Kategoriler
Erta Denetim

Mücbir Sebep Dönemi İçinde KDV İadelerinin Usul Ve Esaslarını Düzenleyen KDV Tebliği

Bülten: 2020/58 MÜCBİR SEBEP DÖNEMİ İÇİNDE KDV İADELERİNİN USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN KDV TEBLİĞİ 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Bülten: 2020/58

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİ İÇİNDE KDV İADELERİNİN USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN KDV TEBLİĞİ

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (VI/Ç-1.) bölümünden sonra gelmek
üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“2. 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan
Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması

Bilindiği üzere, 24/3/2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan
Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen
ve mezkur Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun
kabul edilmesi uygun bulunmuş ve mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin
ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe
uzatılmıştır.

Diğer taraftan, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın,
mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye
ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV
tutarının gösterilmesi gerekir.

Bu bakımdan, mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV
beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle
KDV iade talebinde bulunabilir.

Öte yandan, mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine
getirilmesinde, bu Tebliğin muhtelif bölümlerinde iade türleri itibarıyla
belirlenen usul ve esaslar korunmakla birlikte, 518 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinin 4’üncü maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin
(uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine
(ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi
tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol
Raporu”nda yer alan sonuçlar bakımından aşağıda belirtilen usul ve esaslar
doğrultusunda işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.

a) Mahsuben iade
talepleri;

1- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde
üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda
olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi
genel esaslara göre yerine getirilir.

2- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde
üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil)
mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde
bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın
mahsuben iadesi;

– HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu
tutarın %12,5’i oranında,

– İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde,
bu tutarın %25’i oranında,

– HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM
raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si
oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade
taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine
getirilir.

3- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde
üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda,
yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden
mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

b) Nakden iade
talepleri;

1- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde
üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda
olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade talebi
genel esaslara göre yerine getirilir.

2- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde
üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil)
mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde
bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın
nakden iadesi;

– HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu
tutarın %30’u oranında,

– İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde,
bu tutarın %60’ı oranında,

– HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade
taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine
getirilir.

3- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde
üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda,
yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden
nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

İlgili Tebliğin linki aşağıda yer almaktadır;

https://www.gib.gov.tr/node/143656

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir