Kategoriler
Ş.A. YMM

KONU: BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE ZİRAİ ÜRETİM AMACIYLA KULLANILAN BİNALARDA EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ.

Sirküler No:3140          

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 13.08.2020 tarih ve
85373914-175.01.01.01[66.02.09]-E.66075 sayılı özelgesinde;

Belediye mücavir alan sınırları içinde yer alan ve ruhsatlarında tarımsal amaçlı ibaresi bulunan bazı şirket ve şahıslara ait 3000-5000 ve daha büyük kapasiteli tavuk kümesi işletmeleri ile yüksek kapasiteli büyükbaş hayvan besihanelerinin bulunduğu, söz konusu kümes ve besihanelere yönelik  belediye tarafından yapılan kontrollerde binalardan bazılarının ticari amaçlı kullanıldığının bazılarının da boş tutulduğunun tespit edildiği, buralarda yapılan faaliyetin zirai işletmeden çok, bir tavuk işletmesine bağlı olarak yetiştirilen tavukların teslimi niteliğinde ve ticari kazanç elde edecek şekilde olduğu belirtilerek, bu tesislerden emlak vergisi tahsili yapılıp yapılmayacağı, ticari amaçlı olmaları durumunda zirai istihsal yapılsa bile emlak vergisi muafiyetini etkileyip etkilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (h) bendinde;

Zirai istihsalde kullanılmak şartıyla makina ve alet depoları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler(seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakalarının kiraya verilmemek şartıyla bina vergisinden daimi olarak muaf olduğu, hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, kendilerine teslim edilen civcivlerin yetiştirilmesi konusunda anlaştıkları kişi ve/veya kurumlara gerekli yem ve diğer üretim girdilerinin yine bu kişi ve kurumlar tarafından sağlanması suretiyle yapılan civciv yetiştirilmesi işleminin zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan, şirket ve şahıslara ait büyükbaş hayvan besiciliği faaliyetinde kullanılan yüksek kapasiteli besihaneler ile büyük ölçekli tavuk kümeslerinin kiraya verilmemek ve zirai istihsalde kullanılmak şartıyla emlak vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.          

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

         

Kategoriler
Ş.A. YMM

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDE YENİDEN DEĞERLEME İŞLEMİ

Sirküler No: 3139

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 21.08.2020 tarih ve 64597866-125[32/A]-E.17991 sayılı özelgesinde;

-Şirketin Türkiye’nin farklı illerinde yer alan üretim tesislerinde birbirinden bağımsız üretim hatları ile farklı ürünler üretildiği, tesislerinde zaman zaman komple yeni veya tevsi, modernizasyon vb. yatırımlar yapmak suretiyle ilave kapasite oluşturulduğu,

-Bir bölgedeki yatırımlar için aynı dönemi içeren tek bir teşvik belgesi düzenlendiğinden, birbirinden bağımsız üretim tesisleri için tek bir teşvik belgesi alındığı ancak, yatırımın başlaması ile birlikte her bir bağımsız üretim tesisi için yatırımın farklı dönemlerde tamamlandığı, tamamlanan kısımların devreye alınarak üretime başlandığı ve bu kısımların aktifleştirildiği,

-Söz konusu tesislerin yatırım süreçleri farklı dönemleri içerse de tamamı bitince teşvik belgesinin tamamlama vizesi için ilgili yerlere müracaat edildiği belirtilerek,

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre yapılacak yeniden değerleme işleminin, teşvik belgesinin içeriğindeki bağımsız tesislerin yatırımın tamamlanarak (devreye alınması, üretime başlanması) aktifleştirildiği dönemde mi yoksa teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı dönemde mi olması gerektiği hususunda görüş talep edilmektedir.

Anılan Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında, “…Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısım hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

Teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar gerek diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarı), yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

Buna göre, şirketin farklı üretim tesislerinize ilişkin olarak tek bir yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarınızın tamamlanarak tamamlama vizesi yapılması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edildiği dönemi izleyen hesap döneminden itibaren, indirimli kurumlar vergisi uygulaması nedeniyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, bu yatırımla ilgili kalan yatırıma katkı tutarı dikkate alınarak endeksleme yapılması mümkün bulunmaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

DEVİR ALINAN ŞİRKET ZARARLARININ MAHSUBU

Sirküler No: 3138

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 12.08.2020 tarih ve 84098128-125[9-2019/4]-E.226246 sayılı özelgesinde;

Şirketin … vergi kimlik numaralı mükellefi… ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine uygun olarak birleştiği ve aynı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen şartların da sağlandığı, şirketin 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanarak 2017 yılı için matrah artırımında bulunduğu, ancak birleşilen … nin herhangi bir artırımda bulunmadığı ve 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde matrah artırımı hükümlerinden yararlanan mükelleflerin artırımda bulundukları yıllara ilişkin zararlarının %50 sinin 2018 ve izleyen yıllar karından mahsup edilemeyeceğinin hüküm altına alındığı, kendisinin geçmiş yıl zararı bulunmayan ancak birleşilen … 2013, 2014 ve 2015 yılları zararlarının bulunduğu belirtilerek, söz konusu zarar mahsubunun ne şekilde yapılacağı hususunda  görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Zarar Mahsubu” başlıklı 9’uncu maddesinde;

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla zararlar indirim konusu yapılır.

Kanunun 20’nci maddesinde, devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararın indirilmesinde, son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması ve devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi  şartlar ayrıca aranacağı hüküm altına alınıştır.

Diğer taraftan, 7143 sayılı Kanununda ise gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararlarının %50 sinin 2018 ve izleyen yıllar karından mahsup edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, devralınan şirketin son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması ve şirketin faaliyetine devrin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi kaydıyla, devralınan kurumun devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarının kurumlar vergisi matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.

Ayrıca, … matrah artırımı uygulamasından faydalanmadığı için, söz konusu şirketin öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen zararları, şirketiniz tarafından 7143 sayılı Kanunda belirtilen %50’lik sınırlamaya tabi olmaksızın Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri dikkate alınmak suretiyle kurumlar vergisi matrahınızın tespitinde beyanname üzerinde indirim olarak dikkate alınabilecektir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dilerim.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.
      

 

 

 

 

 

       

Kategoriler
Ş.A. YMM

2020 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3137

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 55 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsinde;

Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298 inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 69 uncu maddeleri uyarınca, Ticari ve Zirai kazanç gelirlerine uygulanmak üzere, 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,29 (yüzde beş virgül yirmi dokuz) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

TEKNOKENTTE ÜRETİLEN ELEKTRONİK TİCARET YAZILIM KİRALAMASININ VERGİDEN İSTİSNA OLUP OLMADIĞI HUSUSU

Sirküler No: 3136

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 19.08.2020 tarih ve 84974990-130[KDV2/İ/GEÇ20/2017/09]-217849 sayılı özelgesinde;

Şirketin … Teknokent’te “…Yazılımı” alanında faaliyet gösterdiği, projenin gerçek ve tüzel kişilerin çevrimiçi elektronik ticaret sisteminin online olarak web, mobil site veya akıllı telefon uygulamasına giriş yaparak ürün ve hizmetlerini tek sistem üzerinden birden fazla kümelenmiş satış iş ağı platformunda …(işletmeden işletmeye), … (işletmeden tüketiciye) ve … (tüketiciden tüketiciye) kapsamında sergilemelerini ve satış işlemlerini sağlayan elektronik ticaret sistemi olduğunu belirterek, proje kapsamında üretilen elektronik ticaret yazılımını kullanacak gerçek ve tüzel kişilere belirli periyotlarla (1 ay, 3 ay vs.) verilen mağaza kiralama hizmeti karşılığı sağlanan kiralama ücretinin kurumlar vergisi ile katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda  görüş talep edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden:

1 Seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

Ayrıca, teknoloji geliştirme bölgelerinde tasarım faaliyetleri sonucu buldukları ürünleri kendileri seri üretime tabi tutarak pazarlayan mükellefler, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançlarının tasarıma isabet eden kısmını, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Buna göre, şirketin… Teknokent’te geliştirdiği proje kapsamında üretilen elektronik ticaret yazılımını kullanarak mağaza kiralama hizmeti sonucu elde ettiği kazancın kurumlar vergisi istisnasına konu edilmesi mümkün değildir.

Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden:

-Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’ de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-Kanunun Geçici 20’nci maddesinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerin 31.12.2023 tarihine kadar  katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Şirketin … Teknokent’te üretilen “… Yazılımı” projesinin belirli periyotlarda gerçek ve tüzel kişilere kiralanması faaliyetinin yazılım kiralaması değil, internet üzerinden sanal mağaza kiralaması olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, söz konusu hizmetin KDV Kanununun geçici 20’nci maddesi kapsamında KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

AR-GE MERKEZİ KAPSAMINDA ARTIRILAN PATENT SAYISI NEDENİYLE YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ İNDİRİMİ

Sirküler No: 3135

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 15.06.2020 tarih ve 84098128-125[10-2019/3]-E.163405 sayılı özelgesinde;

Şirketin bünyesinde 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Ar-Ge merkezi bulunduğu, kanunla verilen izin kapsamında Kurumlar Vergisi indiriminden yararlandığı, 2017 yılında bir olan tescilli patent sayınızın 2018 yılında bir tescilli patent daha eklenmek suretiyle ikiye çıkarıldığı ve bu durumun Ar-Ge merkezinde cari yıl içinde yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının %50’sine kadarının ilave olarak indirim konusu yapılmasına ilişkin olarak %20 artış koşulunu sağlayıp sağlamadığı hususunda  görüş talep edilmektedir.

5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Ar-Ge ve tasarım indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran tasarım harcamalarının tamamı,

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca ticari kazanç ile kurum kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. “

Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı; Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı yukarıdaki esaslar dâhilinde indirim konusu yapılabilir.

Hükmü yer almaktadır.

6 seri no.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinin 5 inci maddesinde;

…….

01/08/2016 tarihli ve 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve belirtilen göstergelerden herhangi birinde, bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi oranında artış sağlayan Ar-Ge ve tasarım merkezleri, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisini, ilave olarak Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edebileceklerdir.

Buna göre, şirket bünyesinde Ar-Ge merkezi kapsamında 2017 yılında tescil edilen bir adet ulusal patent sayısını 2018 yılında bir tescilli patent daha eklemek suretiyle ikiye çıkartılması, dolayısıyla en az %20 oranında arttırma koşulunu yerine getirilmesi nedeniyle anılan Kanun ile Tebliğde yer alan diğer şartların da sağlanması durumunda, 2018 hesap döneminde yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki (2017) yıla göre artış tutarının yüzde ellisini ilave indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişikliğine Dair Yönetmelik Yayımlandı

Sirküler No: 3134

09/10/2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete’de Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  yayımlanmıştır. Yönetmelik ile yapılan başlıca değişiklikler şöyledir:

Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ve genel kurul toplantısına katılabilecek listesi (hazır bulunanlar listesi) hazırlanması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Kuruluş ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tabi olanlar dışındaki tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında gündem ne olursa olsun Bakanlık temsilcisi bulunması zorunluluğu kaldırılmıştır.

– Halka açık olmayan şirketlerde genel kurul toplantısında pay sahiplerinin temsili amacıyla düzenlenen vekâletnameye noter onayı olmadan, noter huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesinin eklenmesi yeterliydi. Değişiklik ile vekaletnamelerin noter onaylı olması zorunlu tutulmuştur.

– Nisapların sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumu hariç olmak üzere, genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine yapılacak toplantılarda olağan toplantı ve karar nisapları uygulanır. (Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunur ve toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile karar alınır.)

– Bakanlık temsilcisi başvurusunun fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden yapılmasına olanak tanındı.

– Bakanlık temsilcisi başvuruları; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce imzalanan bir dilekçe ile yapılabiliyordu. Değişiklik ile, yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması ve münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebileceğine ilişkin yeni düzenleme getirilmiştir.

– Bakanlık temsilcisi ücreti ile ilgili tahakkuk edecek vergilerin ilgili vergi dairesine ödeneceğine ilişkin hüküm çıkarıldı. Bununla bağlantılı olarak, söz konusu ücretin vergilerle birlikte tek kalemde Bakanlığın muhasebe birimine yatırılacağı düzenlendi.

– Yönetmelik eklerinde yer alan hazır bulunanlar listesi örneği, genel kurul vekaletnamesi örneği, genel kurul iç yönergesi örneği gibi belgeler güncellenerek yeniden yayımlandı. Eklerine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-5.htm sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bakanlık temsilcisi ücretinin yatırılma usulüne ilişkin değişiklik, Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımı tarihinden bir ay sonra 09/11/2020, diğer değişiklikler ise Resmi Gazete’de yayımı tarihinde 09/10/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

SGK İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ KODLARININ GÜNCEL HALLERİ. (2020 YILI)

Sirküler No: 3133

Hizmet akdi sona eren sigortalıların 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu,  4857 sayılı İş Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında “İşten Ayrılış Bildirgesi” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nde işten çıkış nedeni bölümüne işten çıkış nedenlerini açıklayan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılmalıdır.

Kodu İşten Çıkış Nedeni
01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
09 Malulen emeklilik nedeniyle
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu  kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
38 Doğum nedeniyle işten ayrılma
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

Kurum 07.10.2020 tarihli,  2020/01 nolu genelgesi ile tabloda “26-Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu “26-Disiplin Kararı ile Fesih” olarak değiştirilmiştir.

Hizmet akdi sona eren/erecek olan sigortalıların işten çıkış nedenleri yukarıdaki tabloda hangi koda giriyor ise o kodla işten çıkışlarının yapılmasını, İşten Ayrılış Bildirgesi” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nde aynı işten çıkış kodunun kullanılmasını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİ İÇİN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DUYURUSU

Sirküler No: 3132

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine ilişkin 13.10.2020 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurusunda;

Bilindiği üzere, 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeler sonrasında Bakanlığımızca belirlenen istisnalar ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de düzenlenmiştir.

Bahse konu düzenlemelerde sözleşme taraflarının Türk lirasına dönüşte mutabakata varamamaları halinde bedellerin Türk lirasına çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş sürecinde uygulanacak artış oranlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

İki yıllık sürenin sona ermesiyle geçiş süreci sona erecek ve taraflar Türk lirası tutarlara uygulanacak artış oranında yine mutabakata varamazlarsa 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 344’ üncü maddesi hükmünde yer alan sınırlara tabi olacaklardır.

Geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
NOT: MADDE 344 -Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

2020 YILI UYGULAMADA OLAN SGK TEŞVİKLERİ


TEŞVİK SÜRE KODU TEŞVİK KONUSU KANUN, TEBLİĞ VE GENELGELER PRİM DESTEK ORANI BAŞL. TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 55225   25225 Kültür Yardımları ve Girişimleri Teşviki 5225 sayılı Kanun    5. inci  maddesi, 2010-109 nolu Genelge. Belgeli yatırım veya girişimde çalışan işçilerin prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25’i (*) 01.08.2004 Süresiz 5510 Kuruma Borçu olmayanlara 5510 sayılı Kanun 81.(ı) madde,   2008 – 93 /2009-139/2011-45 nolu Genelgeler. İşveren hissesi  SPEK tamamı  üzerinden %5 01.10.2008 Süresiz 5746 Araştırma, Geliştirme  ve Tasarım Faaliyetleri            (Ar-Ge) Teşviki 5746 sayılı Kanun   3.üncü madde  / 2008 – 85 /2009-21 nolu  Genelgeler İşveren hissesi  SPEK tamamı  üzerinden %50  (*) 01.10.2008 31.12.2023 14857 Engelli İstihdamı Teşviki 4857 sayılı Kanun 30.uncu madde,  2008 -77 nolu Genelge. İşveren hissesi  SPEK altı üzerinden %100  (*) 01.07.2008 Süresiz 15921 İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı 4447 sayılı Kanun  50. inci madde,

2009-149 nolu Genelge.

İşsizlik ödeneği süresince prime esas kazanç alt sınır üzerinden tahakkuk eden  kısa vadeli sigorta kolları prim oranının 1 puanlık kısmı ile MYÖ ve GSS primlerinin %100 01.10.2009 Süresiz 25510 16322 26322 Yatırım Teşvik Belgeli İşverenlere Prim Teşviki Devlet Yardımları Hakkında Karar,  2011 – 54 / 2012-30 /2012-37 nolu Genelgeler. İşveren hissesi  SPEK altı üzerinden %100  (*) Bölgelerdeki  yatırımların  bitişine göre 2-10 yıl gibi. 06111 4447 sayılı Kanunun Geçici 10.uncu maddesine Göre Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki 4447 sayılı K.Geçici 10. uncu madde,  2011- 45  nolu Genelge. İşveren hissesi  SPEK tamamı  üzerinden %100  (*) 01.03.2011 31.12.2020 06486 İşverenlerce yurtdışına çalıştırılan  Türk işçiler Teşviki 5510 sayılı Kanun   81/(i) inci  madde,   2013-30 nolu Genelge. GSS prime esas kazanç üzerinden ödenecek primin işveren hissesinin beş puanlık kısmı 01.06.2013 Süresiz 46486   56486   66486 Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük olan illere ilave %6 lık indirim BKK/2013-4966 / 5510/81/2.inci fıkrası,

2013-30 / 2016-8 nolu Genelgeler.

5510/81(ı) maddesindeki %5’lik indirim ardından işveren hissesine SPEK altı üzerinden %6 ilave indirim 01.01.2013 tarihinden itibaren belirlenen illere göre 31.12.2020 tarihine kadar 02828 Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik 2828 sayılı Kanununun Ek 1. Maddesi,  2018/7 Sayılı Genelge. Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine tarafından karşılanacaktır. 19.02.2014 İşe başlama tarihinden itibaren       5 yıl 17103   27103 Kuruma kayıtlı işsizlerin işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması 7103 sayılı Kanunun 42.inci maddesi

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19. Maddesi

2018-22 nolu Genelge

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

01.01.2018 31.12.2020 Teşvik Kodu henüz belli değil Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki 4447 sayılı Kanunun ek 4. Maddesi, 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Genelgesi henüz yayımlanmadı.

4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak uygulanacaktır. 01.01.2019 Süresiz Teşvik kodu henüz belli değil Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan  10’dan az çalışanı bulanan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi İş Sağlığı ve  Güvenliği Kanununun (6331 sayılı Kanunun 7.inci madde)

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ      (03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete)

Uygulama ile ilgili genelge henüz yayınlanmadı.

Sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin;

1-) Tehlikeli olan işyerlerinde %1,4’ü,

2-) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,6’sı,

Kurumca işverene ödenmektedir.

01.01.2014 Süresiz —– 2020 yılı asgari ücret desteği 7226 sayılı Kanunun 29.uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen 80.inci madde,

2020-10 nolu Genelge.

2020 yılından önce  tescil edilen;

Prime esas günlük kazancın

a-) Normal işyerleri için  aylık 128,- TL,

b-) Toplu iş sözleşme imzalayan işyerleri için256,- TL,

c-) “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkartan işyerleri için 341.-TL tutarında olan sigortalılar için,

2020 yılında tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırında bildirilen tüm sigortalılar için,

günlük 2,50 TL asgari ücret desteği,  

Ocak 2020 Aralık2020