Kategoriler
Ş.A. YMM

3513 TÜRKİYE’DEKİ MERKEZ ADRESİNDEN SERBEST BÖLGELERDEKİ ŞUBEYE YAPILAN SATIŞLAR İÇİN DÜZENLENEN FATURALARDA KÂR MARJINA DİKKAT EDİLMELİDİR.

Sirküler No: 3513     

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla getirilmiş teşvik düzenlemesidir.

06.02.2004 tarihi itibarıyla Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Merkezi Türkiye’de olan, şubesi ise serbest bölgede bulunan şirketlerin birbirleriyle ilişkisi Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca ilişkili kişi olarak tanımlanmaktadır.

Söz konusu Türkiye’deki merkezden serbest bölgedeki şubeye yapılan mal teslimleri ihracat, serbest bölgedeki şubeden Türkiye’deki merkeze yapılan mal teslimleri ise ithalat olarak değerlendirilmektedir. Merkez ve şube arasındaki mal teslimleri ile hizmet ifasının bulunması durumunda fatura düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Bir kazancın bir kısmının vergiye tabi olmadığı bir kısmının vergilendiği durumlarda (serbest bölgedeki şubeye yapılan teslimlerin düşük, serbest bölgeden yapılan satışların ise daha yüksek kâr oranı ile yapılması halinde) kazancın vergiye tabi olmayan alanlara yayılması dolayısıyla vergiye tabi alanlarda matrah azaltıcı işlem olup, diğer bir ifade ile ülke içinde matrah aşındıran işlem olarak tanımlanabilmektedir.

Yapılan satış işlemlerinin makul bir kârlılıkla yapılıyor olması, emsal oranlara, fiyatlara ve ölçülere dayanıyor olması halinde muvazaalı işlemden söz edilemez.

Serbest bölgelerde bulunan şubelerde Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde defter tutmak ve bu bölgelerden elde edilen gelirler için beyanname vermek durumundadır.

Bu nedenle Merkezi Türkiye’de bulunan firmaların serbest bölgedeki şubelerine yapılan mal teslimlerinde bedel emsallere uygun olmalıdır. Aksi durumda KVK uyarınca transfer fiyatlandırması hükümlerine göre işlem yapılabilir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

                                                        

Kategoriler
Ş.A. YMM

3512-SGK’YA VERİLMESİ GEREKEN İŞYERİ BİLDİRGESİ EKİNDEKİ BELGELER ELEKTRONİK ORTAMDA DA VERİLEBİLECEKTİR

Sirküler No: 3512

Kurum 2021/36 nolu, 21.10.2021 tarihli genelgesi ile;

18.06.2020 tarih ve 7156781 sayılı 2020/20 İşveren İşlemleri Genelgesinin “1.1- Tescil edilecek işyerlerinde işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak işlemler ile işyeri bildirgesi ekinde verilecek belgeler” başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1.1- Tescil edilecek işyerlerinde işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak işlemler ile işyeri bildirgesi ekinde verilecek belgeler.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler” başlıklı 29 uncu maddesinde,

(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup elektronik ortamda temin edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir. Ancak Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde;

a) İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin,

b) Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin,

c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının,

ç) İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin, elden, posta yoluyla veya Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre verilmesi zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenen diğer belgelerin işyeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilmesi veya elden ibraz edilebilmesi mümkün olduğu gibi söz konusu belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da eklenebilecektir.

e-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a’lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen işyeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca Kuruma gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Genelgeye  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739   linkteki “Kurum Genelgeleri” başlığından ulaşabilirsiniz.

Yeni işyeri tescili yapacak olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3511-GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA DURUMUNDA ÜCRET HESABI

Sirküler No: 3511

Genel tatil günlerinde çalışılması durumunda ödenecek ücret ile ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 4857 sayılı Kanunu’nun genel tatil ücreti ile ilgili maddesi aşağıdadır.

Genel tatil ücreti 

“Madde 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki madde kapsamında;

1-) İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak,

2-) Tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmelidir. 

Örneğin: İşçinin günlük ücreti 100.- TL olsun. 19 Mayıs günü genel tatil günüdür.

19 Mayıs günü çalışılmaması durumunda; işçinin o günkü yevmiyesi 100,-TL olacaktır.

19 Mayıs günü çalışılması durumunda; işçinin o günkü yevmiyesi (100,-TL çalışmama karşılığı + 100,-TL’de çalışma karşılığı olarak =) 200,- TL olacaktır.  (19 Mayıs günü işçi         1 saat bile çalışsa o günün yevmiyesi 1 günlük karşılığı olmalıdır.)

19 Mayıs günü hafta tatili ile aynı güne denk gelmesi halinde çalışılmazsa; işçiye yine bir günlük ücreti (100,-TL) ödenmelidir.

19 Mayıs günü hafta tatili ile aynı güne denk gelmesi halinde çalışılması durumunda; işçinin hafta tatilindeki çalışması fazla çalışma sayılacağından ve bunun karşılığı ücretin resmi tatillerde çalışılma karşılığı hak edilen ücretten fazla olduğundan, işçi lehine olan uygulanmalı ve aynı güne denk gelen resmi tatil ve hafta tatilinde çalışan işçiye 2,5 günlük (100,-TL çalışmama karşılığı + 100,-TL’de çalışma karşılığı, Çalışma karşılığı %50 zamlı olarak 50,- TL =) 250,- TL ücret ödenmelidir.  

Genel tatil günü işçi çalıştıran işverenlerin yukarıdaki hesaplamalara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız. (İş sözleşmelerinde veya genel uygulama açısından genel tatil günlerinde farklı uygulamaları olanların mevcut uygulamalarına devam etmelerini öneririz.)

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3510-HAFTA TATİLİ BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN GÜNLER

Sirküler No: 3510

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46.ncı maddesi kapsamında hafta tatili bakımından çalışmış gibi sayılan günler ile ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 

Hafta tatili ücreti

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü (Çalışma süresi) maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış (Haftada 45 saat çalışma) olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilmelidir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenmelidir. 

Hafta tatili bakımından çalışmış gibi sayılan günler aşağıdadır. 

a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,

b)  Mazeret izni süreleri, (a-) İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. b-) İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.)

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır.

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenmelidir.

İşveren veya yetkililerinin yukarıda sayılan günlerin tamamını hafta tatili bakımından çalışılmış gün gibi kabul ederek işçilerin “Hafta Tatili” ücretlerini denetimlerde sorun yaşamamaları için tam olarak ödemelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3509-SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 3509

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.10.2021 tarih ve 610614 sayılı yazıları gereği 16’ncı maddesi, 53’üncü maddesi ve Geçici 1’inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

DÖVİZ GELİRLERİNİN BEYANI 

(1) Son üç mali yılın döviz gelirleri; son üç yıla ait konsolide olmayan finansal tablolar esas alınarak SMMM veya YMM tarafından hazırlanan ve onaylanan Döviz Gelirleri Beyan Formları (Ek: 2) ile bu formlarda işlenen tutarların döviz gelirleri kapsamı ile uyumlu olduğunun tespitini ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri içeren raporların (Ek: 4) bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı ile belgelenir.

ADİ ORTAKLIKLARIN KREDİ KULLANIMI

(1) Ortaklarının tamamı tüzel kişi olan adi ortaklıklar tarafından kullanılan döviz kredileri için aşağıdaki hükümler uygulanır.

c) Son üç mali yılın döviz gelirleri; son üç yıla ait konsolide olmayan finansal tablolar esas alınarak SMMM veya YMM tarafından adi ortaklık bünyesindeki her bir şirket için hazırlanan ve onaylanan Döviz Gelirleri Beyan Formları (Ek: 2) ile bu formlarda işlenen tutarların döviz gelirleri kapsamı ile uyumlu olduğunun tespitini ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri içeren raporların (Ek: 4) bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı ile belgelenir.

GEÇİCİ MADDE 1. 

(1) Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD Doları veya üzerinde olan şirketler için ilgili kurumlarca yapılacak düzenleme yürürlüğe girene kadar başlıca amacı başka işletmelere katılmak olan anonim şirket statüsündeki holding şirketleri ve söz konusu holding şirketi bünyesindeki şirketlerin kendi tüzel kişilikleri adına kullanacakları krediler için aşağıdaki hükümler uygulanır.

b) Son üç mali yılın döviz gelirleri; son üç yıla ait konsolide olmayan finansal tablolar esas alınarak SMMM veya YMM tarafından her bir şirket için hazırlanan ve onaylanan Döviz Gelirleri Beyan Formları (Ek: 2) ile birlikte bu formlarda işlenen tutarların döviz gelirleri kapsamı ile uyumlu olduğunun tespitini ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri içeren raporların (Ek: 4) bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı ile belgelenir.

Şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3508-VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ İŞYERİ İŞVERENLERİNİN E-BİLDİRGE ŞİFRELERİNİN PASİFE ALINMASI

Sirküler No: 3508

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, İşverenler Daire Başkanlığı’nın E-99779835-202.99-34990746 Sayılı, Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması Konulu, 11.11.2021 tarihli GENEL YAZISI ile yaptığı açıklamalar aşağıdadır.

Bilindiği üzere, ölen e-Bildirge kullanıcılarının şifreleri ölüm tarihi itibarıyla otomatik olarak pasife alınmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 5 inci fıkrasındaki hüküm uyarınca; ölen gerçek kişi işverenlerin işyerlerinin intikale ilişkin işlemlerin yapılmaması nedeniyle e-Bildirge şifrelerinin pasife alınmasına yönelik çalışmalar da tamamlanarak işletime alınmış bulunmaktadır.

1-Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Farklı Kişi Olması Halinde.

Ölen gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100 üncü gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi ölen işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır.

İşvereni vefat eden işyeri adına e-Bildirge şifresi ile işlem yapılmak üzere sisteme girilmek
istenildiğinde (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dahil) kullanıcılara aşağıdaki uyarı mesajı verilecektir.

“Gerçek kişi işyeri işvereni vefat ettiğinden işyerinin kullanıcı kodu ve şifreleri iptal edilmiştir.
İntikal işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz.”

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi kullanıcıları işverenin ölümü nedeniyle
e-Bildirge kullanıcısı pasife çekilen kayıtlarda değişiklik yapamayacak ancak kaydın işverenin ölümü nedeni ile pasife çekildiğini “e-Bildirge Başvuru Programları” vasıtasıyla görüntüleyebileceklerdir.

Kolay işverenlik kapsamındaki gerçek kişi işyerleri içinde (Ek-9 kapsamındaki ev hizmetleri işyerleri) işverenin vefatı nedeniyle 100 günlük süre sonunda  e-Bildirge şifresi pasife çekilmişse, bu işyerleri için de şifrenin pasife çekildiği tarihten sonra otomatik tahakkuk oluşturulmayacaktır.

Ancak, işveren ve e-Bildirge kullanıcısı farklı ve e-Bildirge kullanıcısı vefat etmişse otomatik
tahakkuk oluşturulmaya devam edilecektir.

2-Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Aynı Kişi Olması Halinde.

Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması halinde ise 100 günlük süre beklenilmeksizin e-Bildirge kullanıcısının ölümü nedeniyle e-Bildirge şifresi kullanıcının ölüm tarihi itibarıyla pasife alınacaktır.

Daha detaylı bilgiye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739  linkten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3507-7341 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Sirküler No: 3507

06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7341 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

TÜRKİYE İHRACATÇI MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. 

İhracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığının koordinesinde, İhracatçılar Meclisi’nin de kurucu ortak olduğu İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kurulmuştur.

İhracatı Geliştirme A.Ş. aşağıda yer alan vergi istisna ve muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

-Kurumlar Vergisi Kanunun 4’üncü maddesi uyarınca kurumlar vergisinden,

-Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesi kapsamında menkul kıymet kazançları üzerinden yapılacak vergi kesintisi,

-Damga Vergisi Kanunu kapsamında kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar üzerinden alınacak damga vergisinden,

-Harçlar Kanunu kapsamında kurumlar tarafından verilecek kefalete dair işlemler üzerinden harçlardan,

-Katma Değer Vergisi Kapsamında kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri üzerinden KDV’den

İstisna işlemi uygulanacaktır. 

SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK.

Serbest Bölgeler Kanunu’na eklenen Ek Madde 4 ile;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 07.11.2021 tarihten sonra geçici 2’ nci madde uyarınca ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bu istisna, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılardan elde edilen kazançlar ile Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamamaktadır. 

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK.

Kanunun Geçici 3’üncü maddesinin 5’inci fıkrası yapılan düzenleme ile,

Çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek üzere muhatap bankaya ibrazını geçersiz kılan 31.12.2021 tarihine kadar olan düzenlemenin uygulama süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 

TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK.

Kanunun tasfiye sonucu dağıtma başlıklı 543’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile;

(1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılır.

Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlinde esas sözleşmedeki düzenleme uygulanır.

(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren üç ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz.

Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme üç ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir. 

Yürürlülük tarihi: 06.11.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3506-HOLDİNG ŞİRKETLER TARAFINDAN YAPILAN GİDERLERİN BAĞLI ŞİRKETLERE DAĞITIMI

Sirküler No: 3506

Holding şirketler tarafından bağlı şirketlere araştırma ve geliştirme, finansman temini, pazarlama ve dağıtım, yatırım projelerinin hazırlanması, hedeflerin tayini, planlama, örgütlendirme kararlarının uygulanması, bilgisayar hizmetleri, sevk ve idare, mali revizyon ve vergi müşavirliği, piyasa araştırmaları, halkla ilişkilerin tanzimi, personel temini ve eğitimi, muhasebe organizasyon ve kontrolü, hukuk müşavirliği konularında hizmetler verilebilmektedir.

Holding tarafından bağlı şirketlere verilen hizmetler için fatura düzenlenmesi zorunlu olup, verilen hizmetin karşılığını teşkil eden bedelin, Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesinde yer alan emsallere uygunluk ilkesine göre belirlenmesi gerekmektedir.

Holding tarafından verilen bu tür hizmetlerin bağlı şirketlerce gider yazılabilmesi için,

  • Hizmetin mutlaka verilmiş olması,
  • Kesilen faturada hizmet türünün ayrıntılı olarak belirtilmesi,
  • Tek faturada birden fazla hizmet bedelinin bir arada yer alması halinde, her hizmet bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi, şarttır.

Belirtilen koşullara uygun olarak, holding tarafından düzenlenen fatura bedelini, bağlı şirketler gider olarak kayıtlarında gösterebileceklerdir.

Diğer taraftan; ilişkili şirketler arasında gerçekleşen, genellikle ana şirketin bağlı olduğu şirketlerin veya aynı gruba bağlı şirketlerden birinin diğerlerine verdiği hizmetler, grup içi işlemler olarak değerlendirmektedir.

Bu hizmetler yönetim, koordinasyon ve kontrol işlevlerinin sağlanmasını içermekte olup, bu tür hizmetleri sağlamanın maliyeti, ana şirket veya görevlendirilen bir grup üyesi tarafından üstlenilebilmektedir.

Grup içi hizmetlerle ilgili olarak;

  • Hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığı,
  • Hizmeti alan şirket/şirketlerin söz konusu hizmete ihtiyacı olup olmadığı,
  • Hizmetin alınmış olması halinde hizmet bedelinin emsallere uygunluk ilkesine uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. 

Grup içi hizmetlerin fiilen sağlanıp sağlanmadığının tespiti emsallere uygunluk ilkesi gereği, grup içi hizmetin verilip verilmediğinin belirlenmesinde, hizmeti alan grup üyesinin ticari pozisyonunu güçlendirecek ticari veya ekonomik bir değer sağlayıp sağlamadığı dikkate alınmalıdır.

İlişkili bir şirketin ana şirketten veya aynı grubun üyesi olan diğer bir şirketten ihtiyacı olmayan bir hizmeti alması ya da bir hizmetin grup üyesine, sadece grup üyesi olması nedeniyle verilmesi durumunda, söz konusu şirketin grup içi hizmet elde ettiğinin kabulü mümkün bulunmamaktadır.

Grup içi hizmetlerin, grubun bir veya daha fazla sayıdaki üyesi tarafından tanımlanan bir ihtiyacı karşılamak üzere grubun bir üyesi tarafından sağlandığı durumda, hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığının belirlenebilmesi kolaylıkla mümkün bulunmaktadır.

Örneğin; İlişkili bir kurumun aynı grubun üyesi olan diğer bir kurumun gerçekleştirdiği imalat faaliyetlerinde kullanılan makine ve teçhizatın onarımını üstlenmesi durumu, grup içi hizmet olarak kabul edileceğinden, söz konusu hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığının tespiti mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, grup içi şirket tarafından sağlandığı belirtilen hizmetler karşılığı ilişkili kişilere ödeme yapılmış olması ve/veya yapılan ödemenin “yönetim gideri” olarak tanımlanmış olması söz konusu hizmetlerin fiilen sağlandığını göstermeyecektir.

Vergi incelemelerinde holding veya grup şirketten alınan fatura kaydının gider kabul edilmeme riski bulunmaktadır. Bu sebeple fatura tutarının hangi giderle ilgili olduğunun somut bir şekilde ve hesaplanma şekliyle ispatlanabilir olması gerekir.

Giderin grup şirketlerine paylaştırılması mantıklı ve kanuna uygun anahtarlarla yapılması gerekir.

Örnek; holding tarafından alınan bilgi işlem hizmeti, grup şirketlerindeki bilgisayar sayısına göre tespit edilebilir, Personellerle ilgili eğitim v.s masraflar personel sayısına göre paylaştırılabilir.

Bu nedenle, Grup içi hizmetlerde emsallere uygun bedelin belirlenmesinde kullanılacak     yöntemlerin “Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi veya Maliyet Artı Yöntemi’nin “ uygulanmasının  doğru olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3505-VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO :486) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (SIRA NO: 532)

Sirküler No: 3505

19/10/2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 532) ile (Sıra No: 486) Genel Tebliğinde serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükellefler için elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi, kayıtlarının oluşturulması ve saklanması amacıyla defter beyan sistemi uygulamasında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

ELEKTRONİK KAYIT USULÜ İLE KAYITLARIN SİSTEME GİRİLME VE İLETİLME ZAMANI

(2) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı defteri tutan mükellefler için birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin; 

a-) Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar, 

b-) Diğer mükellefler bakımından, işlemlerin ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günün sonuna kadar, gerçekleştirilmesi zorunludur. 

SİSTEM ÜZERİNDEN TUTULABİLECEK DEFTERLER 

(6) Defterlere, ait oldukları takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar, Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

(8) Defter-Beyan Sistemi kapsamında olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar dışında kâğıt veya elektronik ortamda tuttukları diğer defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

SİSTEM ÜZERİNDEN TUTULAN DEFTERLERİN MUHAFAZA VE İBRAZI 

(2) Sistemde elektronik ortamda tutulan kayıtlar ile defterler, talep eden yetkili makamlara talep ettikleri şekliyle ibraz edilmesi amacıyla, Başkanlık tarafından www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlanan uygulama veya teknik kılavuzlarda belirlenen format, içerik ve standartlarda; 213 sayılı Kanunda belirtilen muhafaza ve ibraz süresi içinde, sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilebilecek ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı kâğıt ortamdaki hali talep edilebilecektir.

Bu şekilde, Sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilmeyen ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı olarak alınmayan defter ve kayıtların hukuki geçerliği bulunmamaktadır.

(3) Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa, yetkili makamlara ibraz yükümlülüğü ise mükellefe aittir. Başkanlık mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından, Sisteme yapılan kayıtları ve bu kayıtlardan hareketle oluşan defterleri elektronik ortamda muhafaza edecek ve mükelleflerin kullanımına, 213 sayılı Kanunda belirtilen muhafaza süresi boyunca hazır halde bulunduracaktır.

Yetkili makamlarca talep edilen defterlerin, ikinci fıkrada belirtilen şekilde elektronik ortamda indirilmesi veya kâğıt onaylı halinin bağlı olunan vergi dairesinden alınması sonrasında, yetkili makamlara ibraz edilmemesinin hukuki ve cezai sorumluluğu mükellefe aittir.

(4) Kendisinden mükellefiyetine ilişkin defter ve kayıtlarının ibrazı talep edilen mükellefler, ibrazı talep eden birimin talep ettiği şekle (elektronik veya kâğıt) göre; sistem üzerinden elektronik ortamda indirecekleri elektronik defter ve kayıt dosyalarını elektronik ortamda ibraz edebilecekleri gibi bağlı olunan vergi dairesinden alınan kâğıt ortamdaki onaylı halini de ibraz edebilirler.

Başkanlık, elektronik ortamda indirilen defter ve kayıt dosyalarının elektronik ortamda görüntüleme, doğrulama, sorgulama ve Başkanlığın elektronik sertifikası ile imzalanarak değişmezliğinin ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik işlemler ve bağlı olunan vergi dairesinden onaylı ve kâğıt ortamda talep edilmesi ve sunulmasına yönelik işlemlere ilişkin teknik ve uygulama usul ve esaslarını, www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlayacağı kılavuzlarla veya duyurularla belirlemeye yetkilidir.

(5) İlgili makamlar tarafından, defter ve kayıtlarının ibrazı istenilen mükellefe ulaşılamaması ya da ibraz yazısının mükellefe tebliğ edilememesi hallerinde, bu durumu tevsik eden belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa başvurulacaktır.

Başkanlık, bu talep üzerine, Sistemde bulunan kayıtları veya bu kayıtları dikkate alarak oluşturacağı elektronik defter dosyasını veya onaylı kâğıt ortamdaki halini ilgili makamlara iletir. 

Yürürlülük tarihi: 19.10.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3504-İHRACAT GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3504

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 30.09.2021 tarih ve 603399 sayılı 21.10.2021 tarih ve 657957 sayılı yazıları gereği değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

PEŞİN DÖVİZ BAŞLIKLI 6’NCI MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

(1) Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur. Ancak 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde yer alan mücbir sebep ve haklı durum hallerinin varlığı nedeniyle 24 ay içerisinde ihracat yapılamayacağının anlaşılması halinde belirtilen süre dolmadan ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya mücbir sebep/haklı durum hallerinin 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen şekilde tevsik edilmesi kaydıyla banka tarafından ihracatçıya en fazla 1 yıla kadar ek süre verilebilir.

Banka tarafından verilen toplam 1 yıllık ek sürenin sonunda mücbir sebep/haklı durum devamının belgelenmesi halinde ihracatçı hakkında 2018-32/48 sayılı Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlere Bakanlık tarafından karar verilir. Ancak bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan prefinansman kredisi hükümlerine ilişkin açıklamalar saklıdır.

(2) Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ya da birinci fıkra uyarınca verilen ek süre sonunda ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabidir.

Ancak, tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilmeyen peşin döviz tutarının 15.000,- ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmeyen kısmı prefinansman hükümlerine tabi olmaz.

Söz konusu peşin dövize ilişkin 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmasını teminen bankalarca Bakanlığa bildirim yapılmaz.

Ayrıca, 24 ay tamamlanmadan önce indirim, iskonto veya malda bozulma gibi haklı sebeplerin bulunması ve bu durumun ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya sözleşme ve kesin satış faturasında yapılan değişiklikle tevsik edilmesi halinde peşin bedelin tevsik edilen tutar kadar kısmının iade edilmesi mümkündür.

Bu durum dışında kalan kısmi iadelerde kısmi iade tarihinde söz konusu peşin bedel prefinansman hükümlerine tabi olur. Kısmi olsun veya olmasın Bankalarca yalnızca transferi gerçekleştiren kişiye peşin bedelin iadesi mümkündür. Peşin bedelin iadesine ilişkin KKDF mevzuatı hükümleri saklıdır.

(3) Bankalarca peşin bedel tutarının firma hesabına geldiği tarihten itibaren azami 24 ay içerisinde İBKB düzenlenmesi mümkündür. Ancak, birinci fıkra kapsamında ek süre verilmesi halinde ek süre müddetince de İBKB düzenlenebilir.

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ BAŞLIKLI 4’ÜNCÜ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

(6) Ek:2’de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilerek en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

Yapılan değişiklikle; Afganistan, Angola, Belarus, Benin, Cibuti, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gana, Gine, İran, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, Kuzey Kore, Küba, Liberya, Lübnan, Moldova, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Venezuela gibi ülkelere yapılan ihracata ilişkin bedellerin yurda getirme şartı zorunluluğu bulunmamaktadır. 

İNDİRİM VE MAHSUP İŞLEMLERİ BAŞLIKLI 21’İNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 

(3) İhracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel getirme süreleri içinde veya bu Genelgenin 27’nci maddesi uyarınca verilen ek süreler ya da 29’uncu maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde yapılması gerekir.

(6) Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde veya bu Genelgenin 27’nci maddesi uyarınca verilen ek süreler ya da 29 uncu maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde kalınması kaydıyla, ilgili GB’lerin birer örneği/GB bilgilerinin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür.

Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

İHRACATÇININ SERBEST KULLANIMA BIRAKILAN DÖVİZLER BAŞLIKLI 22’NCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 

(1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3’te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde gümrük beyannamesinde yer alan tutarın yüzde ellisinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler aşağıda belirtilmiştir.

Azerbaycan, Cezayir, Fas, Kazakistan, Mısır, Özbekistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Yemen olarak belirtilmiştir.

İHRACAT HESABININ KAPATILMASI BAŞLIKLI 23’ÜNCÜ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

(6) Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kiralama yoluyla yapılan ihracatta; sözleşme sürelerinin 180 günden fazla olması ve 180 gün sonunda sözleşmenin vadesi gelmemiş borçları da içermesi, aylık kira ücreti toplamının 15.000,- ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmemesi halinde kiralananın toplam değeri göz önüne alınmaksızın ihracat hesabı doğrudan bankalarca veya ihtarname süresi ile ek süreler içinde kalınması koşuluyla Vergi Daireleri tarafından terkin edilerek kapatılır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.