R.Gazete No: 29357

R.G. Tarihi: 16.5.2015

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

MADDE 1 – 11/6/1990 tarihli ve 20545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "gelir bütçelerinin" ibaresi "brüt gelirlerinin" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bütçe" ibaresi "brüt" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birlik Yönetim Kurulu, gelir kalemlerinin türüne göre Birlik payının hesaplanma biçimini ve ödemelerin usulünü yönerge ile belirleyebilir."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Devlet Memurlarına" ibaresi "kamu görevlilerine" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 62/A maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

———-o———-

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

    MM⁄3568E.010 (Mali Müşavirlik Mevzuatı) ve

    XXX⁄1783E.20 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.

    ^

Lütfen yorumları görebilmek için javascript özelliğini aktifleştirin.