Kategoriler
Ş.A. YMM

İhracat işlemlerinde e-fatura uygulaması başlangıcı 01 0cak 2017 tarihi olarak değiştirilmiştir

Sirküler No: 1759

20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümü, 461 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.”

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanma mecburiyetinin başlama tarihi

Sirküler No: 1758

466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik ve ilaveler yapılmıştır.

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (c) bendinde yapılan değişiklikle; (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

– 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,

– 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,

– 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,

– 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden,

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye Bakanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

“Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2017 olarak belirlenmiştir.

Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını bu bölümdeki bentlerde belirtilen tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. Bu Tebliğin yayım tarihinden geçerli olmak üzere, belirtilen tarihlerden önce mali hafızaları dolan mevcut ödeme kaydedici cihazlara yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanım mecburiyeti 1/1/2017 tarihinden itibaren başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

– 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.

– 3100 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz kullanımından muaf tutulanların, muafiyetlerinin devamı süresince Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

– 3100 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti, yolcu taşıma bileti düzenleyen veya faaliyetlerinde ihtiyari olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmak isteyen mükellefler, bu bölümde yer verilen bentlerdeki sürelerden sonra ödeme kaydedici cihaz kullanmayı tercih edecek olmaları halinde, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.

– Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti, Gelir İdaresi Başkanlığınca konuya ilişkin hazırlanacak teknik kılavuz ve mesajlaşma protokolü dokümanlarının hazırlanarak ilan edilmesi ve zorunluluk başlangıç tarihlerinin Bakanlıkça belirlenmesini müteakip belirtilen tarihlerden itibaren başlayacaktır.

-Mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz alarak kullanmaya başlamalarını takiben, işletmelerinde mevcut 3100 sayılı Kanuna tabi eski ödeme kaydedici cihazlarını Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayırma işlemine tabi tutacaklardır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Asıl – alt işverenin sorumlulukları ve alt işverenlerin sgk işyeri sicil numarası alması ile ilgili özellik arz eden hususlar.

Sirküler No: 1757

Asıl – alt işverenler ile ilgili açıklamalarımızı 697, 798, 1038, 1579 ve 1696 nolu sirkülerimizle duyurmuştuk. Ancak gelen sorular üzerine ve denetimlerde farklı uygulamalar olması nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

İş Kanunun 2.inci maddesinde;

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi dendiği, bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 12.inci maddesinin altıncı fıkrasında da;

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren dendiği, sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu,

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre alt işverene ait işçilerin;

a-) Ödenmeyen maaşlarından,

b-) Süresinde Kuruma verilmeyen işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgeleri, aylık prim ve hizmet

belgeleri idari para cezalarından,

c-) Ödenmeyen sigorta primlerinden,

d-) Yıllık kullanılmayan ücretli izinlerinden,

e-) Ödenmeyen kıdem, ihbar tazminatları vb. haklardan asıl işverende sorumludur.

PİYASADA EN ÇOK GÜVENLİK, TEMİZLİK, YEMEK GİBİ HİZMETLERDE ALT İŞVERENLE ÇALIŞILMAKTADIR.

Alt işverenlerin piyasada 2 şekilde çalıştığı görülmektedir.

1-) Asıl işverenle, alt işverenin yaptığı sözleşme SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA ibraz edilerek, asıl işverenin bu kurumdaki sigorta sicil numarasına ilave 3 haneli alt işveren dosya numarası alınmakta, işçilerin sigortalı işe giriş bildirgesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgeleri, sigorta primleri ödemeleri bu dosya üzerinden yapılmaktadır. Alt işverenin sigortaya borcu olduğu takdirde asıl işverenler de %5 prim desteği dahil diğer desteklerden yararlanmaları sistem gereği mümkün olmamaktadır.

2-) Alt işveren kendi merkez işyerinden veya asıl işveren adresinden ayrı bir numara alarak sigortaya bildirdiği işçilerle hizmet vermekte ve fatura ile hizmet bedelini almaktadır. (Bu durumda olan alt işverenlerin 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı sigortalıları kuruma bildirmediği anlaşıldığında bir yıl süre ile asıl işverende yararlanmakta olduğu %5 prim desteği dahil diğer teşviklerden yararlanmaları mümkün olmamaktadır.)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından işverenlere verilen yazılı görüşlerde güvenlik, temizlik ve yemek gibi alt işverenler tarafından verilen hizmetlerde, asıl işverene ait her bir işyerinin işyeri sicil numarasına ilave olarak verilecek üç haneli alt işveren numarası ile asıl işverenin işyeri dosyası/dosyaları üzerinden yerine getirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Alt işveren çalıştıran/çalıştıracak olan asıl işveren ve yetkililerinin gelecekteki risklere karşı yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Alt (taşeron) işveren tarafından asıl işverene fatura edilen kıdem veya ihbar tazminatı tutarında KDV tevkifatı

Sirküler No: 1756

4857 sayılı İş Kanunu 2.inci maddesi ile 5510 sayılı SGK’nun 12.inci maddesi kapsamında asıl işveren işyerlerinde temizlik ve işgücü hizmetinde bulunan alt (Taşeron) işverler personellerine işten ayrıldıklarında hak ettikleri kıdem ve/veya ihbar tazminatlarını ödemektedirler. Alt işverenler sözleşme hükümleri gereği asıl işverene kıdem ve ihbar tazminatı tutarını (sözleşmedeki süre kadar) ve hizmet (güvenlik + işgücü) tutarlarını tek faturada veya ayrı ayrı faturalarda göstermesi durumlarında kıdem ve/veya ihbar tazminatı tutarları üzerinden KDV hesaplanması ve KDV’nin tevkifata tabi tutulması ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 30.06.2015 tarih ve 39044742-010-64899 sayılı özelgesi mevcuttur.

3065 sayılı KDV Kanununun 1 inci maddesinde, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi bulunduğu, 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin;

1-) (I/C-2.1.3.2.5.) İşgücü Temin Hizmetleri bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında), alıcılar tarafından (9/10) oranında;

2-) (I/C-2.1.3.2.10.) Temizlik, Çevre ve Bakım Hizmetleri bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Özelge ve Tebliğ hükümlerine göre, asıl işveren adına tanzim edilen kıdem ve/veya ihbar tazminatı faturalarına Katma Değer Vergisi hesaplanıp, hesaplanan KDV üzerinden verilen hizmetin türüne göre (9/10) veya (7/10) oranında tevkifat uygulanması gerekir.

Asıl – alt işveren sözleşmelerindeki hükümler gereği, alt işveren tarafından asıl işverene kıdem ve ihbar tazminatı tutarı yansıtılmasında kesilecek faturada yukarıdaki hususlara uymasını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Sigortalı işe giriş bildirgesi verilen işçinin işe başlamaması durumunda yapılması gereken işlemler

Sirküler No: 1755

5510 sayılı kanunun 4-1/a (ücretle çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigortalı bildirimi ve tescili ile ilgili maddesi aşağıdadır.

MADDE 8- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/6 md.) İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,

Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

Yukarıdaki hükümler gereği Kuruma işe giriş bildirgesi verilen bazı sigortalılar çeşitli nedenlerle işe giriş bildirgesinde belirlenen günde işe başlamamakta veya işe başlayamayacaklarını bildirmektedirler.

Bu durumla karşılaşan işverenlerin yapması gereken işlemler aşağıdadır;

1-) İşe giriş bildirgesinde sigortalının işe başlayacağı günde işyeri yetkilileri ve çalışan bordrolu diğer sigortalılar tarafından işe başlamadığı ile ilgili bir tutanak tutulması, (Tutanak ustabaşı, o bölümde çalışan işçi ve işveren yetkilileri tarafından mutlaka imzalı olmalıdır.)

2-) Aynı gün içerisinde işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne hitaben işe başlamayan sigortalının işe giriş bildirgesinin iptal edilmesi ile ilgili dilekçe yazılması,

3-) Dilekçenin ekine iptali istenen işe giriş bildirgesi ile tutulan tutanağın eklenmesi,

4-) Dilekçe ve eklerinin en geç aynı gün içerisinde kuruma elden yada iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilerek işe giriş bildirgesinin iptali sağlanmalıdır.

Gelecekteki risklere karşı dilekçe ve eklerinin 10 yıl saklanmasını öneririz.

İşe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilen, ancak bildirgedeki günde (sonrası günler dahil) işe başlamayacak durumunda çalışanı olacak işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Yasal defterlerin noter tasdikleri

Sirküler No: 1754

2016 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2015 tarihinde sona ermektedir.

Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur.

– Yevmiye defteri,

– Defteri kebir

– Envanter defteri,

– İmalat defteri (Kayıtlar 7/A yöntemine göre tutulmuyorsa),

-Damga vergisi defteri (Anonim şirketler ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler)

-Yönetim kurulu karar defteri (Limited şirketlerde müdürler kurulu karar defteri),

– Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

– Pay defteri

– Bitim işleri defteri (Faaliyet konusu ücret karşılığı boyama, basma, yazma, kasarlama, apre ve cilalama olan firmaların bu işlerinin bitim işleri kapsamında olması nedeniyle imalat defteri yerine bitim işleri defterini süresi içerisinde tasdik ettirerek tutmaları gerekir.)

Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi gereğince 2015 veya önceki yıllarda tasdik ettirilerek 2015 yılında da kullanılan pay defterinde yeterli yaprak bulunmak kaydıyla açılış onayı yaptırılmadan 2016 yılında da kullanılmaya devam edilebilir.

Defteri kebirin Vergi Usul Kanunu’na göre tasdiki zorunlu olmayıp, Türk Ticaret Kanunu’na göre zorunludur. Ticari davalarda delil olabilmesi için Defteri Kebirinde tasdikini öneriyoruz. Ayrıca, halka açık şirketlerde defteri kebirin tasdiki Sermaye Piyasası Kanunu’na göre zorunludur.

Ayrıca, mesleklerine göre işletme defteri, çiftçi işletme defteri, nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri ve serbest meslek defterinin de tasdiki mecburidir.

Şubeler merkez kayıtlarında takip edilebileceği gibi ayrı defter tasdik ettirilerek çıkarılacak bilanço ile merkezde konsolide edilebilir.

TASDİK EDİLECEK YAPRAK SAYISININ 2016 YILI KAYITLARINA YETECEK ADETTE OLMASI İÇİN 2015’DE KULLANILAN SAYFA SAYISI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK DİKKATLİ BİR TESPİT YAPILMASINI TAVSİYE EDERİZ.

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERLERİNE ESAS SÖZLEŞMEDE YAZILI OLDUĞU TOPLANTI SAYISI KADAR KARARIN YAZILMASI MECBURİDİR. BUNA GÖRE DEFTER DOLU OLMASA DAHİ, HER YIL İÇİN AYRI İNCE BİR DEFTER TASDİKİNİ ÖNERİYORUZ.

ARA TASDİK:

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye (ara tasdiki yaptırmaya) mecburdurlar.

YASAL DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİ:

Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi gereğince, kapanış tasdikine tabi defterler, YEVMİYE DEFTERi İLE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ’ dir. 2015 yılında kullanılan; YEVMİYE DEFTERİNİN 30 Haziran 2016 tarihine kadar, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNİN ise 31 Ocak 2016 tarihine kadar kapanış tasdiklerinin yaptırılması gerekir. Unutulmamalıdır.

SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKET VE ŞUBELERİN DEFTERLERİ:

Serbest bölgelerde şirket olarak faaliyet gösteren firmaların Türkiye’ nin diğer yerlerinde faaliyet gösteren diğer mükellefler gibi defter tasdik ettirmeleri ve bunları VUK hükümlerine uygun olarak kullanmaları gerekmektedir.

DERNEKLERDE DEFTER TASDİKİ:

Derneklerin tutacağı tüm defterler ara tasdiki yaptırmadan dolana kadar kullanılabilir. Bilanço usulüne göre defter tutulması halinde sadece YEVMİYE DEFTERİ her yıl aralık ayında tasdik ettirilir.

Derneğin İKTİSADİ İŞLETMESİ varsa, ticari şirketlerde olduğu gibi V.U.K.’ na uygun tüm defterleri tasdik ettirmesi gerekmektedir.

VAKIFLARDA DEFTER TASDİKİ:

Vakıflar;

İşletme hesabı esasında; karar defteri, işletme hesabı defteri ile bağış makbuzu kayıt defterini,

Bilanço esasında ise; karar defteri, yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri ile bağış makbuzu kayıt defterini,

tutmak zorundadırlar.

Vakıflar Yönetmeliği’ nin 50/4’ üncü maddesinde yer alan; “Vakıflar muhasebe kayıtlarını ve belgelerinin tevsikini 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen hükümlere uygun olarak yaparlar.”

Hükmü gereği 2016 yılında kullanılacak defterlerini yukarıda belirtilen hüküm gereği Aralık – 2015 ayı içerisinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Yıllık brüt geliri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan ve her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının (2015 yılı için 88.000,- TL) üzerinde bulunan vakıflar ile vergi muafiyeti, işletmesi, iştiraki, şube ve temsilciliği olan vakıfların bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur.

E-DEFTER:

1 Seri No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği 13 Aralık 2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

1475 Sıra No.lu Sirkülerlerimizde de belirtiğimiz üzere e-defter uygulaması şimdilik yevmiye defteri ve defteri kebir için mümkün kılınmıştır.

31.12.2015 tarihine kadar e-defter için başvurusu onaylanmayan mükelleflerin, 2016 yılı için kağıt ortamında tutacakları diğer defterlerle birlikte yevmiye defteri ile defteri kebiri de en geç 31.12.2015 tarihine kadar ilgili notere tasdik ettirmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, defterlerin tasdiki sırasında sıkıntı yaşanmaması için ilgili noterlere ibraz edilmek üzere sicil tasdiknamelerinin bir an önce alınmasını tavsiye ederiz.

FİİLİ ENVANTER ÇALIŞMALARI:

Takvim yılı sonunda yapılacak fiili envanter çalışmalarına ait tarihlerin belirlenerek denetçinize bilgi vermenizi rica ederiz.

Fiili envanterin sadece ticari mal ve malzemeler değil makine, teçhizat, demirbaş, borç, alacak, çek, senet ve vb. tüm değerler için yapılması gerektiğini hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Karın elde edildiği dönemler itibariyle kar dağıtımlarından kaynaklanan tevkifatlar

Sirküler No: 1753

Bildiğiniz üzere, tam mükellef kurumlar tarafından kurum ortaklarına dağıtılan karlar Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesinin (i) ve (ii) alt bentleri uyarınca tevkifata tabidir.

Karın elde edildiği vergilendirme dönemleri itibariyle, yürürlükte olan mevzuat hükümlerince farklı oranlarda ve farklı yollarda tevkifat hesaplanması söz konusudur. Dolayısıyla tam mükellef kurumların geçmiş yıllarda elde ettiği karlardan dağıtım kararı alırken, aşağıdaki tabloyu göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyoruz.

tablo4

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

2014 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yıllık olarak talep edilecek iade tutarının en son kasım 2015 dönemi KDV beyannamesiyle talep edilmesi gerekir.

Sirküler No: 1752

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 17.700,- TL’ yi aşması gerekmektedir. Aşan tutar iade edilebilmektedir.

2014 yılında indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yüklenilen KDV’ nin hesaplanan KDV’ den fazla olması ve farkın 17.700,- TL’ yi aşması halinde yıllık iadenin en son Kasım 2015 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile talep edilmesi gerekir. Takip eden dönemlerde iadenin talep edilmesi mümkün olmadığı gibi Kasım 2015 dönemi beyannamesinde de düzeltme yoluyla talep edilmesi mümkün değildir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Kayıt dışı istihdam ile mücadele (sigortasız işçi çalıştırma)

Sirküler No: 1751

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ile her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü hususlarında işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, bunları geliştirmek ve uygulamak, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sektörel denetim programları oluşturmak hususları ile ilgili 2015-25 sayılı Genelgesini yayımlandı.

Genelge uyarınca aşağıda belirtilen bankalar, kurum ve kuruluşlar işverenler ve çalışanlarla ilgili bilgi ve belgeleri kanun ve tebliğlerdeki hükümlere göre düzenli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderecekler.

BANKALAR, KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK BİLGİ VE BELGELER

1.1. BANKACILIK İŞLEMLERİ

– Maaş Ödemesi Bankalar Aracılığıyla Yapılan Kişiler

– Ücret Bordrosu Alınması Kaydıyla Ticari Kredi Niteliği Taşımayan Kredi Talepleri ile

Kredi Kartı Verilen Kişiler

1.2 KAMU İDARELERİ İŞLEMLERİ

1.2.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

– Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Ders Ücreti Karşılığında Çalışanlar

– Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde Çalışanlar

1.2.2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

– AR-GE’ ye Dayalı Üretim Faaliyetlerinde Çalışanlar

1.2.3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

– Yabancı Çalışanlar

– Özel İstihdam Bürolarınca İşe Yerleştirilenler

– Türkiye İş Kurumu Tarafından Eğitici Gideri Ödenen Kişiler

– Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Memurları Tarafından Düzenlenen

Tutanaklarda Kayıtlı Kişiler

1.2.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

– Yapı Denetim Şirketlerinin Çalıştırdığı Denetçiler

1.2.5. Ekonomi Bakanlığı

– Serbest Bölge Çalışanları

1.2.6. Gençlik ve Spor Bakanlığı

– Spor Kulüplerinin Çalışanları

– Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Çalışanları

– Yüksek Öğrenim Yurtlarında Açılan Küçük İşletmelerde Çalışan Kişiler

1.2.7. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

– Tarım Makinaları Üretiminde Çalışanlar

– Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde Çalışanlar

– Su Ürünleri Satış Yerlerinde Çalışanlar

– Veteriner Hekimlerin Çalışması

– Jokey ve Apranti Olarak Çalışanlar

– Bitki Koruma Ürünü Ruhsatı Alan Firmalarda Çalışanlar

– Bitki Koruma Ürünü veya Bitki Koruma Ürünü Teknik Maddesi İmalatının Yapıldığı

Üretim Tesislerinde Çalışanlar

– Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Çalışanları

– Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde Çalışanlar

– Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyonu Yapan Kuruluşlarda Çalışanlar

– Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinde Çalışanlar

1.2.8. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

– MERSİS, HKS, ESBİS ve KOOP-BİS

1.2.9. İçişleri Bakanlığı

Valiliklerce;

– Tüfek, Tabanca ve Av Bıçakları Üretiminde Çalışanlar

– Özel Güvenlik Olarak Çalışanlar

– Silah ruhsatları verilenler

Belediyeler ve İl Özel İdarelerince;

– İçkili ve Umuma Açık Eğlence Yerlerinde Çalışanlar ve İşyeri Sahipleri

– Belediye Zabıtalarınca Tespit Edilen Çalışanlar

– Şehirlerarası ve Şehir İçi Otobüs Şoförü ve Diğer Çalışanları

– Her Türlü Servis ve Toplu Taşıma Araçlarını İşletenler ve İşlettirenler

– Okul Servis Araçları

– İşyeri Su Abonelik Bilgileri

Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya Jandarma Genel Komutanlığınca;

– Sorumlu İşleticilerin İşletmelerde Sürekli ve Geçici Çalışanları Kolluk Örgütüne

Bildirmeleri

– Ticari Araçların Trafik Cezaları

– Ticari Olarak Tescili Yapılan Araçlar

Yapı Ruhsatı ve Diğer Ruhsat Vermeye Yetkili Kamu ve Özel Hukuk Tüzel

Kişilerince ( Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, İl Özel İdarelerince vb.)

– Yapı Ruhsatları

– Yapı Denetimleri

1.2.10. Kültür ve Turizm Bakanlığı

– Turist Rehberi Olarak Çalışanlar

– Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Kazılarda Çalışanlar

1.2.11. Maliye Bakanlığı

– Mükellef Bildirim Sistemi

– Elektrik ve Doğalgaz Abonelik Bilgileri

– Muhtasar Beyanname ve Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP)

– İşyeri Durum Tespit Tutanakları

1.2.12. Milli Eğitim Bakanlığı

– Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Eğitim Personeli

– Özel Öğrenci Yurtlarında Çalışanlar

– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Kantin İşletenler ve Yanında Çalışanlar

– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumlarında ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Merkezlerinde Çalışanlar

– Hijyen Eğitimi Alan Çalışanlar

– Milli Eğitim Bakanlığınca Denetlenen Yerlerde Çalışanlar

1.2.13. Sağlık Bakanlığı

– Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathanelerinde Çalışanlar

– Diyaliz Merkezlerinde Çalışanlar

– Acil Sağlık Hizmet Birimlerinde Çalışanlar

– Özel Hastanelerde Çalışanlar

– Diş Protez Laboratuvarlarında Çalışanlar

– Kozmetik Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar

– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar

– Evde Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar

– İnsani Tüketim Amaçlı Su Tesislerinde Çalışanlar

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar

– Biyosidal Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar

– Doğal Mineralli Su Tesislerinde Çalışanlar

– Eczacılar ve Eczanelerde Çalışanlar

– Bölge Kan Merkezinde, Kan Bağışı Merkezinde ve Transfüzyon Merkezinde çalışanlar

– Kaplıca ve Talassoterapi Tesislerinde Çalışanlar

– Optisyenlik Müesseselerinde Çalışanlar

– Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde Çalışanlar

– Ismarlama Protez ve Ortez Merkezlerinde ve İşitme Cihazı Merkezlerinde Çalışanlar

– Tıbbi Laboratuvarlarda Çalışanlar

– Ambulanslarda ve Acil Sağlık Araçlarında Çalışanlar

– Beşeri Tıbbi Ürünler Üretiminde Çalışanlar

– Yüzme Havuzlarında Çalışanlar

– Peloidlerin Üretiminde ve Satışında Çalışanlar

– Aile Hekimliğinde Çalışan Personel

1.2.14. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

– Araç Muayene İstasyonlarında Çalışanlar

– Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Veren Kuruluşlarda

çalışanlar

– Karayolu Taşıma İşlerinde Çalışanlar

– Bakanlıkça Yapılan Denetimlerde Cezai İşlem Uygulanan Firmalar/İşleticiler

1.3. DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

– Bağımsız Spor Federasyonları

– Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

– Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu gönderilen bilgi ve belgeleri Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servislerince Kurum kayıtlarıyla kontrol edecek, bilgi ve belgelerde adları yer alan kişilerin 4/1-a (Ücretle çalışanlar) veya 4/1-b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında sigortalı olup olmadığına bakacak, sigortalı olmayanlarla ilgili olarak bu kişilerin sigortalılığını başlatacak, işverenlerinden gerekli bilgi ve belgeleri isteyecek ve işverenlerine idari para cezası uygulayacaktır.

İşyerinde işçi istihdam edecek olan işveren ve yetkililerinin 5510 sayılı Kanunun madde 8 (Sigortalı Bildirim Ve Tescili) ‘deki hükümlere uymalarını ve Genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Oltalama (PHISHING) yöntemi ile yapılan dolandırıcılıklar

Sirküler No: 1750

ESET ve TEB işbirliğiyle Adana’da düzenlenen Kurumsal Bilgi Güvenliği Toplantıları’nda “Phishing” olarak adlandırılan ve Türkçe’de “oltalama” olarak bilinen konu hakkında yapılan bir araştırma yayınlandı. Bu sirkülerimizde sizleri konu hakkında uyarmak istedik.

Yapılan araştırmalar son 2 yıldır oltalama saldırılarında ciddi artış olduğunu gösteriyor. Güvenlik yazılımlarını ve teknolojiyi aşmakta zorlanan hackerlerın bilgisayar kullanıcılarını oltalarına düşürerek kandırmaya çalıştığı ifade ediliyor. İnternet üzerinden yapılan bu siber saldırıların 2014 yılında büyük mali kayıplara neden olduğu belirtilmekte. Yıl içerisinde 500 milyon saldırı gerçekleştirilirken, saldırılarda en çok kullanılan yöntem oltalama yöntemi.

Oltalama şu şekilde gerçekleşiyor; siber suçlular zararlı yazılımı içeren sahte e-fatura ve mesajlarını, kullanıcılarda merak uyandıracak ve gelen mailin doğruluğunu sorgulamadan açmalarını sağlayacak şekilde tasarlıyor ve maildeki eklenti tıklandığı anda virüs bilgisayara bulaşıyor. Geçen yıl Türkiye’de 11 bin 700 kullanıcının bu durumdan etkilendiği belirtiliyor.

Bu yöntemde, piyasada bilinen GSM operatörleri, uçak şirketleri, kargo firmaları gibi firmaların tasarımsal özelliklerinin kopyaları yapılarak insanlara mailler gönderiliyor ve meraklarına yenik düşen insanlar gelen maildeki eklentiyi indirdiği zaman sistemleri şifreleniyor.

Sistemin şifrelenmesiyle takip edilemeyen para yöntemleriyle insanlardan 5-10 bin dolar arası para talep ediliyor, parayı verdikten sonra sistem açılıyor. Bu durumdan en çok muzdarip olanların ise genellikle firma sahipleri ve muhasebeler olduğu vurgulanmakta.

Genellikle yöntem şöyle çalışıyor; örneğin bir fatura geliyor, normalde her ay gelen faturanız 100 TL ise bu sefer sizi şaşırtacak, merak uyandıracak bir rakam geliyor. Örneğin 1.100 TL geliyor ve nasıl olur diye maalesef o faturanın içeriğini görmek istiyorsunuz. Böylece hackleniyorsunuz!

Mail adreslerinize gelen mailleri detaylı incelemeden ve mail adresini kontrol etmeden lütfen mailde yer alan linklere tıklamayınız.

Kaynak: ESET ve TEB işbirliğiyle Adana’da düzenlenen Kurumsal Bilgi Güvenliği Toplantıları / CHA

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.