Kategoriler
PwC

Brezilya ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

14.11.2011 – 2011/067 – İçerik: ÇVA Brezilya ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandı.

6240 sayılı “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına
Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun” 12.11.2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına dair Kanun yayımlanmakla
birlikte, henüz
yürürlüğe girmemiştir.

Aşağıda anlaşma ile ilgili özet bilgilere ve açıklamalara yer verilmiştir.

Md.

Konu

Özet
açıklama

1

Kapsanan
kişiler

Anlaşma, Akit devletlerden birinin veya her ikisinin
mukimi olan kişilere uygulanacaktır.

2

Kapsanan
vergiler

Anlaşma gelir üzerinden alınan vergileri kapsamaktadır.
Buna göre anlaşmanın uygulanacağı vergiler;

 • Türkiye’de; gelir ve kurumlar vergisinden,
 • Brezilya’da; federal gelir vergisinden oluşmaktadır.

3

Tanımlar

Anlaşmanın 3. maddesinde tanımlara yer verilmiştir.
Maddede yer alan hükümlere göre, Anlaşmada geçen;

 • Kişi terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer
  herhangi bir kuruluşu,
 • Şirket terimi, herhangi bir kurum veya vergilemede kurum olarak kabul edilen
  kuruluşları,
 • Yetkili makam terimi; Türkiye’de, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini,

ifade etmektedir.

4

Mukim

Anlaşmanın 4. maddesinde “mukim” terimi, ev, ikametgah,
kanuni merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter
nedeniyle vergi mükellefi olan kişi olarak tanımlandıktan sonra, bu hüküm
dolayısıyla bir gerçek kişinin her iki Devletin de mukimi olduğunda, bu
kişinin durumunun ne şekilde belirleneceği düzenlenmiştir.

5

İşyeri

Anlaşmanın 5. maddesinde işyeri, bir teşebbüsün işinin
tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer olarak
tanımlandıktan sonra, bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma
projesinin yalnızca 12 ayı aşan bir süre devam etmesi durumunda bir iş yeri
oluşturacağı belirtilmiştir.

6

Gayrimenkul
varlıklardan elde edilen gelirler

Anlaşmaya göre, gayrimenkul varlıklardan elde edilen
gelirler (gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelirler), gayrimenkul varlığın
bulunduğu ülkede vergilendirilecektir.

7

Ticari
kazançlar

Anlaşmanın 7. maddesine göre, bir teşebbüse ait kazanç,
bu teşebbüs diğer Akit Devlette bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette
bulunmadıkça, yalnızca (işletmenin mukimi olduğu) bu devlette vergilendirilecektir.

Eğer işletme işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette
bulunursa, teşebbüsün kazancı sadece işyerine atfedilebilen gelirler sınırlı
olarak, işyerinin bulunduğu Devlette vergilendirilecektir.

8

Deniz
ve hava taşımacılığı gelirleri

Anlaşmanın 8. maddesine göre, bir Akit devlet teşebbüsünün
uluslar arası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği
kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

10

Temettüler

Anlaşmanın 10. maddesine göre, Devletlerden birinde
mukim bir şirket tarafından, diğer Devletin mukimine ödenen temettüler, kural
olarak temettü gelirini elde edenin mukim olduğu ülkede vergilendirilecektir.

Anlaşmaya göre temettü gelirleri, temettüyü ödeyen
şirketin mukim olduğu yani temettülerin doğduğu Devlette de
vergilendirilebilecektir. Ancak bu şekilde alınacak vergi;

 • Gerçek lehdar, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az %
  25’ini elinde tutan bir şirket ise % 10’u,
 • Diğer durumlarda % 15’i,

geçemeyecektir.

11

Faiz
gelirleri

Anlaşmanın
11. maddesine göre, bir akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir
mukimine ödenen faiz, kural olarak bu diğer Devlette vergilendirilecektir.
Dolayısıyla ilke olarak faiz gelirlerini vergilendirme hakkı lehdarın mukim
olduğu Akit Devlete aittir.

Anlaşmaya
göre, faizin gerçek lehdarının diğer Akit Devletin bir mukimi olması halinde,
faizin doğduğu Akit Devletin de sınırlı vergilendirme hakkı bulunmakta olup,
bu şekilde alınacak vergi faizin gayrisafi tutarının % 15’ini geçemeyecektir.

12

Gayrimaddi
hak bedelleri

Bir
Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin mukimine ödenen gayrimaddi hak
bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilecektir.

Buna
göre gayrimaddi hak bedellerinin vergileme hakkı ilke olarak ödeme yapılan
kişinin mukim olduğu Devlete tanınmaktadır.

Öte
yandan Anlaşma, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de sınırlı
bir vergileme hakkı vermektedir. Anlaşmaya göre bu şekilde alınacak vergi;

 • Ticari markaların kullanımından doğan gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi
  tutarının % 15’ini,
 • Diğer durumlarda gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi tutarının % 10’unu

geçemeyecektir.

Anlaşmada;
edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkı, patent, ticari marka,
tasarım veya model, plan, gizli formül veya üretim yönteminin veya her türlü sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın
kullanımı veya kullanma hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel
tecrübeye dayalı bilgi birikimi için yapılan ödemelerin de ‘gayrimaddi hak
bedeli’ sayılacağı ifade edilmiştir.

13

Sermaye
değer artış kazançları

Gayrimenkul
varlıkların elden çıkarılmalarından doğan kazançlar esas olarak yalnızca
elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilir.

Anlaşma’nın
13. maddesine göre, bazı varlıkların elden çıkarılmalarından sağlanan sermaye
değer artış kazançları, kazancın elde edildiği diğer Akit Devlette de
vergilendirilebilir.

14

Serbest
meslek faaliyet gelirleri

Anlaşma’nın
14. maddesine göre, serbest meslek hizmetleri dolayısıyla elde edilen gelir,
kural olarak kişinin mukimi olduğu Devlette vergilendirilecektir.

Eğer;

 • Geliri elde eden kişi, faaliyetlerini icra etmek için diğer Devlette sabit
  bir yere sahipse, bu durumda yalnızca sabit yere atfedilen gelir bu Devlette
  vergilendirilecek, veya
 • Kişinin diğer Devlette bulunduğu süre ilgili mali yıl içinde başlayan veya
  biten herhangi bir 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşarsa, bu durumda
  yalnızca bu diğer devlette icra edilen faaliyetlerden elde edilen gelir bu
  diğer Devlette vergilendirilebilecektir.

15

Ücretler

Anlaşmanın 15. maddesine göre; yöneticilere yapılan
ödemeler (madde 16), emekli maaşları (madde 18), kamu hizmetleri nedeniyle
elde edilen gelirler (madde 19) ve öğrencilere yapılan ödemelerin (madde 20) vergilemesine
ilişkin madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit devlet mukiminin bir
hizmet nedeniyle elde ettiği ücret, maaş ve benzeri gelirler, kural olarak
hizmetin ifa edildiği Devlette vergilendirilecektir.

Ancak, yukarıdaki ilkeye bakılmaksızın, bir Akit Devlet
mukiminin diğer Devlette ifa ettiği hizmet nedeniyle elde ettiği gelir, eğer;

 • Gelir sahibi, diğer Devlette ilgili takvim yılında bir veya birkaç seferde
  toplam 183 günü aşmayan bir süre kalırsa, ve
 • Ödeme, diğer devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir
  işveren adına yapılırsa, ve
 • Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir
  işveren adına yapılırsa, ve
 • Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden
  yapılmazsa,

sadece gelir sahibinin mukimi olduğu Devlette
vergilendirilecektir.

23

Çifte
vergilendirmenin önlenmesi

Anlaşma’nın çifte
vergilendirmenin önlenmesine ilişkin maddesinde yer verilen düzenlemeye göre,
bir akit Devlet mukimi, diğer devlette vergilendirilebilir bir gelir elde
ettiğinde, bu gelir üzerinden alınacak vergiden, diğer Devlette ödenen vergi
mahsup edilecektir. Ancak bu mahsup, diğer devlette vergilendirilebilen
gelire atfedilen, mahsuptan önce hesaplanan gelir vergisi tutarını
geçemeyecektir.

25

Karşılıklı
anlaşma usulü

Anlaşmanın 25. maddesinde karşılıklı anlaşma usulü düzenlenmiştir.

Maddeye göre, Akit Devletlerden birinin veya her
ikisinin işlemlerinin, kendisi için Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen bir
vergilemeye neden olduğu kanaatine varan kişiler, olayı mukimi olunan
devletin yetkili makamına arz
edebileceklerdir.

Yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr
bir çözüme ulaşamadığı takdirde, Anlaşmaya uygun olmayan vergilemeyi önlemek
amacıyla, diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmayla çözmeye
çalışacaktır.

26

Bilgi
değişimi

Anlaşma’nın bilgi
değişimine ilişkin 26. maddesine göre; her iki devletin yetkili makamları,
Anlaşma hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili bilgileri, anlaşmayla kapsanan vergi ve kişilerle sınırlı olmaksızın
değişecekler ve aldıkları bilgileri gizli tutacaklardır.

Anlaşmanın 26. maddesi OECD Model Vergi Anlaşması’na
uygun olarak düzenlenmiş olup, maddede özetle;

 • Bir Akit Devletçe talep etmesi durumunda, diğer Akit Devletin, kendi vergi
  amaçları yönünden bu bilgilere ihtiyacı olmasa da, talep edilen bilgiyi
  sağlamak için kendi bilgi toplama yöntemlerini kullanacağı; 26. maddenin 3.
  fıkrasında yer alan sınırlamaların, taraflara sadece ulusal menfaati olmadığı
  gerekçesiyle bilgi sağlamayı reddetme hakkı verecek şekilde yorumlanamayacağı,
 • Bilgi değişimini sınırlayan 26. maddenin 3. fıkrasının taraflara, bilginin
  bir banka, diğer finansal kurum, temsilci veya bir acente ya da yediemin gibi
  hareket eden bir kişide bulunması veya bir kişinin sermaye payları ile ilgili
  olması nedeniyle bu bilgiyi sağlamayı reddetme hakkı verecek şekilde yorumlanamayacağı,

öngörülmüştür.

29

Yürürlüğe
girme

Anlaşmanın 29. maddesine göre;

 • Taraflar kendi iç mevzuatında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diplomatik
  yollardan diğerine bildirecek,
 • Anlaşma, onay belgelerinin değişimiyle yürürlüğe girecek,
 • Hükümleri, Türkiye yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen yılın
  Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine
  ilişkin vergiler için,

hüküm ifade edecektir.

HATIRLATMALAR

 • Bültende anlaşma özetlenmiş olup, işlem yapmadan önce anlaşma metni
  incelenmeli veya uzman yardımı alınmalıdır.
 • Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin Kanun yasalaşmış
  olmakla birlikte, anlaşma yürürlükte değildir. Anlaşma, her iki ülkedeki yasal
  prosedürlerin tamamlanmasından sonra, öngörülen şekilde yürürlüğe girecektir.
 • Anlaşmanın yasal sürecindeki gelişmeler, ileriki dönemde duyurulacaktır.

İlgili Anlaşma metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

Okunma sayısı: 2078
Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir