47 – Gelir Vergisi Tarifeleri

,

 Ücretler İçin Gelir Vergisi Tarifesi:

Gelir Dilimleri Vergi Oranı
13.000 TL’ye kadar 15%
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası 20%
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası 27%
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası 35%

 Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Vergisi Tarifesi:

Gelir Dilimleri Vergi Oranı
13.000 TL’ye kadar 15%
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası 20%
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası 27%
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası 35%

 

46. Tevkifata ve İstisnaya Tabi Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları

Yıllar İstisna Tutarları
2017 1.600,00 TL
2016 1.580,00 TL
2015 1.500,00 TL
2014 1.400,00 TL
2013 1.390,00 TL

45. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

Kira Gelirleri Yönünden-Büyükşehirlerde Tutar
2017 6.500,00 TL
2016 6.300,00 TL
2015 6.000,00 TL
2014 5.500,00 TL

 

Kira Gelirleri Yönünden-Diğer Yörelerde Tutar
2017 4.300,00 TL
2016 4.200,00 TL
2015 4.000,00 TL
2014 3.800,00 TL
                                                            İstisna Tutarları
  Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde
Emtianın Cinsi Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt 140.000 160.000 180.000 200.000
Şeker – Çay 110.000 140.000 130.000 170.000
Milli Piy. Bileti, Hemen 110.000 140.000 130.000 170.000
Kazan, Süper Toto  vb.
İçki (Bira ve Şarap Hariç) – İspirto– Sigara–Tütün 110.000 140.000 130.000 170.000
Akaryakıt ( LPG hariç ) 160.000 170.000 200.000 230.000

44. Perakende Satış Fişi ve Yazarkasa Fişi Düzenleme Sınırı

Yıllar Tutar
2017 900,00 TL
2016 880,00 TL

43. 7/A Seçeneğini Uygulamak Zorunda Olanlar

2015 Aktif toplamı 2.345.800 TL veya net satışlar toplamı 4.691.300 TL‘ yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri  2016 yılında maliyet hesaplarını  7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

41. Yeniden Değerleme Oranları

Dönemler Oran
2016 %3,83
2015 %5,58
2014 %10,11
2013 %3,93
2012 %7,80
2011 %10,26
2010 %7,7
2009 %2,2
2008 %12

40. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri

 

  • Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerden,

 

  • Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerden,

 

  • 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükelleflerden;

 

2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

 

  • 1 milyon TL’yi aşanlar için, 1/4/2016 tarihinden,

 

  • 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olanlar için, 1/7/2016 tarihinden,

 

  • 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olanlar için, 1/10/2016 tarihinden,

 

  • 150 Bin TL’den az olanlar için, 1/1/2017 tarihinden

 

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

 

39. Yemek Yardımı İstisnası

,
Dönemler Günlük Tutar
2017 14,00 TL
2016 13,70 TL
2015 13,00 TL
2014 12,00 TL
2013 12,00 TL
2012 11,70 TL
2011 10,70 TL
2010 10,00 TL
2009 10,00 TL
2008 9,00 YTL

 

38. Veraset ve İntikal Vergisinde Matrah ve Oranlar

1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

 

Matrah

Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk                       210.000 TL için 1 10
Sonra  gelen      500.000 TL için 3 15
Sonra  gelen      1.110.000 TL için 5 20
Sonra  gelen      2.000.000 TL için 7 25
Matrahın             3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

 

37. Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları

Veraset Ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları (V.İ.V.K. Mad:4-b,d,e)
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176.600 TL
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353.417 TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.068 TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 4.068 TL

(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.