Kategoriler
Ş.A. YMM

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN ÖZELGE ÖZETLERİ

Sirküler No: 2991 03.02.2020 tarih ve 39044742-KDV.11-121890 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi kapsamında yurt içinden temin edilen hammaddeleri kullanarak imal edilen ürünlerin, KDV’li fatura düzenlenmek suretiyle dış ticaret sermaye şirketlerine ihraç edilmek üzere satışın gerçekleştirildiği, ihracat işlemlerinin dahilde işleme izin belgesinde öngörülen süre içerisinde tamamlandığı, gümrük beyannamelerinde

Sirküler No: 2991

03.02.2020 tarih ve 39044742-KDV.11-121890 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi kapsamında yurt içinden temin edilen hammaddeleri kullanarak imal edilen ürünlerin, KDV’li fatura düzenlenmek suretiyle dış ticaret sermaye şirketlerine ihraç edilmek üzere satışın gerçekleştirildiği, ihracat işlemlerinin dahilde işleme izin belgesinde öngörülen süre içerisinde tamamlandığı, gümrük beyannamelerinde imalatçı olarak yer aldığı belirtilerek, firma tarafından dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içinden hammadde temin edilen satıcıların teslimlerinin tecil-terkin kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, değerlendirilmesi halinde dış ticaret sermaye şirketlerine yapılmış olunan teslimlerin tecil-terkine konu edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesinin uygulanmasında ihracat süresi olarak 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesindeki üç aylık süre yerine dahilde işleme izin belgesinde öngörülen süreler esas alınır.

(DİİB) sahibi mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara 3065 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesi kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin DİİB sahibi mükelleflere tesliminde, 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilecektir.

DİİB sahibi mükelleflerin belge kapsamında ürettikleri malları, ihraç etmesi ve KDV Kanununun geçici 17’nci maddesi ile 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin uygulayarak teslimi esas olarak benimsenmiş olduğundan, DİİB sahibinin yurt içinden KDV ödenmeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği ürünlerin, KDV tahsil edilerek satışında zamanında alınmayan verginin (DİİB sahibi) mükelleften aranacağı tabiidir.

31.01.2020 tarih ve 45404237-130[I-18-113]-E.21791 sayılı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

Şirket tarafından Bursa ve Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan bilgisayar ve alt yapı niteliğindeki yazılımların alımında Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/m ile geçici 39 uncu maddeleri kapsamında KDV istisnası uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı ve Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesiyle düzenlenen kısaltılmış amortisman süresinden faydalanılıp faydalanılamayacağı hususlarında görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesinde, teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, şirket tarafından Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere bilgisayar satın alınması işlemi KDV Kanununun geçici 39 uncu madde kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

Ancak, satın alınacak yazılımların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesinde, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir.

Buna göre, Şirketin 4691, 5746 ve 6550 sayılı Kanunlar kapsamında faaliyette bulunuyor olması halinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere katma değer vergisinden müstesna olarak iktisap edilecek bilgisayarlar bakımından, söz konusu madde uygulamasından 497 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen usul ve esaslar dahilinde yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Ancak, yazılım harcamalarınız bakımından söz konusu madde uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir