Kategoriler
Ş.A. YMM

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA ONAYLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE KAR DAĞITIMI

Sirküler No: 2976

Türk Ticaret Kanununun 397. maddesine göre bağımsız denetim; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu “Türkiye Denetim Standartlarına” göre denetlenmesidir.

Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.

Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. 

Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir. 

Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılması, bu tabloların genel kurul tarafından müzakere edilemeyeceği ve onaylanamayacağı anlamına gelir. Hatta düzenlenmemiş sayılan finansal tablolara dayanarak kar dağıtımı, sermaye artırımı, sermaye azaltımı da yapılamaz.  

Bu çerçevede, bağımsız denetime tabi şirketlerin olağan genel kurullarında onaylayacakları finansal tabloları; Vergi Usul Kanunu’ na göre düzenlenen gelir tablosu, bilanço yerine; Türkiye Denetim Standartlarına göre denetimden geçen gelir tablosu ve bilanço olmalıdır.

Yine genel kurulda müzakere edilecek yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler bağımsız denetimden geçen finansal tablolar ile uyumlu olmalıdır.

Hatta, genel kurul gündeminde kar dağıtımı, sermaye artırımı veya sermaye azaltımı var ise, bunların da bağımsız denetimden geçen finansal tablolara göre yapılması gerekir.

Kar dağıtımının hangi finansal tablo üzerinden yapılacağı mevzuatta net olarak belirtilmese de Bakanlık görüşü kar dağıtımında da denetimden geçen ve genel kurulda onaylanan TFRS bilançolarının dikkate alınması yönündedir. Bu kapsamda TFRS’ deki dönem net karının dağıtılabilmesi için VUK’ a göre düzenlenen bilançoda karşılığının olması gerekir. Bu karşılığın illa dönem net karından oluşması şart olmayıp geçmiş yıl karları, olağanüstü yedekler veya yasal yedekler de olabilir. Aksi halde, TFRS’ deki karın VUK’ ta karşılığının olmaması halinde düşük olan kar dağıtılır prensibine göre kar dağıtılamayacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

ŞİRKET YÖNETİMİNDE YER ALAN EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARI ORTAK OLDUKLARI İŞYERİNDEN SİGORTALI OLAMAZLAR

Sirküler No: 2975

5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’nun bağımsız çalışanların sigortalılıkları ile ilgili maddeleri aşağıdadır.

Sigortalı sayılanlar 

MADDE 4-

“Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; 

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,”

Sigortalılık hallerinin birleşmesi  

MADDE 53-  

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine
ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.”
 

Maddedeki hükümler kapsamında;

1-) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortakları ortak oldukları işyerlerinde kendilerini 5510/4-(a) kapsamında hizmet akdine tabi olarak sigortalı bildiremezler. (2019/09 Genelgedeki hükümleri taşıyanlar işverenler hariç) Bu durumda olan işverenlerin 5510/4-(b) (Bağımsız çalışanlar) kapsamında sigortalı olmalar esastır.

2-) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortakları emekli olduklarında bunlarda yine ortak oldukları işyerinden kendilerini 5510/4-(a) kapsamında hizmet akdine dayalı olarak sigortalı bildiremezler. Söz konusu emeklilerin sosyal güvenlik destek primi kapsamında işe girişi olup, adına prim ödemesi yapan işverenler emeklilik için Kuruma müracaat edilen aydan itibaren daha önce Kuruma verilen sosyal güvenlik destek prim bildirgeleri iptal çıktıları ile birlikte Kuruma dilekçeyle başvurulmaları halinde söz konusu primleri iade alabilecekler. 

3-) Şirketlerin yönetiminde yer alan emekli ortaklar için ücret ödenecekse TTK hükümleri kapsamında genel kurulda karar alınarak yönetim ücreti (Huzur hakkı gibi) ödenebilir. Ödenen ücretler sadece gelir ve damga vergisine tabi olmalıdır.

Şirket yönetimde yer alan emekli şirket ortaklarının işverence durumlarının gözden geçirerek gerekli düzeltme işlemlerini yapmalarını öneririz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA DURUMLARINDA ÜCRET

Sirküler No: 2974

4857 sayılı İş Kanununun ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma durumu ile ilgili maddeleri aşağıdadır.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 

“Madde 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.”

Genel tatil ücreti 

“Madde 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”

hükümleri yer almaktadır.

Maddedeki hükümler kapsamında; 

İşçilere, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmelidir. 

Kanun’da çalışmanın ne kadar süreyle olup olmadığına ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir. Dolayısıyla resmi tatillerde işçi bir saat de çalışılsa 7,5 saat de çalışılsa karşılığı bir günlük ücret olmalıdır.

Resmi tatil günlerindeki çalışmalar, kural olarak fazla çalışma değildir. Ancak, resmi tatilde çalışıldığı için haftalık çalışma süresi aşılmışsa aşılan süre için fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekir.

İŞÇİDEN ONAY ALINMASI. 

işçinin, resmi tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için ya iş sözleşmesinde bu durumun kararlaştırılması gerekir ya da işçinin onayının olması gerekir. Böyle bir sözleşme hükmü ya da onay yoksa işçi, bu resmi tatil günlerinde çalışmaya zorlanamaz.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçi çalıştıran/çalıştıracak olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENECEK MUHASEBE FİŞLERİNE AİT KLAVUZ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2973

Muhasebe fişi, muhasebe işlemlerinin yevmiye defterine yazılmadan önce kaydedildiği, yetkili kişiler tarafından imzalandığı ve yevmiye bilgilerini içeren fiş olarak tanımlanmaktadır.

Muhasebe işlemleri yevmiye defterine doğrudan kaydedilebileceği gibi muhasebe fişleri yardımı ile de kayıt yapılabilmektedir.

Muhasebe fişi kullanılarak muhasebe ve defter kaydı süreçlerinin yürütüldüğü işletmelerde, işlemler önce belgelere dayanarak muhasebe fişine, buradan da yevmiye defterine kaydedilmektedir.

Kullanılmakta olan muhasebe fişleri:

-Tahsil fişi,

-Tediye (Ödeme) fişi,

-Mahsup fişi olmak üzere kullanım türleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Elektronik muhasebe fişlerini NES veya Mali Mühürle zaman damgalı şekilde imzalanarak onaylanması ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Her bir muhasebe fişinin ayrı ayrı olarak onaylanması esas olmakla birlikte aynı tarihe ait muhasebe fişlerinin aynı elektronik dosya içinde topluca elektronik ortamda NES veya Mali Mühür ile zaman damgalı olarak onaylanması da mümkündür.

E-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından her bir belgeye ait yevmiye maddesi için düzenlenmesi gereken muhasebe fişlerinde asgari olarak bulunması zorunlu bilgiler dosya formatları ile bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi sırasında uyulacak teknik usul ve esaslara ilişkin açıklamalara http://www.edefter.gov.tr/duyurular.  kılavuzda yer verilmiştir. Daha detaylı bilgilere bu adresten ulaşılabilir.

Firmalar önceden olduğu gibi muhasebe fişlerini kağıt ortamında düzenleme ve muhafaza etme hakları bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASININ ZORUNLU OLDUĞU GENEL KURUL TOPLANTILARI

Sirküler No: 2972

Bakanlık temsilcisinin bulunmasının zorunlu olduğu genel kurul toplantıları ile bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda bulunacak temsilciler Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’ in 32. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

1- Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin (Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler) bütün genel kurul toplantılarında,

Diğer şirketlerde ise gündeminde;

-sermayenin arttırılması veya azaltılması,

-kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması,

-kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya

-faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile

-birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında,

2- Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında,

3-  Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında,

4-  Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında

Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur.

Yukarıda sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir.

Bakanlık temsilcisinin katılımının zorunlu olduğu toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir. 

Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için, toplantı tarihinden en az on gün önceden yönetmeliğe uygun bir dilekçe ile İl Ticaret Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

KISA ÇALIŞMA ORAN HESAPLAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sirküler No: 2969

Kısa çalışma ödeneği kapsamında olan işyerlerine İş-Kur yetkililerince ay sonlarında çeşitli excell tablolar gönderilmektedir. Bu tablolardan bir tanesi de ORAN HESAPLAMA MODÜLÜ tablosudur.

Kısa çalışma oran hesaplaması, kısa çalışma yapılan dönemde kişilerin çalıştırılıp o kişilere SGK da prim tahakkuku yapılacaksa kullanılmalıdır. Kişiler o ay içerisinde hiç çalışmadıysa herhangi bir oran hesaplaması yapılmasına gerek yoktur.  Söz konusu tabloyu örnek ile açıklayacak olursak.

Örnek-  Nisan ayı 30 takvim günü

4 Pazar (Hafta sonu tatili)

1 Gün Resmi Tatil (23 Nisan)

Sonuç olarak Nisan ayında 5 tatil günü çıkartıldığında 25 işgünü bulunmaktadır.
Firmada Nisan ayında X kişisi 10 iş günü çalışmış olsun.

Bu durumda 25-10 =15 iş günü X kişisi kısa çalışma yapmış olacaktır. 

Tabloda “C” sütununda yer alan “KÇÖ YAPILAN İŞ GÜNÜ SAYISI”  başlığı altındaki satırdaki gün sayısı  ile  “D” sütununda yer alan “İŞKURUN ÖDEYECEĞİ TATİL GÜNLERİ” başlığı altındaki satırdaki gün sayısı, tablodaki formül gereği 0,50 altında olanlar günler bir alta, 0,50 üstünde olan günler bir üste tamamlanıyor.  Bu formüllere dikkat edilmesini, formüllerde düzeltme yapılarak söz konusu satırlara kesirli sayıların yazılması durumunda hesaplama doğru olacaktır. Ancak hesaplamada “E” sütununda yer alan “İŞKURUN ÖDEYECEĞİ KÇÖ GÜN SAYISI” başlığı altındaki satırdaki  günler kesirli olmamalıdır.  Kesirli günler var ise kesirler bir üste değil, bir alta tamamlanmalıdır.  (Örneğin hesaplamada 12,60 olan günün 12 gün gösterilmesi gibi.) Böylece işçi açısından SGK’da 1 gün kaybı olmamış olacak, İş-Kur’da çalışana faza ödeme yapmayacaktır. Ayrıca “F” sütunu altındaki “EXCELE EKLENECEK SAAT” saatte “E” sütununda yer alan “İŞKURUN ÖDEYECEĞİ KÇÖ GÜN SAYISI” orantılı olarak değiştirilmelidir. 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DURUMLARINDA ÇALIŞAN ÜCRETİNİ KİM ÖDEMELİ. 

Sokağa çıkma yasağı durumlarında İş-Kur’dan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin (4857/Geçici 10.uncu madde)  alacak olan işçilerin o günlere ait ücretleri ödenek olarak İş-Kur tarafından ödenecektir.  İşyerinin kısa çalışma ödeneği kapsamında kısmi süreli çalışanları varsa veya KÇÖ başvurusu yoksa, işyeri fiilen çalışıyor ise bu durumunda söz konusu iş günlerine ait ücretler işverence ödenmelidir. İşveren ödediği ücret için isterse işçiye 4 aylık süre içinde telefi çalışması yaptırabilir. 

İşveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını, farklı uygulamaları olanların İş-Kur’daki yetkili memurlarla temasa geçerek gerekli düzeltmeleri yapmalarını öneririz. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

YARGILAMADA YASAL SÜRELER BİR KEZ DAHA UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2968

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesinde, Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla adli ve idari sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu defa, 30/04/2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile,

Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla bu kapsamda, 

-Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler,

-İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler,

-İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere

01.05.2020 tarihinde itibaren 15.06.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yeniden uzatılmıştır.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının 7226 sayılı Kanuna istinaden yayımladığı 2020/2 No’lu Uygulama İç Genelgesinde belirtilen Vergi Usul Kanunu Kapsamında cezada indirim talep etme, uzlaşma başvurusu, kanun yolundan vazgeçme, dava açma süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin 30.04.2020 tarihine kadar durma süresi bu kapsamda 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmış olacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

NİSAN/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 2967

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 30.04.2020 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.

 DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI 6.9787 6.9913 6.9738
1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5407 4.5703 4.5198
1 DANİMARKA KRONU 1.0144 1.0194 1.0137
1 EURO 7.5764 7.5901 7.5711
1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.6599 8.7051 8.6539
1 İSVİÇRE FRANGI 7.1537 7.1996 7.1429
1 İSVEÇ KRONU 0.70392 0.71121 0.70343
1 KANADA DOLARI 4.9982 5.0207 4.9797
1 KUVEYT DİNARI 22.4127 22.7060 22.0765
1 NORVEÇ KRONU 0.67007 0.67457 0.66960
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.8566 1.8599 1.8427

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

İŞ ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ NEDENİYLE DEVREDEN KDV TUTARININ İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Sirküler No: 2966

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 39044742-130[Özelge]-E.1042808 sayılı özelgesinde;

…şirketi ile … şirketi “…   yapım işi” için kurduğu …. iş ortaklığının işin tamamlanması ile sona ereceği belirtilerek, İş Ortaklığına ait devreden katma değer vergisi (KDV) tutarının Şirket tarafından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda  görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı KDV Kanununda;

Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

Mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilecekleri,

Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile mükellefçe indirilebilecek KDV’nin, Gelir ve Kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği,

Hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde ise; indirilemeyecek KDV’nin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.

İş ortaklıkları KDV açısından ortaklardan ayrı bir mükellefiyete tabi tutulmaları sebebiyle, iş ortaklığına ait devreden KDV’nin ortakların kendi muhasebe kayıtlarında ve KDV beyannamelerinde hisseleri nispetinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Buna göre, KDV Kanununun 29/1-a maddesi gereğince mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den indirebileceklerinden, … İş Ortaklığına ait devreden KDV’nin şirketiniz tarafından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, indirilemeyecek KDV’nin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı tabiidir.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

TAPUDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAYAN FABRİKA BİNASI İÇİN AMORTİSMAN KAYDI HUSUSU

Sirküler No: 2965

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları, Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğünün 17.01.2020 tarih ve 95462982-105[VUK.ÖZLG-2019-15]-E.12105 sayılı özelgesinde;

… şirketi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında …. metrekare alana sahip arsanın satışına ilişkin olarak … TL bedelle arsa tahsis sözleşmesi tanzim edildiği, sözleşme bedelinin tamamının ödeneceği tarihte kesin satış ve tapunun şirket adına devrinin gerçekleşeceği,

Tapu devir işleminden sonra tahsis edilen sanayi arazisi üzerinde taban alanı … metrekare ve toplam yapı inşaat alanı … metrekare olacak şekilde fabrika binası inşaatı bitirilerek yapı kullanım izin belgesinin alındığı, yapı kullanım izin belgesinde yapının taşıyıcı sisteminin “prefabrik” olarak yer aldığı, inşaat mühendisleri tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda ise betonarme-yarı prefabrik olarak inşa edildiği, tespitlerine yer verildiğinden bahisle;

-Bina inşaat harcamalarının kayıtlara intikali ve amortisman uygulamaları aşamasında, yapı kullanım izin belgesinde yapının taşıyıcı sistem bölümünde belirtilen “prefabrik” olarak mı yoksa “betonerme/yarı prefabrik/sökülemez ve taşınamaz” nitelikteki fabrika binası” olarak mı dikkate alınacağı,

-Henüz şirket adına tapu tescili yapılmamış olmasına rağmen kullanım hakkı şirkete ait olan arsa tahsis bedelinin fabrika bina inşaat maliyetine ilave edilip edilemeyeceği, ilave edilebilmesi halinde, diğer ticari alacaklar hesabında takip edilen bedel üzerinden m2 hesabı yapılmak suretiyle, fabrika binası taban metrekare payına ait arsa maliyet bedelinden fabrika binasına pay verilmesinin mümkün olup olmadığı,

-Arsa payının, bina maliyetine tapu tescilinden sonra dahil edilmesinin uygun bulunması halinde, amortisman uygulaması açısından, iktisadi kıymetlerin aktife girdikleri hesap dönemi itibariyle, kalan faydalı ömrü üzerinden mi işlem yapılacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun;

-313’üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, amortisman konusunu teşkil ettiği,

-314’üncü maddesinde, boş arazi ve arsaların amortismana tabi olmadığı,

-315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa edeceği, ilân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı,

-320’nci maddesinde, amortisman süresinin kıymetlerin aktife girdiği yıldan itibaren başlayacağı,

Hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;

-4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında, bedelinin tamamen ödenmesini müteakiben tapu devri yapılmak üzere, … OSB ile öngörülen şartlar dahilinde satış ve gerekli sabit yatırımların yapılması amacıyla arsa tahsis sözleşmesiyle şirketinize tahsis edilen arsa üzerinde inşa edilen fabrika binasının, tapuda şirketiniz adına bina olarak cins tashihi yapılmadığı (tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü) sürece amortismana konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

-Sözleşme kapsamında ödenen bedel ve yapılan yatırıma ilişkin harcamaların, fabrika binasının tamamlanıp kullanıma hazır hale gelene kadar yapılmakta olan yatırımlar içerisinde izlenmesi, bu tarihten sonra ise maliyet bedeli ile aktifleştirilmesi gerekmektedir.

-Şirketiniz adına tahsis edilen arsanın, üzerine inşa edilen fabrika binası ile birlikte kullanılma vasfına sahip olması ve fiilen de bu şekilde kullanılması, ayrıca söz konusu fabrika binası ile arsanın ayrılmaz bir bütünlük arz etmesi şartlarıyla şirketinize fatura edilen arsa ve inşa edilen fabrika binası bedellerinin toplamı üzerinden binalar hesabında kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.

-Fabrika binasının amortismana tabi tutulmasında, binanın gerçek mahiyetinin (prefabrik veya betonarme) esas alınması gerekmektedir.

-Fabrika binasının üretim sürecinde oluşacak gelir ve giderlerinin Vergi Usul Kanunu ilgili hükümleri gereğince, aynı kanuna istinaden tutulacak yasal defterlere 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinden belirtilen açıklamalar çerçevesinde kaydedilmesi gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.