisnası

Değer Artış  Kazanç İstisnası

2014 Yılı İstisna Tutarı TL 2015 Yılı İstisna Tutarı TL 2016 Yılı İstisna Tutarı TL 2017 Yılı İstisna Tutarı TL 2018  Yılı İstisna Tutarı TL
Mükerrer 80 İnci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç) 9.700 10.600 11.000  11.000 12.000

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

GV Arizi Kazanç İstisnası

Arizi Kazanç İstisnası

2014 Yılı

İstisna Tutarı

TL

2015 Yılı

İstisna Tutarı TL

2016 Yılı

İstisna Tutarı

TL

2017 Yılı

İstisna Tutarı

TL

2018 Yılı

İstisna Tutarı 

TL

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 22.000 23.000 24.000 24.000 27.000 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

GMSİ Mesken Binalarda İstisna Tutarları

 

 

G.M.S.İ MESKEN OLARAK KULLANILAN   BİNALARDA İSTİSNA TUTARLARI
YILI MİKTARI
2011 2.800.-TL
2012 3.000,-TL
 2013 3.200,-TL
2014 3.300.-TL
2015 3.600.-TL 
2016 3.800.-TL 
2017 3.900.-TL
2018 4.400.-TL

 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Gelir Vergisi Tarifesi

A-2018 Gelir Vergisi Tarifesi

 a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi  Tarifesi

14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
120.000 TL’dan fazlasının 120.000 TL’sı için 29.280 TL, fazlası % 35

 b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
80.000 TL’dan fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası % 35

Gelir Vergisi Tarifesi.

B-2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
110.000 TL’dan fazlasının 110.000 TL’sı için 26.950 TL, fazlası % 35

b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
70.000 TL’dan fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası % 35

B-2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

12.600 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası % 20
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası % 27
69.000 TL’dan fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası % 35

b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

12.600 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası % 20
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası % 27
69.000 TL’dan fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası % 35

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları

YILLAR İTİBARİYLE AYLIK GECİKME VE TECİL FAİZİ ORANLARI    
 Yıllar İtibariyle Aylık Gecikme Zammı /Gecikme Faizi/Pişmanlık Zammı  

%

19.10.2010

Tarihinden itibaren

 

1,40

19.11.2009

18.10.2010

Tarihleri Arası

1,95

21.04.2006

18.11.2009

Tarihleri Arası

2,5

02.03.2005

21.04.2006

Tarihleri Arası

3

12.11.2003

02.03.2005

Tarihleri Arası

4

31.01.2002

11.01.2003

Tarihleri Arası

7

29.03.2001

30.01.2002

Tarihleri Arası

10

02.12.2000

28.03.2001

Tarihleri Arası

5

21.01.2000

01.12.2000

Tarihleri Arası

6

Yıllar İtibariyle Aylık Tecil Faizi    

%

21.10.2010

Tarihinden itibaren

 

1

21.11.2009

20.10.2010

Tarihleri Arası

1,5833

28.04.2006

20.11.2009

Tarihleri Arası

2

02.03.2005

27.04.2006

Tarihleri Arası

2,5

12.11.2005

02.03.2005

Tarihleri Arası

3

02.02.2002

11.11.2003

Tarihleri Arası

5

31.03.2001

01.02.2002

Tarihleri Arası

6

21.12.2000

30.03.2001

Tarihleri Arası

3

25.01.2000

20.12.2000

Tarihleri Arası

4

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Fatura Düzenleme Sınırı


2014 Yılı (TL) 2015 Yılı (TL) 2016 Yılı (TL) 2017 Yılı (TL) 2018 Yılı (TL)
FATURA DÜZENLEME   SINIRI 800,00 880,00 900,00 900,00 1.000

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Defter Tastik Zamanları

DEFTER TASDİK ZAMANI(V.U.K. MADDE:221)

TASDİK HALLERİ TASDİK ZAMANI DAYANAĞI
Öteden beri işe devam edenler Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde) V.U.K.221.Maddesi
Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda  
Yeni işe başlayanlar İşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.) V.U.K.221.Maddesi
Yeni işe başlayan,sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler İşe başlama,sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce;vergi muafiyeti kalkanlar,muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde V.U.K.221.Maddesi
Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirme Yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce V.U.K.221.Maddesi
NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyeri olmayanlar ikametgahının bulunduğu yerdeki noterlere tasdik ettirilir. Şube işyerinin defterleri merkez işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere tasdik ettirilemez.Ancak defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik ettirilir.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir