Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

E-Tebligat başvuru süresi 31 Mart 2016 tarihinde sona ermektedir

Sirküler No: 1821

Bilindiği üzere, 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine e-Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiş olup, başvurusunu tamamlayamayan mükelleflerin başvuru süresi 01/04/2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu nedenle, e-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin en geç

31 Mart 2016 günü mesai saati sonuna kadar bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek gerekli başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde değişiklikler

Sirküler No: 1820

19/09/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde değişiklik ve ilaveler ile ilgili MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞILIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 24.03.2016 tarih ve 29663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Maden işyerleri olan işveren ve yetkililerinin söz konusu yönetmeliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

2015 takvim yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No:1819

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 81 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

Lise ve dengi öğrenim ile yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası

Sirküler No: 1818

10.02.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6663 sayılı Kanunla birlikte lise/dengi öğrenim veya yükseköğrenimden mezun olan öğrencilerin genel sağlık sigortasından yararlanma şartları ile ilgili açıklamalarımızı 16.02.2016 tarih ve 1798 sayılı sirkümüz ile duyurmuştuk.

5510/60.ıncı maddesine eklenen “Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.” hüküm uygulaması ile ilgili Kurum tarafından 2016/06 Genelge de yayımlandı.

Anılan hüküm gereği; ana/babası olmaması, ana/babasının 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmaması veya Kanun gereği ana/babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaması nedeniyle ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmayanlar, ayrıca ana/babası dışında bir genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi ya da 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamı dışındaki bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılmamaları ve maddede belirtilen yaş sınırlarını aşmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin bir numaralı alt bendi (60/c-1) kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.

Dolayısıyla, 10/2/2016 tarihinden önce lise ve dengi öğrenimden ya da yükseköğrenimden mezun olanlardan mezuniyet tarihini izleyen günden itibaren hak tanınan iki yıllık sürenin 10/2/2016 tarihinden sonra biten kişilerin de, 10/2/2016 tarihi ile mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıllık sürenin bittiği ya da yaş koşullarına göre belirlenen tarihe kadar olan sürede Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin bir numaralı alt bendi (60/c-1) kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla söz konusu kişilerden 10/2/2016 tarihinden önce (60/g) bendi kapsamında tescil edilenlerin bu tescil kaydının 9/2/2016 itibarıyla sonlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca,

1-) Yurtdışında öğrenim gören Türk vatandaşlarından; YÖK tarafından denklik verilen öğrenim kurumlarından mezun olan ve yerleşim yeri Türkiye’de olanlar da Kanunun 60 ıncı maddesine getirilen ek düzenlemeden yararlanabileceklerdir. Yabancı uyruklu öğrencilerin ise Kanunun 60 ıncı maddesine getirilen ek düzenlemeden yararlanma hakları bulunmamaktadır.

2-) Kapsamına giren kişilerin evlenmeleri halinde durum değişikliği nedeniyle, evlilik tarihinden bir gün öncesinden itibaren bu düzenlemeden yararlanmaları mümkün değildir.

Uygulama ile ilgili Genelgenin gözden geçirilmesini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

Bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterlerinde değişiklik yapılmıştır

Sirküler No: 1817

19 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu karara göre yeni kriterler;

– Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası,

– Yıllık net satış hasılatı seksenmilyon ve üstü Türk Lirası,

– Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü

olarak belirlenmiştir. Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte yukarıdaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır.

Aynı Karara ekli II sayılı listenin (a) ve (b) bentlerinde yapılan değişikliklerle son halleri aşağıdaki şekildedir:

– Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan ve dolaylı olarak ait olan şirketler için;

 1. Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası
 2. Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
 3. Çalışan sayısı 125 ve üstü.

– Yurt çapında günlük olarak gazete yayınlayan şirketler için;

 1. Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası
 2. Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
 3. Çalışan sayısı 175 ve üstü.

– Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi şirketler için;

 1. Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası
 2. Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
 3. Çalışan sayısı 200 ve üstü.

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika ve yetki belgesi sahibi şirketler için;

 1. Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası
 2. Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
 3. Çalışan sayısı 200 ve üstü.

– Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile Bankalar Kanunu ve Bankacılk Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler için;

 1. Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası
 2. Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
 3. Çalışan sayısı 200 ve üstü.

– Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50 si belediyelere ait olan şirketler için;

 1. Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası
 2. Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
 3. Çalışan sayısı 125 ve üstü.

Karar, 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Şirketlerin 2014 ve 2015 yılı bilgilerini inceleyerek yukarıdaki şartlardan en az ikisini üst üste iki yıl geçip geçmediklerini kontrol etmeleri gerekir. Geçmeleri halinde 01.01.2016 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır. Bu durumda, 2016 yılında yapılacak 2015 yılı genel kurulunda bağımsız denetim şirketinin seçilmesi gerekir.

Ayrıca, denetime tabi şirketlerin “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca internet sitesi açması ve internet sitesinde yayınlanacak asgari içeriği “Bilgi Toplumu Hizmetleri” bölümünde yayınlaması zorunludur. Aksi halde, 1806 numaralı sirkülerimizde açıkladığımız üzere cezai yaptırımı bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Anonim Şirketler ile Tarım ve Satış Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Denetlenmesine Dair Yönetmelik’in taslak metni yayımlanırken, henüz Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmemiştir. Söz konusu Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmediği sürece, bağımsız denetime tabi olmayan şirketlerin genel kurullarında denetçi seçimine ilişkin gündem maddesinin yer almasına gerek olmadığını ayrıca hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

KDV iadesi eksiklik cevap yazıları hakkında

Sirküler No: 1814

22.02.2016 tarihi itibariyle KDV İadesi talep eden mükelleflerin, vergi dairesi tarafından kendilerine yazılan KDV İadesi taleplerine ilişkin eksiklik yazılarını görüntüleyebileceği, bu eksiklik yazısına cevap verebileceği bir ekran tasarlanmıştır. Bu ekrana KDV iadesi talep eden mükellefler ile bu mükelleflerin iade talep ettikleri dönemlere ilişkin KDV iadesi YMM raporu düzenleyen Yeminli Mali Müşavirler, Google Chrome Yeni İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) üzerinden; İade Talep Dilekçeleri/ KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları kısmından ulaşabileceklerdir.

Vergi Daireleri / malmüdürlüklerince yazılan eksiklik yazısı Yeminli Mali Müşavir raporuna istinaden ve dolayısıyla Yeminli Mali Müşavire hitaben yazılmış ise bu yazıyı Yeminli Mali Müşavir görebilecektir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki belirtilen mail adresinden ulaşabilir.

https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_duyuru/duyurular.html

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

Asgari ücret destek tutarı ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili özellik arz eden hususlar

Sirküler No:1813

6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci madde ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan dolayı işverenlere 2016/Ocak ila 2016/Aralık döneminde uygulanmak üzere Hazine desteği verilmesi hükme bağlanmış olup, Kanunda öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esasları 2016-4 genelgede açıklanmış olan şartları taşıyan işverenlerin, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanabileceklerini 1785, 1790 ve 1797 nolu sirkülerimiz ile duyurmuştuk.

Kurum tarafından ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI’na ilişkin 02.03.2016 tarihinde aşağıdaki duyuru yapmıştır.

Duyuru gereğince;

1-) Asgari ücret destek tutarı sigorta primlerinin ödenmesi gereken ayı/dönemi takip eden ayda/dönemde tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılacak olan Hazine desteği tutarı 2016/Mart ayında bankaya yapılacak ödeme sırasında, bankada asgari ücret destek tutarı düşülmüş miktar görüneceğinden, bankaca belirtilen tutar ödenmek suretiyle mahsup işlemi yapılacaktır.

2-)Takip eden aylarda da mahsup işlemi 1.nci madde belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

3-) İşverenler veya yetkilileri e-bildirge kullanıcı ekranında bulunan ve aşağıda görüntüsü verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri altında “6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları Görüntüleme” menüsünden yararlanacakları Asgari Ücret Destek tutarlarını aşağıdaki tabloda en alt kısımdaki satırı tıklayarak görebilirler.

tablo 13

Teşvik için yapılması gereken muhasebe kayıtları.

2016 yılı her ay sonunda Kurum sisteminden öğrenilen teşvik tutarı için aşağıdaki muhasebe kayıtlarının yapılmasını öneririz.

Örnek: X AŞ’nin Ocak 2016 ayı aylık prim ve hizmet belgesindeki ödenecek net tutarının (Damga vergisi dahil) 12.000,- TL olduğu, Kurum sisteminde 6661 sayılı Kanun gereği yararlanacağı asgari ücret destek tutarının 1.500,- TL olduğu anlaşılmıştır.

————————————- 31.01.2016 ——————————————–

181 GELİR TAHAKKUKLARI 1.500,-

181 01 Ocak 2016 Asgari Ücret Destek Tutarı

602 DİĞER GELİRLER 1.500,-

602 01 Ocak 2016 Asgari Ücret Destek Tutarı

Ocak 2016 ayı asgari ücret destek tutarı

———————————————————————————————–

2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılacak olan 1.500,- TL Hazine desteği tutarı 2016/Mart ayında (1 Mart – 31 Mart tarihleri arası) bankaya yapılacak ödeme sırasında, bankada asgari ücret destek tutarı düşülmüş miktar görüneceğinden aşağıdaki kayıt yapılmalıdır.

—————————————- 01/31.03.2016 ————————————

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 11.976,50

361 01 Ödenecek Sosyal Güvenli Destek Primleri

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 23,50

770 01 Damga Vergisi

102 BANKALAR 10.500,-

102 01 ………… Banka

181GELİR TAHAKKUKLARI 1.500,-

181 01 Ocak 2016 Asgari Ücret Destek Tutarı

Ocak 2016 dönemi SGK priminin ………….. bankadan ödenmesi 12.000,- 12.000,-

———————————————————————————————–

Teşvikten yararlanan/yararlanacak olan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Not: Ocak ayında yukarıdaki kaydı yapmayan işletmelerin destek tutarlarını Şubat ayında gelir yazmalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

SGK e-bildirge şifrelerinin internet ortamında alınması.

Sirküler No: 1812

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) bendi uyarınca sigortalı çalıştırılan işverenlerin yükümlülüklerini internet üzerinden yerine getirilebilmesi için tescil edilen/edilecek işyerlerine e-bildirge şifresi elden verilmekteydi. Söz konusu şifrenin internet ortamında alınması ile ilgili Kurumun duyurusu aşağıdadır.

Duyuruda,

İşveren veya yetkilendirmiş olduğu kişilere e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmekte iken, işyeri tescil işlemi Kurum ünitelerince tamamlanmış işverenlere veya yetkilendirdiği kişilerce e-Devlet üzerinden e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresine ulaşım olanağı sağlanmıştır.

Sistem tarafından otomatik olarak üretilen ve Kurumca işveren/işveren yetkilisine verilmekte olan e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerine, işverenlerce veya yetkili kılınan kişilerce, sgk.gov.tr adresinde bulunan “e-SGK Şifre” kısmı seçilmek suretiyle e- Devlet şifreleri üzerinden erişilen sayfadan, işyeri numaraları ile ilişkilendirilmiş işyeri şifreleri ve sistem şifrelerine erişmeleri mümkün hale getirilmiştir.

Buna göre sgk.net/sgk.intra ekranlarında oluşturulmuş “E-Bildirge Başvuru” menüsü kullanılarak işveren/işveren yetkilisi bilgileri girilmek suretiyle sistem tarafından oluşturulan e-bildirge şifresi, işveren/işveren yetkilisince e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir.

Ayrıca e-bildirge şifrelerinin bloke edilmesi, unutulması veya kaybolması halinde yeni şifre verilmeyecek olup, e-Devlet şifresi üzerinden ulaşılan e bildirge şifresi yeniden kullanılacaktır.

E-bildirge şifrelerine yukarıda belirtildiği üzere e-Devlet üzerinden erişiliyor olması artık işverenlerin işyeri tescili sırasında Kurumla e-bildirge sözleşmesi imzalamayacağı anlamına gelmediğinden, işyeri tescili için Kuruma giden veya internet üzerinden müracaat eden ya da posta ile işyeri bildirgesi veren işverenlerin, tüzel kişilikse tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişilerin, gerçek kişi ise kendisinin veya yetkilendirdiği kişinin imzalamış olduğu ıslak imzalı e-bildirge sözleşmesinin de Kuruma elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Yeni işyeri tescili olacak/olan işveren ve yetkililerinin e-bildirge şifrelerini Kuruma gerekli belgeleri sunarak sistem üzerinden almalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

Genç girişimcilerde kazanç istisnası

Sirküler No: 1811

6663 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20’ nci maddesinde yapılan değişiklikle;

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000,- Türk Lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

 1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
 2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),
 3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
 4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
 5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

BASİT USULDE TESPİT EDİLEN TİCARİ KAZANÇLARIN 8.000,- TÜRK LİRASINA KADAR OLAN KISMI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK;

Gelir Vergisi Kanununun 89’ uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen 15’ inci madde ile;

Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000,- Türk Lirasına kadar olan kısmı yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilen matrahtan indirim konusu yapılabilecek.

Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20’nci maddesindeki Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası’ ndan yararlananlar bu 8.000,- TL’lık indirimden yararlanamayacaklardır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemk için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

Teknoloji geliştirme bölgeleri kanununda yapılan değişiklikler ve ilaveler

Sirküler No: 1810

6676 sayılı Kanun “ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 26.02.2016 tarih ve 29636 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, bu kanunla 4691 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU’nda yapılan önemli değişiklikler ve ilave maddeler aşağıdadır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Kanunun uygulanmasında;

o) (Ek: 2/3/2011-6170/1 md.; Değişik: 16/2/2016-6676/8 md.) Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

p) (Ek: 2/3/2011-6170/1 md.; Değişik: 16/2/2016-6676/8 md.) Destek Personeli: AR-GE veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,

v) (Ek: 16/2/2016-6676/8 md.) İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İhtisas TGB): Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgelerini,

y) (Ek: 16/2/2016-6676/8 md.) AR-GE Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve AR-GE faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından yürütülen projeyi,

z) (Ek: 16/2/2016-6676/8 md.) Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,

aa) (Ek: 16/2/2016-6676/8 md.) Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi,

bb) (Ek: 16/2/2016-6676/8 md.) Tasarım Personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri,

cc) (Ek: 16/2/2016-6676/8 md.) Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri,

dd) (Ek: 16/2/2016-6676/8 md.) Bölge Alanı: Arazi üzerinde, koordinat değerleriyle sınırları belirlenmiş Bölgenin müstakil her bir alanını,

Geçici hükümler

Geçici Madde 2 – (Ek: 25/12/2003 – 5035/44 md.)

(Değişik birinci fıkra: 16/2/2016-6676/14 md.) Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

(Değişik ikinci fıkra: 16/2/2016-6676/14 md.) Bölgede çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.

Geçici Madde 4 – (Ek: 16/2/2016-6676/15 md.)

31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Değişiklikler 01.03.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, Kanun kapsamında teşvikten yararlanan işverenlerin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini, bordro parametre değişikliklerinin yapılmasını ve değişiklik sonrası Kanunun gözden geçirilmesini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.