Kategoriler
Ş.A. YMM

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADE UYGULAMASI HUSUSU

Sirküler No: 2978 08/05/2020 tarih ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 32 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (VI/Ç-1) Geçici Hükümler bölümünden sonra gelmek üzere 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile ilan edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV

Sirküler No: 2978

08/05/2020 tarih ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 32 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle;

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (VI/Ç-1) Geçici Hükümler bölümünden sonra gelmek üzere 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile ilan edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV iade uygulaması bölümü eklenmiştir.

Bilindiği üzere (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve 518 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatılmıştır.

Diğer taraftan, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekir.

Mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabilir. 

Bu nedenle, Mart, Nisan, Mayıs/2020 dönemlerine ait KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına (03.08.2020 tarihine) kadar yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden, 

KDV İadesi Kontrol Raporunda yer alan sonuçlar bakımından aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.

Mahsuben iade talepleri;

1-) KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

2-) Kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

– HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,

– İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,

– HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde %50’si oranında,

-YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

Nakden iade talepleri;

1-) KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

2-) Kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

– HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,

– İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,

– HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilir. 

3-) KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden mahsuben veya nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

Diğer taraftan, KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasını müteakip (27.07.2020 tarihinden sonra) bu bölümde yer alan düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin yeniden sorgulama yapılarak oluşturulacak rapora istinaden vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu nedenle firmalar tarafından Mart, Nisan, Mayıs/2020 dönemlerine ait mahsuben veya nakden talep edilecek KDV iadelerinde yukarıdaki hükümlerin dikkate alınacağı hususunu hatırlatmak isteriz.

Yürülülük tarihi: 08.05.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir