Kategoriler
PwC

SGK İşveren Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

12.11.2015 – 2015/32 SGK İşveren Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır
İşveren Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, özel hukuk tüzel kişileri adına yetkili kişilerce yapılacak e-sigorta kullanıcı şifresi başvurularında ve memur statüsünde çalışan kamu görevlilerinin işverenlerinin yapacakları bazı uygulamalarla ilgili değişiklikler yapılmış, Bağ-Kur kapsamında bulunan gerçek kişi işverenlerin yanlarında çalıştırdıkları sigortalılardan daha az kazanç beyan edemeyeceği kuralı kanuna uygun hale getirilerek kaldırılmış, yemek parası ve çocuk yardımı ile ilgili örnekler ve formüller tekrar düzenlenmiştir.

8 Kasım 2015 tarihli, 29526 sayılı Resmi Gazetede, İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğe göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 4üncü maddesi kapsamında olup da emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında tespit olunan sigortalılarla, 4-c maddesi kapsamında olan sigortalıların işveren yükümlülükleriyle ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır.

1) Aylıksız İzinli Olan veya Açığa Alınan Memurların Prim Belgelerine ve Primlerine İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

– Personel mevzuatları uyarınca aylıksız izinli sayılanların prim ödeme yükümlüleri ve genel sağlık sigortası primlerinin hesaplanması,

– Kamu görevlileri sendikaları ve toplu görüşme hükümlerine göre aylıksız izinli olanların prim oranları ve primleri tahakkuk ettirecek kurumlar,

– Kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılmak suretiyle başka bir kurumda görevlendirilenlerin primlerinin hangi kurum tarafından ödeneceği,

– Aylıksız izinli sayılanların prim belgelerinin gönderilme şekli ve süresi,

– Açığa alınan veya görevine son verilenlerin tekrar görevine iade edilmesi halinde görevde olmadıkları sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi,

Hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

2) E-sigorta Kullanıcı Şifresi Başvurularında Düzenleme Yapılmıştır

Tebliğin ilgili maddesinin eski halinde özel hukuk tüzel kişileri adına şifre başvurusu yapabilmek için kişilerin yönetim kurulu kararı, noterden onaylı vekaletname veya imza sirküleriyle yetkilendirilmesi gerektiği, bu durumda hem tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin hem de başvuru için yetki verilen kişinin başvuru formunu imzalaması gerektiği, başvuru formu ekine de imza sirküleri veya vekaletnamenin konulacağı belirtilmekteydi. Yapılan değişiklikle yetkilendirme belgeleri arasında sayılan imza sirküleri ile başvuru formunda hem tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin hem de başvuru yetkisi verilen kişinin imzasının bulunacağı hükmü kaldırılmakta ve başvuru formu ekine eklenecek olan evraklar arasına yönetim kurulu kararının da eklenebileceği belirtilmektedir.

3) Bağ-Kurlu İşverenlerin İşçilerinden Daha Az Kazanç Bildiremeyeceği Kuralı Kaldırılmıştır

Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan gerçek kişi işverenlerin Kuruma yapacakları aylık prime esas kazanç bildiriminde yanlarında çalıştırdıkları sigortalılardan en yüksek ücreti alan sigortalıdan daha az kazanç bildiremeyeceği kuralı daha önce kanuni düzenleme yapılarak kaldırılmıştı. Tebliğde de buna yönelik düzenleme kaldırılarak kanunla uyumlu hale getirilmiştir.

3) Yemek ve Çocuk Yardımı Hesabına İlişkin Örnekler ve Formüller Tekrar Düzenlenmiştir.

Tebliğde yemek ücreti ve çocuk zammı ödemeleriyle ilgili olarak primden istisna tutulacak tutarın belirlenmesine ilişkin verilen örnek yeniden düzenlenmiştir.

Ayrıca yemek ve çocuk zammı olarak yapılan ödemelerin işveren tarafından yılda tek seferde ödenmesi halinde istisnanın nasıl uygulanacağına dair formül tekrar yazılmıştır.

Buna göre;

Yemek Parası;

Brüt Günlük Asgari Ücret X %6=Günlük İstisna Tutarı,

Yemek Parası Verilen Gün Sayısı(Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı)X Günlük İstisna Tutarı=Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası-Yıllık İstisna Tutarı= Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

Şeklinde formüle edilmiş;

Çocuk Zammı ise;

Brüt Aylık Asgari Ücret X %2=Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için),

Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için) X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 12 Ay=Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı–Yıllık İstisna Tutarı=Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

Şeklinde formüle edilerek açıklanmıştır.

İşveren Uygulama Tebliği değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Arayın

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Bilgütay Yaşar

Ortak, YMM

bilgitay.yasar@tr.pwc.com

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

+90 212 326 67 34

celal.ozcan@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 8

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?
Kategoriler
PwC

Anayasa Mahkemesi SGK Ölüm Aylığı Başvurularında Borçlanma Sürelerinin Kabul Edilmesi Yönündeki Başvuruyu Reddetti

11.11.2015 – 2015/31 Anayasa Mahkemesi SGK Ölüm Aylığı Başvurularında Borçlanma Sürelerinin Kabul Edilmesi Yönündeki Başvuruyu Reddetti
Ölüm aylığına hak kazanmak için gereken “her türlü borçlanma süresi hariç 5 yıllık sigortalılık ve 900 prim günü” şartında, borçlanma sürelerinin kabul edilmemesinin Anayasaya aykırı olduğuna yönelik Anayasa Mahkemesine açılan davada, Mahkeme iptal talebini reddetmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 32nci maddesinde ölüm aylığı bağlanma şartları;

– 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması,

– 4/a (SSK) sigortalıları açısından her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olması ve toplam 900 gün uzun vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması,

şeklinde sayılmış olup, bu şartları sağlayan sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabileceği kabul edilmiştir.

Madde hükmünden de anlaşıldığı üzere 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim ödenmiş olması şartında askerlik, yurtdışı borçlanması gibi borçlanma imkanlarından faydalanmak suretiyle 900 günlük sürenin tamamlanamayacağı, ancak borçlanma yapmak suretiyle 1800 gün uzun vadeli sigorta prim gün sayısına ulaşılması halinde aylık bağlanabileceği düzenlenmektedir.

Anayasa Mahkemesine yapılan iptal başvurusunda Kanunun 32nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde geçen “her türlü borçlanma süreleri hariç” ifadesinin iptali istenmiştir.

Mahkeme verdiği kararda, söz konusu düzenlemenin ölçülü olduğunu ve bireylere aşırı külfet yüklemediğini belirterek anayasaya aykırı olmadığına karar vermiş ve iptal talebini reddetmiştir.

Karar sonrasında eskisi gibi, Kanunda yazdığı şekliyle 5 yıl sigortalılık ve 900 prim gün sayısının her türlü borçlanma hariç olarak doldurulması şartı aranarak işlem yapılacak, ancak borçlanma yapmak suretiyle 1800 gün prim günü tamamlandığında aylık bağlanması söz konusu olacaktır.

Anayasa Mahkemesinin kararıyla Kurumun bu yönde verdiği kararların Mahkemeye götürülmesi imkanı da ortadan kalkmıştır.

Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Arayın

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Bilgütay Yaşar

Ortak, YMM

bilgitay.yasar@tr.pwc.com

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

+90 212 326 67 34

celal.ozcan@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 4

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?
Kategoriler
PwC

Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslakları

11.11.2015 – 2015/56 Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslakları
Aşağıda belirtilen iki konuda hazırlanan tebliğ taslakları, hazırlanarak ilgililerin görüşüne açılmıştır.

– e-Bilet uygulamasıyla ilgili usul ve esasları düzenleyen tebliğ taslağı

– Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerine ilişkin tebliğ taslağı

9 Kasım 2015 tarihinde, havayolu yolcu taşımacılığına ve sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası vb. etkinliklere bilet düzenleyen mükelleflere ilişkin e-Bilet tebliğ taslakları www.efatura.gov.tr adresi üzerinden yayımlanmıştır. Aşağıda ilgili taslaklara ulaşabilirsiniz.

Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin Tebliğ Taslağı

Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası ve benzeri Etkinlikler İçin Bilet Düzenleyen Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin Tebliğ Taslağı

Söz konusu taslak hakkındaki görüş ve öneriler en geç 08.12.2015 tarihine kadar ebilet@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletilebilmektedir.

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

+90 212 326 6094

recep.biyik@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 25

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?
Kategoriler
PwC

2015 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

10.11.2015 – 2015/55 2015 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
2015 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,58 olarak belirlendi

10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 457 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile 2015 yılının son çeyreğiyle 2015 yılının tamamına uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,58 olarak belirlenmiştir.

Genel Tebliğ metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 457)

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

+90 212 326 6094

recep.biyik@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 35

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?
Kategoriler
PwC

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3. Dönem Başvuruları

26.10.2015 – 2015/8 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3. Dönem Başvuruları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesini hedefleyen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında 3. Dönem başvuruları 9 Kasım- 25 Aralık 2015 tarihlerinde alınacaktır.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımına destek sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, program kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde başlatılıp sonuçlandırılan, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin üretimi ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımlar desteklenmektedir.

Programdan Yararlanma Koşulları:

Program kapsamında belirlenen öncelikli teknoloji alanlarında yer alan ve Türkiye’de ilk defa üretime konu olan teknolojik ürün/ürünlerin yatırımları aşağıdaki şartların herhangi birini taşıması halinde desteklenir.

-Türkiye’de veya yurtdışında Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgeye (Ar-Ge ve yenilik projesinin hangi kurum/kuruluş tarafından desteklendiğine ve başarı ile tamamlandığına dair belge) sahip ve üretime uygun olan ve sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde başvurusu yapılan teknolojik ürünlere destek sağlanır.

-Türkiye’de veya yurtdışında, öz kaynaklar kullanılarak yürütülen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürüne ait; Türkiye için geçerli “İncelemeli Patent Belgesi”nin TPE onaylı suretine sahip olması halinde destek sağlanır. İncelemeli patentin, başvuru tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıllık korumaya sahip olması şartı aranır.

– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği’nin 25.madde hükümleri çerçevesinde; teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün ile ilgili, yönetici şirket tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor veya bölge içerisinde yatırımı için yatırım izni verilmesi halinde işletmelerin gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımlar destek kapsamında değerlendirilir. Yatırım izninin veya olumlu raporun başvuru tarihinden en çok 6 (altı) ay önce alınması şartı aranır.

Desteklenecek Yatırım Harcamaları:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında yatırıma konu teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan;

a) Ana makine ve teçhizat

b) Yardımcı makine ve teçhizat

c) Taşıma ve sigorta

d) Montaj

e) Filibilite raporu gideri

Destek Unsurları:

İşletme sınıfları esas alınarak sağlanacak geri ödemesiz destek üst limitleri:

a) Büyük işletmeler; yalnızca makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlandırılır ve sağlanacak destek üst limiti 2.000.000 TL’dir.

b) Orta büyüklükteki işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru ile kredi faiz destek unsurundan yararlandırılır ve toplamda sağlanacak destek üst limiti 4.000.000 TL’dir.

c) Küçük işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru, kredi faiz destek unsuru ile işletme gideri desteği unsurundan yararlandırılır ve toplamda sağlanacak destek üst limiti 10.000.000 TL’dir.

Destek Süresi:

– Makine ve Teçhizat Destek unsurunda 36 ay (ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilir),

– Kredi Faiz Desteği unsurunda 36 ay,

– İşletme Gideri Destek unsurunda 1 yıldır.

Başvuru Süreci:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3. dönem başvuruları 9 Kasım – 25 Aralık 2015 tarihleri arasında, https://biltek.sanayi.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Başvurular sadece internet üzerinden Elektronik İmzalı (e-imzalı) olarak alınacak olup başvuru formunun ve ek belgelerin çıktıları Bakanlığa gönderilmeyecektir. Bu kapsamda, başvuru yapmak isteyen işletmelerde temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin e-imza temin etmeleri gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için çağrıların detaylarına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın resmi web sayfasından aşağıdaki bağlantı yoluyla erişebilirsiniz.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Bizi Arayın

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Özlem Elver Karaçetin

Ar-Ge Hizmetleri Ortağı

ozlem.elver@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 19

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?
Kategoriler
PwC

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 3) Yayımlandı

24.10.2015 – 2015/54 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 3) Yayımlandı
Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde Bulunan Vergi Dairelerince Yapılandırılan Borçların Mücbir Sebep Halinin Başladığı ve Sona Erdiği Döneme Rastlayan Taksitlerin Ödeme Süreleri Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı

24 Ekim 2015 tarih ve 29512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 seri numaralı Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ ile 11/9/2015 tarihli ve 2015/8101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenleme kapsamında, Artvin iline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde bulunan vergi dairelerince 6111 sayılı Kanuna ve 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre yapılandırılan borçların mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği döneme rastlayan taksitlerin ödeme sürelerine yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.

Söz konusu genel tebliğin metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 3)

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

+90 212 326 6094

recep.biyik@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 8

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?
Kategoriler
PwC

TÜBİTAK’tan Öncelikli Alanlarda 5 Yeni Proje Çağrısı

22.10.2015 – 2015/7 TÜBİTAK’tan Öncelikli Alanlarda 5 Yeni Proje Çağrısı
“1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” kapsamında Enerji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Otomotiv öncelikli alanlarında 5 adet yeni çağrı 20 Ekim 2015 tarihinde açılmıştır.

TÜBİTAK tarafından "1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı" kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlardaki projelerin desteklenmesi amacıyla, 21 adet yeni çağrı açılmış ve çağrıların 14 Aralık 2015’te kapanacağı duruyulmuştu. Bu çağrılara ek olarak, 20 Ekim 2015 tarihinde 5 adet yeni çağrı açılmıştır.

Çağrı Konuları:

1511 Programı kapsamında açılan çağrılar ile aşağıdaki tabloda belirtilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji ve Otomotiv öncelikli alanlarında ve çağrı kapsamında belirlenen konu ve öncelikler doğrultusunda hazırlanan projeler desteklenecektir.

Çağrıya konu teknoloji alanı, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı, proje bütçesi üst sınırı, proje süresi üst sınırı, ön başvuru ve proje öneri başvurusu tarihleri gibi başvuru koşulları her bir çağrı özelinde belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından yayınlanmıştır.

Öncelikli Alan

Konu

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT)

1511-BIT-GOMS-2015-2 Gömülü Yazılım ve Tasarım Araçları

ENERJİ

1511-ENE-EVKN-2015-2 Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği-Akıllı Binalarda Enerji Tasarrufu için Gerekli Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi

1511-ENE-KOMR-2015-2 Fosil Yakıtlar: Kömür-Kömür ve/veya Kömür ve Biyokütle Karışımlı Termik Santraller için Yenilikçi Ürünler

OTOMOTİV

1511-OTO-GOMS-2015-2 Elektronik Kontrol Üniteleri

1511-OTO-AKUT-2015-2 "Araç/Komponent Üretim Teknolojileri-Yerli ve Özgün Araç Bileşenlerinin Üretimi ve Geliştirilmesi

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar:

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Proje Başvuruları:

Yayınlanan son 5 çağrı için proje başvuruları 12 Kasım 2015’te alınmaya başlanacaktır. Başvurular 21 Aralık 2015 tarihinde sona erecektir.

Başvurular eteydeb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilmekte olup, proje dokümanı gönderimi için ön kayıt işlemleri 7 Aralık 2015 tarihinde sona erecektir.

Destek Kapsamı:

Desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda yer almaktadır.

Program kapsamında aşağıdaki giderler desteklenmektedir.

a) Personel giderleri

b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f) Malzeme ve sarf giderleri

g) Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

Destek Oranları:

Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır. Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir. Ayrıca, desteklenen projeler için TÜBİTAK’tan transfer ödemesi (ön ödeme) alınabilecektir.

Daha fazla bilgi için çağrıların detaylarına TÜBİTAK’ın resmi web sayfasından aşağıdaki bağlantı yoluyla erişebilirsiniz.

TÜBİTAK 1511 Programı Çağrıları

Bizi Arayın

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Özlem Elver Karaçetin

Ar-Ge Hizmetleri Ortağı

ozlem.elver@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 22

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?
Kategoriler
PwC

Çalışma Gücü Kaybı ile Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri Hakkında SGK Genelgesi Yayımlandı

15.10.2015 – 2015/7 Çalışma Gücü Kaybı ile Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri Hakkında SGK Genelgesi Yayımlandı
Çalışma Gücü Kaybı ile Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemlerine ilişkin olarak SGK tarafından yayımlanmış olan 2015/23 sayılı Genelge ile mevzuatta yapılan bazı değişiklikler, SGK’nın bu konuyla ilgili organizasyonel yapısında yapılan değişiklikler ve e-maluliyet yazılımının Kurum üniteleri tarafından kullanımına ilişkin bazı hususlarda açıklamalar yapılmıştır.

Genelgede, 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 sayılı Kanunun 28inci maddesinde maden işyerlerinde yeraltı işlerinde çalışanların emeklilik yaşıyla ilgili değişiklik yapıldığı, uygulamada yaşanan aksaklıklar üzerine de Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde 18.03.2015 tarihinde değişiklik yapılarak Resmi Gazetede yayımlandığı belirtilmiştir.

Ayrıca, Kurum Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararlarla da İş Kazası ve Meslek Hastalığı dosyalarının bazı taşra ünitelerinde değerlendirilmesinin düzenlendiği açıklanmıştır.

Son olarak da maluliyet işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılabilmesi için 1.1.2015 tarihinde yürürlüğe sokulan e-maluliyet programının Kurum ünitelerince kullanımına yönelik düzenlemeler belirtilmiştir.

Söz konusu ana başlıklara ilişkin detaylı açıklamalar Genelgede yer almaktadır.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Çalışma Gücü Kaybı ile Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespiti Hakkında Genelge

Bizi Arayın

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Bilgütay Yaşar

Ortak, YMM

bilgitay.yasar@tr.pwc.com

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

+90 212 326 67 34

celal.ozcan@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 2

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?
Kategoriler
PwC

Son Verilme ve Ödeme Süresi 14 Ekim 2015 Olan Yükümlülüklerin Süresinin 16 Ekim 2015 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı

15.10.2015 – 2015/6 Son Verilme ve Ödeme Süresi 14 Ekim 2015 Olan Yükümlülüklerin Süresinin 16 Ekim 2015 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı
Son verilme ve son ödeme tarihi 14 Ekim 2015 olan sigortalı işe giriş bildirgeleri ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresi ile prim ve diğer tüm alacakların ödenme süresi 16 Ekim 2015 tarihine kadar uzatılmıştır

SGK’nın 14 Ekim 2015 tarihli Duyurusuna göre; SGK’nın bilgi işlem sisteminde 14 Ekim 2015 tarihinde kesinti meydana geldiğinden, son verilme ve son ödeme tarihi 14 Ekim 2015 olan sigortalı işe giriş bildirgeleri ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresi ile prim ve diğer tüm alacakların ödenme süresi 16 Ekim 2015 tarihine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu bildirimler ile ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Söz konusu duyuruya aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Konuya İlişkin SGK Duyurusu

Bizi Arayın

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Bilgütay Yaşar

Ortak, YMM

bilgitay.yasar@tr.pwc.com

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

+90 212 326 67 34

celal.ozcan@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 17

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?
Kategoriler
PwC

Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan

12.10.2015 – 2015/61- İçerik: Genel Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan
Orta Vadeli Program (2016-2018) ve Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018) Resmi Gazetede yayımlandı.

Orta Vadeli Program (2016-2018) ve Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018) 11.10.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Orta Vadeli Programın ilk uygulama yılı olan 2016 Yılı Programının da önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenmektedir.

2016-2018 yılları vergi yükümlülükleri konusunda kabaca bir fikir vermesi için, Program ve Mali Planda bu yıllar için öngörülen bazı temel hedef ve beklentilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

2016

2017

2018

GSYİ hâsıla büyümesi (Sabit fiyatlarla, yüzde değişim)

4,0

4,5

5,0

TÜFE yılsonu (%)

6,5

5,5

5,0

Vergiler (Milyon TL, net)

444.140

490.106

541.133

Vergiler (GSYH’ya oran, %)

20,7

20,6

20,5

1) Orta Vadeli Programda; vergi, finans ve muhasebe konularıyla ilgili olarak özetle;

Vergi politikasıyla ilgili olarak;

– İstikrar ve öngörülebilirliğin vergi politikalarının uygulanmasında esas olacağı,

– Sürdürülebilir kalkınma ortamının tesisi, cari açıkla mücadele, yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, Ar-Ge ve inovasyonun desteklenmesi konularında vergipolitikasının etkin olarak kullanılacağı,

– Vergilemede hizmet kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan çalışmaların sürdürüleceği,

– Uzlaşma ve takdir komisyonu müesseselerinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacağı,

– Vergi mevzuatının daha basit ve uygulanabilir hale getirilmesi çalışmalarının devam edeceği,

– İstisna ve muafiyetlerin gözden geçirilmesi çalışmalarının sonuçlandırılacağı,

– Kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik belirlenen politika, strateji ve eylemlerin uygulanmasına deam edileceği,

– İmar planı değişiklikleri sonucunda oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay almasının sağlanacağı,

– dahilde işleme rejimi uygulamalarının yurt içi üretim koşulları ve dış ticaret dengesi açısından yeniden değerlendirileceği,

Yatırım ve teşvik politikasıyla ilgili olarak;

– İthal girdi oranı yoğun olan sektörlerde üretimde dönüşümün gerçekleştirilmesi adına Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edileceği,

– Yeni rafineri inşası, elektrikli otomobil imalatı, ileri teknoloji içeren hava taşıtı motorları ve parçalarıyla, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konularında Ar-Ge ve yatırım teşvik sisteminin güçlendirilerek yurt içi üretim kapasitesinin artırılacağı,

– İstihdam teşviklerinin sadeleştirilerek basit ve anlaşılır hale getirileceği, teşviklerde etkinliğin artırılmasına yönelik izleme sistemi oluşturulacağı,

– Yatırıma elverişli arazilerin envanteri çıkartılarak tahsis süreçlerinin etkinleştirileceği,

2) Orta Vadeli Mali Planda; vergi, finans ve muhasebe konularıyla ilgili olarak özetle;

– Mali Plan döneminde izlenecek kamu gelir politikasının, adil ve etkin bir vergi sistemi oluşturma hedefi doğrultusunda; istihdam ve yatırımları teşvik edecek, yurtiçi tasarrufları artıracak, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak ve ekonominin rekabet gücünü geliştirecek şekilde yürütüleceği,

– Vergi mevzuatının sade ve uyum sağlanabilir hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği,

– Vergilemede istikrar ve öngörülebilirliğin esas olacağı, vergi mevzuatına ilişkin düzenlemelerin toplumun ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirileceği,

– Tasarım kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik desteklerin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği,

– Yurt içi tasarrufların artırılması özendirici vergisel düzenleme çalışmalarına devam edileceği,

– Enerji tüketiminde tasarruf sağlanmasına yönelik çevreye duyarlı vergi politikalarının uygulanmasına devam edileceği,

– Yatırım ortamının iyileştirilmedsi kapsamında işlem maliyetlerinin azaltılmasına yönelik harç uygulamalarının gözden geçirileceği, yatırımcılar üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesine yönelik çalışmalara devam edileceği,

– Kayıt dışılıkla mücadeleye devam edileceği, bu kapsamda; denetimin daha etkin hale getirileceği, idarenin uygulama kapasitesi ve bilişim altyapısının geliştirileceği, kaçakçılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği ile veri paylaşımının artırılacağı,

– İstisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcamalarının mali etkilerinin analiz edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması ve vergi harcamaları konusunda kamuoyunun sürekli olarak bilgilendirilmesi çalışmalarına devam edileceği,

– İşgücü piyasasında başta kadınlar olmak üzere gençler ile dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, işletmelerin ilave istihdam oluşturması ve kayıt dışı istihdamın engellenmesi için gerekli vergisel düzenlemelerin yapılmasına devam edileceği,

– İmalat sanayiinin rekabet gücünün artırılması için stihdam, enerji ve hammadde girdi maliyetlerini azaltacak, hammadde güvenliğini sağlayacak, istihdam kalitesini yükseltecek vergi politikaları geliştirileceği,

– KOBİ’lerin optimal işletme büyüklüğüne ulaştırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ucuzlatılması ile Ar-Ge kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği,

– İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı kapsamında, finansal işlemlerin ülkemizde yapılmasının sağlanmasına, finansal kurum ve yatırımcılar için belirsizliği giderici ve uygulamada uzmanlaşmayı sağlayıcı tedbirler alınmasına yönelik çalışmalara devam edileceği,

– Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılması ve bu gelirlerin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılması çalışmalarına devam edileceği,

– Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde müktesebata uyum çalışmalarına devam edileceği,

hedeflerine yer verilmiştir.

Programda ve Planda yer alan ve yukarıda özetlenen bilgilerden, Program döneminde;

– Yapısal reformların uygulanmasına hız verileceği,

– Sürdürülebilir kalkınma ortamının tesisinde, cari açıkla mücadelede, yabancı yatırımların ülkeye çekilmesinde, üretim ve istihdamın artırılmasında vergi politikasının etkin olarak kullanılacağı,

– İstihdam teşvik ve desteklerinin sadeleştirilerek devam ettirileceği,

– Kayıt dışı ekonomiyle etkin olarak mücadeleye devam edileceği,

anlaşılmaktadır.

İlgili Program ve Plan metinlerine aşağıdaki bağlantıların yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Orta Vadeli Program (2016-2018)

Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

+90 212 326 6094

recep.biyik@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 24

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?