Kategoriler
PwC

2012 Yılı Programından Vergi ve Muhasebeyle İlgili Özet Bilgiler

16.11.2011 – 2011/068 – İçerik: Genel 2012 Yılı Programından Vergi ve Muhasebeyle İlgili Özet Bilgiler
“2012 Yılı Programı” 13.10.2011 tarih ve 28083 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2012-2014 dönemi için
uygulanacak Orta Vadeli Program’da yer alan vergi, finans ve muhasebe ile
ilgili konular, 13.10.2011 tarih ve 2011/59 sayılı Vergi Bültenimizde
özetlenmişti.

30.10.2011 tarih ve
28100 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012 Yılı Programında yer alan,
vergi, finans ve muhasebe ile ilgili konular ise aşağıda, planlanan
gerçekleştirme süreleri itibariyle özetlenmiştir.

Faaliyet

Süre

Gelir vergisi sisteminin yeniden
düzenlenmesi

Etkili ve verimli bir vergi
sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, serbest piyasa
ekonomisiyle uyumlu, yatırımları ve istihdamı destekleyen ve vergiye uyumu
artırarak kayıt dışılığı azaltan, yeni Gelir Vergisi Kanunu hazırlanması için
mevcut mevzuatta yapılması öngörülen değişikliklerin tamamlanarak,yeni
Gelir Vergisi Kanunu’nun hazırlanması.

Aralık sonu

Vergi Usul Kanunu’nun gözden
geçirilmesi

Vergi cezalarının caydırıcılığının
artırılması başta olmak üzere, mükellef hakları, uyuşmazlıkların çözümü ve
değerleme hükümlerinin modern vergi sistemiyle uyumlu hale getirilmesi için
mevcut mevzuatta yapılması öngörülen değişikliklerin gözden geçirilmesi
amacıyla çalışmaların yürütülmesi.

NOT:Vergi Konseyi tarafından hazırlanan Vergi Usul
Kanunu taslağının, kamuoyuna yansıyan, son hali verilmemiş versiyonuna
ilişkin ayrıntılı açıklamalar 14.10.2011 tarih ve 2011/61 sayılı Vergi
Bültenimizde
yer almaktadır.

Aralık sonu

Vergilendirmede mükellef
hizmetlerinin etkinleştirilmesi

Mükelleflerin vergisel işlemlerde
kullandığı beyanname, bildirim ve formların gözden geçirilmesi, elektronik
fatura uygulamasının kullanımının genişletilmesi ve bankacılık ödeme sistemleri
ile entegrasyonunun sağlanması, fatura ve diğer belgelerin elektronik ortamda
arşivlenmesine imkan tanıyacak teknik ve hukuki altyapının oluşturulması,
yevmiye defteri ve defter-i kebirin muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda
oluşturulması, muhafazası ve iletilmesiyle ilgili standartların belirlenmesi
ve hukuki ve teknik altyapının oluşturulması.

Aralık sonu

Bireysel emeklilik sisteminin
yaygınlaştırılması

Bireysel emeklilik sistemini
yaygınlaştırmak ve uygulamada karşılaşılan sorunları çözümlemek amacıylavergisel
hususlar da dahil olmak üzeremevzuat düzenlemelerinin
gerçekleştirilmesi.

Haziran sonu

Denetlenecek mükelleflerin
seçiminde Merkezi Risk Analizi Modelinin uygulanması

Riskli mükelleflerin merkezden
tespit edilerek incelemeye sevkinin nesnel kriterlere dayandırılmasını
sağlamak amacıyla geliştirilen Merkezi Risk Analizi Modelinin etkin bir
şekilde uygulanması.

Aralık sonu

KOBİ’lere sağlanan Ar-Ge
destekleri

KOBİ’lere sağlanan Ar-Ge, yenilik
ve fikri mülkiyet haklarına yönelik desteklerin etkinleştirilerek
yaygınlaştırılması, KOBİ’lerin Ar-Ge talebini artıracak faaliyetlerin
sürdürülmesi.

Aralık sonu

Vergi denetim kapasitesinin
artırılması

İdarenin vergi inceleme
kapasitesinin geliştirilmesi, vergi inceleme standartlarının geliştirilerek
incelemelerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasının sağlanması.

Aralık sonu

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin
etkinliğinin artırılması

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu uygulama yönetmeliğinin hazırlanması.

Aralık sonu

YOİKK teknik komitelerince
hazırlanan eylem planlarının hayata geçirilmesi

Yatırım ortamının iyileştirilmesi
reform programı çalışmaları kapsamında kurulan YOİKK bünyesindeki teknik
komitelerin eylem planlarında yer alan konular, ilgili kurumlar tarafından
öngörülen takvim doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

NOT:Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu
(YOİKK) Teknik Komiteler Eylem Planında yer alan eylemler 13.06.2011 tarih ve
2011/40 sayılı Vergi Bültenimizde yer almaktadır.

Aralık sonu

Hazine taşınmazlarının ekonomiye
kazandırılması

Kamu idarelerine tahsisli olup,
tahsis amacına uygun kullanılmayan Hazine taşınmazlarının; tespit edilmesi,
imarlarının yapılması ve yatırımlara yönlendirilmesi.

Aralık sonu

İstihdamı teşvik düzenlemelerinin
sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması

Çeşitli düzenlemelerle farklı süre
ve oranlarda uygulanan istihdam teşviklerinin, daha anlaşılır ve bütüncül bir
biçimde uygulanmasına ve bu teşviklerden yararlanmanın kolaylaştırılmasına
olanak sağlayacak basit, anlaşılır tek bir düzenleme yapılması.

NOT:İstihdam teşvik ve destekleriyle ilgili toplu ve
ayrıntılı açıklamalar 19.08.2011 tarih ve 2011/5 sayılı İş Hukuku – Sosyal
Güvenlik Bültenimizde
yer almaktadır.

Aralık sonu

Türk Ticaret Kanunu’nun
uygulanmasına yönelik ikincil mevzuatın çıkarılması

Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012
tarihinde yürürlüğe gireceğinden, bu tarihten önce ilgili ikincil mevzuatın
tamamlanarak yayımlanması.

Haziran sonu

İlgili Program metnine
aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

2012 Yılı Programı

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve
Araştırma Başkanı, YMM

Okunma sayısı: 4465

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir