R.Gazete No: 29288

R.G. Tarihi: 7.3.2015

İçişleri Bakanlığından:

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

MADDE 1 – 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uzlaşma komisyonları;

İl özel idareleri bütçesine giren vergi, resim ve harçlar için il özel idarelerinde valinin görevlendireceği genel sekreter veya genel sekreter yardımcısının başkanlığında, vali tarafından mali hizmetler biriminden seçilecek iki memur üyeden,

Belediye bütçesine giren vergi, resim ve harçlar için; büyükşehir belediyesinde başkanın görevlendireceği genel sekreter, genel sekreter yardımcısı veya daire başkanının başkanlığında, belediye gelir şube müdürü, diğer belediyelerde ise başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında mali hizmetler müdürü, mali hizmetler müdürü olmayan yerlerde muhasebeci ile belediye encümenince mali hizmetler biriminden seçilecek bir memur üyeden müteşekkil üçer üyeden,

kurulur."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "hesap işleri ile" ifadesi "mali hizmetlerle" şeklinde, "servisleri" ifadesi de "birimleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altı, yedi ve dokuzuncu fıkralarında geçen "hesap işleri servisine" ifadeleri "mali hizmetler birimine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "hesap işleri servisince" ifadesi "mali hizmetler birimince" şeklinde, ikinci fıkrasında geçen "hesap işleri servisine" ifadesi de "mali hizmetler birimine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

———-o———

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

    VU⁄0213E.008 (Vergi Usul Mevzuatı),

    VII⁄1580E.450 (Belediye Mevzuatı),

    XXX⁄3038E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.

    ^

Lütfen yorumları görebilmek için javascript özelliğini aktifleştirin.