Kategoriler
Ş.A. YMM

2019 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ EN SON KASIM/ 2020 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR

Sirküler No: 3087

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 14.100.- TL’ yı aşması gerekmektedir. Aşan tutar iade edilebilmektedir.

2019 yılında indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yüklenilen KDV’ nin hesaplanan KDV’ den fazla olması ve farkın 14.100.- TL’ yı aşması halinde yıllık iadenin en son Kasım 2020 dönemi katma değer vergisi beyannamesi ile talep edilmesi mümkündür.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

2019 yılı içerisinde indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talebinin Ocak- Kasım/2020 dönem beyannamelerinin birinde beyan edilerek talep edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ancak, şirketlerin menfaatleri göz önüne alındığında Kasım/2020 ayı beklenmeden KDV iadesinin talep edilmesini önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Sirküler No: 3086

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesinin duyurular bölümünde 10.08.2020 tarihinde yapılan açıklamada;

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır. 

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ile birlikte sigortalı çalışanı bulunan mükelleflerin çalışanlarının prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini aylık olarak bildirmesi gerektiğinden aylık olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 26’ncı günü akşamına kadar bildirmeye devam edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgilere https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb4.pdf linkinde yer alan kılavuzdan ulaşabilir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3085

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.07.2020 tarih ve 394743 sayılı yazısı gereği, 42’nci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Genelgenin Finansal kuruluşlarca kredi açılması ve fon sağlanması başlıklı 42’nci maddesinin 3’üncü fıkrasından yapılan değişiklikle; 

(3) 2008-32/34 sayılı Tebliğin Krediler başlıklı 11 inci maddesinin on birinci fıkrası hükmü çerçevesinde bankalar ve faktoring şirketlerince ihracat ve transit ticaret işlemleri dışındaki işlemlere ilişkin doğmuş ve doğacak alacakların devralınması suretiyle firmalara döviz üzerinden kullandırılan fonlar döviz kredisi olarak değerlendirilir.

Ancak bankalar ve faktoring şirketleri tarafından yurt içi ticaret işlemlerine ilişkin döviz cinsinden doğmuş ve doğacak alacakların gayrikabili rücu olarak devralınması durumunda işlem döviz kredisi olarak değerlendirilmez. 

İşlemin takibi için alacağı devralan banka veya faktoring şirketi tarafından Risk Merkezine, devralma tarihinde satıcı adına kredi kullandırımı bildiriminde ve alacağın vadesi geldiğinde ise alacağın tahsil edilip edilmemesi dikkate alınmaksızın söz konusu tutarın satıcının kredi bakiyesinden düşülmesi için bildirimde bulunulur. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ TÜRKİYE GENELİNDE 01 TEMMUZ 2020 AYINDAN İTİBAREN BAŞLADI

Sirküler No: 3083

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin birleştirilmesi ile ilgili hususlar 17.08.2016 tarih 1897 nolu, 22.03.2017 tarih, 2033 nolu, 21.01.2020 tarih, 2852 nolu, 27.01.2020 tarih, 2861 nolu,  sirkülerimizde detaylı olarak açıklanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Ağustos 2020 ayında yaptıkları duyuruda   01.07.2020 tarihinden itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi birleştirme uygulamasına geçileceği belirtilmiştir. Duyurular ile yapılan açıklamalar aşağıdadır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

– Kırşehir ilindeki işverenler için 01.06.2017,

– Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler için 01.01.2018,

– Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki işverenler için 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen işyerleri için, aylık asgari ücreti (2.943,-TL) geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri (294,30 TL) tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Uygulama ile ilgili kılavuzlara https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GİB ve SGK duyurularına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20200805_11

https://www.turmob.org.tr/Mevzuat/PDF/17861

Pilot iller dışında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni yeni verecek olacak işveren veya yetkililerinin uygulamada sorun yaşamamaları için yukarıdaki kılavuzları ve diğer hususları gözden geçirmelerini, cezalı duruma düşmemeleri için Temmuz 2020 ayına ait Muhtasar ve  Prim Hizmet Beyannamelerini beyanname verme süresi olan 26 Ağustos 2020 tarihinden önceki haftalarda kuruma göndermelerini, onay aşamasında beyannamelerini onaylamayanların sistemde gözüken sorunları beyanname verme dönemine kadar çözerek beyannamelerini e-beyanname kapsamında Kuruma göndermelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

DEVRALINAN KURUMUN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Sirküler No: 3082

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 21.11.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.01.16.01-2011-548-KV-95 sayılı özelgesinde;

… Faktoring A.Ş.’nin …. tarihinde nevi değişikliği yaparak ……… İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’ne dönüştüğü, … Faktöring A.Ş. adına 2009 döneminde verilen kurumlar vergisi beyannamesinde zarar beyan edildiği ancak, adı geçen A.Ş. hakkında Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen “Özvarlık Tespit Raporu” doğrultusunda hazırlanan devir bilançosunda 2009 yılına ait zararın görünmediği belirtilerek, 2009 yılına ilişkin zararın nevi değişikliğiyle kurulan yeni şirketin geçici vergi ile kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilip edilemeyeceği hususunda görüşü talep edilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Zarar Mahsubu” başlıklı 9 uncu maddesinde;

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır.

a) Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar.

Kanunun 20’nci maddesinde devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca aranır.

1) Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.

2) Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi.

Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır.

Hükümlerine yer verilmiştir.

Bu nedenle, nevi değişikliği yaparak ……… İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’ne dönüşen … Faktoring A.Ş.’nin 2009 dönemi ve kıst döneme ait beyannamelerinde görülen geçmiş yıl zararının, Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen “Özvarlık Tespit Raporu”nda ve nev’i değişikliği sonrası hazırlanan devir bilançosunda yer almadığı ayrıca, A.Ş.’nin faaliyet konusunun faktoring hizmetleri olmasına rağmen nevi değişikliği sonucu kurulan ……..İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’nin faaliyet konusunun inşaat işleri ile tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve ticareti olduğu, bu sebeple devir (nevi değişikliği) neticesinde zarar mahsubu yapacak limited şirketin anonim şirketin faaliyetine aynen devam etmediği anlaşılmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde, şirketin nevi değişikliği sonucunda devraldığı … Faktoring A.Ş.’nin geçmiş yıl zararının açılış bilançosunda görünmemesi ve devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süre ile devam edilmemesi nedeniyle, zararın kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

TEMMUZ/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 3081

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 29.07.2020 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. 

 DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI 6.9372 6.9497 6.9324
1 AVUSTRALYA DOLARI 4.9673 4.9997 4.9444
1 DANİMARKA KRONU 1.0931 1.0985 1.0923
1 EURO 8.1481 8.1628 8.1424
1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.9760 9.0228 8.9697
1 İSVİÇRE FRANGI 7.5521 7.6006 7.5408
1 İSVEÇ KRONU 0.78919 0.79736 0.78864
1 KANADA DOLARI 5.1878 5.2112 5.1686
1 KUVEYT DİNARI 22.5526 22.8477 22.2143
1 NORVEÇ KRONU 0.76216 0.76728 0.76162
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.8497 1.8531 1.8359

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

İZAHA DAVET İŞLEMİ

Sirküler No: 3080

7194 sayılı Kanunun 25’inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun İzaha davet başlıklı 370’inci maddesinde 01.01.2020 tarihinden itibaren değişiklik yapılarak bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 30.07.2020 tarih ve 31201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 519 Sıra No’lu Vergi Usul Genel Tebliğ ile belirlenmiştir. 

İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak mükelleflerden açıklama talep edilerek yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılanlar hakkında belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.

Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.

İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda, yapılan izah değerlendirilerek değerlendirme sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilir.

Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.

Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.

Ön tespitin ilgili olduğu konuya ilişkin olarak; 

Tespit tarihine kadar mükellef nezdinde bir vergi incelemesine başlanılmamış olmasını veya mükellefin takdir komisyonuna sevk edilmemiş olmasını,

İhbarda bulunulmamış olması ifade eder.

Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmaları gerekmektedir. 

Yapılan izahının komisyonca yeterli bulunması halinde, mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmaz. 

Katma değer vergisi (KDV) mükellefi olanlar açısından ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının belirlenmesinde, öncelikle tespit tarihine kadar verilen KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV’ye ilişkin her bir KDV oranı ayrı ayrı esas alınmak suretiyle söz konusu toplam mal ve hizmet alışlarına ulaşılacaktır.

Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamında kendilerine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, bu maddeye göre %20 oranında kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin ihbarnamelerin tebliği üzerine süresi içerisinde tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunabilir. Ancak, maddenin (b) fıkrası kapsamında ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükellefler, bu madde uyarınca kesilecek vergi ziyaı cezası için uzlaşma başvurusunda bulunamaz.

482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlülük tarihi: 30.07.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Erta Denetim

Fesih Yasağı, Nakdi Ücret Desteği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı

Bülten: 2020/76

FESİH YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN 1 AY UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2810 ve 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneğinin, nakdi ücret desteğinin ve iş sözleşmesi fesih yasağının süreleri 1 ay dada uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği:

Bu defa yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma süresi 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan süreden başlamak üzere 1 ay daha uzatılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanının kısa çalışma ödeneğinin süresini, sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilme yetkisi bulunmaktadır.

İş Sözleşmesi Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği:

7244 sayılı Kanun ile İş Kanunu’na eklenen Geçici 10’uncu madde ile 17.04.2020 ile 17.07.2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere, bazı durumlar hariç, iş sözleşmelerinin fesih edilemeyeceği hükme bağlanmış ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 1 ay daha uzatılmıştı.

Bu defa yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağının ve aynı kanun maddesinde yer alan nakdi ücret desteğinin süresi 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Ş.A. YMM

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRELERİ YİNE BİR AY UZATILDI

Sirküler No: 3079

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağı sürelerinin bir ay uzatılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararları (2810 ve 2811 nolu) 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanı kararları ile İş-Kur duyurusu gereğince;

Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 23.üncü maddesinden belirtilen esaslar çerçevesinde;

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi 31 Temmuz 2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile bir ay daha uzatıldı.
Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacak, 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla söz konusu işverenler uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay daha bu haktan yararlanılabilecek.

Normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine bildirmeleri gerekir.  

Fesih Yasağı, Ücretsiz İzin Süresi ve Nakdi Ücret Desteği Yararlanmasında Süre Uzatımı.

4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işverenin işçiyi işten çıkarma yasağı, işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırması süresi 17.09.2020 tarihine uzatılmıştır.

Aynı zamanda nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi de 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Cumhurbaşkanı Kararlarına ve İş-Kur duyurusuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-2.pdf  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-3.pdf

https://www.iskur.gov.tr/duyurular/kisa-calisma-odenegi-suresi-bir-ay-daha-uzatildi/

Kısa çalışma ödeneği kapsamında çalışanları olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki açıklamalar kapsamında bir aylık süreden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Erta Denetim

31.12.2020 Tarihine Kadar Bazı Mal Ve Hizmetlerde Katma Değer Vergisi Oranları Değişti

Bülten: 2020/75

31.12.2020 TARİHİNE KADAR BAZI MAL VE HİZMETLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI DEĞİŞTİ

31.12.2020 tarihine kadar bazı mal ve hizmetlerin tesliminde katma değer vergisi oranı düşürülmüştür. Buna göre;

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bazı teslim ve hizmet ifalarında uygulanacak KDV oranlarında indirim yapılmıştır.

Katma Değer Vergisi oranları geçici süre ile indirilen teslim ve hizmet gruplarına aşağıda yer verilmiştir.

1. 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) KDV Oranı %8 Olarak Uygulanacak Teslim ve Hizmetler:

a) İşyeri kiralama hizmeti,

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c)  Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima, vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı  (malzemeler hariç),

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

p) 2007/13033 BKK’na ekli KDV Oranlarının yer aldığı (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümün 24’üncü sırası kapsamı dışındaki (Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler ile birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar) yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç),

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

s) 2007/13033 BKK’na ekli KDV Oranlarının yer aldığı (II) sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” bölümünün 4 üncü sırasında yer alan mallar (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ;  0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar) hariç olmak üzere Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri,

2. 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) KDV Oranı %1 Olarak Uygulanacak Teslim ve Hizmetler:

a) 2007/13033 BKK’na ekli KDV Oranlarının yer aldığı (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümün 16 ıncı sırasında yer alan (Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze) giriş ücretleri,

b) 2007/13033 BKK’na ekli KDV Oranlarının yer aldığı (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümün 24’üncü sırasında yer alan (kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerler) yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç),

c) 2007/13033 BKK’na ekli KDV Oranlarının yer aldığı (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümün 25’inci sırasında yer alan (Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti) geceleme hizmetleri.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir