YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 2715

07/08/2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Yapılan değişiklikler özetle;

Kararın Tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklikler;

Aracı kurum; Faiz veya kâr payı desteğini uygulayacak kamu bankaları dahil olmak üzere bankaları, katılım bankalarını ve finans kuruluşları olarak değiştirilmiştir.

Bu bent 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 07.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

Öncelikli Ürün Listesi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerdeki ürünleri ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı tebliğ ile yayımlanacak listeyi,

Program Değerleme Komitesi; Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı; Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esaslar belirlenerek yürütülecek olan destek programı olarak tanımlanmıştır. Şeklinde bentler eklenmiştir.

Kararın Değerlendirme başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikler;

2 nci bent ile Projelerin bu karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için elli milyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise beş yüz milyon Türk Lirası olması gerekir. Şeklinde değiştirilmiştir.

6 ncı bent ile yatırım tutarı elli milyon Türk Lirası ile beş yüz milyon Türk Lirası arasında olup, bu karar kapsamında desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dahilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından birinci fıkra çerçevesinde ve Pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dahilinde, program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilebilir.

7 nci bent ile Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında “stratejik yatırım” olarak desteklenmesine karar verebilir. Şeklinde bentler eklenmiştir.

Kararın Şirket hisselerinin ve yatırımın devri başlıklı 8 inci maddesinde yapılan değişiklik;

1 inci bent ile Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve sabit yatırım tutarı beş yüz milyon Türk Lirası ve üzeri olan yatırımlar için Cumhurbaşkanının onayına tabidir. Şeklinde değiştirilmiştir.

Kararın Müeyyide başlıklı 11 inci maddesinde yapılan değişiklik;

2 nci bent ile Bu karar kapsamındaki desteklerden yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamı kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için bu karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılması halinde ise bu karar kapsamı desteklerin kullandırılmasına ilişkin hususlar ilgili Destek Kararında belirlenir. Şeklinde değiştirilmiştir.

Kararın Diğer Hükümler başlıklı 12 nci maddesinde yapılan değişiklik; 

2 nci bent ile yurt içinde yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak yatırım kredileri veya yatırım finansmanına ilişkin faiz veya kâr payı desteği uygulamasında aracı kurum, vade tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz ve kâr payı tutarlarının doğruluğundan ve kredinin veya finansmanının yatırım için kullandırılmasından sorumludur. Bu kredi veya finansmana ilişkin faiz veya kâr payı desteği uygulaması, Genel Müdürlük ve aracı kurumlar arasında yürürlükte bulunan protokol ve imzalanacak ek protokol çerçevesinde yürütülür. Ayrıca, yurt dışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri veya yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz veya kâr payı desteği uygulanabilir. Şeklinde değiştirilmiştir.

Bu bent 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 07.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

3 üncü bent ile enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum ve kuruluşlarla düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır. Şeklinde değiştirilmiştir.

14 üncü bent ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuat uyarınca, KOSGEP ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEP, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir. Şeklinde bent eklenmiştir.

Yürürlülük tarihi 07.08.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

BİRDEN FAZLA İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARIN SPEK ÜST SINIRINI AŞAN PRİMLERİNİN İADESİ

Sirküler No: 2714

5510 sayılı Kanun’un 4.üncü maddesinin birinci fıkrası (a) (Ücretle çalışanlar) bendinde “Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar… sigortalı sayılırlar,” denilmektedir. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere birden fazla işveren tarafından çalıştırılmanın önünde yasal bir engel olmadığı gibi, sigortalının birden fazla işyerinde çalışması durumunda her işyerinde kendisi adına prim ödenmesi zorunludur.

5510 sayılı Kanun’un 87.inci maddesinde, 4/a kapsamında sigortalı bildirilenlerin, prim ödeme yükümlüsünün işverenleri olduğu belirtildiğinden, işveren çalıştırdığı her bir sigortalı için Kuruma prim ödemek zorundadır. Birden fazla işyerinde çalışan sigortalının çalıştığı her işverenin, ilgili sigortalı adına ayrı ayrı Kuruma aylık prim ve hizmet belgesini verip, primlerini de ödemeleri gerekir.

5510 sayılı Kanununun 82.inci maddesinin;

Birinci fıkrasında, günlük kazancın alt sınırının, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırının ise 16 yaşından büyükler için belirlenmiş günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı olduğu,

Dördüncü fıkrasında, sigortalıların bu Kanunun 53.üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamının, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşması halinde, aşan kısmın tamamının sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında %15 sigortalıya defaten geri ödeneceği, geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmeyeceği öngörülmüştür.

Maddelerdeki hükümler gereği; 5510/4-(a) bendi kapsamında ay içinde birden fazla işyerinde çalışan ve ay içindeki prime esas kazanç tutarlarının toplamı üst sınırı aşan sigortalıların, üst sınırı aşan kazançlarına ilişkin primlerin iadesi için;

1-) İşyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine dilekçe ile müracaat etmeleri,

2-) Dilekçelerde iadesi yapılacak (tavanı aşan) kazançlarının bulunduğu dönemlerin belirtilmesi,

3-) İlgili aylardaki primlerin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımız kapsamında birden fazla işyerinde çalışan/çalışacak olan ve ay içindeki prime esas kazanç tutarlarının toplamı üst sınırı aşan sigortalıların, üst sınırı aşan kazançlarına ilişkin primlerin iadesi için Kuruma müracaat ederek bu haklarını almalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

DEVRALINAN KURUMUN GEÇMİŞ YIL ZARARININ İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI

Sirküler No: 2713

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 21.11.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.01.16.01-2011-548-KV-95 sayılı özelgesinde;

Faktoring A.Ş.’nin 04.02.2010 tarihinde nevi değişikliği yaparak ……… İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’ne dönüştüğü, … Faktöring A.Ş. adına 2009 döneminde verilen kurumlar vergisi beyannamesinde zarar beyan edildiği ancak, adı geçen A.Ş. hakkında Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen “Öz varlık Tespit Raporu” doğrultusunda hazırlanan devir bilançosunda 2009 yılına ait zararın görünmediği belirtilerek, 2009 yılına ilişkin zararın nevi değişikliğiyle kurulan yeni şirketin geçici vergi ile kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilip edilemeyeceği hususunda  görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nu uyarınca her yıla ilşkin zararlar beyannamede ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla zararların indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ise;

  • Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.
  • Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi halinde zararların mahsubuna imkan tanınmıştır.

Şirketiniz 04.02.2010 tarihinde nevi değişikliği yaparak ……… İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’ne dönüşen … Faktoring A.Ş. nin 2009 dönemi ve kıst döneme ait beyannamelerinde görülen geçmiş yıl zararının, anılan A.Ş. hakkında Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen “Öz varlık Tespit Raporunda ve nev’i değişikliği sonrası hazırlanan devir bilançosunda yer almadığı ayrıca, adı geçen A.Ş.’nin faaliyet konusunun faktoring hizmetleri olmasına rağmen nevi değişikliği sonucu kurulan ……..İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’nin faaliyet konusunun inşaat işleri ile tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve ticareti olduğu, bu sebeple devir (nevi değişikliği) neticesinde zarar mahsubu yapacak limited şirketin anonim şirketin faaliyetine aynen devam etmediği anlaşılmıştır.

Buna göre şirketinizin nevi değişikliği sonucunda devraldığı … Faktoring A.Ş. nin geçmiş yıl zararının açılış bilançonuzda görünmemesi ve devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süre ile devam edilmemesi nedeniyle, 5520 Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

DERNEK ADINA YAPILAN AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMIN İKTİSADİ İŞLETMESİNE AKTARILMASINDA VERGİLENDİRME HUSUSU

Sirküler No: 2712

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 17.02.2016 tarih ve 84098128-125[6-2013/17]-85 sayılı özelgesinde;

Derneğinizin amaçları doğrultusunda üyelerinden ve gönüllü bağışçılardan ayni ve nakdi bağış aldığı, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yurt açıp işletilmek istediği, yurtta kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için derneğiniz adına alınan ayni ve nakdi bağış ve yardımların bir kısmının iktisadi işletmenize aktarılması durumunun kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve Vergi Usul Kanunu yönünden değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup,

Aynı Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu;

Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği,

Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Dernekler tüzel kişilikleri itibariyle kurumlar vergisi mükellefi olmamakla birlikte, derneğe bağlı iktisadi işletme oluşturacak nitelikte devamlı ticari, sınai ve zirai faaliyetlerin kurumlar vergisine tabi tutulması gerekecektir.

İktisadi işletmenin belirgin özellikleri; bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir. Diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetlerdir.

Kanun, bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek ya da vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsama almıştır.

Diğer taraftan, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 30/a maddesinde; “Dernekler tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak derneğinizin tüzüğünün tetkikinde;  “İhtiyaç sahibi öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğrenim yardımı yapar. Ayrıca yurt, kütüphane, dershane, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, her kademede okullar açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.” hükmünün yer aldığı anlaşılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, derneğinize yapılacak ayni ve nakdi bağış ve yardımlar nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyeti oluşmayacaktır.

Öte yandan, derneğinize yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların bir kısmının iktisadi işletmenize aktarılması durumunda söz konusu bu tutarların, iktisadi işletmenizin kurum kazancına dahil edileceği tabiidir.

Ancak, Dernek, iktisadi işletmeye borç verebilir. Faiz almayabilir. Ayrıca Dernek, İktisadi işletmeye sermaye olarak para verebilir. Tabiki  borç ve sermaye konulması kurumlar vergisi konusuna girmemektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1’inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zırai ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

Bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının ve bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilemeye engel teşkil etmeyeceği,

Aynı Kanun’un 20’nci maddesinde ise; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, alıcının ödediği veya borçlandığı para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği belirtilmiştir.

Buna göre, yurtta kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için derneğiniz adına alınan ayni ve nakdi bağış ile yardımların bir kısmının derneğiniz bünyesinde oluşan iktisadi işletmeye bağış yoluyla (kaynak) aktarılması, herhangi bir mal teslimi veya hizmet ifası karşılığını oluşturmadığından KDV’ye tabi tutulmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN REVİZE EDİLEREK GENEL TEŞVİK KAPSAMINDAN BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINA ALINAN YATIRIMA, İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI

Sirküler No: 2711

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 06.07.2018 tarih ve 17192610-125[KV-18-18]-E.138710 sayılı özelgesinde;

Şirketin 11.04.2017 tarih ve A 129016 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlandığı, bölgesel desteklerden yararlanmak üzere Ekonomi Bakanlığına başvurarak, bölgesel destek unsurlarını ihtiva eden 16.02.2018 tarih ve 129016 B sayılı revize edilmiş Yatırım Teşvik Belgesinin alındığı ve “Vergi İndirimi  satırına da yer verilen söz konusu yatırım teşvik belgesinde yatırıma başlama tarihinin 23.03.2017 olduğu belirtilerek, 2017 yılı için indirimli kurumlar vergisi müessesesinden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş talep edilmiş ve konu ile ilgili olarak  cevabi yazıda “vergi indirimi” satırına yer verilmemiş olan 11.04.2017 tarih ve A 129016 sayılı yatırım teşvik belgeniz kapsamında yapmış olduğunuz yatırım harcamaları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanmanın mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından konu ile ilgili olarak  yürürlükteki mevzuat uyarınca, 11.04.2017 tarihli ve A/129016 sayılı genel yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesi için müracaat edilen tarih olan 23.03.2017 tarihinden itibaren yapılan belge kapsamındaki tüm yatırım harcamalarına, teşvik belgesi bölgesel teşvik belgesine dönüştürüldüğünden dolayı bölgesel desteklerin uygulanması gerektiği düşüncesiyle 2017 hesap dönemi için indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılması gerektiği belirtildiği, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında yeni yayınlanan 23.02.2018 tarih ve 4841 sayılı özelgeden bahisle, Vergi Dairesi Başkanlığının söz konusu özelgeye göre tekrar değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun “İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı 32/A maddesinde;

Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı BKK’nın “Vergi indirimi” başlıklı  maddesinde, indirimli kurumlar vergisine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre; 11.04.2017 tarihli yatırım teşvik belgesinin, 14.02.2018 tarihli teşvik belgesiyle revize edildiği ve indirimli kurumlar vergisi desteğini de içeren bölgesel yatırım teşvik belgesine çevrildiği hususu dikkate alındığında, teşvik belgesindeki yatırıma başlama tarihi olan 23.03.2017 ile 14.02.2018 tarihleri arasında yapılan yatırım harcamalarının da indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamında yatırıma katkı tutarının hesabında dikkate alınması mümkündür.

Ekonomi Bakanlığınca 14.02.2018 tarihi itibarıyla revize edilmiş yatırım teşvik belgesiyle birlikte indirimli kurumlar vergisi uygulamasına hak kazanılacak olması nedeniyle, 14.02.2018 tarihinden sonra yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiğiniz kazançlar ile yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilecek kazançlarınıza indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.
 

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

VAKFIN ÜYELERİNE VERDİĞİ BORÇ PARALARIN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2710

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 19.09.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2011-14001-41-744 sayılı özelgesinde;

Vakfınız resmi senedinde belirtilen amaçlar doğrultusunda üyelerinize verdiğiniz borç para karşılığında elde edilen faiz gelirlerinin kurumlar vergisi ve banka sigorta muameleleri vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda vakıflar tüzel kişilikleri itibarıyla kurumlar vergisi mükellefi olmamakla birlikte, vakıf tüzel kişiliğine bağlı iktisadi işletme oluşturacak ticari, sınai ve zirai faaliyetlerin kurumlar vergisine tabi tutulması gerekecektir.

İktisadi işletmenin unsurlarının ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetler olduğu,

Dernek veya vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsamına aldığı, satılan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kar edilmemesinin, karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi işletme olma vasfını değiştirmeyeceği açıklanmıştır.

Buna göre, Vakfınız tarafından, üyelerinize vakıf resmi senedinde belirtilen amaçlar doğrultusunda da olsa verdiğiniz borç paralar nedeniyle faiz adı altına bir bedel alınması, devamlı olarak yapılan ticari faaliyet kapsamında değerlendirileceğinden, bu faaliyet nedeniyle vakfınız bünyesinde oluşan iktisadi işletme nezdinde faiz karşılığı borç para verilmeye başlandığı tarihten itibaren kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ YÖNÜNDEN

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ ye tabi olduğu hükme bağlanmış, 17/4-e maddesi ile de banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler KDV’ den istisna edilmiştir.

Buna göre, Vakfınız tarafından yapılan ödünç para verme işlemleri, esas iştigal konusu olarak yapılmadığından BSMV’ nin konusuna girmemektedir. Bu nedenle, vakfınızın banker kapsamında değerlendirilmesi ve dolayısıyla bu işlemlerin BSMV’ ye tabi tutulması söz konusu değildir.

Bu itibarla, KDV Kanunu’nun 1 inci maddesi gereğince genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Ancak, Dernek verdiği borç için faiz almadığı takdirde yukarıda belirtilen vergi kanunları kapsamına girmez. Diğer taraftan iktisadi işletme derneğe borç verirse, iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefi olduğu için rayiç oranlarda faiz almak zorundadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

EPDK’NIN 2020 YILI YEKDEM BAŞVURULARININ ALINMASI HAKKINDA DUYURUSU

Sirküler No: 2688

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun http://www.epdk.org.tr resmi internet adresinde ‘’2020 yılı YEKDEM Başvurularının Alınması Hakkında’’ duyurusu yayımlanmıştır. Duyuruda YEKDEM başvurularının alınmasına yönelik aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

YEKDEM Yönetmeliğinin 5’ inci ve devamı maddeleri uyarınca;

2020 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 31 Ekim 2019 tarihi sonuna kadar EPDK’ya başvurmaları gerekmektedir.

YEKDEM Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler uyarınca 2020 yılı ve sonrası yıllar için YEKDEM başvuruları EPDK tarafından elektronik ortamda alınacaktır.

Bu sebeple YEKDEM başvurusu yapmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin başvuruyu yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı bir nüshasını EPDK’ya sunmaları gerekmektedir.  

Ayrıca yetki belgelerinin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler adına Ek-1’de yer alan dilekçe formatına uygun ve elektronik ortamda doldurulmuş bir yazının eki olarak EPDK’ya sunulması gerekmektedir.

YEKDEM başvuruları elektronik ortamda yapılmadan önce başvuruların doğru ve sorunsuz yapılabilmesi için başvuru ile ilgili oluşturulan Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzun okunması akabinde başvuru işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. BAŞVURULAR İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK, ELDEN VEYA POSTA YOLUYLA YAPILACAK BAŞVURULAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

YEKDEM başvurusunun geçerli olması için başvuru kapsamında oluşan ve ekinde bilgi formu olan başvuru dilekçesinin başvuru yapmaya yetkili kılınan kişi tarafından elektronik ortamda imzalanması gerekmektedir. 

Başvuru dilekçesi imzalanmayan başvurular geçerli başvuru olarak kabul edilmeyecektir. Ayrıca başvuru yapmaya birden fazla kişinin yetkilendirilebilmesine izin verilecek iken bu kişilerin müşterek imza ile başvuru yapması mümkün olmayacaktır. Bu başvurular kapsamında yapılacak yetkilendirmeler ile ilgili tüzel kişilerin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

YEK Destekleme Mekanizmasından 2020 yılında yararlanmak isteyen üretim lisansı sahiplerinin başvurularına konu üretim tesislerinin;

  • 1 Kasım 2009 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması,
  • Başvuru tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamen ya da kısmenişletmeye alınmış olması,

gerekmektedir.

2020 yılında YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanmak amacıyla 31 Ekim 2019 tarihi sonuna kadar Kuruma elektronik ortamda başvuru yapan kişilerden YEK Destekleme Mekanizmasına yaptıkları başvurularını sonlandırmak isteyenlerin taleplerini en geç 31 Ekim 2019 tarihi sonuna kadar Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 2020 yılı yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin başvurularını 1 Ağustos 2019 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne(EİGM) yapmaları gerekmektedir.

Söz konusu başvurularla ilgili EİGM’nin yaptığı duyuruya https://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Guncel-Duyurular/Yerli-Aksam-Web-Duyurusu  adresinden ulaşılabilmektedir.

YEK Destekleme mekanizması ile ilgili lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında, https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-0-72/elektrikyekdem  adresinde “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.

Duyunun tamamına ulaşmak için;

http://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/5-7866/2020-yili-yekdem-basvurularinin-alinmasi-hakkinda

linkini tıklayınız.

Eklere ulaşmak için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız.

EKLER:

Elektronik Başvuru Sonucu Oluşacak YEKDEM Başvuru Dilekçesi ve Bilgi Formu Formatı

YEKDEM Başvuru Yetkilisi Formu

YEKDEM Başvuru Kılavuzu

Başvuru Sistemine Giriş

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

7183 SAYILI TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI KANUNU’NDA AJANS FAALİYETLERİN FİNANSMANI İÇİN TURİZM PAYI ÖDENECEKTİR

Sirküler No: 2687

Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere, turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur. 

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere gelirlerin arasında turizm payı geliri yer almaktadır.

Turizm payı;

  • Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk, 
  • Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
  • Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,
  • Seyahat acentelerinden(münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
  • Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

Oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır. 

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

Turizm payı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.

Vergi dairesi tarafından turizm payının beyan, tarh, tahakkuk ve tahsili ile red ve iadesinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.

Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya,  3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Yürürlük Tarihi: Turizm payına tabi olan işletmeler ile turizm payı oranı, beyanı ve ödemesine ilişkin 6 ncı maddesi 01.10.2019 tarihinde, diğer maddeler 15.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

KÂR DAĞITIMI HUSUSU

Sirküler No: 2686

Sermaye şirketlerinin pay sahiplerine dağıtacakları kâr, ticaret hukuku ilkelerine göre tespit edilen kârdır. Kâr dağıtım kararının verilebilmesinin ilk koşulu, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiş bir bilançoya göre kâr elde edilmiş olması ya da önceki yıllar kârından bu amaç için kullanılabilecek yedek akçelerin bulunmasıdır.

Sermaye şirketlerinde kâr paylarının ortaklar açısından alacak hakkına dönüşebilmesi için TTK’ da yer alan yasal hükümlerin yanı sıra esas sözleşme hükümleri ile anonim şirketlerde genel kurulun, limited şirketlerde ise ortaklar genel kurulunun kâr dağıtımına ilişkin karar vermesi ile mümkün olabilmektedir.

Şirket ortaklarına kar dağıtımının yapılması Gelir Vergisi Kanunu yönünden menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmektedir. Menkul sermaye iradında hukuki ve ekonomik tasarrufun gerçekleşmesi ile gelir elde edilmiş kabul edilmektedir.

Genel kurulun kâr dağıtımı kararı alması hukuki tasarruf olup, kâr payının ekonomik olarak tasarruf edilmesi gelirin elde edilmesi olarak sayılmaktadır.

Şirketler, yetkili kurullarınca kâr dağıtım kararının verildiği tarih itibariyle şirket ortaklarına karşı hukuken borçlu duruma gelmektedirler.

Şirketin gerçek kişi ortakları ise bu karara istinaden kâr payları üzerinde (menkul sermaye iradı) hukuki olarak tasarruf tesis etmektedirler. Ancak ekonomik tasarruf, kârın dağıtılacağı tarih geldiğinde ve şirket tarafından fiilen ödeme yapıldığı tarihte oluşacaktır.

Kâr dağıtım tarihi olarak tespit edilen tarihte, çeşitli sebeplerle fiilen ortaklara bir ödeme yapılamazsa, ekonomik tasarruf gerçekleşmemiş sayılacaktır. Dolayısıyla, kâr paylarına bağlı olarak menkul sermaye iradı beyanı, kâr paylarının fiilen elde edildiği yılın gelir vergisi beyannamesi ile olacaktır.

Genel Kurul tarafından alınan kararda, 31.12.2019 tarihine kadar kârın dağıtımına ilişkin tarihinin belirtilip daha sonraki aylarda kasa durumu müsait olmayınca kâr dağıtılamamaktadır. 

Bu durumda genel kurulun kâr dağıtım maddesi geçerli olduğu için dağıtım hesabı yapılarak 31.12.’de ortakların alacağına kayıt gerekir. 

Bu kayıt hesaben kâr dağıtım olduğu için %15 stopaj vergi hesaplanarak yatırılması gerekir.  Kâr payı (para) ödenmediği veya ödenemeyeceği durumda vergi stopajını yatırmamak için aralık ayı içerisinde şirket tarafından olağanüstü genel kurul yapılarak, eski kararın iptal edilip, karın dağıtılmamasına ilişkin karar alınmasını önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİ VERİLME SÜRESİ YENİDEN UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2685

27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde değişiklik yapılmasına dair 6 Sıra No’lu Tebliğ yayımlanmıştır.

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 1 Seri No’lu Genel Tebliğ ile;

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:6) ile söz konusu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesine ilişkin süre 01.07.2019 tarihinden 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir. 

Yürürlülük tarihi: 27/07/2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.