Kategoriler
Ş.A. YMM

ŞİRKET BÜNYESİNDE ÜRETİLEN YAZILIMLARIN AKTİFLEŞTİRİLEREK AMORTİSMANA TABİ TUTULUP TUTULMAYACAĞI HUSUSU

Sirküler No: 2725 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 12.02.2013 tarih ve 27575268-105[2012-313-5176]-108 sayılı özelgesinde; Şirketinizin idari, mali, üretim planlama ve üretim departmanlarında kullanacağı yazılımları piyasadan temin etmek yerine şirketin bünyesinde üretilen yazılımların aktifleştirilerek amortismana tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde, “İşletmede bir

Sirküler No: 2725

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 12.02.2013 tarih ve 27575268-105[2012-313-5176]-108 sayılı özelgesinde;

Şirketinizin idari, mali, üretim planlama ve üretim departmanlarında kullanacağı yazılımları piyasadan temin etmek yerine şirketin bünyesinde üretilen yazılımların aktifleştirilerek amortismana tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde, “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkuller ile gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.”

Bu hükme göre bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için, işletmenin aktifinde kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve değerinin her yıl belirlenen haddin üzerinde olması gerekmektedir.

Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edilecektir.

333 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listede;

Gayrimaddi hakların faydalı ömrü ve amortisman oranı “55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (işletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri” ayrımında 15 yıl ve %6,66 olarak,

Araştırma-Geliştirme harcamalarının faydalı ömrü ve amortisman oranı ise 57. ayrımda 5 yıl ve %20 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, gayrimaddi haklar bir malın üretiminde ya da bir hizmetin sağlanmasında kullanılan patentler, know-how, dizaynlar ve modeller ile ticari faaliyetin işletiminde kullanılan (bilgisayar yazılım programları gibi) ticari varlık niteliğine sahip gayrimaddi hakları ifade etmektedir.

Şirketiniz bünyesinde gerçekleştirilen münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesinde gayrimaddi hak niteliğinde yazılımların üretilerek aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde, gayrimaddi hakka yönelik olarak yapılan bu harcamaların 57. ayrıma göre 5 yılda,

Şirket bünyesinde gerçekleştirilen ve münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları kapsamında olmayan harcamalar neticesinde üretilerek gayrimaddi hak niteliğinde aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması durumunda 55. ayrıma göre 15 yılda itfa edilmesi gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir