Kategoriler
Ş.A. YMM

3397-BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Sirküler No: 3397

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na,

Ticaret Bakanlığı’na,

Sosyal Güvenlik Kurumuna,

İl özel idarelerine,

Belediyelere,

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) ait alacaklar yapılandırılabilecektir.

Alacakların yapılandırılmasında 30.04.2021 tarihi milat kabul edilerek kanun kapsamına giren hususlar başlıklar halinde gösterilmiştir.

Kesinleşmiş alacaklar 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden ve ödenmeyen vergi, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zamları, gümrük vergisi, SGK ve diğer alacaklar,

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

-İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

-Matrah ve vergi artırımı,

-İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,

-İşletme aktifine kayıtlı taşınmazların yeniden değerlemesi,

-Karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların belli koşullarla silinmesi,

-Oda ve borsalar ile mesleki odalara olan aidat borçlarının yapılandırılmasını kapsamaktadır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3396-7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

Sirküler No: 3396

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 5’inci maddesinde matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

Matrah ve vergi artırımı,

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016,2017,2018,2019,2020 yıllarına ilişkin vermiş oldukları (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, muhtasar vergiler için 31.08.2021 tarihine kadar matrah artırımında bulunabileceklerdir.

-Matrah artırımında bulunulan yıl için daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılamayacaktır.

-Matrah artırımında bulunulan yıllara ait zararların %50’si 2021 ve izleyen yılların kârından mahsup edilebilecektir.

Gelir vergisi mükellefleri için yıllar itibariyle matrah artırım tutarı ve oranı;

Beyan edilen vergiye esas matrahın 2016 yılı için %35, 2017 yılı için %30, 2018 yılı için %25, 2019 yılı için %20, 2020 yılı için %15 olmak üzere artırılması gerekiyor.

Zarar veya indirim ve istisna nedeniyle matrah oluşmaması halinde işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için, 2016 yılı için 31.900.-TL, 2017 yılı için 33.200.-TL, 2018 yılı için 35.250.-TL, 2019 yılı için 37.500.-TL, 2020 yılı için 42.500.-TL olarak,

Zarar veya indirim ve istisna nedeniyle matrah oluşmaması halinde bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için, 2016 yılı için 47.000.-TL, 2017 yılı için 49.800.-TL, 2018 yılı için 52.900.-TL, 2019 yılı için 56.200.-TL, 2020 yılı için 63.700.-TL’dan az olmamak üzere asgari matrah artışı belirlenmiştir.

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazanç mükellefleri için artırılacak tutar bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen tutarın yıllar itibariyle 1/10’undan, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için ise 1/5’inden az olamaz.

Artırılan matrahlar üzerinden %20 oranında vergi hesaplanacak, peşin veya azami altı eşit taksitte ödenebilecektir.

Kurumlar vergisi mükellefleri için yıllar itibariyle matrah artırım tutarı ve oranı;

Beyan edilen vergiye esas matrahın 2016 yılı için %35, 2017 yılı için %30, 2018 yılı için %25, 2019 yılı için%20, 2020 yılı için %15 olmak üzere artırılması gerekiyor.

Zarar veya indirim ve istisna nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, 2016 yılı için 94.000.-TL, 2017 yılı için 99.600.-TL, 2018 yılı için 105.800.-TL, 2019 yılı için 112.400.-TL, 2020 yılı için 127.500.-TL’dan az olmamak üzere asgari matrah artışı belirlenmiştir.

Artırılan matrahlar üzerinden %20 oranında vergi hesaplanacak, peşin veya azami altı eşit taksitte ödenebilecektir. 

Katma değer vergisi mükellefleri için yıllar itibariyle matrah artırım tutarı ve oranı;

Her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilen beyannamelerdeki (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden 2016 yılı için %3, 2017 yılı için %3, 2018 yılı için %2,5, 2019 yılı için %2, 2020 yılı için %2 oranından az olmamak üzere belirlenecek KDV’den tecil edilen vergiler tenzil edilecektir.

KDV beyannamesinin hiç verilmemesi ya da iki veya daha az beyanname verilmesi halinde, ilgili yıl gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında KDV hesaplanmak suretiyle, peşin veya azami altı eşit taksitte ödenebilecektir.

Gelir ve kurumlar vergisi stopajlarına ilişkin yıllar itibariyle matrah artırım tutarı ve oranı;

Her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilen muhtasar beyannamelerdeki (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) yer alan ücret ödemeleri, serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, gayrimenkul sermaye iradı ödemeleri için gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden   2016 yılı için %6, 2017 yılı için %5, 2018 yılı için %4, 2019 yılı için %3, 2020 yılı için %2 oranından az olmamak üzere,

Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerine ait ödemeler için 2016 yılı için %1, 2017 yılı için %1, 2018 yılı için %1, 2019 yılı için %1, 2020 yılı için %1 oranında vergi artırılarak peşin veya azami altı eşit taksitte ödenebilecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3395-UZAKTAN YAPILAN ÇALIŞMA GÜN SAYISININ BİLDİRİMİ İÇİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE/MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE EKLEME YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 3395

Sosyal Güvenlik Kurumu 02.06.2021 tarihli, E-99779835-202.99-25647141 sayılı GENEL YAZISI ile uzaktan çalışması olan sigortalıların ay içerisinde ki uzaktan çalışma günlerinin sisteme girilebileceği alanlar ile ilgili açıklamaları aşağıdadır.

4857 sayılı İş Kanunun “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlıklı 14’üncü maddesinin yedinci fıkrasında;

“Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan
çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının
uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

denilmektedir.

Söz konusu Kanun hükmü uyarınca uzaktan çalışmanın usul ve esaslarına ilişkin “Uzaktan
Çalışma Yönetmeliği” 10.03.2021 tarihli 31419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Kurumca da gerekli düzenlemeler yapılarak sigortalıların ay içerisinde ki
uzaktan çalışma günlerinin sisteme girilebileceği alanlar Aylık Prim ve Hizmet Belgesine/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine eklenmiştir.

Belgelerin/beyannamelerin gönderilmesi sırasında, sigortalının ay içerisinde uzaktan
çalışmasının olması halinde çalışma gün sayısına ilave olarak çalışma gün sayısının ne kadarının uzaktan çalışmaya ilişkin olduğunu da belirtmesi gerekmekte olup,
bildirilen uzaktan çalışma gün sayısı fiili çalışma gün sayısından fazla olamamalıdır.

Söz konusu yazıya   https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739#collapse12  linkteki GENEL YAZILAR kısmından ulaşabilirsiniz.

Uzaktan işçi çalıştıran/çalıştıracak olan işveren veya yetkililerinin Kuruma SGK gün sayılarının bildiriminde yukarıdaki hususlara uymalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3394-SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 3394

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 14.04.2021 tarih ve 235919 sayı, 15.04.2021 tarih ve 261476 sayılı yazıları gereği, 6 ve 40’ıncı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Genelgenin Sermaye artırımında pay bedellerinin ödenmesi başlıklı 6’ncı maddesinin 10’uncu fıkrasından değişiklik yapılmıştır. 

Söz konusu tutarların süresi içerisinde yurt dışına iade edilmemiş olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde bu tutarlar kredi olarak işleme alınır ve Bakanlığa bildirimde bulunulur.

Söz konusu tutarlar firma kredi bakiyesine eklenerek Risk Merkezi’ne bildirilir. Banka kredinin 14’üncü madde hükümlerine uygunluğunu kontrol eder. Uygunluğun sağlanmadığının tespiti halinde Bakanlığa yapılan bildirimde bu husus da belirtilir.

Bu fıkra kapsamında kredi olarak işleme alınan tutarlar için yurt dışındaki yabancı ortak ile yapılmış bir anlaşmanın veya mutabakat zaptının ya da yabancı ortağın bu konudaki yazılı talimatının veya firmanın yazılı beyanının kredi sözleşmesi olarak değerlendirilmesi mümkündür.

Söz konusu tutarların sermaye transferini gerçekleştiren yabancı ortağa geri ödenmesinin talep edilmesi halinde, transfer kredi geri ödemesi olarak gerçekleştirilir. Kredi geri ödemesi olarak transfer edilebilecek tutar sermayeye eklenmek üzere transfer edilmiş olan tutarı ya da kredi olarak işleme alınan tutarlar için temin edilen kredi sözleşmesinde veya diğer belgelerde bir faiz öngörülmesi halinde transfer edilen tutar ve faiz tutarı toplamını geçemez.

Genelgenin Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler başlıklı 40’ıncı maddesinin 7’nci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kullanılacak kredilerde mükerrer kullanımın önlenmesi amacıyla, krediyi kullanan Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından ilgili YTB’nin tarih ve sayısı belirtilerek daha önce aynı YTB kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığı, kullanılması halinde kredinin tutarı, kullanım tarihi ve bu krediye aracılık eden banka veya finansal kuruluş bilgileri yazılı olarak beyan edilir.

Bu beyanlar ilgili kredi dosyalarında saklanır. Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri kapsamında kullanılacak kredilerde mükerrer kullanımın önlenebilmesi amacıyla, kullandırımı yapan banka veya finansal kuruluş tarafından sözleşmenin bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen sayfalarına veya ilgili kamu kurum veya kuruluşundan alınan ve söz konusu sözleşmenin tutarını ve tarihini içeren ıslak imzalı onay yazılarının aslı üzerine şerh düşülür. 

Şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3393-YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE VADE HATIRLATMASI

Sirküler No: 3393

Yatırım teşvik belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer sağlamak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdamı artırmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücünü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen belge olarak tanımlanabilir.

Yatırım teşvik sisteminde; Genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, öncelikli yatırımlar, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar olmak üzere adlandırılmıştır.

Teşvik belgesi kapsamında sağlanan destek unsurları ise; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, gelir ve kurumlar vergisi indirimi, gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği, kredi içi ödenecek faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, KDV iadesinden oluşmaktadır.

Yatırımcılar tarafından yatırım teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek sürenin bitimini izleyen 6 (altı) ay içerisinde tamamlama vizesinin (kapatılması) yapılması için teşvik belgesini düzenleyen Ticaret Bakanlığına başvuru yapması gerekmektedir.

Bu süre içerisinde teşvik belgesinin kapatılma başvurusunun yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığı tarafından resen başlatılabileceğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3392-BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMANIN ŞARTLARI

Sirküler No: 3392

Bağımsız denetim kriterleri, 26 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

Söz konusu karara göre bağımsız denetime tabi şirketler : 

A) Herhangi bir ölçüt olmaksızın (I) Sayılı Listede belirtilen tüm şirketler,

Tam Liste için Ek-1’ e bakınız.

B) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketleri,

1) Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen  ancak 6.12.2012 tarih ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değer;

a)Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası.

b)Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası.

c)Çalışan sayısı 50 kişi.

2) Ekli II Sayılı Listede (EK-2) belirtilen şirketler için eşik değerler;

a)Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.

b)Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası.

c)Çalışan sayısı 125 kişi.

3) 1 ve 2 numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan diğer tüm şirketler için eşik değerler; (GENEL ÖLÇÜTLER)

a)Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası.

b)Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası.

c)Çalışan sayısı 175 kişi

Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte yukarıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde izleyen hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur.

Bu kapsamda, kriterleri taşıyan şirketlerin 2021 yılı içinde yapılacak 2020 yılı olağan genel kurulunda bağımsız denetim şirketini seçmesi gerekir. Aksi halde, ilgili dönemde Bağımsız denetçi seçilmemesi halinde denetlettirilmeyen finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmünde olacaktır. Ayrıca, denetime tabi şirketlerin “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca internet sitesi açması ve internet sitesinde yayınlanacak asgari içeriği “Bilgi Toplumu Hizmetleri” bölümünde yayınlanmasının zorunlu olduğunu hatırlatırız.

EK-1- 1 Sayılı Liste

EK-2- 2 Sayılı Liste

Bilgilerinize sunarız.

EK-1

(I) SAYILI LİSTE

1) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Yatırım kuruluşları,

b) Kolektif yatırım kuruluşları,

c) Portföy yönetim şirketleri,

ç) İpotek finansmanı kuruluşları,

d) Varlık kiralama şirketleri,

e) Merkezi takas kuruluşları,

f) Merkezi saklama kuruluşları,

g) Veri depolama kuruluşları,

ğ) Derecelendirme kuruluşları,

h) Değerleme kuruluşları,

ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler.

i)Bir Borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmekle birlikte halka arz etmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler, 

2) 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Bankalar,

b) Derecelendirme kuruluşları,

c) Finansal holding şirketleri,

ç) Finansal kiralama şirketleri,

d) Faktoring şirketleri,

e) Finansman şirketleri,

f) Varlık yönetim şirketleri,

g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler. 

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri. 

4) İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumlan, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler. 

5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu I hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile  11.8.1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket şeklinde kurulan şirketler.

6) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar;

a) Karasal ortamda ulusal televizyon yayını yapma hakkı,

b) Uydu televizyonu yayın lisansı,

c) Birden fazla ile yönelik kablolu televizyon yayın lisansı,

EK-2

(II) SAYILI LİSTE

 1) Sermayesinin en az % 25′i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler. 

2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler.

3) Çağrı Merkezleri hariç olmak üzere, 15.12.2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9.5.2013 tarihli ve 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu  ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketler.

4) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Lisans, Sertifika veya yetki belgesi alıp bu kurum düzenlemelerine tabi faaliyet gösteren şirketler.

5) I Sayılı Liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere;

a)Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) (iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler,

b)8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50′si belediyelere ait olan şirketler.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3391-KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 36) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

Sirküler No: 3391

03.06.2021 tarih ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 36 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle;

Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL tutar 2.000 TL olarak değiştirilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.07.2021 dir.

-Tebliğin (I/C-2.1.4.1.) Mal İadeleri bölümünün sonuna genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemler için düzeltme yapılmasına dair açıklamalara yer verilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.07.2021 dir.

-Tebliğin (II/B-7.2.1.) Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde başlıklı bölümüne İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildiriminin alınması gerektiği eklenmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.07.2021 dir.

-Tebliğin (III/A-4.9.) İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti bölümünün 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılması gerektiğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 03.06.2021 dir.

Tebliğin III/C-2. İndirilemeyecek KDV başlıklı (III/C-2.1.) genel açıklama bölümünde yer alan (ç) bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere eklenen paragraf ile,

Gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür. Diğer bir ifade ile finansman gider kısıtlamasına tabi giderlere isabet eden KDV’nin indirim konusu yapılabileceği açıklanmıştır.

Yürürlülük tarihi: 03.06.2021 dir. 

Tebliğin (IV/D-1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere eklenen paragraf ile,

Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 03.06.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3390-GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA VERGİ KESİNTİSİ NİSPETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3390

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.05.2021 tarihine kadar Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan tevkifat nispetlerinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranının uygulanma süresi 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5 numaralı bendinde yapılan değişiklikle;

a-) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %10,

b-) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,

c-) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 oranında,

31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi tevkifatı yapılacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

-Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 oranında,

31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi kesintisi yapılacaktır.

Kararın yürürlülük tarihi: 01.06.2021 tarihinden 31.07.2021 tarihinde kadar (bu tarih dahil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere 02.06.2021 dir.

KONU: FİLM GÖSTERİMLERİNDE EĞLENCE VERGİ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ. 

Yerli film gösterimleri, yabancı film gösterimleri için 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak belirlenen eğlence vergisi oranının uygulanma süresi 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4061 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere

02.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmektedir

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3389-MEVDUAT FAİZLERİNDEN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3389

01.06.2021 tarih ve 31498 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararla Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesi gereğince;

01.06.2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere, mevduat faizlerinden elde edilecek gelirlere uygulanacak tevkifat oranlarının 31.05.2021 tarihine kadar uygulama süresinin 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Kararın Geçici 2’nci maddesine göre;

1-) Mevduat faizlerinden elde edilecek gelirlere uygulanacak vergi oranları 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yeniden belirlenmiştir.

Mevduat faizlerinden;

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

-1 yıla kadar (1yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

-Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

-1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

2-) Geçici 3’üncü maddesinde; 01.06.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazanç ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak vergi oranları;

-Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

-Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

-Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

-6 ay süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

– 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

– 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

3-) 01.06.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0

Olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.06.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3388-BAZI MALLARA UYGULANAN KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3388

23/12/2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 31.05.2021 tarihine kadar indirimli olarak uygulanmakta olan katma değer vergisi oranlarının 02/06/2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

1-) 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil);

-KDV oranlarını belirtir Ⅱ sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler Bölümünün 16’ncı sırasında yer alan, sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

-KDV oranlarını belirtir Ⅱ sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler Bölümünün 24’üncü sırasında yer alan, kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)  verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

%1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır. 

2-) 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil);

-İşyeri kiralama hizmeti,

-Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

-Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

-Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonlarında verilen hizmetler.

-Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı.

-Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

-Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

-Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

-Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

-Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima vb.) bakım onarımı (malzemeler hariç),

-Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CV/DVD oynatıcıları, ev tipi video, kameralar vb.) bakım onarımı (malzemeler hariç),

-Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım onarımı (malzemeler hariç),

-Ev ve bahçe gereçlerinin bakım onarımı (malzemeler hariç),

-Mobilyalarının ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

-Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

-Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

-Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

-Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

-Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

-Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

-KDV oranlarını belirtir Ⅱ sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler Bölümünün 24’üncü sırası kapsamı dışındaki gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu vb. yeme içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç)

– KDV oranlarını belirtir Ⅱ sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri Bölümünün 4’üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, süs bitkileri ile çiçek teslimlerinde,

%8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

Yürürlülük tarihi: 01.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere

02.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.