GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Sirküler No: 2568

15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 ve 7162 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Bu değişikliğe istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 306 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 333 Sıra No’lu Genel Tebliği ile uygulama ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

1)-Gelir Vergisi Kanunu’nun Müteferrik İstisnalar bölümünün Teşvik ikramiye ve mükafatları başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile de, ”Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler” 01/02/2019 tarihinden itibaren nakden veya hesaben ödenen aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.

2)-7162 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 30/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların, evlerde imal ettikleri ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlarda da satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün hale getirilmiştir.

-Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekmektedir.

-193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılan ürün çeşitlerinden, birden fazlasının üretilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir. 

-Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının muafiyet kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup, diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

Tevkifat yapmakla sorumlu vergi mükellefleri tarafından, vergiden muaf esnaftan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satın alınan mallar için yapılan ödemeler üzerinden, GVK’nun 94 üncü maddesi uyarınca %2 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Tebliğin yürürlülük tarihi:15.03.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

KONKORDATO SÜRECİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI UYGULAMASI

Sirküler No: 2567

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 112 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

Konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesi kapsamında şüpheli alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan değişikliklerle iflas ertelemesi müessesesinin kaldırılarak konkordato müessesesi getirilmiştir.

213 sayılı Kanunun 323 üncü maddesi uygulamasında, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olan; dava veya icra safhasındaki alacaklarla, yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olan dava ve icra takibine değmeyecek derecedeki küçük alacaklar şüpheli alacak sayılmakta ve münhasıran maddede belirtilen şartları haiz alacaklar için karşılık ayrılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, konkordato, bir borçlunun, alacaklılarının belli bir çoğunluğu ile yaptığı ve ticaret mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden bir cebri anlaşma olarak tanımlanabilir.

Alacaklılar, borçluya karşı olan alacaklarının bir kısmından feragat ederler ve/veya borçluya borcunu ödeme konusunda belli bir süre verirler.

Konkordato; temelde iflasın engellenmesini ve borçlunun borçlarının yeniden yapılandırılmasını amaç edinmiştir.

2004 sayılı Kanun uygulamasında konkordato süreci, çeşitli aşamalarda (geçici mühlet, kesin mühlet, konkordatonun reddi, konkordato projesinin tasdiki gibi) düzenlenmiş olup, ilgili aşamaların şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumuna aşağıda yer verilmiştir.

Üç aylık geçici mühlet kararı verilmesi ile borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamamakta, evvelce başlamış takipler durmakta Geçici mühlet kararından önce şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmış ise herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal ettirilmemiş alacaklar için geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir.  Geçici mühletin toplam süresi beş ayı geçemez.

Geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin karar verilmiş olması durumunda;

 • Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmaması,
 • Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise, ayrılmış olan karşılıkların geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararın ilan edildiği hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi (karşılığın iptal edilmesiyle gelir hesabına alınması) gerekmektedir.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması durumunda geçici mühlet verilmiş olan borçluya bir yıllık kesin mühlet verilmektedir. Geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılmamışsa sonraki hesap döneminde kesin mühlet kararının ilan edilmesi durumunda şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz.

Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleşmesi nedeniyle konkordato talebinin reddine karar verilmesi halinde;

 • Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmaması,
 • Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise ayrılmış olan karşılıkların konkordatonun reddine ilişkin kararın ilan edildiği hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi gerekmektedir.

Mahkeme tarafından kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına resen karar verilmesi halinde, iflas masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali devam edeceğinden daha önce ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi:

Konkordatonun projesinin tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, alacakların borçlu lehine vazgeçilen kısmı, değersiz alacak niteliğini kazanacak ve değersiz alacak ile bu alacağa isabet eden karşılık, konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle 213 sayılı Kanunun 322 nci maddesi hükmüne uygun olarak yok edilecektir.

Projenin tasdik edilmesiyle beraber alacağın vazgeçilmeyen kısmının vadesi ise proje çerçevesinde uzatılmış olacaktır. Buna göre mahkemece tasdik edilen konkordato projesiyle alacaklı ile borçlu arasında yeni bir borç ilişkisi kurularak eski borç vade/miktar itibariyle yenilendiğinden bu alacaklar, şüpheli alacak olma vasfını kaybedecektir.

Söz konusu alacaklar için ayrılmış olan karşılıkların, konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği  hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi gerekmektedir.

Konkordato Projesinin Reddedilmesi:

Mahkemenin konkordato talebinin reddine karar vermesi, bu kararın ilân edilerek ilgili yerlere bildirilmesi ile borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde, borçlunun iflâsına resen karar verilmesi öngörülmüş olup, bu durumda da iflas masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali devam edeceğinden daha önce ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

UÇUŞ HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PİLOTLAR İLE SERTİFİKALANDIRILMIŞ KABİN MEMURLARINA ÖDENEN AYLIK ÜCRETLERİNİN SAFİ DEĞERİNİN %70’NİN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLDUĞUNA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2566

15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:306) ile 7161 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (17) numaralı bendinde yapılan düzenleme aşağıdadır.

Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, 

a) Hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlara, 

b) Uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına, 

01.02.2019 tarihinden itibaren nakden veya hesaben ödenen aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen görevliler dışındaki diğer personeller, yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış veya uçak içinde hizmet veriyor olsa da bu istisnadan yararlanamayacaklar.

Pilot ve kabin memurlarına, bu hizmetlerine ilişkin olarak ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendirilecektir. 

Ücretin gerçek safi değeri; işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından, 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde sayılan sigorta primi, şahıs/hayat sigortası primi ve sendika aidatları gibi indirimler ile 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi düşüldükten sonra kalan miktardır.

Yukarıda belirtilen personellere ödenen aylık ücretlerin gerçek safi değerinin %70’i istisna edildikten sonra kalan %30’luk kısım gelir vergisine tabi olmalıdır. 

Örnek 1: (A) Hava yollarında çalışan ve bekâr olan pilot Bay (B)’ye, 2019 yılı Şubat ayında brüt 40.000 TL ücret ödenmiştir. Bay (B)’nin kendi adına ödediği 1.000 TL şahıs sigorta pirimi bulunmaktadır. Pilot (B)’nin 2019 Şubat ayına ilişkin ödenen ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnası tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanmalıdır.

Brüt ücret 40.000,00 TL
SGK primi  (%14 + %1)* 2.878,20 TL
Şahıs sigorta primi 1.000,00 TL
Safi ücret (gelir vergisi matrahı) 36.121,80 TL
İstisna edilecek matrah (36.121,80 x %70) 25.285,26 TL
Vergiye tabi matrah 10.836,54 TL
Hesaplanan gelir vergisi 1.625,48 TL
Asgari geçim indirimi tutarı 191,88 TL
Ödenecek gelir vergisi 1.433,60TL
*2019 yılı sigorta prim tavan tutarı olan 19.188 TL dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında çalışanı olan/olacak işveren ve yetkililerinin bordro düzenlerken ödenecek ücretlerin safi değerinin %70’ini gelir vergisinden istisna etmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sirküler No: 2565

16.02.2019 tarih ve 30688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasları belirleyen Kurul Kararı ile;

Denetim Standartları Dairesi Başkanlığının 11.02.2019 tarihli müzakeresine istinaden yapılan değerlendirmelerde 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek üzere hazırlanmış Bakanlar Kurulu kararına ilişkin usul ve esasların   yayımlanmasına;

Karar verilmiştir.

Bu usul ve esaslar 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16.02.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Eki için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE TANINAN %5 VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN SORGULAMA EKRANI EKLENDİ

Sirküler No: 2564

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesinin duyurular bölümünde 08.03.2019 tarihinde yapılan açıklama ile;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesi hükümlerine göre vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi (%5) müessesesinden anılan maddede sayılan şartları taşıyan mükellefler yararlanabilmektedir.

Bu kapsamda, mükelleflerimizin beyannamelerini vermeden önce durumlarını sorgulayabilmeleri amacıyla hazırlanan sorgulama ekranı Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr adresindeki İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan “Sorgulamalar” sekmesi altında gelir vergisi mükellefleri için uygulamaya açıldığı,

Kurumlar vergisi mükellefleri için söz konusu sorgulama ekranı beyan dönemi başlamadan önce (1 Nisan) kullanıma açılacağı bildirilmiştir.

Şirketinizin bu hakkını kullanabilmesi için kontrol edilmesini önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA SAYILAN YÜKÜMLÜLERİN DEFTER, BELGE VE KAYITLARINI SAKLAMA SÜRELERİ

Sirküler No: 2563

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile bu kapsama giren yükümlüler ile yükümlülüklerin iş ve işlemlerine ilişkin belgelerin muhafaza ve ibrazına ait süreler hakkında düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme ile; 5549 sayılı Kanunun uygulanmasında aşağıda sıralanan yükümlüler ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimler olarak sayılmışlardır.

Aşağıda sayılan;

-Bankalar.

-Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.

-Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.

-Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring   şirketleri.

-Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri.

-Yatırım fonu yöneticileri.

-Yatırım ortaklıkları.

-Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

-Finansal kiralama şirketleri.

-Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.

-Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.

– Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.

-Varlık yönetim şirketleri.

– Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.

– Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.

-Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.

-Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.

-İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.

-Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.

-Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.

-Spor kulüpleri.

-Noterler.

-Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar.

-Şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere, bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler.

Yukarıda belirtilen yükümlüler her türlü ortamdaki, yükümlülüklerine ve işlemlerine ilişkin belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden; kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtları son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza etmek ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek zorundadır. Yükümlü nezdindeki hesaplarla ilgili kimlik tespitine ilişkin belgelerin muhafaza süresinin başlangıç tarihi hesabın kapatıldığı tarihtir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığa yapılan şüpheli işlem bildirimine veya uyum görevlisine yapılan dâhili bildirimlere yönelik belge ve kayıtlar, bildirime ek yapılan belgeler, uyum görevlilerince bildirimde bulunmama kararı verilen şüpheli işlemlere ilişkin yazılı gerekçeler, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü kapsamındadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI

Sirküler No: 2562

Kurum 05.03.2019 tarih ve 2019/6 nolu Genelgesi ile konut kapıcılığı işyerlerinden kolay işverenlik kapsamına olacak/geçiş yapacaklar ile ilgili hususları aşağıda belirtmiştir.

Konut kapıcılığı işyeri kapsamında olanlar

Konut kapıcılığı, 03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. İlgili Yönetmelik kapsamında konut kapıcısı;

“Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiyi “ ifade etmektedir.

Konut kapıcılığı işyerlerinin tescil ve işverenlik uygulamaları

Tescil tipi (faaliyette bulunulan sektör) konut kapıcılığı olarak tescil edilen ve edilecek olan işyeri işverenleri, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla kolay işverenlik kapsamına alınacaktır.

Kolay işverenlik kapsamına dahil olmak istemeyen işverenler, Kurumca belirlenen tarihe kadar mevcut sistem üzerinden işlemlerini yapacaklardır. Ancak kolay işverenlik kapsamına dahil olan işverenlerin yeniden eski sistemde olduğu gibi e-bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeleri imkanı bulunmayacaktır.

01.03.2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak tescilli işyerlerinde yeni bir sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde sigortalı işe giriş bildirgesi sistem üzerinden verilmelidir.

01.03.2019 tarihinden itibaren konut kapıcılığı kapsamında ilk defa sigortalı çalıştırılması halinde kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alınıncaya kadar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği EK-6′ da bulunan “İşyeri Bildirgesi” ile EK-4′ de bulunan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4-A B” Kuruma gönderilecektir. e-Sigorta başvuru ve şifre işlemleri ise genel hükümlere göre e-Devlet üzerinden yapılmalıdır.

Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerindeki sigortalıların işe giriş bildirgeleri ile ilk işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi sigortalının çalışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar Kuruma sistem üzerinden gönderilmelidir.

Tahakkuk ve primlerin ödenmesi

Konut kapıcılığı kapsamında çalıştırılanların beyan giriş/güncelleme, teşvik tanımlama ve eksik gün giriş işlemleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi linki üzerinden yapılacaktır.

Prime esas kazanç, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak üzere işverenin sigortalıya ödediği brüt ücrete göre beyan edilmelidir.

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kuruma verilmeyecektir.

Konut kapıcılığı işyerlerinde sigortalı çalıştıran işverenler gün ve kazanç beyanında değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için yaptıkları bildirime göre sistem tarafından tahakkuk ettirilecek sigorta primlerini ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar ödeyeceklerdir. İşverenlerce beyan edilen gün ve kazançlarda değişiklik yapılmadığı sürece, takip eden aylarda tahakkuk edecek primler, sisteme kaydedilen son beyan gün ve kazanç üzerinden oluşturulmaya devam edecektir. Beyan edilen gün/kazanç, işten ayrılış ya da eksik güne ilişkin bir değişiklik yapıldığında tahakkuk buna göre içinde bulunulan aydan itibaren sistem tarafından güncellenecektir.

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar için ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalışma nedenleri ve gün sayıları e-SGK İşveren sistemi üzerinden çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın onuncu gününe kadar sisteme girilmelidir.

Sigortalılığın sona ermesi ve bildirimi

Kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alınıncaya kadar, konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların işten ayrılışı, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği eki EK-5 te yer alan “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4-A B” ile mevcut işten ayrılış programı vasıtasıyla yapılacaktır.

Bildirim çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden on gün içerisinde sistem üzerinden yapılmalıdır.

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların prim oranları

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların prim oranı (İşçi + işveren payı) %37,5’dir.

İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri ve bu kapsamda yapılacak yardımlar

Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri 5510/4-(a) (Hizmet akdiyle çalışanlar) maddesi kapsamında çalışanlarla aynı olup, söz konusu sigortalılara sağlanan yardımlardan yararlanabilecekler.

Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde prim, teşvik, destek ve indirim uygulamaları

Konut kapıcılığı işyerleri, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi ilgili kanunlarda öngörülen şartları sağladığı prim, teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabileceklerdir.

Teşvikten yararlanmak isteyen konut kapıcılığı kapsamında olan işverenlerin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/150485 linki tıklayarak Genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

TAHSİL İMKÂNI KALMAYAN ALACAKLARA AİT KDV İNDİRİMİ HUSUSU

Sirküler No: 2561

Zarar yazılan alacaklarda KDV indirimi: 

7104 sayılı Kanun ile, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine 4 üncü fıkra eklenmiştir. Yapılan düzenlemeyle; Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.) hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacak olarak nitelendirilir.

Yapılan düzenlemenin yürürlülük tarihi olan 01.01.2019 tarihinden itibaren, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde KDV indirim konusu yapılabilir, değersiz alacak tutarı ise gider olarak dikkate alınır.

Şüpheli alacaklarda uygulama:

Vergi mevzuatı açısından ticari kazancın tespitinde dönemsellik ve tahakkuk ilkesi benimsenmiştir.

Firmalar, mal ve hizmet satışını gerçekleştirdikleri anda satış tutarını hasılat olarak kaydetmektedirler.

Ancak, alacaklarını zamanında tahsil edemedikleri veya tahsil edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bu tutarlar üzerinden vergi ödemek zorunda kalmaktadırlar.

Bu durumda mali tablolarının gerçek durumunu göstermesini sağlamak amacıyla, şüpheli alacak karşılığı ayrılması, Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu maddede yer alan şartların gerçekleşmesi ile birlikte, dönem kayıtlarına girmiş olması ve beyannamede beyan edilmesi koşuluyla KDV dahil tutar için karşılık ayrılabileceği mümkün kılınmıştır.

Değersiz/şüpheli alacaklarda tahsilatı:

Değersiz hale gelen alacaklar ile şüpheli alacakların sonradan tahsil edilmesi durumunda KDV tutarının hesaplanan KDV olarak dikkate alınması gerekecektir.

Değersiz/şüpheli alacağın borçlusu:

Satıcı tarafından hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı dönemde indirim konusu yapılan ve Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından satıcıya ödenmeyen mal ve hizmete ait KDV ‘nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER VE BEYAN DURUMLARI

Sirküler No: 2560

Aşağıda yazılı gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nda Menkul Sermaye İradı olarak sayılmaktadır.

2018 yılında elde edilen gelirlerin beyannameye dahil edilip edilememe durumları belirtilmiştir.

A)-Beyan edilmesi gereken gelirler:

 • Her türlü hisse senetlerinin kâr payları (temettü gelirleri),
 • İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),
 • Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları,

(Elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar 34.000 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir.)

 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirleri, (dövize, altına veya başka bir değere endeksli)
 • Eurobond faiz gelir,

(Faiz gelirinin toplam tutarı 34.000TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir.)

B)- 1.800.-TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecek olan gelirler:

 • Her türlü alacak faizleri,
 • İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar (eşya, mal vb.),
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller,
 • Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
 • Kıyı bankacılığından elde edilen faiz gelirleri,
 • Yurt dışından elde edilen faiz, repo, kar payı gelirleri,

(2018 yılında elde edilen alacak faizlerinin tutarı 1.800.-TL’yi aştığı takdirde tamamı beyan edilecektir.)

C)- GVK’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca vergi kesintisine tabi tutulduğundan beyan edilmeyecek olan gelirler:

 • 01.01.2006 tarihinden itibaren Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri (Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler dahil olmak üzere),
 • Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları (Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kâr payları dahil),
 • Mevduat faizleri,
 • Repo gelirleri,

(Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67nci maddesi uyarınca vergi kesintisine tutulmuş olduğundan tutarına bakılmaksızın beyan edilmeyecektir.)

D)- Tutarına bakılmaksızın beyan edilmeyecek olan gelirler:

 • Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,

(Tutarına bakılmaksızın beyan edilmeyecektir.)

E)- İstisna olduğundan beyan edilmeyecek olan gelirler:

 • Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar payları,

(İstisna olduğundan beyan edilmeyecektir.)

Yukarıda yazılı iratlar, bunları elde eden sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara alınır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BİLDİRİLEN GELİRLERDEN İNDİRİLECEK GİDERLER

Sirküler No: 2559

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda; Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelire dahil olan kazanç ve iratlar 7 (yedi) unsurdan ibaret olup, bu kazanç ve iratların tespitinde gerçek ve safi miktarlar dikkate alınır.

Kazanç ve iratların tespiti için yapılan giderlerin indirim konusu yapılması ile birlikte diğer giderlerin ise belirli şartlarda indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Gelir vergisi matrahının tespitinde, beyannamede diğer indirimler başlıklı giderler ve indirim tutarı aşağıda belirtilmiştir.

-Beyan edilen gelirin %15 ‘ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin tamamı,

-Beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması şartıyla mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları,

-Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine aynı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim tutarı,

-Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5’ ini aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar,

-Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

-Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı,

-Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların %100’ü,

-Sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si,

-Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı,

-İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı,

-Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 9.000.-TL sına kadar olan kısmı istisnadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.