Kategoriler
Ş.A. YMM

3235-2021 YILINA AİT HARÇLAR KANUNU’NA BAĞLI TARİFELER BELİRLENDİ

Sirküler No: 3235

29/12/2020 tarih ve 31349 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen mükerrer 138 inci maddesine istinaden, 2021 yılında uygulanmak üzere 86 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2020 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ekteki tarifelerde gösterilmiştir.

Ek için tıklayınız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3234-2021 YILI İÇİN UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3234

29/12/2020 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ilişkin 65 Seri No’lu Genel Tebliğ ile 2021 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranı uygulanması suretiyle belirlenmiştir.

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarları yeniden değerleme oranında artırılmış 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar tabloda gösterilmiştir.

488 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2021 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılarak 3.534.679,90 TL olmuştur.

1-Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48

2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89

3- Bilançolar 74,90 TL

4- Gelir tabloları 35,80 TL

5- İşletme hesabı özetleri 35,80 TL

6- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59

7- İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlar Binde 5,69

8- Yıllık gelir vergisi beyannameleri 97,20 TL

9- Kurumlar vergisi beyannameleri 129,80 TL

10- Katma değer vergisi beyannameleri 64,10TL

11- Muhtasar beyannameler 64,10 TL

12- Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 64,10TL

13- Gümrük idarelerine verilen beyannameler 129,80 TL

14- Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 47,60 TL

15- Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 47,60 TL

16- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 76.-TL 

Yürürlülük tarihi:01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3233-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3233

29/12/2020 tarih ve 31349 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 7338 Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun sayılı bazı maddelerindeki istisna tutarları ile matrah dilim tutarlarının 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 52 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilmektedir.

Buna göre, 01/01/2021 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%9,11) artış yapılmak suretiyle tespit edilmiş bulunmaktadır.

– Evlatlıklar dâhil, füruğ (çocuk) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334,534.- TL (füruğ (çocuk) bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479.-TL,

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703.- TL,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703.- TL, olarak uygulanacaktır.

7338 sayılı Kanunu’nun Vergi nispetleri başlıklı 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 01/01/2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi bu tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3232-2021 YILI EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN TESPİTİ

Sirküler No: 3232

29/12/2020 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 9 ve 19 maddelerinde belirtilen bina, arazi, arsanın 2021 yılında emlak vergi değerlerinin tespitine ilişkin 78 Seri No’lu Genel Tebliği   uyarınca yeniden belirlenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2017 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.

Bina, arazi (arsa) vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2017 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2018 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.

1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Mükellefiyeti 2021 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%11,865) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (%11,29) nispetinde artırılmak suretiyle 2020 yılı değerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (%4,555) nispetinde artırılmak suretiyle 2021 yılı asgari ölçüde metrekare birim değeri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Emlak Vergisi Kanunu’nun muaflıklar başlıklı 46’ncı maddesinde; 

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.) değerli konut vergisinden muaftır. 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 42’inci maddesinde Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazların bina vergi değeri 5.000.000.-TL üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olmaktadır.

2020 yılana ait değerlerin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında artırılması suretiyle,

5.227.000.- TL ile 7.841.000.-TL arasında olanlar (bu tutar dahil          (Binde 3 )

5.227.000.- TL’yi aşan kısım için

10.455.000.- TL’ye kadar (bu tutar dahil) 7.841.000.- TL’si için             (Binde 6)

7.842.-TL fazlası için

10.455.000.- TL’den fazla olanlar 10.455.000.- TL’si için 23.526.- TL

Fazlası için                                                                                      (Binde 10)

Olarak tespit edilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3231-SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN KARARDAN ÖNCE ORTAKLAR TARAFINDAN SERMAYE AVANSININ BANKAYA YATIRILMASI HUSUSU

Sirküler No: 3231

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Diğer indirimler başlıklı 10/1-ı maddesi ile 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı için faiz indirimine imkan tanınmıştır.

Sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları sermaye tutarları üzerinden TCMB tarafından açıklanan ticari kredi faiz oranının dikkate alınmak suretiyle (2020 yılı için belirlenen %19,62 faiz oranı) hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan faiz tutarının %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılabilecektir.

Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir. İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan sermayenin ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Nakden taahhüt edilen sermayenin;

-Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,

-Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi, esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir.

Sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarın;

Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabından izlenmesi,

Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim uygulamasında dikkate alınması mümkündür.

Şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminde sermaye artırımına konu edilmeyen sermaye avansı niteliğindeki tutarların, indirim uygulamasında dikkate alınması mümkün olamayacaktır.

Ayrıca, şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren bilançoda öz sermaye kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmeyen tutarlar için, ilgili hesap döneminde bu tutarlara ilişkin sermaye artırımı gerçekleştirilse dahi indirim uygulamasından faydalanması mümkün olamayacağını hatırlatmak isteriz.

Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili 10 Seri No’lu Genel Tebliğin 10.6.1. numaralı bölümünde, “İndirme konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından yararlanılamayacağı tabiidir.”

“Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları, indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.” Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, 331 Ortaklara Borçlar Hesabında yer alan tutarların virman yapılarak sermaye taahhüdünün gerçekleşmesi durumunda yapılan sermaye artırımının bu teşvikten yararlanması mümkün değildir. Ortaklara Borçlar Hesabında kayıtlı tutarın sermayeye eklenmesi yeni bir nakit girdisi sağlamamaktadır. Kanunun amacı yeni nakit sermaye artışını teşvik etmektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz..

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3230-E-ARŞİV FATURALARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Sirküler No: 3230

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ uyarınca 01.01.2021 tarihi itibariyle e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellef grupları belirtilmiştir.

Bu konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 06.01.2021 tarihli duyurusunda ise;

01.01.2021 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin Aralık/2020 döneminde yapmış oldukları mal teslimleri ile hizmet ifalarına ilişkin olarak, düzenlemeleri gereken ve vergiler dahil toplam tutarı 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşan faturaların, Gelir İdaresi Başkanlığı 5.000 TL ve 30.000 TL, e-arşiv fatura portalından erişim sağlanmıştır.

Bu kapsamda bulunan mükelleflerin, interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak, Aralık/2020 dönemine ilişkin e-arşiv faturalarını düzenleyebileceklerdir.

Diğer yandan, düzenlenecek faturalarda 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hüküm ve sürelere uyulması gerektiği tabiidir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

  PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3229-VERGİYE TABİ İŞLEM OLMASADA ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAME TÜRLERİ VE KESİLECEK CEZALAR

Sirküler No: 3229

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesi uyarınca mükellefler tarafından verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerini internet ve diğer elektronik ortamda gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirme konusunda yetki verilmiştir.

Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulanmasına 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren başlanılmıştır.

Vergi mükelleflerinin aşağıda belirtilen beyanname türlerinden mükellefiyetlerinin bulunması halinde her bir beyanname için belirlenen kanuni sürelerinde vergiye tabi bir işlem olmasa dahi elektronik ortamda beyannameleri kendileri veya elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapılan SMMM tarafından gönderme zorunlulukları bulunmaktadırlar.

-Gelir Vergisi Beyannamesi,

-Kurumlar Vergisi Beyannamesi,

-Geçici Vergi Beyannamesi

-Katma Değer Vergisi Beyannameleri (1 ve 2 no.lu),

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

-Damga Vergisi Beyannamesi,

-Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi,

-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi,

-Özel İletişim Vergisi Beyannamesi,

-Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi.

Ancak 46 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca kanuni sürede beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde damga vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

Ayrıca damga vergisi yönünden mükellefiyet zorunluluğu bulunmayan (süreksiz mükellefiyet kapsamında) limited şirketlerin vergiye tabi işlemi bulunması halinde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde elektronik ortamda beyan edilerek aynı süre içerisinde ödenir.

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerin verilmemesi halinde 2021 yılı için birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 2.500.-TL, ikinci sınıf tüccarlar için 1.300.-TL özel usulsüzlük cezasının kesileceğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca elektronik ortamda beyanname vermek zorunda bulunan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin KDV hariç 5.000.-TL ve üzeri mal ve hizmet alış ve satışlarında (Form BA)  (Form BS) aylık dönmeler halinde düzenlenerek izleyen ayın son gününe kadar göndermekle  yükümlü tutulmuşlardır.

Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde VUK Mükerrer 355. Maddesi uyarınca 2.500.-TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3228-E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMİNE AKTARIM SÜRESİNİN UZATIMI

Sirküler No: 3228

Bilindiği üzere 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 3 Sıra No’lu Genel Tebliğ ile;

E-defter dosyaları, berat dosyaları ve muhasebe fişlerinin 01.01.2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 09.10.2020 tarihli kullanım kılavuzu yayımlanmıştır.

Buna göre 2020 ve 2021 yıllarında ilişkin e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarını GİB bilgi işlem sistemine aktarım zamanları 14.12.2020 tarih ve 3189 sayılı sirkümüz ile duyurulmuştu.

Bu konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 08.01.2021 tarihli duyurusunda ise;

2020 yılı Ocak, Şubat, Mart dönemlerine ilişkin olarak belirtilen son yükleme (aktarım) tarihinin 15.01.2021 tarihine kadar belirlenen sürenin 05.02.2021 tarihine kadar uzatılması aynı zamanda e-Defter Saklama Kılavuzunda güncelleme işleminin yapılması uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3227 – 4447 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 27.İNCİ VE 28.İNCİ MADDELERE İLİŞKİN SGK TEŞVİKLERİ İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU

Sirküler No: 3227

4447 Sayılı Kanunu’na eklenen Geçici 27.inci ve 28 inci maddelere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde SGK Bildirimleri bölümlerine Aralık/2020 dönemi beyannamelerinden itibaren uygulanmak üzere 17256 ve 27256 kanun numaraları eklenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için:
– 17256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri Hakkında Duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/kanun27.pdf

– 27256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri Hakkında Duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/kanun28.pdf

Maddelerdeki SGK teşviklerinden yararlanacak/yararlanacak olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki linklerindeki duyuruları okumalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3226

31.12.2020 tarih 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” (“Kanun”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) şirket defterlerinin elektronik ortamda tutulması ve hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (“MKK”) bildirilmesine ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan başlıca değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

Ticaret Bakanlığı’na pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilme yetkisi verilmiştir.

Kanunun 27. maddesi; “Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.” 

– Hamiline yazılı pay senetleri, pay sahiplerine dağıtılmadan önce pay sahipleri ile paylara ilişkin bilgilerin MKK’ya bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bildirimde bulunmayanların yirmi bin (20.000,-) Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 31. Maddesi; “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir.” 

– Hamiline yazılı pay senetlerinin devri için zilyetliğin geçirilmesi yeterli iken, değişiklik ile MKK’ya bildirim yükümlülüğü de getirilmiştir. Bildirimde bulunmayanların beş bin (5.000,-) Türk lirası idari para cezasıyla cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 489. Maddesi; 1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.

(2) Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır.

(3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.

(4) Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle belirlenir.” 

– Halihazırda hamiline yazılı pay senedine sahip olanların 31.12.2021 tarihine kadar MKK’ya bildirilmek üzere pay senetleriyle birlikte ilgili şirkete başvurması ve başvuru üzerine şirket yönetim kurulunun pay sahipleri ve paya ilişkin bilgileri 5 iş günü içinde MKK’ya bildirmesi zorunluluğu getirilmiştir.   

Kanunun 34. Maddesi; “GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurur. Başvuru üzerine anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri anonim şirkete başvurmazsa bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamaz.

(2) Birinci fıkra uyarınca başvuruda veya bildirimde bulunmayanlar 562 nci maddenin onüçüncü fıkrası uyarınca cezalandırılır.”

Şirket defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin değişiklikler Kanunun yayımı tarihi olan 31.12.2020’de; diğer değişiklikler ise 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.