12.10.2015 – 2015/61- İçerik: Genel Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan
Orta Vadeli Program (2016-2018) ve Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018) Resmi Gazetede yayımlandı.

Orta Vadeli Program (2016-2018) ve Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018) 11.10.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Orta Vadeli Programın ilk uygulama yılı olan 2016 Yılı Programının da önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenmektedir.

2016-2018 yılları vergi yükümlülükleri konusunda kabaca bir fikir vermesi için, Program ve Mali Planda bu yıllar için öngörülen bazı temel hedef ve beklentilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

2016

2017

2018

GSYİ hâsıla büyümesi (Sabit fiyatlarla, yüzde değişim)

4,0

4,5

5,0

TÜFE yılsonu (%)

6,5

5,5

5,0

Vergiler (Milyon TL, net)

444.140

490.106

541.133

Vergiler (GSYH’ya oran, %)

20,7

20,6

20,5

1) Orta Vadeli Programda; vergi, finans ve muhasebe konularıyla ilgili olarak özetle;

Vergi politikasıyla ilgili olarak;

– İstikrar ve öngörülebilirliğin vergi politikalarının uygulanmasında esas olacağı,

– Sürdürülebilir kalkınma ortamının tesisi, cari açıkla mücadele, yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, Ar-Ge ve inovasyonun desteklenmesi konularında vergipolitikasının etkin olarak kullanılacağı,

– Vergilemede hizmet kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan çalışmaların sürdürüleceği,

– Uzlaşma ve takdir komisyonu müesseselerinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacağı,

– Vergi mevzuatının daha basit ve uygulanabilir hale getirilmesi çalışmalarının devam edeceği,

– İstisna ve muafiyetlerin gözden geçirilmesi çalışmalarının sonuçlandırılacağı,

– Kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik belirlenen politika, strateji ve eylemlerin uygulanmasına deam edileceği,

– İmar planı değişiklikleri sonucunda oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay almasının sağlanacağı,

– dahilde işleme rejimi uygulamalarının yurt içi üretim koşulları ve dış ticaret dengesi açısından yeniden değerlendirileceği,

Yatırım ve teşvik politikasıyla ilgili olarak;

– İthal girdi oranı yoğun olan sektörlerde üretimde dönüşümün gerçekleştirilmesi adına Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edileceği,

– Yeni rafineri inşası, elektrikli otomobil imalatı, ileri teknoloji içeren hava taşıtı motorları ve parçalarıyla, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konularında Ar-Ge ve yatırım teşvik sisteminin güçlendirilerek yurt içi üretim kapasitesinin artırılacağı,

– İstihdam teşviklerinin sadeleştirilerek basit ve anlaşılır hale getirileceği, teşviklerde etkinliğin artırılmasına yönelik izleme sistemi oluşturulacağı,

– Yatırıma elverişli arazilerin envanteri çıkartılarak tahsis süreçlerinin etkinleştirileceği,

2) Orta Vadeli Mali Planda; vergi, finans ve muhasebe konularıyla ilgili olarak özetle;

– Mali Plan döneminde izlenecek kamu gelir politikasının, adil ve etkin bir vergi sistemi oluşturma hedefi doğrultusunda; istihdam ve yatırımları teşvik edecek, yurtiçi tasarrufları artıracak, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak ve ekonominin rekabet gücünü geliştirecek şekilde yürütüleceği,

– Vergi mevzuatının sade ve uyum sağlanabilir hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği,

– Vergilemede istikrar ve öngörülebilirliğin esas olacağı, vergi mevzuatına ilişkin düzenlemelerin toplumun ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirileceği,

– Tasarım kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik desteklerin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği,

– Yurt içi tasarrufların artırılması özendirici vergisel düzenleme çalışmalarına devam edileceği,

– Enerji tüketiminde tasarruf sağlanmasına yönelik çevreye duyarlı vergi politikalarının uygulanmasına devam edileceği,

– Yatırım ortamının iyileştirilmedsi kapsamında işlem maliyetlerinin azaltılmasına yönelik harç uygulamalarının gözden geçirileceği, yatırımcılar üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesine yönelik çalışmalara devam edileceği,

– Kayıt dışılıkla mücadeleye devam edileceği, bu kapsamda; denetimin daha etkin hale getirileceği, idarenin uygulama kapasitesi ve bilişim altyapısının geliştirileceği, kaçakçılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği ile veri paylaşımının artırılacağı,

– İstisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcamalarının mali etkilerinin analiz edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması ve vergi harcamaları konusunda kamuoyunun sürekli olarak bilgilendirilmesi çalışmalarına devam edileceği,

– İşgücü piyasasında başta kadınlar olmak üzere gençler ile dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, işletmelerin ilave istihdam oluşturması ve kayıt dışı istihdamın engellenmesi için gerekli vergisel düzenlemelerin yapılmasına devam edileceği,

– İmalat sanayiinin rekabet gücünün artırılması için stihdam, enerji ve hammadde girdi maliyetlerini azaltacak, hammadde güvenliğini sağlayacak, istihdam kalitesini yükseltecek vergi politikaları geliştirileceği,

– KOBİ’lerin optimal işletme büyüklüğüne ulaştırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ucuzlatılması ile Ar-Ge kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği,

– İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı kapsamında, finansal işlemlerin ülkemizde yapılmasının sağlanmasına, finansal kurum ve yatırımcılar için belirsizliği giderici ve uygulamada uzmanlaşmayı sağlayıcı tedbirler alınmasına yönelik çalışmalara devam edileceği,

– Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılması ve bu gelirlerin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılması çalışmalarına devam edileceği,

– Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde müktesebata uyum çalışmalarına devam edileceği,

hedeflerine yer verilmiştir.

Programda ve Planda yer alan ve yukarıda özetlenen bilgilerden, Program döneminde;

– Yapısal reformların uygulanmasına hız verileceği,

– Sürdürülebilir kalkınma ortamının tesisinde, cari açıkla mücadelede, yabancı yatırımların ülkeye çekilmesinde, üretim ve istihdamın artırılmasında vergi politikasının etkin olarak kullanılacağı,

– İstihdam teşvik ve desteklerinin sadeleştirilerek devam ettirileceği,

– Kayıt dışı ekonomiyle etkin olarak mücadeleye devam edileceği,

anlaşılmaktadır.

İlgili Program ve Plan metinlerine aşağıdaki bağlantıların yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Orta Vadeli Program (2016-2018)

Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

+90 212 326 6094

recep.biyik@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 24

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?