Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile e-defterlerin oluşturulma, imzalanma ve beratlarının yüklenme süreleri uzatıldı

Sirküler No: 1841

22.04.2016 tarihli ve VUK-82 / 2016-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

-25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü sonuna kadar,

-02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2016 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3.3.3. bölümünün (b) bendi hükmü gereğince tüzel kişilerin elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar, hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylamaları gerekmektedir.

Başka bir ifade ile sadece Aralık/2015 dönemine ait e-defterlerine ilişkin süreler uzatılmıştır. Ocak/2016 dönemine ait e-defter beratları Nisan ayının son gününe kadar GİB sistemine yüklenmelidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

31.03.2016 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar

Sirküler No: 1840

31.03.2016 tarihi itibariyle yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.

2

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

Bazı ürünlerin ithalat ve ihracatını yapanların borsa tescil işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir

Sirküler No: 1839

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığınca, Bursa Yeminli Mali müşavirler Odası Başkanlığına göndermiş olduğu 29.02.2016 tarih ve 74 sayılı Yazılarında;

Yeminli Mali Müşavirler tarafından mali tabloları ve beyannameleri incelenen ve tasdik edilen firmaların, ekte isimleri ve GTİP kodları belirtilen ürünlerin ithalat ve ihracatını yapanların borsa tescil işlemlerini yaptırmaları gerektiği yönünde uyarılmalarını istemiştir.

Bursa Ticaret Borsası kotasyonuna dahil maddeler listesi ekte yer almaktadır. Hatırlatıyoruz.

1

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

Sanayi sicil belgesine sahip imalatçılarda, imalatta kullanılan makine ve teçhizat alımına ilişkin kullanılan kredilerde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası

Sirküler No: 1838

29 Mart 2016 tarih ve 29668 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile; 6802 sayılı Kanunun 29’ uncu maddesine (z) bendi başlığı ile eklenen sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İstisnadan yararlanabilecek sanayi işletmeleri;

Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecektir.

İstisna kapsamında kredi kullanılarak alınabilecek makine ve teçhizat;

İstisnadan yararlanabilmek için, makine ve teçhizatın münhasıran imalat ve üretim işlerinde kullanılabilecek mahiyette olması gerekmektedir. Bu kapsamda imalat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları vb. makine ve teçhizat kapsamına girmemektedir.

İstisna uygulaması;

İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin, sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir. Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan sanayi işletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette bulunacak sanayi işletmelerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla da kredinin kullanıldığı tarihten itibaren istisnadan yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bu şekilde kullanılan kredilerde, istisnanın baştan itibaren geçerli sayılabilmesi için ilk defa alınacak sanayi sicil belgesinin veya üretim konusu değişikliğini içeren yeni sanayi sicil belgesinin bir örneğinin, her halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, kredi kullanım tarihinden itibaren dört ay içinde kredi kullanılan finans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

Kurumlar vergisi, kurum geçici ve gelir geçici vergi beyannamelerindeki değişiklikler

Sirküler No: 1837

1-) Kurumlar vergisi beyannamesindeki değişiklik aşağıdaki gibidir.

a-) Kurumlar Vergisi Beyannamesinde kazanç ve ilaveler kulakçığına;

Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler tür alanına, 453- Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faizi indirimi eklenmiştir.

11

b-) Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ekler kulakçığına;

Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi eklenmiştir.

12

2-) Kurum Geçici ve Gelir Geçici vergi beyannamelerinde her bir faaliyet türü için brüt satış tutarı bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

Geçici Vergi Beyannamelerinde işletmenin faaliyet göstermiş olduğu her bir faaliyet türü için elde etmiş olduğu hasılatın bildirilmesi gerekmektedir. İstenen hasılat tutarları hem gerçek kişi mükellefler hem de tüzel kişi mükellefler için zorunlu olarak bildirilecektir.

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin

14

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin

15

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

2015 Aralık dönemine ait elektronik defter beratlarının silinmesini gerektiren durumlar hakkında duyuru

Sirküler No: 1836

www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan duyuru da;

“2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.maddesinin (b) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren normal hesap dönemine tabi tüzel kişi mükelleflerin 2015/Aralık dönemine ait hatalı olarak oluşturduğu elektronik defter beratları, 21 Nisan tarihinden en son berat gönderim tarihine kadar silinebilecektir. Beratların silinmesi işlemi e-Defter uygulamasında yer alan paket sil bölümünden yapılacaktır. Bu süre zarfında oluşturulacak olan 2015/12 ve 2016/1 aylarının elektronik defterlerine ait beratların ise berat gönderim süresi içerisinde Başkanlığımız sistemine yüklenmesi esastır. Mükelleflerimizin herhangi bir sorun yaşamamaları adına söz konusu dönemlere ait e-Defter beratlarını zaman damgalı olarak imzalamaları tavsiye olunur.”

Şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

Kanun kapsamından çıkmış işyerlerinde yeniden aylık prim ve hizmet belgesi verilebilmesi hususları

Sirküler No: 1835

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin işyeri dosyalarının işlemden kaldırılması başlığını taşıyan 34 üncü maddesinde “özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde en az iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmadığı, işverenler tarafından bildirilen veya Kurumca tespit edilen işyeri dosyaları, sigortalı çalıştırılmaya son verilen tarih itibarıyla ünitece Kanun kapsamından çıkarılır. “ hükmü yer almaktadır.

Kurumca 15.04.2016 tarihinde yapılan duyuru gereğince;

Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, en son aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olduğu tarihten itibaren üzerinden iki yıl geçmiş olan işyerine ait işyeri dosyaları sistem tarafından otomatik olarak en son bildirim yapılan ay sonu itibariyle kanun kapsamından çıkarılmaktadır.

Kanun kapsamından çıkarılmış ancak henüz iz dosyası haline getirilmemiş olan işyerlerinde, yeniden sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde e-bildirge sisteminden aylık prim ve hizmet belgesi verilebilmesi hususunda programlarda düzenleme yapılmış olup, kapsamdan çıkışı yapılmış olan işyerlerinden aylık prim ve hizmet belgesinin verilmek istenilmesi durumundaişyeri dosyanız kanun kapsamından çıkmış olması nedeniyle giriş yapılamaz. Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz” uyarısı verilerek işverenlerin işyeri dosyalarının işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesi sağlanarak, kapsamdan çıkan işyeri dosyalarının kapsamdan çıkış kaydının kaldırılarak yeniden aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Kanun kapsamından çıkarılmış ancak henüz iz dosyası haline getirilmemiş olan işyerlerinde işveren ve yetkililerinin işçi çalıştırma durumlarında yeniden dosya açtırmalarına gerek olmayıp, Kuruma müracaatla dosyalarının kapsamdan çıkış kaydının kaldırılarak mevcut dosyaları kullanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı

Sirküler No: 1834

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 40 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile;

“1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde, indirim uygulamasında TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2015 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %14,65 (yüzde ondört virgül altmışbeş) oranı dikkate alınacaktır.”

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

Personel taşımacılığı sözleşmelerinde damga vergisi nasıl hesaplanacak?

Sirküler No: 1833

Firmalar çalıştırdıkları personelin işyerine geliş ve gidişlerini temin etmek amacıyla, taşımacılık faaliyetinde bulunan firmalarla sözleşme imzalamakta ve bu sözleşmelerde de servis güzergahları, her güzergaha çıkartılacak araç sayısı, günlük sefer sayıları, v.b. bilgiler yer almaktadır.

BU bilgilere dayanılarak müşavirliğimizce de, sözleşmenin düzenlendiği tarih itibariyle; firmada çalışan personel sayısı, servis güzergahları, güzergahlara çıkartılacak araç sayıları ve her bir araç için ödenecek bedellerin belli olması nedeniyle sözleşme süresi de dikkate alınarak yapılacak matematiksel hesaplamalarla damga vergisi matrahının tespit edilebileceğinden bu tür sözleşmeler için olması gereken damga vergisinin beyan edilerek ödenmesi gerektiği yıllardır ifade edilmiştir.

Nitekim, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ nca verilen 03.09.2014 tarih ve 97895701-155[1-2012/242]-2158 sayılı Özelgede;

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketiniz ile …. Ltd. Şti arasında personel taşımacılığı sözleşmesi düzenlendiği, sözleşmede kişi ve semtlere göre bedel değiştiğinden tutar yazılmadığı, bu nedenle maktu damga vergisi ödendiği, düzenlenen faturalarda KDV tevkifatının yapılmadığından bahisle şirketinizden açıklama istendiği belirtilerek söz konusu sözleşmenin damga vergisi hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

……………………..

………………………

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, başvurunuza konu sözleşmenin, taşınacak kişi sayısı, vardiya sayısı ve kişi başı ücrete göre hesaplanacak matrah üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.”

Şeklinde görüş bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM Sirküler

İlave sigorta primi teşvik oranı (%6) uygulanmasında asgari çalışan sayısının kaldırılması genelgesi yayımlandı

Sirküler No: 1832

10.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Kanun ile 5510/81.inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan teşvikte “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerinde” çalışan sayısının kaldırılmış olduğunu 25.02.2016 tarih ve 1805 nolu sirkümüz ile duyurmuştuk. Konu ile ilgili Kurum tarafından 2016/08 nolu Genelge de yayımlandı.

Genelgeye göre;

30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan il ve ilçelerde faaliyet gösterip 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmünden yararlanan işyerleri, 2016/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, işyerinde ilgili ayda on (10) ve üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığına bakılmaksızın 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile bildirilen sigortalıların tamamından dolayı söz konusu indirimden yararlanabilecektir.

Sigorta primi teşvikinden yararlanılacak ayda asıl işverence sigortalı çalıştırılmamasına karşın alt işverenlerince sigortalı çalıştırılması durumunda, 2016/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, on (10) ve üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığına bakılmaksızın alt işverenlerce çalıştırılan sigortalıların tamamından dolayı bu sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 81.inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Kuruma bildirmiş olduğu sigortalıları fıilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, bahse konu sigorta primi teşvikinden bir yıl süreyle yasaklı hale getirilmektedir. Bu nedenle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere bildirimi yapılan sigortalının, bu işyerinde fiilen çalışmamasına rağmen aynı işverenin teşvik kapsamına girmeyen diğer illerdeki işyerlerinde çalıştığının tespiti halinde,

1-) Sigorta primi desteğinden yararlanan işyeri sigorta primi teşvikinden bir yıl süre ile yararlanamayacak,

2-) Tespit tarihine kadar yersiz yararlanılan aylara ilişkin teşvik tutarları da işverenlerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Yukarıda (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan il ve ilçelerde sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puanda ilave edilmek suretiyle toplamda (%5+%6)%11 sigorta primi teşvik hükümlerinden yararlanabilmektedir. Söz konusu teşvikten yararlanmayan/yararlanamayan işveren ve yetkililerinin durumlarını gözden geçirmelerini ve teşvik hükümlerinden yararlanmalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.