Kategoriler
Ş.A. YMM

Sigortalı işe giriş bildirgesi verilen işçinin işe başlamaması durumunda yapılması gereken işlemler

Sirküler No: 1755

5510 sayılı kanunun 4-1/a (ücretle çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigortalı bildirimi ve tescili ile ilgili maddesi aşağıdadır.

MADDE 8- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/6 md.) İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,

Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

Yukarıdaki hükümler gereği Kuruma işe giriş bildirgesi verilen bazı sigortalılar çeşitli nedenlerle işe giriş bildirgesinde belirlenen günde işe başlamamakta veya işe başlayamayacaklarını bildirmektedirler.

Bu durumla karşılaşan işverenlerin yapması gereken işlemler aşağıdadır;

1-) İşe giriş bildirgesinde sigortalının işe başlayacağı günde işyeri yetkilileri ve çalışan bordrolu diğer sigortalılar tarafından işe başlamadığı ile ilgili bir tutanak tutulması, (Tutanak ustabaşı, o bölümde çalışan işçi ve işveren yetkilileri tarafından mutlaka imzalı olmalıdır.)

2-) Aynı gün içerisinde işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne hitaben işe başlamayan sigortalının işe giriş bildirgesinin iptal edilmesi ile ilgili dilekçe yazılması,

3-) Dilekçenin ekine iptali istenen işe giriş bildirgesi ile tutulan tutanağın eklenmesi,

4-) Dilekçe ve eklerinin en geç aynı gün içerisinde kuruma elden yada iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilerek işe giriş bildirgesinin iptali sağlanmalıdır.

Gelecekteki risklere karşı dilekçe ve eklerinin 10 yıl saklanmasını öneririz.

İşe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilen, ancak bildirgedeki günde (sonrası günler dahil) işe başlamayacak durumunda çalışanı olacak işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Yasal defterlerin noter tasdikleri

Sirküler No: 1754

2016 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2015 tarihinde sona ermektedir.

Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur.

– Yevmiye defteri,

– Defteri kebir

– Envanter defteri,

– İmalat defteri (Kayıtlar 7/A yöntemine göre tutulmuyorsa),

-Damga vergisi defteri (Anonim şirketler ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler)

-Yönetim kurulu karar defteri (Limited şirketlerde müdürler kurulu karar defteri),

– Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

– Pay defteri

– Bitim işleri defteri (Faaliyet konusu ücret karşılığı boyama, basma, yazma, kasarlama, apre ve cilalama olan firmaların bu işlerinin bitim işleri kapsamında olması nedeniyle imalat defteri yerine bitim işleri defterini süresi içerisinde tasdik ettirerek tutmaları gerekir.)

Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi gereğince 2015 veya önceki yıllarda tasdik ettirilerek 2015 yılında da kullanılan pay defterinde yeterli yaprak bulunmak kaydıyla açılış onayı yaptırılmadan 2016 yılında da kullanılmaya devam edilebilir.

Defteri kebirin Vergi Usul Kanunu’na göre tasdiki zorunlu olmayıp, Türk Ticaret Kanunu’na göre zorunludur. Ticari davalarda delil olabilmesi için Defteri Kebirinde tasdikini öneriyoruz. Ayrıca, halka açık şirketlerde defteri kebirin tasdiki Sermaye Piyasası Kanunu’na göre zorunludur.

Ayrıca, mesleklerine göre işletme defteri, çiftçi işletme defteri, nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri ve serbest meslek defterinin de tasdiki mecburidir.

Şubeler merkez kayıtlarında takip edilebileceği gibi ayrı defter tasdik ettirilerek çıkarılacak bilanço ile merkezde konsolide edilebilir.

TASDİK EDİLECEK YAPRAK SAYISININ 2016 YILI KAYITLARINA YETECEK ADETTE OLMASI İÇİN 2015’DE KULLANILAN SAYFA SAYISI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK DİKKATLİ BİR TESPİT YAPILMASINI TAVSİYE EDERİZ.

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERLERİNE ESAS SÖZLEŞMEDE YAZILI OLDUĞU TOPLANTI SAYISI KADAR KARARIN YAZILMASI MECBURİDİR. BUNA GÖRE DEFTER DOLU OLMASA DAHİ, HER YIL İÇİN AYRI İNCE BİR DEFTER TASDİKİNİ ÖNERİYORUZ.

ARA TASDİK:

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye (ara tasdiki yaptırmaya) mecburdurlar.

YASAL DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİ:

Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi gereğince, kapanış tasdikine tabi defterler, YEVMİYE DEFTERi İLE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ’ dir. 2015 yılında kullanılan; YEVMİYE DEFTERİNİN 30 Haziran 2016 tarihine kadar, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNİN ise 31 Ocak 2016 tarihine kadar kapanış tasdiklerinin yaptırılması gerekir. Unutulmamalıdır.

SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKET VE ŞUBELERİN DEFTERLERİ:

Serbest bölgelerde şirket olarak faaliyet gösteren firmaların Türkiye’ nin diğer yerlerinde faaliyet gösteren diğer mükellefler gibi defter tasdik ettirmeleri ve bunları VUK hükümlerine uygun olarak kullanmaları gerekmektedir.

DERNEKLERDE DEFTER TASDİKİ:

Derneklerin tutacağı tüm defterler ara tasdiki yaptırmadan dolana kadar kullanılabilir. Bilanço usulüne göre defter tutulması halinde sadece YEVMİYE DEFTERİ her yıl aralık ayında tasdik ettirilir.

Derneğin İKTİSADİ İŞLETMESİ varsa, ticari şirketlerde olduğu gibi V.U.K.’ na uygun tüm defterleri tasdik ettirmesi gerekmektedir.

VAKIFLARDA DEFTER TASDİKİ:

Vakıflar;

İşletme hesabı esasında; karar defteri, işletme hesabı defteri ile bağış makbuzu kayıt defterini,

Bilanço esasında ise; karar defteri, yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri ile bağış makbuzu kayıt defterini,

tutmak zorundadırlar.

Vakıflar Yönetmeliği’ nin 50/4’ üncü maddesinde yer alan; “Vakıflar muhasebe kayıtlarını ve belgelerinin tevsikini 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen hükümlere uygun olarak yaparlar.”

Hükmü gereği 2016 yılında kullanılacak defterlerini yukarıda belirtilen hüküm gereği Aralık – 2015 ayı içerisinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Yıllık brüt geliri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan ve her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının (2015 yılı için 88.000,- TL) üzerinde bulunan vakıflar ile vergi muafiyeti, işletmesi, iştiraki, şube ve temsilciliği olan vakıfların bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur.

E-DEFTER:

1 Seri No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği 13 Aralık 2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

1475 Sıra No.lu Sirkülerlerimizde de belirtiğimiz üzere e-defter uygulaması şimdilik yevmiye defteri ve defteri kebir için mümkün kılınmıştır.

31.12.2015 tarihine kadar e-defter için başvurusu onaylanmayan mükelleflerin, 2016 yılı için kağıt ortamında tutacakları diğer defterlerle birlikte yevmiye defteri ile defteri kebiri de en geç 31.12.2015 tarihine kadar ilgili notere tasdik ettirmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, defterlerin tasdiki sırasında sıkıntı yaşanmaması için ilgili noterlere ibraz edilmek üzere sicil tasdiknamelerinin bir an önce alınmasını tavsiye ederiz.

FİİLİ ENVANTER ÇALIŞMALARI:

Takvim yılı sonunda yapılacak fiili envanter çalışmalarına ait tarihlerin belirlenerek denetçinize bilgi vermenizi rica ederiz.

Fiili envanterin sadece ticari mal ve malzemeler değil makine, teçhizat, demirbaş, borç, alacak, çek, senet ve vb. tüm değerler için yapılması gerektiğini hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Karın elde edildiği dönemler itibariyle kar dağıtımlarından kaynaklanan tevkifatlar

Sirküler No: 1753

Bildiğiniz üzere, tam mükellef kurumlar tarafından kurum ortaklarına dağıtılan karlar Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesinin (i) ve (ii) alt bentleri uyarınca tevkifata tabidir.

Karın elde edildiği vergilendirme dönemleri itibariyle, yürürlükte olan mevzuat hükümlerince farklı oranlarda ve farklı yollarda tevkifat hesaplanması söz konusudur. Dolayısıyla tam mükellef kurumların geçmiş yıllarda elde ettiği karlardan dağıtım kararı alırken, aşağıdaki tabloyu göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyoruz.

tablo4

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

2014 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yıllık olarak talep edilecek iade tutarının en son kasım 2015 dönemi KDV beyannamesiyle talep edilmesi gerekir.

Sirküler No: 1752

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 17.700,- TL’ yi aşması gerekmektedir. Aşan tutar iade edilebilmektedir.

2014 yılında indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yüklenilen KDV’ nin hesaplanan KDV’ den fazla olması ve farkın 17.700,- TL’ yi aşması halinde yıllık iadenin en son Kasım 2015 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile talep edilmesi gerekir. Takip eden dönemlerde iadenin talep edilmesi mümkün olmadığı gibi Kasım 2015 dönemi beyannamesinde de düzeltme yoluyla talep edilmesi mümkün değildir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Kayıt dışı istihdam ile mücadele (sigortasız işçi çalıştırma)

Sirküler No: 1751

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ile her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü hususlarında işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, bunları geliştirmek ve uygulamak, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sektörel denetim programları oluşturmak hususları ile ilgili 2015-25 sayılı Genelgesini yayımlandı.

Genelge uyarınca aşağıda belirtilen bankalar, kurum ve kuruluşlar işverenler ve çalışanlarla ilgili bilgi ve belgeleri kanun ve tebliğlerdeki hükümlere göre düzenli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderecekler.

BANKALAR, KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK BİLGİ VE BELGELER

1.1. BANKACILIK İŞLEMLERİ

– Maaş Ödemesi Bankalar Aracılığıyla Yapılan Kişiler

– Ücret Bordrosu Alınması Kaydıyla Ticari Kredi Niteliği Taşımayan Kredi Talepleri ile

Kredi Kartı Verilen Kişiler

1.2 KAMU İDARELERİ İŞLEMLERİ

1.2.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

– Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Ders Ücreti Karşılığında Çalışanlar

– Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde Çalışanlar

1.2.2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

– AR-GE’ ye Dayalı Üretim Faaliyetlerinde Çalışanlar

1.2.3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

– Yabancı Çalışanlar

– Özel İstihdam Bürolarınca İşe Yerleştirilenler

– Türkiye İş Kurumu Tarafından Eğitici Gideri Ödenen Kişiler

– Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Memurları Tarafından Düzenlenen

Tutanaklarda Kayıtlı Kişiler

1.2.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

– Yapı Denetim Şirketlerinin Çalıştırdığı Denetçiler

1.2.5. Ekonomi Bakanlığı

– Serbest Bölge Çalışanları

1.2.6. Gençlik ve Spor Bakanlığı

– Spor Kulüplerinin Çalışanları

– Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Çalışanları

– Yüksek Öğrenim Yurtlarında Açılan Küçük İşletmelerde Çalışan Kişiler

1.2.7. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

– Tarım Makinaları Üretiminde Çalışanlar

– Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde Çalışanlar

– Su Ürünleri Satış Yerlerinde Çalışanlar

– Veteriner Hekimlerin Çalışması

– Jokey ve Apranti Olarak Çalışanlar

– Bitki Koruma Ürünü Ruhsatı Alan Firmalarda Çalışanlar

– Bitki Koruma Ürünü veya Bitki Koruma Ürünü Teknik Maddesi İmalatının Yapıldığı

Üretim Tesislerinde Çalışanlar

– Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Çalışanları

– Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde Çalışanlar

– Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyonu Yapan Kuruluşlarda Çalışanlar

– Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinde Çalışanlar

1.2.8. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

– MERSİS, HKS, ESBİS ve KOOP-BİS

1.2.9. İçişleri Bakanlığı

Valiliklerce;

– Tüfek, Tabanca ve Av Bıçakları Üretiminde Çalışanlar

– Özel Güvenlik Olarak Çalışanlar

– Silah ruhsatları verilenler

Belediyeler ve İl Özel İdarelerince;

– İçkili ve Umuma Açık Eğlence Yerlerinde Çalışanlar ve İşyeri Sahipleri

– Belediye Zabıtalarınca Tespit Edilen Çalışanlar

– Şehirlerarası ve Şehir İçi Otobüs Şoförü ve Diğer Çalışanları

– Her Türlü Servis ve Toplu Taşıma Araçlarını İşletenler ve İşlettirenler

– Okul Servis Araçları

– İşyeri Su Abonelik Bilgileri

Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya Jandarma Genel Komutanlığınca;

– Sorumlu İşleticilerin İşletmelerde Sürekli ve Geçici Çalışanları Kolluk Örgütüne

Bildirmeleri

– Ticari Araçların Trafik Cezaları

– Ticari Olarak Tescili Yapılan Araçlar

Yapı Ruhsatı ve Diğer Ruhsat Vermeye Yetkili Kamu ve Özel Hukuk Tüzel

Kişilerince ( Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, İl Özel İdarelerince vb.)

– Yapı Ruhsatları

– Yapı Denetimleri

1.2.10. Kültür ve Turizm Bakanlığı

– Turist Rehberi Olarak Çalışanlar

– Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Kazılarda Çalışanlar

1.2.11. Maliye Bakanlığı

– Mükellef Bildirim Sistemi

– Elektrik ve Doğalgaz Abonelik Bilgileri

– Muhtasar Beyanname ve Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP)

– İşyeri Durum Tespit Tutanakları

1.2.12. Milli Eğitim Bakanlığı

– Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Eğitim Personeli

– Özel Öğrenci Yurtlarında Çalışanlar

– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Kantin İşletenler ve Yanında Çalışanlar

– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumlarında ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Merkezlerinde Çalışanlar

– Hijyen Eğitimi Alan Çalışanlar

– Milli Eğitim Bakanlığınca Denetlenen Yerlerde Çalışanlar

1.2.13. Sağlık Bakanlığı

– Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathanelerinde Çalışanlar

– Diyaliz Merkezlerinde Çalışanlar

– Acil Sağlık Hizmet Birimlerinde Çalışanlar

– Özel Hastanelerde Çalışanlar

– Diş Protez Laboratuvarlarında Çalışanlar

– Kozmetik Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar

– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar

– Evde Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar

– İnsani Tüketim Amaçlı Su Tesislerinde Çalışanlar

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar

– Biyosidal Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar

– Doğal Mineralli Su Tesislerinde Çalışanlar

– Eczacılar ve Eczanelerde Çalışanlar

– Bölge Kan Merkezinde, Kan Bağışı Merkezinde ve Transfüzyon Merkezinde çalışanlar

– Kaplıca ve Talassoterapi Tesislerinde Çalışanlar

– Optisyenlik Müesseselerinde Çalışanlar

– Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde Çalışanlar

– Ismarlama Protez ve Ortez Merkezlerinde ve İşitme Cihazı Merkezlerinde Çalışanlar

– Tıbbi Laboratuvarlarda Çalışanlar

– Ambulanslarda ve Acil Sağlık Araçlarında Çalışanlar

– Beşeri Tıbbi Ürünler Üretiminde Çalışanlar

– Yüzme Havuzlarında Çalışanlar

– Peloidlerin Üretiminde ve Satışında Çalışanlar

– Aile Hekimliğinde Çalışan Personel

1.2.14. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

– Araç Muayene İstasyonlarında Çalışanlar

– Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Veren Kuruluşlarda

çalışanlar

– Karayolu Taşıma İşlerinde Çalışanlar

– Bakanlıkça Yapılan Denetimlerde Cezai İşlem Uygulanan Firmalar/İşleticiler

1.3. DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

– Bağımsız Spor Federasyonları

– Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

– Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu gönderilen bilgi ve belgeleri Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servislerince Kurum kayıtlarıyla kontrol edecek, bilgi ve belgelerde adları yer alan kişilerin 4/1-a (Ücretle çalışanlar) veya 4/1-b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında sigortalı olup olmadığına bakacak, sigortalı olmayanlarla ilgili olarak bu kişilerin sigortalılığını başlatacak, işverenlerinden gerekli bilgi ve belgeleri isteyecek ve işverenlerine idari para cezası uygulayacaktır.

İşyerinde işçi istihdam edecek olan işveren ve yetkililerinin 5510 sayılı Kanunun madde 8 (Sigortalı Bildirim Ve Tescili) ‘deki hükümlere uymalarını ve Genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Oltalama (PHISHING) yöntemi ile yapılan dolandırıcılıklar

Sirküler No: 1750

ESET ve TEB işbirliğiyle Adana’da düzenlenen Kurumsal Bilgi Güvenliği Toplantıları’nda “Phishing” olarak adlandırılan ve Türkçe’de “oltalama” olarak bilinen konu hakkında yapılan bir araştırma yayınlandı. Bu sirkülerimizde sizleri konu hakkında uyarmak istedik.

Yapılan araştırmalar son 2 yıldır oltalama saldırılarında ciddi artış olduğunu gösteriyor. Güvenlik yazılımlarını ve teknolojiyi aşmakta zorlanan hackerlerın bilgisayar kullanıcılarını oltalarına düşürerek kandırmaya çalıştığı ifade ediliyor. İnternet üzerinden yapılan bu siber saldırıların 2014 yılında büyük mali kayıplara neden olduğu belirtilmekte. Yıl içerisinde 500 milyon saldırı gerçekleştirilirken, saldırılarda en çok kullanılan yöntem oltalama yöntemi.

Oltalama şu şekilde gerçekleşiyor; siber suçlular zararlı yazılımı içeren sahte e-fatura ve mesajlarını, kullanıcılarda merak uyandıracak ve gelen mailin doğruluğunu sorgulamadan açmalarını sağlayacak şekilde tasarlıyor ve maildeki eklenti tıklandığı anda virüs bilgisayara bulaşıyor. Geçen yıl Türkiye’de 11 bin 700 kullanıcının bu durumdan etkilendiği belirtiliyor.

Bu yöntemde, piyasada bilinen GSM operatörleri, uçak şirketleri, kargo firmaları gibi firmaların tasarımsal özelliklerinin kopyaları yapılarak insanlara mailler gönderiliyor ve meraklarına yenik düşen insanlar gelen maildeki eklentiyi indirdiği zaman sistemleri şifreleniyor.

Sistemin şifrelenmesiyle takip edilemeyen para yöntemleriyle insanlardan 5-10 bin dolar arası para talep ediliyor, parayı verdikten sonra sistem açılıyor. Bu durumdan en çok muzdarip olanların ise genellikle firma sahipleri ve muhasebeler olduğu vurgulanmakta.

Genellikle yöntem şöyle çalışıyor; örneğin bir fatura geliyor, normalde her ay gelen faturanız 100 TL ise bu sefer sizi şaşırtacak, merak uyandıracak bir rakam geliyor. Örneğin 1.100 TL geliyor ve nasıl olur diye maalesef o faturanın içeriğini görmek istiyorsunuz. Böylece hackleniyorsunuz!

Mail adreslerinize gelen mailleri detaylı incelemeden ve mail adresini kontrol etmeden lütfen mailde yer alan linklere tıklamayınız.

Kaynak: ESET ve TEB işbirliğiyle Adana’da düzenlenen Kurumsal Bilgi Güvenliği Toplantıları / CHA

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Prime esas kazanca tabi olmayan günlük yemek (nakit) yardımı tutarında değişiklik

Sirküler No: 1749

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’i 08 Kasım 2015 tarih ve 29526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Tebliğ ile günlük prime esas kazanca tabi olmayan yemek (nakit) yardımı tutarındaki değişiklik aşağıda açıklanmıştır.

Değişiklik öncesi durum.

Prime tabi tutulmayacak günlük yemek (nakit) yardımı tutarını 07.01.2015 tarih ve 1619 no.lu sirkümüzle aşağıdaki gibi duyurmuştuk.

1 tablo

Değişiklik sonrası durum.

Tebliğ ile yapılan değişiklik sonrası 01.11.2015 tarihinden itibaren prime tabi tutulmayacak günlük yemek (nakit) yardımı tutarı aşağıdaki gibi olmalıdır.

2 tablo

Çalışanlarına yemek (nakit) yardımı yapan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını, mevcut bordro parametre değişikliğinin yapılmasını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

E-Faturalarda kullanılması gereken UBL kodları

Sirküler No: 1748

UBL Nedir?

UBL sözcüğü, İngilizce Universal Business Language (Evrensel İş Dili) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Elektronik ortamda düzenlenen iş dokümanları için geliştirilmiştir. İş süreçlerini sistematik hale getirmek ve insan eliyle yapılan hatalı müdahaleleri asgari seviyeye indirmek amaçlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen elektronik fatura çalışmaları kapsamında oluşturulan UBL-TR, UBL 2.0 standardında yer alan belgelerden fatura ve uygulama yanıtının ülkemiz koşullarına göre özelleştirilmesi sonucunda elde edilmiştir.

e-Fatura Tipleri Nelerdir?

UBL-TR standardına göre e-Fatura düzenlenirken seçilebilecek fatura tipleri aşağıdaki gibidir:

1. Satış

2.İade

3.Tevkifat

4.İstisna

5.Özel Matrah

6.İhraç Kayıtlı

İstisna Kodları Nasıl Seçilmelidir?

e-Fatura düzenlenirken içerikte vergi istisnası uygulanan ya da KDV’siz bir satır varsa istisna sebebi ilgili kod seçilerek mutlaka belirtilmelidir. UBL-TR’de kullanılan kodlar ve kodlara ilişkin listelerin anlatıldığı kılavuz http://efatura.gov.tr/dosyalar/UBL-TR_Kod_Listeleri-Istisna_Tevkifat_ve_Muafiyet_Kodlari.pdf adresinde yayımlanmıştır. Faturanın tipine göre kullanılacak vergi istisnasına ait liste de değişmektedir. Düzenlenen faturadaki istisna kapsamındaki satış, KDV Kanunu’nun istisna maddelerinden hangisi ilgilendiriyor ise o maddeye karşılık gelen kod seçilmelidir. Kodlar 1 No.lu KDV Beyannamesindeki istisna kodları ile aynıdır. Dolayısıyla düzenlenen fatura beyan edilirken, KDV Beyannamesinde aynı istisna kodunun seçilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Aşağıda düzenlenebilecek fatura türleri, seçilmesi gereken kodlar ve fatura tiplerine ilişkin örnekler yer almaktadır.

UBL

Özellikli Durumlar Nelerdir?

  • 351 kodu, 1 No.lu KDV Beyannamesinin doldurulmasına ilişkin açıklamalar ve işlem kodları dışındaki, istisna olmayan ancak “0” KDV’li fatura oluşturulması gereken durumlarda kullanılacaktır.
  • Düzenlenen yansıtma faturalarında hem KDV’li hem de KDV’siz satır bulunması mümkündür. Satış fatura tipi seçildikten sonra istisna kapsamındaki satır için 351 kodu seçilerek fatura düzenlenebilir.
  • İade faturası düzenlenirken KDV oranı “0” (sıfır) seçildiğinde herhangi bir kod girişi istenmemektedir.
  • İade faturası düzenlenirken iadeye konu olacak satış faturasının numarasının girilmesi gerekmektedir. e-Fatura mükellefiyeti başlamadan önce düzenlenmiş olan kağıt faturaya iade faturası düzenlenmesi gerekirse; fatura tipi iade olarak seçilmeli, “İadeye Konu Olan Fatura Bilgileri” kısmında “Satır Ekle” düğmesine basılmamalı, not bölümüne iadeye ilişkin fatura numarası ve tarihi yazılarak fatura oluşturulmalıdır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Doğal gaz piyasasında dağıtım, depolama, iletim, CNG ve ithalat konusunda faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin 2015 yılı kaynak saptama çizelgelerini EPDK’ ya sunmaları gerekmektedir

Sirküler No: 1747

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yayımlanan 03.11.2015 tarihli Duyuru’ da;

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren (Dağıtım, Depolama, İletim, CNG, İthalat) lisans sahibi tüzel kişilerce, (01.01.2015-31.12.2015) tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin “2015 Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesi” nin ilgili kısımlarının, 31 Aralık 2015 sonu itibarıyla, faaliyeti olsun ya da olmasın (faaliyeti olmaması durumunda sıfır yazarak doldurulacak) her bir lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından şirket kaşesiyle birlikte imzalanarak, en geç 11.01.2016 tarihine kadar resmi yazı ekinde Kuruma sunulması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Ek: Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelge Tablosu (Excel)

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

2015 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1746

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 323’ üncü maddesinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin hükme yer verilmiştir.

Bir alacağın şüpheli alacak sayılarak karşılık ayrılabilmesi için gerekli şartlar kanun maddesinde belirtilmiş olup, konuya ilişkin açıklamalarımıza da 1004 Sıra No.lu Sirkülerlerimizde yer verilmiştir.

Söz konusu sirkülerlerimizdeki açıklamalarda dikkate alınarak 2015 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için yıl sonuna kadar karşılık ayrılması unutulmamalıdır. Bu yıl karşılık ayrılarak gider yazılmadığı takdirde önümüzdeki yıl ve yıllarda gider yazılması mümkün değildir. Bu nedenle, şüpheli hale gelen alacakların takibi konusunda şirketlerin, hukuk servisi veya serbest avukatlık bürosuyla devamlı irtibat halinde olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.