Kategoriler
Ş.A. YMM

3542-2022 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARINA UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3542

09/12/2021 tarih ve 31684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4892 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5,6, ve Geçici 8’inci maddelerinde yer alan (Ⅰ), (Ⅰ/A), (Ⅱ) ve (Ⅳ) sayılı tarifelerde yer alan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %25 olarak belirlenmiştir. 

Yürürlülük tarihi: 01.01.2022 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3541-TASFİYE SÜRESİ 6 AYDAN 3 AYA İNDİRİLDİ

Sirküler No: 3541

6 Kasım 2021 tarih ve 31651 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Yapan Kanun”) ile anonim ve limited şirketlerde tasfiye süresi kısaltıldı.

Şirketin tasfiye sürecine girebilmesi için yapılan genel kurul kararının tescili ile birlikte birer hafta arayla 3 defa Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde alacaklılara çağrı ilanı yapılır.

  1. ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren varlıkların dağıtılması için geçmesi gereken altı aylık süre üç ay olarak değiştirilmiştir. Hal ve durumuna göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme üç ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir.

Şirket, 3 aylık sürenin sonunda yine bir genel kurul ile tasfiye sonlandırılarak terkin işlemleri yapılabilecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3540-AKTİFE KAYITLI TAŞITIN ÇALINMASI VEYA KAYBOLMASI HALİNDE VERGİLENDİRME İŞLEMİ

Sirküler No: 3540

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununda; yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadı kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerinin hesaplanması mutat olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerleneceği hüküm altına alınmıştır.

Esas olarak kıymeti düşen malların değerlemesi, ticari ve zirai faaliyetlerin normal bir şekilde işleyişinden veya tabii afetler yüzünden değer kaybına uğramasından doğmuş olması şartlarına bağlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde ise indirilecek giderler belirtilmiştir.

İşletmelerin aktifine kayıtlı taşıtların çalınması veya kaybolması sonucu, taşıt bedelinin Gelir Vergisi Kanunu yönünden gider yazılması, Vergi Usul Kanunu yönünden değerleme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Firmalar sigorta şirketlerinden tazminat adı altında çalınan veya kaybolan taşıta ait bedelini almaları halinde bu bedeller için KDV’siz fatura düzenlemeleri gerekmektedir.

Sigorta şirketinden tahsil edilen taşıt bedeli (tazminat) kayıtlarımıza gelir olarak dikkate alınacaktır.

Taşıtın ticari araç olması halinde alım sırasında ödenen ve indirim konusu yapılan KDV’nin ilgili dönem KDV beyannamesinde “İlave Edilecek KDV“ satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekir. Taşıtın faydalı ömrü dolmadan çalınması veya kaybolması halinde ise, taşıt kullanılmayan süreye isabet eden kısmının düzeltilmesi gerektiği malumdur.

İşletme aktifine kayıtlı bulunan binek otomobiller için aracın alımında ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmadığından KDV yönünden düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3539-SERBEST BÖLGELERDE FAALİYETTE BULUNAN FİRMALARA UYGULANAN İSTİSNA SÜRELERİNE DİKKAT EDİLMELİDİR.

Sirküler No: 3539

Serbest bölgeler; Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da  tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklarından yararlandığı yerler olarak tanımlanmaktadır.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesi ile serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetler dolayısıyla elde edilen kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Ancak; bölgedeki faaliyetlerden elde edilen kazançların gerçek kişi ortaklara dağıtımında Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’ üncü maddesi uyarınca tevkifata tabi tutulacaktır.

06.02.2004 tarihi itibarıyla Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin faaliyet ruhsatlarında belirtilen sürenin sonuna kadar kurumlar vergisi istisnasından   yararlanabilirler.

Ancak, 06.02.2004 tarihinden sonra Kanuni ve iş merkezi ile şubesi serbest bölgede bulunan mükellefler tarafından alım satım (ticaret), kiralama ve diğer işlemlere ilişkin faaliyet ruhsatlarının çeşitli nedenler ile uzatılması veya yeni bir ruhsat alınması (inşaat süresi ile ilgili süre uzatımı hariç olmak üzere) halinde vergi istisnasından faydalanamayacaktır. Üretim yanında ticaret, hizmet işi yapan firmalarda üretim istisnası devam etse de ticaret, hizmet, kira v.b. işlerden vergi verecektir.

Serbest Bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Buna göre, Serbest Bölgelerde faaliyette bulunan firmaların faaliyet ruhsatlarında belirtilen süreye dikkat etmeleri gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3538-01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET TUTARI ARTIRILDI

Sirküler No: 3538

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin günlük (brüt) tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 16.12.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.   

01.01.2022- 31.12.2022
Günlük (Brüt TL) Aylık (Brüt TL)
166,80 5.004,-

Asgari ücret günlük brüt olarak belirlendiğinden asgari ücretle çalışanların ücretler hesaplamaları (iş sözleşmelerinde ücretin aylık değil, günlük brüt olarak veya saat ücreti olarak ödeneceği yazılı olanlar) ayın durumlarına göre 28, 29, 30 ve 31 gün olarak hesaplanarak ödenmelidir.

Yapılan açıklamada asgari ücret üzerinden vergi (gelir ve damga vergisi) kesintisi olmayacak olup, bir asgari ücretlinin maliyeti aşağıda hesaplanmıştır.

Brüt Aylık Asgari Ücret SGK İşçi Payı (%14) İşsizlik İşçi Payı %1 Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Kesintiler Toplamı Net Ücret
5.004,00 700,56 50,04 YOK YOK YOK 750,60 4.253,40
İşveren Primi
SGK İşveren Payı (%20,50) 1.025,82
İşsizlik İşveren Payı     (%2) 100,08
Toplam 1.125,90
İşveren Maliyeti
Brüt Asgari Ücret  +  SGK İşveren Primi
5.004,00 + 1.125,90
6.129,90

Not: 6.129,90 TL maliyet hesabı içinde SGK teşvik tutarları yer almamaktadır. İşverenler işyerinde uygulanmakta olan SGK teşvik tutarlarını maliyetten düştükleri taktirde, gerçek maliyet daha da aşağıya düşecektir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3537-İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİYE YAPILAN PARA YARDIMININ VERGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA ÖZELGE

Sirküler No: 3537

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı)’nın 62030549-120[94-2020/140]-434540 sayılı, İş kazası geçiren işçiye yapılan para yardımının vergilendirilmesi hk. konulu, 03.06.2021 tarihli özelge’si ile  işyerinde 07/01/2020 tarihinde meydana gelen kazada yaralanan işçinin hastaneden iş göremezlik raporu aldığı, söz konusu rapora istinaden uzun süre çalışamayacağı, çalışamadığı süre boyunca yasal olarak iş göremezlik ödeneği alacağı, ilgili kurum tarafından ödenen iş göremezlik ödeneğinin işçinin almış olduğu ücretten daha az olması nedeniyle, işverence de ayrıca para yardımında bulunulduğu belirtilerek, yapılmış olunan bu ödemenin vergi kanunları açısından nasıl değerlendirileceği hususunda Başkanlığın görüşü aşağıdadır.

I- GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun;

25 inci maddesinde; “Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisi’nden müstesnadır:

  1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ödenen işe başlatmama tazminatı;
  1. Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler;”

40 ncı maddesinde; “Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

  1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler;…”

61 inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. 

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez….”  hükümleri yer almaktadır.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar” başlıklı 16 ncı maddesinde, sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verileceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, iş kazası geçiren işçinize, 

-Tarafınızca ödenen yardımın Gelir Vergisi Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında,

– 5510 sayılı Kanun kapsamında ödenen iş göremezlik ödeneğinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında,

gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, iş kazası geçiren işçinize tarafınızca yapılan ödemenin Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi gereğince ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

II- VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrası ile 229 ve müteakip maddeleri kapsamında;

İşveren olarak iş kazası geçiren işçinize, 5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca ilgili kurum tarafından ödenen iş göremezlik ödeneğinin işçinizin almış olduğu ücretten daha az alması nedeniyle, yardım amaçlı yaptığınız para ödemesi için Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesi gereğince ücret bordrosu düzenlenmesi icap etmektedir.

III- DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN

İş kazası geçiren işçinize yaptığınız para yardımına ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna tutulacağına dair Damga Vergisi Kanununda bir hüküm bulunmayıp, işçinize yapılan bu ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtların Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Özelgeye https://www.gib.gov.tr/kazasi-geciren-isciye-yapilan-para-yardiminin-vergilendirilmesi-hk  linkten ulaşabilirsiniz. 

Özelge’deki hükümler kapsamında iş kazası geçiren işçilerine para yardımı yapacak işverenlerin sırası ile yapması gereken hususlar aşağıdadır. 

1-) Yapılacak para yardım tutarı işçinin maaş hesabına yatırılmalı, (Ödeme açıklamasında “İş kazası nedeniyle para yardım bedeli”  ibaresi yer almalı.) 

2-) Banka hesabına ……………. TL yatan para yardım tutarı “net ücret” olarak kabul edilerek bordroda SGK ve Damga Vergisine tabi olacak şekilde brütleştirilerek gider yazılmalı, (Söz konusu tutar GVK 25/1 maddesi kapsamında gelir vergisinden istisnadır.)

3-) Ödeme dekontu tevsik edici belge olarak işçi özlük dosyasında saklanmalı. 

İş kazası nedeniyle işçilerine para yardımı yapacak işveren veya yetkililerinin  yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3536-İŞCİ ADINA ÖDENEN ÇALIŞMA İZİN HARÇLARININ GİDER YAZILIP YAZILAMAYACAĞI İLE ÜCRET BORDROSUNA DAHİL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN ÖZELGE

Sirküler No: 3536

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı)’nın 11395140-105[VUK-1-22089]-812164 Sayılı, İşci adına ödenen çalışma izin harçlarının gider yazılması hk. Konulu ve 04.11.2020 tarihli özelgesi ile şirketin özel eğitim kurumu olduğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çalışma izni alarak işçi çalıştırdığı, çalışma izin harçlarının şirket tarafından karşılandığı ve harç dekontlarında çalışma izni alınan işçilerin isimlerinin yazıldığı belirtilerek, harç masraflarını şirket giderlerinde kullanıp kullanmayacağı hususunda Başkanlığın görüşü aşağıdadır.

I- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde ise safî kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmıştır.

Bu kapsamda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, aynı Kanunun;

– 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…”,

– 62 nci maddesinde, “İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir…”  hükümleri yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, aynı Kanunun 94 üncü maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, şirketinizde çalışacak yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni belgesi için ödemeleri gereken izin harcının şirketiniz tarafından karşılanması nedeniyle, çalışanlarınız adına ödenen harç tutarlarının; çalışanlarınıza sağlanan net menfaat (ücret) olarak değerlendirilmesi ve brütleştirilerek aylık ücret bordrolarına dahil edilmek suretiyle Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri çerçevesinde gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

II- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrası ile  229 ve müteakip maddeleri kapsamında;  şirketinizde çalışacak yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni belgesi için ödemeleri gereken izin harcının şirketiniz tarafından karşılanması nedeniyle, çalışanlarınız adına ödenen harç tutarları, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında ücret kapsamında değerlendirildiğinden, bu ödemelerin Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesi gereğince ücret bordrosu ile tevsik edilmesi icap etmektedir.

Özelgeye https://www.gib.gov.tr/isci-adina-odenen-calisma-izin-harclarinin-gider-yazilip-yazilamayacagi-ile-ucret-bordrosuna-dahil linkten ulaşabilirsiniz. 

Özelgedeki açıklamalar kapsamında yabancı işçi çalıştıracak, söz konusu işçilerin çalışma izni kapsamındaki masraflarını karşılayacak işverenlerin masraf (Masraf belgeleri bordro ekinde olmalı.) tutarını net ücret kabul ederek G.V. ve D.V.’sine tabi olacak şekilde brütleştirerek bordro yoluyla gider yazmalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3535-İŞKUR ARA VERDİĞİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINI YENİDEN BAŞLATMA KARARI ALDI

Sirküler No: 3535

T.C.Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın    E-93417974-203.01-00010015511 sayılı, Kurs ve Programlar Hakkında Konulu, 05.11.2021 tarihli yazısı ile;

1-) Daha önce sözleşmesi imzalanan ancak henüz fiili olarak başlatılmamış işbaşı eğitim programları ile,

2-) 05.11.2021 tarihi ve sonrasında yeni sözleşme imzalanarak başlatılacak işbaşı eğitim programlarında;

istihdam yükümlülüğüne ilişkin süreleri 60 günden az olmamak üzere en az iki katına çıkarılmış olup, daha önce sözleşmesi imzalanan ancak henüz fiili olarak başlatılmamış programlara hem de yeni açılacak programlara ilişkin sözleşmelerin ve diğer belgelerin ilgili kısımlarında gerekli değişikliklerin yapılarak kurs ve programlarını 05.11.2021 tarihi itibariyle yeniden başlatılması uygun görülmüştür. 

Söz konusu yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/tr_tr/pdf/sosyal-guvenlikte-gundem/sirkuler/2021/sgk-84-ek1.pdf   

İşbaşı eğitim programı kapsamında işçi çalıştıracak olan işveren veya yetkililerinin İş-Kur’a müracaat etmelerini bu haktan en kısa sürede yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3534-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGAT İŞLEMLERİ GENELGESİNİ YAYIMLADI

Sirküler No: 3534

Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri ile ilgili 2021/38 nolu genelgesini yayımladı. Genelge kapsamında;

Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olan Muhataplar.

a-) 01.10.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışan) bendine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayıp yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihi ve sonrasında sigortalı çalıştırmaya devam eden,

b-) 01.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan,

gerçek veya tüzel kişi işverenler ile tüzel kişiliği olmayan işverenler elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar. 

01.10.2021 Tarihinden Önce Sigortalı Sayılan Kişileri Çalıştırmaya Başlayıp 01.10.2021 Tarihinden Sonra Sigortalı Çalıştırmaya Devam Eden İşverenler Bakımından Başvuru Süresi.

01.10.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayıp yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 1.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenler, www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) 01.10.2021 tarihini takip eden 3 ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.

01.10.2021 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Sayılan Kişileri Çalıştırmaya Başlayan İşverenler Bakımından Başvuru Süresi.

01.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başlanılan ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet) başvuru yapmakla yükümlüdür.

İsteğe Bağlı Olarak Elektronik Tebligat Adresi Alabilecek Muhataplar.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihinde Genelgenin “2-1- Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olan Muhataplar” başlıklı maddesinde belirtilenler dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayanlar istedikleri tarihte www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) elektronik tebligat adresi alabileceklerdir.

Başvuru Şekli.

Elektronik tebligat (e-Tebligat) adresi alacak ve kullanacak olan muhatapların www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvurular üç grup için farklı şekilde yapılabilecektir.

1-) Kurumda işverenlik kaydı bulunmayan kullanıcılar/sigortalılar kişisel tebligatlarını görüntülemek üzere müracaatlarını “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneğinden yapabilecektir.

2-) Gerçek kişi işverenler bakımından işverenin kendisi veya işveren vekili tarafından, “Gerçek Kişi İşveren” seçeneğini kullanılarak başvuru yapılabilecektir.

3-) Tüzel kişi işverenler bakımından ise başvuru için “Tüzel Kişi” seçeneği kullanılacak olup, başvuru yapacak kişinin MERSİS veya SGK işyeri tescil kaydında yönetici/müdür/kanuni temsilci olarak yer alması gerekmektedir.

Ayrıca, gerçek kişi işverenler bakımından başvuruyu yapan işveren veya işveren vekilinden biri, tüzel kişi işverenler bakımından her bir yönetici/müdür/kanuni temsilci, tebligatların görüntülenebilmesi için üçüncü kişilere yetki tanımlayabilecektir. Yetki tanımlanan bu kişiler alt hesap olarak adlandırılacaktır.

e-Tebligat işlemleri gerçekleştirilirken, tüzel kişi işyeri için yapılan başvurularda vergi kimlik numarası, gerçek kişi işyeri için yapılan başvurularda ise T.C. Kimlik Numarası esas alınacaktır.

Örnek 4: (A) işvereni, 1234567890 vergi numarası altında işlem gören (B) işyeri için 12.12.2021 tarihinde, www.turkiye.gov.tr adresini kullanarak elektronik tebligat adresi oluşturmuştur. (A) işvereni, aynı vergi kimlik numarasında işlem görecek olan (C) işyerini 6.1.2022 tarihinde faaliyete geçirmiştir. (A) işvereninin, elektronik tebligat adresi alınan tarihten sonra tescil edilen (C) işyeri, aynı vergi kimlik numarası altında bulunduğundan, bu işyeri için ayrıca elektronik tebligat adresi oluşturulmayacaktır. Elektronik tebligata ilişkin iş ve işlemler. 12.12.2021 tarihinde oluşturulan elektronik tebligat adresi üzerinden takip edilebilecektir.

Adi ortaklıklar için ortaklardan herhangi birinin, apartman yönetimi için yöneticinin, kamu kurum ve kuruluşları için yönetici bilgileri ile giriş yapılabilecektir. Bu kişiler ve “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneğini kullanarak elektronik tebligat başvurusunda bulunanlar, tebligatların görüntülenebilmesi için üçüncü kişilere yetki tanımlayabileceği alt hesap oluşturabilecektir.

Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar. 

Kurum Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanacak ve muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

Kurum Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından elektronik ortamda imzalanan evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günde tebliğ edilmiş sayılacaktır. e-Tebligat gönderildiğinde muhatabın e-Devlet sisteminde kayıtlı olan cep telefonu numarasına SMS ve/veya e-posta adresine bilgi mesajı gönderilecektir. Bu nedenle, evrakın muhatap tarafından okunup okunmaması evrakın tebliğ edilmesinde önem arz etmeyeceğinden, evrak muhatap tarafından okunmamış olsa dahi muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması.

a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nev’i değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılacaktır.

b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılacaktır.

Ayrıca Kurum 11.12.2021 tarihli duyurusu ile;

Elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10.12.2021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması sistem üzerinde aşırı yoğunluk oluşturmuş olup, 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan e-tebligat başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Genelgeye ve duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20211211

Daha detaylı bilgi ve uygulama için genelge ekindeki kılavuzların gözden geçirilmesini cezalı duruma düşmemek için bir an önce e-tebligat başvurusunu sistem üzerinden yapılmasını  önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3533-AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ

Sirküler No: 3533

5510 sayılı Kanun’un 4.üncü maddesinin birinci fıkrası (a) (Ücretle çalışanlar) bendinde “Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar… sigortalı sayılırlar,” denilmektedir. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere birden fazla işveren tarafından çalıştırılmanın önünde yasal bir engel olmadığı gibi, sigortalının birden fazla işyerinde çalışması durumunda her işyerinde kendisi adına prim ödenmesi zorunludur.

5510 sayılı Kanun’un 87.inci maddesinde, 4/a kapsamında sigortalı bildirilenlerin, prim ödeme yükümlüsünün işverenleri olduğu belirtildiğinden, işveren çalıştırdığı her bir sigortalı için Kuruma prim ödemek zorundadır. Birden fazla işyerinde çalışan sigortalının çalıştığı her işverenin, ilgili sigortalı adına ayrı ayrı Kuruma aylık prim ve hizmet belgesini verip, primlerini de ödemeleri gerekir.

Sosyal güvenlikte ilgili ayların kaç gün (28, 30, 31) çektiği üzerinde durulmaksınız, tam çalışılmış olması durumunda her ay 30 gün, bir yıl 360 gün olarak kabul edilmektedir.

SGK primleri asgari ücret (2021 yılı için 3.577,50 TL) ile asgari ücretin 7,5 katı (2021 yılı için 26.831,40 TL) arasındaki prime esas kazanç tutarı üzerinden ödenmektedir.

Buna göre, aynı ay içerisinde birden fazla işyerinde çalışılması durumunda emeklilik açısından prim gün sayıları ve prime esas kazançlar toplanmaktadır. Ancak, birden fazla işyerinden bildirilen prim gün sayıları toplamının 30’u geçmesi durumunda her ay 30 gün kabul edilmekte, yine farklı işyerlerinden bildirilen prime esas kazançlar da toplanarak (üst sınırı aşmamak kaydıyla) emeklilik hesaplamalarında dikkate alınmaktadır.

Dolayısıyla, aynı ay içerisinden birden fazla işyerinden prim gün sayısı ve prime esas kazanç bildirilmesi, ileride kişiye SGK tarafından bağlanacak emekli aylığının daha yüksek olması avantajını sağlamaktadır.

5510 sayılı Kanununun 82.inci maddesinin; dördüncü fıkrasında, sigortalıların bu Kanunun 53.üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamının, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşması halinde, aşan kısmın tamamının sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında %15 sigortalıya defaten geri ödenmektedir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.