Kategoriler
Ş.A. YMM

3432-TİCARİ REKLAM HİZMETLERİNDE UYGULANACAK KDV TEVKİFATINA AİT ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER

Sirküler No:3432

03.06/2021 tarih ve E-39044742-130[Özelge]-436813 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

Firma tarafından ticari reklam amaçlı el broşürü ve afişlerin tasarlanarak hazırlanması veya reklam içeriğinin tasarımı suretiyle verilen ve KDV dahil hizmet bedelinin (01.07.2021 tarihinden itibaren) 2.000 TL’yi aşması halinde 3/10 oranında,

İnsört ve baskı hizmetinin KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1/C-2.1.3.1-b) ayrımında sayılan müşterilere verilmesi, her türlü baskı ve basım hizmetleri kapsamında KDV dahil hizmet bedelinin (01.07.2021 tarihinden itibaren) 2.000 TL’yi aşması halinde 7/10 oranında,

Ticari reklama ilişkin olmayan tasarım ve sosyal medya görsel tasarımı hizmetlerinin diğer hizmetler kapsamında KDV dahil hizmet bedelinin (01.07.2021 tarihinden itibaren) 2.000 TL’yi aşması halinde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekecektir.

09.06.2021 tarih ve E-93996897-130-54968 sayılı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

Müşterilere tanıtım amacıyla kullanacakları video çekimi, montajı, drone ile çekim hizmeti işlemleri için KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1/C-2.1.3.1-b) ayrımında sayılan müşterilere verilen video çekimi, montajı, drone ile çekim hizmeti aynı Tebliğinin ticari reklam hizmetleri bölümü kapsamında 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekecektir.

09.06.2021 tarih ve E-37009108-130-64855 sayılı Konya Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

Şirkete ait günlük yerel gazetede yayımlanan imaj-tanıtım, satılık, kiralık, eleman, tebrik, taziye, kutlama, advertorial (haber reklam) ilan ve reklamları için KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara verilen imaj-tanıtım ile advertorial (haber reklam) hizmetlerinin ticari reklam hizmeti kapsamında 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekecektir.

Gazetede yayımlanan tebrik, taziye, kutlama, satılık, kiralık, eleman ilanı şeklindeki hizmetlerin ticari reklam hizmeti kapsamında bulunulmaması nedeniyle KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

08.06.2021 tarih ve E-39044742-130[Özelge]-448258 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

Reklam hizmeti sunumlarının yapıldığı çeşitli alanların alım- satımı, kiralanması ve kullanım hakkı devir işlemi faaliyetinde bulunan firmanın duvar, tahta, ekran, ayaklı ve ayaksız platform, tabela, pano ve billboard gibi alanların boş vaziyette, reklam hizmeti ifa edenlere veya aracılık edenlere satışının, devrinin, trampasının, kiralanmasının veya kullanım hakkının devredilmesinin ticari reklam hizmeti kapsamında KDV tevkifatına tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Reklam hizmeti sunumlarının yapıldığı alanların boş olarak kiraya verilmesi hizmeti ticari reklam hizmeti kapsamında değerlendirilmediğinden KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bu hizmetin KDV Genel Uygulama Tebliğinin(1/C-2.1.3.2.13) bölümünde sayılanlara verilmesi ve KDV dahil hizmet bedelinin (01.07.2021 tarihinden itibaren) 2.000 TL’yi aşması halinde diğer hizmetler kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3431-İŞLETME AKTİFİNE KAYITLI TAŞINMAZLAR İLE İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEME İŞLEMİNE TABİ TUTULMASI

Sirküler No: 3431

16.07.2021 tarih ve 31543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sıra No:530) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11’inci maddesi ile VUK’nun Geçici 31’inci maddesine eklenen fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini teşkil etmektedir.

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini, Kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar.

Belirtilen mükellefler bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar yukarıda yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilirler.

1-) Daha önce yeniden değerleme yapılmamış iktisadi kıymetlere ilişkin yeniden değerleme işleminde, yeniden değerleme oranı olarak;

-En son bilançoda yer alan iktisadi kıymetler ve bunların amortismanları için (666,79/114,83=5,80675),

-En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen iktisadi kıymetler ve bunların amortismanları için, 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (666,79), iktisadi kıymetin iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oranın, 

2-) Daha önce yeniden değerleme yapılmış taşınmazlara ilişkin yeniden değerleme işleminde, yeniden değerleme oranı olarak (666,79/354,85=1,87907) kullanılması gerekmektedir.

193 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan devir ve tür değiştirme halleri ile 5520 sayılı Kanuna göre yapılan devir ve bölünme hallerinde, devrolunan veya bölünen işletmeler/şirketler tarafından iktisap edilen iktisadi kıymetlerin devralanlar tarafından yeniden değerlenmesinde kullanılacak yeniden değerleme oranının hesabında, söz konusu iktisadi kıymetlerin devir eden, tür değiştiren veya bölünen işletme/şirket tarafından iktisap edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir.

Taşınmazlarını bu madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler bu kıymetlerini, yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana tabi tutmaya devam ederler.

Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerin 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanlar esas alınmak suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

Yeniden değerleme yapabileceği belirtilen mükelleflerin, yeniden değerleme yapması zorunlu olmayıp, bu karar mükelleflerin tercihine bırakılmıştır.

Bu kapsamda, dileyen mükellefler bilançolarında kayıtlı iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutmayarak mevcut durumlarını muhafaza edebilirler.

Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek iktisadi kıymetlerin tamamı veya bir kısmı için bu uygulamadan yararlanılabilir.

Yeniden değerleme yapabileceği belirtilen mükelleflerin, yeniden değerleme yapması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yapılan yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir 

Bu kapsamda ödenen vergi gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

Yeniden değerleme hükmünden yararlanamayacak olan mükellefler;

-Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler.

-İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler.

-Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler.

-Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler.

-Sigorta ve reasürans şirketleri.

-Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları.

-Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler.

-213 sayılı Kanunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler olarak sayılmıştır.

Yürürlülük tarihi 16.07.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3430-ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELLERİNDEKİ BAZI MALLARIN VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Sirküler No: 3430

15.07.2021 tarih ve 31542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4298 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları %80 olarak uygulanmakta iken bu oran %45 olarak yeniden belirlenmiştir.

Yürürlülük tarihi: 15.07.20201

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3429-FİLM GÖSTERİMLERİNDE EĞLENCE VERGİ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3429 

Yerli film gösterimleri, yabancı film gösterimleri için 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak belirlenen eğlence vergisi oranının uygulanma süresi 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4273 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.05.2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 14.07.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

                                                             

Kategoriler
Ş.A. YMM

3428-KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İLE BAZI KİŞİ VE KURUMLARA GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

Sirküler No: 3428    

13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu (529 Sıra No’lu)  Genel Tebliği ile tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla gerçek faydalanıcının belirlenmesine ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme zamanı, bildirimin gönderilme usulü ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 01.08.2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);

-Kurumlar vergisi mükellefleri,

-Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri tarafından ilk bildirim 31.08.2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini form ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

Tüzel kişilerde;

-Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

-Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

– Gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler, gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir

Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde;

-Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

-Gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler, üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir ve bildirime konu edilir.

Trust ve benzeri teşekküllerde;

Kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir.

Ayrıca,5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan kurum ve kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerine, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirmek zorunluluğu getirilmiştir.

Bildirimin dönemi ve verilme zamanı

Kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.

Kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer mükelleflerin yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

Yürürlük tarihi: 13.07.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

                                                                                        

Kategoriler
Ş.A. YMM

3427-CARİ HESAP BANKA VE DİĞER BORÇ ALACAK MUTABAKATLARININ YAPILMASI.

Sirküler No: 3427

Türk Ticaret Kanunu’nun 89’uncu maddesine göre, iki kişinin herhangi bir hukuki sebep ve ilişkiden doğan alacakların ayrı ayrı istemek yerine hesabın kesilmesinden sonra artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme, cari hesap sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.

Firmalar arası alacak ve borç bakiyelerinin birbirlerini tutup tutmadığını karşılaştırıp belgeye dayandırılması işleminin yapılması gerekmektedir.

Cari hesap kaydı tutan şirketler aralarında hesabın kesilmesi, kapatılması veya karşılıklı teyit işlemlerinin yapılması aşamalarında hesap mutabakatı gündeme gelmektedir.

Cari hesap hareket mutabakatının süreci her ay veya belirli aralıklarda düzenli olarak yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre, sözleşme veya ticari teamül uyarınca belirli bir hesap devreleri sonunda devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasında fark belirlenir.

Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa, her takvim yılı son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır.

Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazı ile itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır. Hükmü yer almaktadır.

Firmaların ticari faaliyet gereği bankalarla yapmış oldukları işlemlerinde ise belirli aralıklarla mutabakat yapmaları gerekmektedir. Bankalar tarafından gönderilen hesap ekstresi veya dijital çağa uyumlu olarak banka tarafından gönderilen elektronik hesap özeti ile firmanın yapmış olduğu kayıtlar karşılaştırılmak suretiyle doğruluğu konusunda teyidin sağlanması finansal açıdan önem arz ettiğini hatırlatmak isteriz.

Özetle, bütün borç ve alacak münasebeti bulunan kişilerle, bankalarla v.b kurumlarla işletmenizin politikası ve büyüklüğüne paralel aylık veya 3 aylık veya 6 aylık veya yıllık olarak yazılı hesap mutabakatı yapmanız gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

                                                              

Kategoriler
Ş.A. YMM

3426 2021 YILI TEMMUZ AYINDAN GEÇERLİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI BELLİ OLDU

Sirküler No: 3426

01.07.2021 – 31.12.2021 dönemi arası geçerli olmak üzere;

Kıdem tazminatı tavanı

DÖNEMİ TUTARI (TL)
01.07.2021 – 31.12.2021 8.284,51

olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3425-HAZİRAN/2021 DÖNEMİ KDV, DAMGA VERGİSİ İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ, BİLDİRİM FORMLARI İLE ELEKTRONİK DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 3425

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 136 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

  • 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  • 31 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 06 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  • 31 Temmuz 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi

06 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik  A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3424-4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 27 VE 28 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PRİM DESTEKLERİNİN GERİ ALINMASINA NEDEN OLAN İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

Sirküler No: 3424

Kurum 06.07.2021 tarih ve E-41481264-207.02-27469224 sayılı GENEL YAZI’sında;

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümlere ilişkin SGK Genel Müdürlüğüne ulaşan yazılardan, işçinin istifası, ölüm,  ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih halinin gerçekleşmesi gibi sebeplerle iş akdinin sona ermesi halinde istihdam zorunluluğunu sağlamayan işverenlerin yararlandığı prim teşviklerinin geri alınıp alınmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Konu Türkiye İş Kurumu ile birlikte değerlendirilmiş olup, tereddüt edilen husus hakkında düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde yer alan prim desteklerinden yararlanılan sigortalıların iş sözleşmelerinin;

  1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

  5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
15- Toplu işçi çıkarma,
17- İşyerinin kapanması,
19- Mevsim bitimi,
20- Kampanya bitimi,
22- Diğer nedenler,
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

İşten çıkış kodlarıyla feshedilmesi nedeniyle işverenin destek sonrası istihdam zorunluluğunu sağlayamaması halinde, bu işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlandığı tüm prim desteklerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yer alan prim desteklerinden yararlanılan sigortalıların tamamının iş sözleşmelerinin yukarıda belirtilen işten çıkış kodları dışında bir kod ile sona ermesi halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlanılan prim destekleri işverenden geri alınmayacaktır.  

Yazıya https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739 linkteki GENEL YAZILAR kısmından ulaşabilirsiniz.

Söz konusu destekten yararlanan işverenlerin yararlandıkları tutarları geri vermemeleri için işten işçi çıkarmaları durumlarında yukarıda belirtilen işten çıkış kodlarını kullanmamalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3423-UZAKTAN ÇALIŞMA GÜN SAYISININ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE KURUMA BİLDİRİMİ

Sirküler No: 3423

Kurum 05.07.2021 tarih ve E-51592363-010.07.01-27387564 sayılı GENEL YAZI’sında;

Sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma gün sayısının girilebileceği alanlar aylık prim ve
hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine eklenmiş olmakla birlikte giriş yapılırken uzaktan çalışma gün sayısının tespitinde tereddütler yaşandığı belirtilmiştir.

Söz konusu tereddütlerin giderilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma
Genel Müdürlüğü’nden alınan görüşler doğrultusunda uzaktan çalışma sürelerinin bildirimine ilişkin uyulacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Öncelikle uzaktan çalışma gün sayısının bildirimine ilişkin olarak;

1-) Uzaktan çalışma sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekir,

2-) Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilmeli,

3-) Görülen işin tamamı uzaktan çalışılarak yapılabileceği gibi bir kısmının uzaktan bir kısmının da işyerinde çalışılarak yerine getirilmesi (yazılı olarak sözleşme yapılması kaydıyla

karma sözleşme yapılması da) mümkün bulunacak,

4-) Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan sigortalılar bakımından uzaktan çalışma gün sayısına ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatili günleri dahil edilecek;  işyerinde ve uzaktan çalışmayı birlikte içeren karma sözleşmeler ile çalıştırılan sigortalılar bakımından ise yalnızca fiilen uzaktan çalışılan günler uzaktan çalışma gün sayısı olarak bildirilecektir.

5-) 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatiline hak kazanma bakımından uzaktan çalışanlar ile işyerinde çalışanlar bakımından farklı bir uygulama bulunmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında uzaktan işçi çalıştıran/çalıştıracak işveren veya yetkililerinin  aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde uzaktan çalışma gün sayısının ve prime esas gün sayısının bildirilmesinde aşağıdaki linkteki GENEL YAZI’yı örnek uygulamaları ile birlikte  gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız. 

Genel yazıya https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739 linkteki “Genel Yazılar” kısmından ulaşabilirsiniz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.