Kategoriler
Ş.A. YMM

3295-YURT DIŞI SERMAYE PİYASALARINDA GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 3295

Yurt dışı sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemler, belli başlı birçok ülke ve borsada hisse senedi, Futures (vadeli işlemler), opsiyon, bono ve tahvil (sabit getirili menkul kıymetler) gibi yatırım araçlarını kapsamaktadır.

Foreks işlemleri (Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri) mevzuat dahilinde belirlenen oranda kaldıraç kullanımını serbest kılan ve gerçekleştirilen işlemlerdir.

Yurt dışı sermaye piyasaları ise, belli başlı birçok ülkede bulunan organize borsalarda işlem gören hisse senedi, Futures (vadeli işlemler), opsiyon, bono ve tahvil (sabit getirili menkul kıymetler) gibi yatırım araçlarını kapsamakta olup, ilgili borsa ve resmi düzenleyici kuruluşların kuralları ve güvencesi altında işlem görmektedir.

Yurt dışı organize borsalarda işlem gören menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’de ihraç edilmemiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca kayda alınmamış olmaları, ayrıca Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmemeleri halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinde yer alan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları kapsamında değerlendirilmeyecektir

Bu işlemlerle ilgili aracılık hizmeti veren banka ve aracı kurumlar tarafından, söz konusu işlemlerden elde edilen gelirler üzerinden geçici 67. madde kapsamında kesinti yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca yurt dışı işlemlerine aracılık eden kurum ve kuruluşların bu beyanlara yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu kazançları elde eden kişiler tarafından 2020 yılında elde edilecek gelirler için 2.600 TL’lik beyan sınırı olup, gelirin bu tutarın altında kalması halinde gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecektir.

Söz konusu beyan sınırını aşan bir gelir elde edilmesi durumunda ise elde edilen gelirin tamamı gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3294-KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAATLARDA VERGİSEL AVANTAJLAR

Sirküler No: 3294

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Alanlarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları,

6306 sayılı Kanun kapsamında “Riskli Alan” ve “Rezerv Yapı Alanı” olmak üzere iki farklı uygulama alanı tanımlanmıştır.

6306 sayılı Kanun kapsamında Riskli Alan;

-Zemin yapısı sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar,

-Üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar,

-Üzerindeki toplam yapı sayısının en az %65’i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar, olarak tanımlanmıştır.

Rezerv Yapı Alanı;

6306 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya re’sen Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen alanlardır.

Riskli Alan olarak belirlenen alanın;

-Yapılaşmaya uygun olmaması,

-Alanda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarının mevcut durumda bulunan yapısal   yoğunluğu karşılayamaması,

-Riskli alandaki hak sahiplerine yönelik imar hakkı transferlerinin yapılmasının gerekmesi hallerinde, Rezerv Yapı Alanı belirlenmesi gerekmektedir.

6306 sayılı Kanun’un sağlamış olduğu katkılar:

-Yapı maliklerine, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine kira yardımı, taşınma yardımı yapılabilir.

-Kanun kapsamında yapılacak uygulamalarda kullanılmak üzere bankalardan kullanacak kredilere faiz desteği sağlanabilir.

-Noter harçları, Tapu harçları, Veraset ve intikal vergisi, Damga vergisi, Döner sermaye ücreti ve diğer ücretler, Banka ve sigorta muameleleri vergisi, Belediyelerce alınacak ücret ve harçlar (gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması halinde, fonksiyon değişikliğine bakılmaksızın, mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanı için belediyelerce harç ve ücret alınmaz.)

Ayrıca 30.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde, %1 oranında KDV’ne tabi olacaktır

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3293-İLAVE %6 PUANLIK TEŞVİK SÜRESİ BİR YIL DAHA UZATILDI

Sirküler No: 3293

24.02.2021 tarih ve 31405 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  24.02.2021 tarihli ve 3579 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Kanununun 81.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde 5 puanlık prim teşvikine ilave olarak  sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmakta olan altı puanlık ilave teşvik süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.  

İlave %6’lık SGK teşvikinden yararlanacak iller ve teşvik bitiş tarihleri aşağıdadır.

Teşvik Bitiş Tarihi     Teşvik Bitiş Tarihi     Teşvik Bitiş Tarihi
31.12.2021     31.12.2021     31.12.2021
(I) SAYILI LİSTE     (II) SAYILI LİSTE      (III) SAYILI LİSTE 
1 Afyonkarahisar   1 Adıyaman   1 Ağrı
2 Amasya   2 Aksaray   2 Ardahan
3 Artvin   3 Bayburt   3 Batman
4 Bartın   4 Çankırı   4 Bingöl
5  Çorum   5 Erzurum   5 Bitlis
6 Düzce   6 Giresun   6 Diyarbakır
7 Elazığ   7 Gümüşhane   7 Hakkari
8 Erzincan   8 Kahramanmaraş   8 Iğdır
9 Hatay   9 Kilis   9 Kars
10 Karaman   10 Niğde   10 Mardin
11 Kastamonu   11 Ordu   11 Muş
12 Kırıkkale   12 Osmaniye   12 Siirt
13 Kırşehir   13 Sinop   13 Şanlıurfa
14 Kütahya   14 Tokat   14 Şırnak
15 Malatya   15 Tunceli   15 Van
16 Nevşehir   16 Yozgat   16 Bozcaada-Gökçeada ilçeleri
17 Rize            
18 Sivas            
19 Trabzon            
20 Uşak            

Yukarıda belirtilen illerde faaliyet gösteren işveren ve yetkililerinin söz konusu teşvik  hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız. (2021/Ocak ayı  muhtasar prim hizmet beyannamelerini Kuruma veren işveren veya yetkililerinin söz konusu aya ait beyannamelerini düzelterek teşvikten yararlanmalarını öneririz.)

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3292-DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 3292

24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı Resmi Gazete’de Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Yönetmeliğin, Yükümlülük başlıklı 5’inci maddesinin, 

1-) Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak bankaya müteakip aydan itibaren bildirmekle yükümlüdür. Kredi tutarının ABD doları karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenir. Şeklinde değiştirilmiştir.

(4), (6) fıkralarında denetçi ile yapılacak denetim sözleşme hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin, Bildirim usulü başlıklı 6’ncı maddesinin,

3-) Veri formu, belirlenen finansal raporlama çerçevesine uygun olarak aylık hesap dönemleri için hazırlanır. Bildirimler en geç müteakip ayın son gününe kadar tamamlanır. Şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre geçiş dönemi olan Ocak/2021 dönemi bildirimi Mart ayı sonuna kadar yapılacaktır.

(4) Yılın üçer aylık dönemlerin bildirimlerinin süresine ilişkin fıkra hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin, Bağımsız denetim başlıklı 7’nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yönetmeliğin, Banka tarafından yapılan doğruluk denetimi başlıklı 8’inci maddesinin, 

1-) Banka, firma tarafından bildirilen verilerin kontrollerini gerçekleştirir. Şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi bölümünün Sistemin kuruluşu ve işleyişi başlıklı 9’uncu maddesinin,

3-) Sistemin kullanıcıları Banka ve firmalardır.

4-) Denetçi ile imzalanan sözleşme örneği sisteme yüklenir. Fıkra hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

5-) Firmalar, veri formunun sisteme girişini banka tarafından talimatla aksi belirtilmediği sürece sistemin genel ağ adresi olan www.tcmb.gov.tr üzerinden gerçekleştirir.

7-) Banka, sisteme ilişkin bildirim sürelerini, raporlama sıklığını, destek hizmet kuruluşunu, kullanıcıları, bildirim usulünü, veri formunu veya sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde değiştirmeye ve özel hesap dönemi uygulayan firmalar, acz halindeki firmalar için durumlarının gerektirdiği uygulamaları tesis etmeye yetkilidir. Şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin, Kullanıcılara yapılacak bildirimler başlıklı 10’uncu maddesinin, 

1-) Denetçiye sisteme giriş için bildirimde bulunur. Fıkra hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

3-) Sistemde yapılacak değişiklikler, duyurular ve bildirimlere ilişkin talimatlar, banka tarafından sistemin genel ağ üzerinden duyurulur. Banka, gerek gördüğü hallerde bunlara ilişkin olarak e posta ile de bildirim yapabilir. Şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin, Ceza hükümleri başlıklı 12’nci maddesinin, 

1-) Veri bildiriminin yapılmaması doğru veya eksiksiz gerçekleştirilmemesi hallerinde 1211 sayılı T.C.M.B. Kanunu’nun 68’inci maddesi gereğince işlem başlatılabilir.

2-) Denetim sürelerine uymayan denetçi hakkında KGK’ya bildirimde bulunur. Fıkra hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik değişikliği 24.02.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, uygulamaya yönelik Genel Tebliğ ile yön verileceği düşünülmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3291-YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA FİNANSAL KİRALAMA İLE ALINAN MAKİNE VE TECHİZAT DEVRİNDE KDV İSTİSNA UYGULAMASI

Sirküler No: 3291

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 02.12.2020 tarih ve
45404237-130[I.20.108]-E.185381 sayılı özelgesinde;

Şirkete ait tamamlama vizesi yapılmamış 27/01/2017 tarihli ve 127634 sayılı yatırım teşvik belgesinin (YTB), 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 21 inci maddesinin 5 inci fıkrasına istinaden YTB eki listede yer alan tüm makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerle birlikte belge üzerinde unvan değişikliği yoluyla … San. ve Tic. A.Ş.’ye devredileceği,

YTB eki listede bulunan makine ve teçhizatın büyük bir bölümünün finansal kiralama yoluyla alındığı, devir sözleşmelerine istinaden finansal kiralama sözleşmelerine konu devir tarihinden sonraki kira bedellerinin devir alan şirket tarafından ödeme planına uygun olarak ödenmesine devam edileceği,

Finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında devir öncesi Şirketiniz tarafından ödenmiş olan kira bedellerine karşılık olarak devralan şirketten ayrıca bir bedel tahsil edileceği,

YTB eki listede yer alan finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ilişkin devir öncesi yapılan ödemeler dolayısıyla devralan şirketten tahsil edilecek bedel için düzenlenecek faturada katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-13/d maddesinde, YTB sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının KDV’den istisna olduğu

hükme bağlanmıştır.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 26’ncı maddesinde; kiracının, kiracılık sıfatını veya sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı izin almak kaydıyla devredebileceği, bu devir nedeniyle finansal kiralama sözleşmesinde yapılan kiracı değişikliğinin, ilgisine göre 21’inci veya 22’nci madde çerçevesinde tescil edileceği veya şerh olunacağı belirlenmiştir.

Şirketin 6361 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi kapsamında hak ve yükümlülüklerin (kiracılık sıfatının) bir başka şirkete devredilmesi işlemi, hizmet mahiyetinde olup, söz konusu devir işlemi karşılığında yeni kiracıdan bir bedel tahsil edilmesi halinde, söz konusu bedele Kanunun 13/d maddesinde belirtilen istisna hükmünün uygulanması mümkün bulunmamakta olup, bu bedel üzerinden genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanması gerekmektedir

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3290-EK-9 KAPSAMINDAKİ EV HİZMETLERİ İŞYERLERİNİN KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINMASI

Sirküler No: 3290

05.03.2018 tarih 2019/6 sayılı Genelge ile konut kapıcılığı/apartman yönetimi işyerleri 01.03.2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştı.

Bu defa, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında daha önce hiç sigortalı çalıştırmamış yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış işverenlerce ilk defa ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlamaları nedeniyle işyeri tescili yapılması ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyenlerin internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanmış olup, Kurum 16.02.2021 tarihli, E-99779835-202.99-20404225 sayılı GENEL YAZI’sında gerekli detayları açıklamıştır.

GENEL YAZI kapsamında; 

30.04.2021 itibarıyla Entegre Tescil üzerinden yapılmakta olan Ek-9 10 günden fazla işveren ve sigortalı tescil işlemleri yeni işveren tesciline kapatılacak olup, daha önce Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde tescili bulunan işverenlere ilişkin işlemler ikinci bir duyuruya kadar yine entegre tescil ve MOSİP üzerinden yapılmaya devam edilecektir. 

01.05.2021 tarihi itibariyle Ek-9 kapsamında 10 günden fazla işveren ve sigortalı tescil işlemlerinin kolay işverenlik kapsamında Kuruma bildirilmesini öneririz. 

Söz konusu genel yazıya https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/170705   linkten ulaşabilirsiniz.

Kolay işverenlik kapsamında işyeri tescilinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin kullanma kılavuzuna  https://www.denet.com.tr/genelyazieki-kullanimkilavuzu.pdf   linkten ulaşabilirsiniz.

Ev hizmetlerinde veya konut kapıcılığı/apartman yönetim işlerinde Ek-9 kapsamında işçi çalıştıracak olanların genel yazıdaki hususları ve kullanma kılavuzunu gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3289-ÜLKE BAZLI RAPORUN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE YENİDEN UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 3289

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 22.02.2021 tarihinde yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 3 No’lu Sirküler ile;

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü,

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının Mart/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri,

Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının ise Haziran/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı raporların, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3288-KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN İŞYERLERİNİN DEVİR İŞLEMİNDE VERGİLENDİRME HUSUSU

Sirküler No: 3288

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih ve 45404237-130[I.19.111]-E.198067 sayılı özelgesinde;

… Belediyesine yapılan proje karşılığında şirketinize nakit ödeme yapılmadığı, ödeme yerine anılan projede yer alan üç adet işyerinin katma değer vergisi ödemeksizin tapuda şirketinize devredildiği,

Söz konusu işyerlerinin şirketin borçlu olduğu firmaya üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan aldığınız bedel üzerinden devredilmesi halinde KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden;

Kanununun,

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-4’üncü maddesinde hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya hizmet olması halinde, bunların her birinin ayrı işlem sayılarak hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergiye tabi olduğu,

-17/4-r maddesinde, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin vergiden istisna olduğu, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimlerinin istisna kapsamı dışında olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde ise,

Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması başlıklı bölümde,

Satışa konu edilecek taşınmazlar (arsa, arazi, bina) ile iştirak hisselerinin satışında istisna uygulanabilmesi için kurumların aktiflerinde asgari iki tam yıl (730 gün) kayıtlı bulunmuş olması gerekmektedir.

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmü uygulanmaz.”

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, şirketiniz tarafından 16/01/2019 tarihinde edinilen taşınmazların, en az iki tam yıl aktifte bulundurulmadan, borçlu olduğunuz firmaya devri KDV’ye tabi olacaktır.

Diğer taraftan, şirketinizce taşınmazların ticari olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi faaliyetinin bulunulması durumunda, aktifinizdeki bu kıymetlerin tesliminde iki yıllık aktifte bulunma şartına bakılmaksızın KDV hesaplanacağı tabiidir.

Açıklamalara yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3287-ŞİRKET ORTAĞININ SERMAYE TAAHHÜT BORCUNU ZAMANINDA VEYA HİÇ ÖDEMEMESİ TRANSFER FİYATLANDIRILMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEKTİR

Sirküler No: 3287

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketlerinin kuruluşunda en önemli özellik şirketin sermaye yapısıdır.

T.T.K.’nun 128’inci maddesi hükmüne göre; ticaret şirketlerinde şirketin her ortağı, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçlu durumundadır.

Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava edebileceği gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini de isteyebilir. Tazminat istemi için ihtar şarttır. Şahıs şirketlerinde bu davayı ortaklar da açabilir.

Ortaklarca, sermaye olarak konulması taahhüt edilen hakların korunması için, kurucular tarafından ortaklar aleyhine ihtiyati tedbir istenebilir. Tedbir üzerine açılacak davalar için, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda öngörülen süre ancak şirketin tescil ve ilanı tarihinden işlemeye başlar.

T.T.K.’nun “Nakdî sermaye” başlıklı 344’üncü maddesinde ise;

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümler saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, ticaret şirketlerinin kuruluşunda şirkete ortak olmak için sermaye taahhüdü gerekmekle birlikte taahhüt edilen sermayenin yine ortak tarafından kanunda belirlenen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

Ödeme nakden olabileceği gibi ortağın şirketten olan alacağına karşı mahsubu suretiyle sermaye taahhüt borcunun ödenmesi mümkün olabilecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 129’uncu maddesine göre, bir ortağın sermaye taahhüt borcunu yerine getirmemesi durumunda ortağın temerrüt faizi ödemesi gerekeceği, aynı kanunun 482 maddesinin (1) fıkrasında ise; Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi, ihtara gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödenmesi gerekeceği hüküm altına alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan bir şirketin temel amacı kâr elde etmektir.  Kârın elde edilmesinde ilişkili kişiler lehine muvazaalı işlemler ile azaltılması mümkün bulunmamaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden kurumun kendi ortağı kurum açısından ilişkili kişi durumundadır. Dolayısıyla bir şirketin faaliyetleri süresince ilişkili kişi dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğu her türlü iş ve işlemler ilişkili kişiler için de uygulanacaktır.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesindeki asıl amaç, haksız yollardan kurum kazancının azaltılmasının önlenmesi için uygulamaya konulmuş bulunmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü ile, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında en önemli özellik emsallerine uygunluk ilkesi olarak belirlenmiştir.

Kurumların ilişkili kişilerle yapmış oldukları iş ve işlemlerin emsallerine uygunluk ilkesine uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi, yeniden satış yöntemi ve mükelleflerin kendilerinin belirleyeceği yöntemler olarak belirlenmiştir.

Kurum ortakları sermaye taahhüt borcunu yerine getirmemeleri halinde, Türk Ticaret Kanunu göre temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.

Vergi incelemelerinde ortakların taahhüt ettikleri sermayeyi geç ödemesi veya hiç ödememesi üzerine, ödenmeyen sermaye taahhütlerinin şirket açısından ortaklardan alacak olduğu ve transfer fiyatlandırması yoluyla ortaklara örtülü kazanç dağıtımı yapıldığı gerekçesiyle emsal faiz oranı dikkate alınarak cezalı vergi tarhiyatları gündeme gelebilir.

Bu nedenle, şirketlerin sermaye taahhüt borcunu vadelerinde ödemelerini, ödeyemeyen ortaklarına KDV’li faiz hesaplamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3286-YURTDIŞINDAKİ MÜŞTERİLERE YAZILIM KODLARI KULLANARAK GELİŞTİRİLEN WEB VE MOBİL UYGULAMA HİZMETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 3286

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 08.12.2020 tarih ve 75766797-130[2018/1762]-E.94364 sayılı özelgesinde;

Yazılım kodları kullanarak geliştirmiş olduğunuz web ve mobil uygulama ile yurt dışındaki kişilere kendi ülkelerinde ve kendi dillerinde reklamlar göstermek üzere Google Ireland şirketi ile sözleşme imzalayarak Adsense reklam gösterimleri yaptığınız,

Bu sözleşme çerçevesinde, uygulamaların internetten indirilmesi, kullanımı ile yurt dışında gösterilen reklamlara göre hesabınıza para yatırıldığı ve bu yatan para üzerinden de fatura düzenlendiği,

Elde ettiğiniz kazancın katma değer vergisinin (KDV) ise 2006/112/EC konsey direktifinin 196’ ncı maddesi gereği Google Ireland şirketi tarafından karşılandığı belirtilmekte ve kullanıcıların %99’unun yurt dışı, %1’lik kısmının yurt içinde ikamet etmeleri nedeniyle hesabınıza yatan hizmet bedelinin hizmet ihracı kapsamında istisna olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

İstisna olan işlemlerin aynı faturada gösterilip gösterilemeyeceği ile kazancın Gelir Vergisi Kanunu yönünden görüş talep edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu Yönünden;

Kanunu’nun 37’nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu,

Hükmüne yer verilmiştir.

Kişisel internet sitenizde yazılım kodlarını kullanarak geliştirmiş olduğunuz web ve mobil uygulama ile uygulamayı kullanan kişilere kendi ülkelerinde ve kendi dillerinde AdSense reklam gösterimleri yapmanız ve söz konusu reklam gösterimleri için … tarafından adınıza ödeme yapılması dolayısıyla elde ettiğiniz gelirin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanca ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Yönünden; 

Kanunu’nun,

-1 inci maddesinde, Türkiye’deki ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

-12/2 maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, tarafınızdan yapılan reklam gösterimlerinin münhasıran yurt dışında yapılması halinde, söz konusu hizmet KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre (hizmet ihracına ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla) hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek ve bu hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.

Reklam gösterimlerinin yurt dışının yanı sıra yurt içinde de yapılması halinde münhasıran yurt dışındaki müşteriler için yapılmayan söz konusu hizmete ilişkin elde ettiğiniz gelirlerin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, bu hizmetler için genel hükümlere göre KDV hesaplanması gerekmektedir.

Açıklamalara yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.