Kategoriler
Ş.A. YMM

Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru

Sirküler No: 1999

e-Fatura sitesinde yayınlanan duyuruda yetki belgeli aracı kurumlar vasıtasıyla yolcu beraberi eşya ihraç faturası düzenleyen firmaların bu faturaları e-fatura olarak düzenleyebileceği yönünde açıklama yapılmıştır.

Duyuru metni aşağıda yer almaktadır:

“Yolcu Beraberi Eşya İhracında yetki belgeli aracı kurumlar aracılığı ile yolcu beraberi eşya ihraç faturası (Tax-Free faturası) düzenleyen e-Fatura mükelleflerinin e-Fatura sistemi üzerinden faturalarını göndermelerini sağlayan canlı ortam uygulamaya geçmiştir.

Bu kapsamda yetki belgeli aracı kuruluş ile Tax-Free faturası düzenleyen e-fatura mükellefleri düzenleyecekleri Tax-free faturalarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü – Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (urn:mail:yolcuberaberpk@gtb.gov.tr etiketine) göndereceklerdir. Ancak söz konusu Bakanlığa sadece yetki belgeli aracı kuruluş ile anlaşmalı olan e-Fatura mükelleflerine ait sadece Tax-Free faturası düzenlenebilecek olup, bunun dışında ilgili Bakanlığa düzenlenecek faturaların; düzenleyicisi e-Arşiv uygulamasına dahil olmuş ise e-Arşiv Fatura olarak, e-Arşiv uygulamasına dahil olmamış ise matbu baskılı kağıt fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.”

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

SGK Primleri Ve Diğer Tüm Borçların Ödeme Süresi Uzatıldı

Sirküler No: 1997

Sosyal Güvenlik Kurumuyla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurum tahsilat sistemleriyle iletişiminde 02.01.2017 tarihinde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur. Kurumun 02.01.2017 tarihli duyurusu gereğince;

Prim ödeme yükümlülerinin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02.01.2017 tarihi olan prim ve diğer tüm borçların ödeme işlemleri 09.01.2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmıştır.  

02.01.2017 tarihine kadar Kuruma prim ve diğer tüm borçların ödemesini yapamayan işveren ve yetkililerinin söz konusu borçlarını 09.01.2017 tarihine kadar ödemelerini hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı İle Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Yeniden Belirlenmiştir

Sirküler No: 1996

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca yayımlanan Tebliğde, 31.12.2016 tarihinden geçerli olmak üzere reeskont işlemlerinde uygulanacak,

İskonto faiz oranı yıllık : %8,75

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık : %9,75

Olarak belirlenmiştir.

Ayrıca bir hususu hatırlatmak istiyoruz. Grup şirketleri birbirlerine, ortaklarına veya ortaklar birbirlerine borç verdiğinde kanunlarımıza göre emsal oranda faiz almak zorunda olduğu malumdur. Emsal faiz tespit edilirken öncelikle iç emsal kullanılmalıdır. Yani şirket banka kredisi kullanmışsa aynı oranı borç ilişkisinde de kullanabilir. Kayıtlarda banka kredisi yoksa, Maliye Bakanlığı yukarıdaki oranlardan avans işlemlerine ait %9,75 oranın kullanılması gerektiği görüşündedir.

Ayrıca, borç veren şirketse faiz tutarı üzerinden ayrıca %18 oranında KDV hesaplanması gerektiğini hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Taşınmaz Ve İştirak Hisselerinin Satışından Doğan İstisna Kazançların Fon Hesabına Alınması Unutulmamalıdır

Sirküler No: 1995

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 5/1-e maddesi ile kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

Kanunda istisnanın satışın yapıldığı dönemde uygulanacağı ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

2016 yılında taşınmaz veya iştirak hissesi satışı yapan ve istisnadan faydalanacak olan firmaların; satıştan doğan kazancın %75’ lik kısmını AÇILIŞ FİŞİNDEN SONRA fon hesabına almaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, istisna edilen kazancın beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmemesi, işletmeden çekilmemesi ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılmaması gerekiyor. Diğer taraftan satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şartlar arasında yer alıyor.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak İşyerlerindeki Çalışan Sayısına Göre Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesi

Sirküler No: 1994

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak işyerlerindeki çalışan sayısına göre bireysel emeklilik planına dahil edilmesi ile ilgili Yönetmelik “ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” 02.01.2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) bendine göre özel sektörde istihdam edilen çalışanlar, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında aşağıdaki şartlar ile birlikte;

1-) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,

2-) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,

3-) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,

4-) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,

5-) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,

6-) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,

otomatik olarak 45 yaşını doldurmayan kişiler emeklilik planına dahil edilecektir.

Çalışan sayısının belirlenmesinde SGK verileri dikkate alınarak, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır.

Çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, prime esas kazancın yüzde üçü oranında hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan çalışan katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmamalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında çalışanı olan işveren ve yetkililerinin söz konusu tarihlerden önce bireysel emeklilik şirketleriyle sözleşme yapmalarını ve bordro programlarında gerekli düzeltmeleri yaptırmalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Hava Yolu E-Biletlerinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılması Esasları Hakkında Duyuru

Sirküler No: 1993

e-Fatura sitesinde Hava Yolu e-Biletlerinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılması Esasları Hakkında Duyuru yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile e-Bilete ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu tebliğ ile 01.07.2016 tarihi itibarıyla 334 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin hava yolu ile yolcu taşımacılığını düzenleyen bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Havayolu şirketleri düzenledikleri e-Biletleri aldıkları izin doğrultusunda elektronik ortamda ya da kağıt ortamında teslim etmektedirler. Bu mükelleflerin listesi aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır:

http://www.efatura.gov.tr/ebileteyolculistesiiznialanlar.html

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Bilet düzenleme izni olmayan ancak IATA kurallarına göre e-Bilet düzenleyen havayolu şirketleri de bulunmaktadır.

Yayınlanan duyuruda düzenlenen e-Biletlerin tevsik edici belge olarak kullanılması esasları açıklanmıştır.

Duyurunun özeti aşağıdaki gibidir:

Elektronik Teslim Yöntemini Seçenler Kağıt Teslim Yöntemini Seçenler IATA Kurallarına Göre
e-Bilet Düzenleyenler
Elektronik imza zorunlu Elektronik imza zorunlu değil Elektronik imza zorunlu
VUK’a göre tevsik edici belge niteliğinde VUK’a göre tevsik edici belge niteliğinde VUK’a göre tevsik edici belge niteliğinde değil
Kağıt çıktı ıslak imza olmadan kullanılabilir Kağıt çıktı ıslak imzalı olmak zorunda Kağıt çıktı ıslak imzalı olsa bile geçersiz

Duyuruda, IATA kurallarına göre düzenlenen e-Biletlerin Türk Vergi Mevzuatı açısından tevsik edici belge olarak kullanılabilmesinin mümkün olmadığı bu nedenle alınan hizmet karşılığında matbaa baskılı kağıt bilet, kağıt fatura, e-fatura ya da e-arşiv fatura alınması gerektiği açıklanmıştır.

Duyuru metni sirküler ekinde yer almaktadır. Eki görüntülemek için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Süre Uzatıldı

Sirküler No: 1992

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci maddesi hükmü gereğince yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesine ilişkin süre 30/6/2017 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

2017 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri

Sirküler No: 1990

1-) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi;

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 Kuruş, diğer belediyelerde 21 Kuruş olarak hesaplanıp, su faturasına dahil edilerek tahsil edilecektir.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2- ) İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi;

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

3-) Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi;

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

6

4-) Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi ;

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

7

5-) İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması;

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7’nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

8

Çevre temizlik vergisinin, emlak vergisinin taksit sürelerinde (1. taksit Mart, Nisan ve Mayıs ayı, 2. taksit Kasım ayı içinde) ödenmesi gerekmektedir. 

6-) 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarifelerde yer alan bina gruplarına ilişkin liste aşağıdaki gibidir.

9

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

E-Fatura Ve E-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru

Sirküler No: 1989

e-Fatura ve e-Defter sitesinde 01.01.2017 tarihine kadar e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu olan ancak mali mühürlerini henüz teslim alamamış olan mükelleflerin yapması gereken işlemlerin açıklandığı bir duyuru yayınlanmıştır.

Mali mühürlerini henüz teslim alamamış olan mükellefler ilgili başvuru ekranlarında “Mali Mühür Kullanmadan Ön Başvuru***” düğmesine tıklayarak ön başvuru yapabilirler.

Ön başvurular daha sonra mali mühür kullanılarak kesin başvuruya dönüştürülecek, buna müteakip Gelir İdaresi Başkanlığı ilgili hesapları aktif hale getirecektir.

Mali Mühür başvurusunu saat: 12:15’ten önce yapan mükellefler ön başvurularını aynı gün saat 13:30’dan itibaren, 12:15 ten sonra yapan mükellefler ise ön başvurularını izleyen gün saat 9:30 dan itibaren yapabileceklerdir.

Duyuru metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/e-Fatura_ve_e-Defter_Basvurulari_Hakkinda_Duyuru.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

İhracatta E-Fatura Uygulaması

Sirküler No: 1988

e-Fatura sitesinde ihracatta e-fatura uygulamaları kapsamında “Kabul Uygulama Yanıtı” içinde fiili ihraç tarihine yer verilmesi için gerekli değişiklikler yapılarak ek alanlar tablosu güncellenmiş ve ihracat e-faturalarının test ortamının açılması hakkında duyuru yayınlanmıştır.

İhracat e-faturalarının test ortamının açılması hakkındaki duyuru metni aşağıdaki gibidir:

1/1/2017 tarihi itibariyle e-Fatura olarak kesilebilecek olan ihracat faturalarının işleyişinin görülebilmesi için uygulamaya konan TEST sistemi özel entegratör olarak hizmet veren firmaların kullanımına açılmış olup, bu çerçevede özel entegratörler test sistemini kullanmaya başlayabileceklerdir. 

Test sistemi üzerinden ihracat e-Faturası gönderen kullanıcılar, gönderilen ihracat e-Faturasına ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemi tarafından otomatik olarak üretilen 23 haneli referans numarasını https://efatura.gtb.gov.tr/ adresinden sorgulayabileceklerdir. 

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunun güncel hali ve ihracat e-faturası ek alanlar tablosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Gumruk_Islemleri_Kilavuzu_Versiyon_1.2.zip

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.