Kategoriler
Ş.A. YMM

3245-2021 YILINA İLİŞKİN ÇEVRE KANUNUNA AYKIRILIK HAKKINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3245

31.12.2020 tarih ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarına ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/53) ile yeniden belirlenmiştir.

 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesi uyarınca idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

 

Bu durumda 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin birinci fıkrasının  

Kanundaki ceza miktarı

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında uygulanacak ceza miktarı
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları          20.000.-TL

100.000.-TL

         80.465.-TL

402.385.-TL

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3244-İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADE UYGULAMASINA İLİŞKİN HATIRLATMA

Sirküler No: 3244

Katma Değer Vergisi Kanununun, geçici 37 maddesi ile   imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hükmüne yer verilmiştir.

1)- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2020 yılında yüklenilen ve altı aylık dönemler itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

a)- 2020 yılına ait birinci dönem 01.01.2020-30.06.2020 olup, iade talep edilmesi 01.07.2020 ile 30.06.2021 tarihinde diğer bir ifade ile Temmuz/2020 döneminden itibaren en geç Mayıs/2021 dönemi KDV beyannamesinde beyan edilerek talep edilmesi gerekmektedir.

b)- 2020 yılına ait ikinci dönem ise 01.07.2020-31.12.2020 olup iade talep edilmesi 01.01.2021-31.12.2021 tarihlerinde iade talep edilecek dönemler ise Ocak-Kasım/2021 dönemlerine ait KDV beyannamelerinde talep edilmesi gerekmektedir.

2)-50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2020 yılında yüklenilen ve yıl sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde diğer bir anlatımla Ocak-Kasım/2021 dönemlerinde KDV beyannamelerinde beyan edilerek talep edilmesi gerekir.

Diğer taraftan,29/12/2019 tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanmasına karar verilmiştir.

Firma menfaatleri göz önüne alındığında son ayları beklemeksizin KDV iadesinin talep edilmesini önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3243-2021 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ.

Sirküler No: 3243

29/12/2020 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun yetki başlıklı 10 uncu maddesine göre (Ⅰ), (Ⅰ/A), (Ⅱ), (Ⅳ) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için %9,11 oranında artırılarak 2021 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları 53 Seri No’lu Genel Tebliği uyarınca yeniden belirlenmiştir.

01/01/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Yürürlülük tarihi:01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3242-GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ HATIRLATMASI

Sirküler No: 3242

22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) yapılan değişiklik ile geri kazanım katılım payına ilişkin beyan dönemlerinde düzenleme yapılmıştır.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

2872 sayılı Çevre Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altışar aylık, 2021 yılı ve takip eden yıllar için üçer aylık beyan dönemleri olarak belirlenmiştir.

2020 yılı için ikinci altı aylık beyan dönemleri:

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri: 

a-) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b-) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c-) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç-) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler.

2020 yılı ikinci altı aylık dönemlere ait geri kazanım katılım payına ilişkin beyannameler 31.01.2021 tarihine kadar tahakkuk ettirilerek aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

33241-2021 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İLK TAKSİTİNİN OCAK AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR

Sirküler No: 3241

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde; motorlu taşıtlar vergisinin, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılacağı ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3240-İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER İNDİRİMİ UYGULAMASI

Sirküler No: 3240

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 06.04.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-16-10-7 sayılı özelgesinde;

Mermer toptan ticareti faaliyetinde bulunan şirketin, yurtiçi  satıcılardan ihraç kaydıyla almış olduğu malları yurtdışına ihraç ettiği, gerçekleştirilen ihracatla ilgili olarak belgelendirilebilen giderlerinin yanı sıra belgelendirilemeyen giderlerinin de bulunduğu belirtilerek, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin (1) numaralı bendine 4108 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle eklenen “ihracatta götürü gider uygulaması” ile ilgili hükmün uygulanmasında, söz konusu giderlerin muhasebe kayıtlarında mı yoksa beyanname üzerinde mi indirim konusu yapılacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin (1) numaralı bendinde ise; safi kazancın tespitinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurtdışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderler) indirebileceği belirtilmiştir.

Uygulamaya yönelik olarak yayımlanan 194 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise, Götürü gider uygulaması, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir.

Götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve işletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekir.

Bilindiği üzere, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ticari kazancın tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle mali tablolarda ve hesap planında vergi yasalarınca ticari kazançtan indirimi kabul edilmeyen giderlerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda açıklama yapılmamıştır.

Muhasebe sisteminde, işletmenin faaliyetleri sonucunda doğan tüm giderlerin, vergi yasalarınca ticari kazançtan indirilmesi kabul edilmiş olsun veya olmasın doğrudan ilgili oldukları gider hesaplarında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Muhasebe düzeninden sağlanan bilgilerle dönem sonunda vergi matrahına ulaşılmaktadır.

Buna göre, işletmenin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan belgesiz giderlerin de Tekdüzen Muhasebe Sisteminde ilgili gider hesaplarında izlenmesi ve dönem sonunda “690 Dönem Kar-Zarar” hesabına aktarılması gerekir.

Belgesi temin edilemeyen giderlerin, Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacak götürü gider tutarını aşan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak Tekdüzen Muhasebe sistemine göre belirlenen ticari kara ilave edilmesi gerekecektir.

Belgesiz giderlere karşılık olmak üzere götürü olarak hesaplanan giderler, ticari kara eklenmemiş olduğundan vergi matrahına da dahil edilmemiş olacaktır.

Buna göre, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerce; fiilen harcama yapılmış ve yapılan harcamanın belgesinin temin edilememiş olması halinde söz konusu harcamanın tek düzen hesap planında ilgili hesaplara intikal ettirilmiş bulunması koşuluyla geçerlidir.

Harcama yapılmadan götürü gider indirimi yapılması söz konusu değildir.

İhracat yapan şirketin bu faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan ancak herhangi bir nedenle belgesi temin edilemeyen harcamaların, tekdüzen muhasebe sisteminde ilgili hesaplara kaydedilerek giderleştirilmesi, ancak söz konusu belgesiz giderlerin 194 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacak götürü gider tutarını aşması halinde aşan kısmının, kanunen kabul edilmeyen gider olarak ticari kira ilave edilmesi gerekmektedir.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dilerim.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3239-4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24, 27 VE 28.İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN TEŞVİK TUTARLARI ARTIRILDI.

Sirküler No: 3239

13.01.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, asgari ücrette meydana gelen artış nedeniyle 4447 sayılı Kanunun aşağıda yer alan maddelerindeki teşvik tutarları  %21,56 oranında artırıldı.

 

Karar kapsamında; 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun;

1-) Geçici 24’üncü maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye, aylık olarak 1.431,- TL’ye,

2-) Geçici 27.inci maddenin birinci fıkrasının: 

– (a) bendinde belirtilen prim teşvik destek tutarı günlük 44,15 TL’den 53,67 TL’ye, aylık olarak 1.610,10 TL’ye,

– (b) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye, aylık olarak 1.431 TL’ye, 

– (c) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 34,34 TL’ den 41,74 TL’ye aylık olarak 1.252,20 TL’ye,

3-) Geçici 28.inci maddesinin; 

– Birinci fırkasında belirtilen prim destek tutarı günlük 44,15 TL’den, 53,67 TL’ye, aylık olarak 1.610,10 TL’ye, 

– İkinci fırkasında belirtilen nakdi ücret desteği tutarı günlük 39,24 TL’ den 47,70 TL’ye aylık olarak  1.431 TL’ye, yükseltilmiştir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

3238-KİRA SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK ARTIŞ ORANLARI

Sirküler No: 3238

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesine göre, yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, 2020 takvim yılında konut ve çatılı işyerlerinde uygulanmak üzere, taraflarca yenilenecek kira dönemlerinin ve Türk Ticaret Kanunda tacir olan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerin bulunduğu işyeri kiralarında 01.01.2021 tarihten itibaren, TÜİK tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının (%12,28) dikkate alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ancak, yeni yapılacak kira sözleşmelerinde Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesindeki “Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa” hükmüne göre 2021 yılı için sadece TÜFE (%14,60 oranı) veya ÜFE (%25,15 oranı) veya TÜFE+ÜFE/2 (14,60+25,15=39,75/2=19,875) gibi artış oranların hesaplama şekillerinde mutabık kalınabilir.

Ancak bilindiği gibi kira bedeli döviz bazında yapılamamaktadır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dilerim.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3237-2021 YILI E-DEFTER BERAT DOSYALARININ YÜKLEME TERCİHİNE İLİŞKİN DUYURU.

Sirküler No: 3237

Bilindiği üzere 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 3 Sıra No’lu Genel Tebliğ ile;

Elektronik Defter Tebliğinde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmiştir.

Bu kapsamda; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 14.01.2021 tarihli duyurusunda ise;

Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Firmalar tarafından yapılan tercih 31/01/2021 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilmekte, bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2021/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

Tercihlerini 31/01/2021 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2021 hesap dönemi berat dosyaları için aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir.

Mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yükleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

3236-DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI

Sirküler No: 3236

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ilâ 49 uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen “Değerli Konut Vergisi Genel Tebliği 15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun 42’nci maddesinde yer alan 2021 yılı emlak vergi değeri 5.227.000.- TL aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinin konusunu teşkil etmektedir.

2021 yılında emlak vergi değeri 5.227.000- TL’ yi aşan mesken nitelikli taşınmaz için 2021 yılının Şubat ayının 20 ‘nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine Tebliğ ekinde örneği yer alan beyannamenin verilmesi gerekiyor.

Türkiye sınırları içerisinde tek meskeni olanlar, değeri ne olursa olsun bu verginin kapsamına girmiyor. Ayrıca, birden fazla meskene sahip olanlarda, en düşük değere sahip olan mesken verginin hesaplanmasında istisna tutuluyor.

Mükellefiyet 01.01.2021 tarihinden itibaren başladığından beyannamede vergilendirmenin 2021 vergi değerleri ile hesaplanması gerekiyor.

Tebliğde, değerli konutun bulunduğu yer belediyesinden konuta ilişkin 2020 ve 2021 yılı emlak vergi değerleri alınarak, beyanname verilirken bu vergi değerlerinin beyannameye eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğde, taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacağı açıklamasına yer verilmiştir.

Değerli konut vergisi konusuna giren mesken nitelikli taşınmazın mükellefiyetin başladığı 1 Ocak ile 20 Şubat arasında elden çıkarması durumunda, 20 Şubat 2021 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameye bu taşınmaz dahil edilmesi ve bu taşınmaz için tahakkuk edecek verginin tamamının ödenmesi gerekiyor.

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

5.227.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için

7.842 TL, fazlası için (Binde 6)

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için

23.526 TL, fazlası için (Binde 10) olarak tespit edilmiştir.

Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verebileceklerdir.

Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine tevdi edilir.

Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine vereceklerdir.

Beyan edilmesi gereken birden fazla değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip olan mükellefler (tam mülkiyet, paylı mülkiyet ve intifa hakkı sahipleri), bu taşınmazların tamamı için bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek 1A) 1 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesini kullanarak tek beyanname vereceklerdir. Birden fazla meskeni olanların, muafiyet uygulanacak en düşük değerli tek meskenleri beyannameye dahil edilmeyecek, bu meskene ilişkin bilgiler Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2A) ile bildirilecektir.

Yıl içinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi halinde mükellefiyet takip eden yıldan itibaren başlar, değerli konut vergisi beyannamesi de takip eden yılın şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar verilir.

Eki için tıklayınız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.