MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ, KURUMLAR VERGİSİ, YILLIK GELİR VERGİSİ VE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ İLE ÖDEME SÜRELERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Sirküler No: 2584

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 29.03.2019 tarihinde yayımlanan 115 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

01 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır. 

Yeni oluşan durumda beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Beyanname Türü Beyanname verilme zamanı Ödeme zamanı
Muhtasar Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın 26’sı
Damga Vergisi Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın 26’sı
Katma Değer Vergisi Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın 26’sı
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) Şubat Ayının son günü Şubat Ayının son günü
Yıllık Gelir Vergisi Mart Ayının son günü Mart Ayının son günü
Kurumlar Vergisi Nisan Ayının son günü Nisan Ayının son günü
Geçici Vergi 1. Dönem 17 Mayıs 17 Mayıs
Geçici Vergi 2. Dönem 17 Ağustos 17 Ağustos
Geçici Vergi 3. Dönem 17 Kasım 17 Kasım
Geçici Vergi 4. Dönem 17 Şubat 17 Şubat

Öte yandan, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacağı tabidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

YASAL SÜRESİ DIŞINDA DÜZENLENMİŞ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN E-BİLDİRGE V.2 ÜZERİNDEN İNTERNET ORTAMINDAN KURUMA GÖNDERİLMESİ

Sirküler No: 2583

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmemesi halinde, süresi dışında düzenlenen belgelerin internet ortamında gönderilmesi mümkün bulunmadığından, süresi dışında verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmekte idi.

14.03.2019 tarihli Kurumun GENEL YAZI’sı ile işverenler yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamından göndermelerine olanak sağlayacak e-Bildirge v.2 programları tamamlanarak Kurumun internet sayfasında bulunan “e-SGK-İşveren-e-Bildirge v.2” menusu üzerinden işletime alınmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, işverenler yasal süresi dışında düzenlemiş oldukları aylık prim ve hizmet belgelerini kağıt ortamında düzenlemeksizin e-Bildirge v.2 uygulaması üzerinden Kuruma gönderebileceklerdir.

Söz konusu uygulama 2008/10. ay aylık prim ve hizmet belgesi ve sonrası dönemlere ilişkin olarak kullanılabilecek olup, işverenlerce (B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB kodu ile bu kapsamdaki belgelerini gönderebileceklerdir.

İşverenler sisteme kaydetmiş oldukları belgelerin ne aşamada olduğuna ilişkin bilgiye e-Bildirge v.2 ekranlarında bulunan “Şube Onayı Gerektiren Belge Durumları” menüsü üzerinden ulaşabileceklerdir.

Ünite tarafından yapılan inceleme neticesinde, işverenlerce sisteme kaydedilen belgenin tamamının işleme alınmayacağı yada kısmi olarak işleme alınmaması gereken bir kısmının olduğu durumlarda belge ünite personelince reddedilecek, reddedilen belgeler işveren ekranlarına düşecek ve işverenlerce sistemden silinebileceği gibi düzeltme yapılmak suretiyle (denetim neticesinde işlem yapılan belgeler hariç) tekrar onaylanabilecektir.

Genel Yazı’ya   https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/150625   linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Süresi dışında asıl, iptal veya ek aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma verecek olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (GENEL TEBLİĞ SERİ NO:26)

Sirküler No: 2582

28/03/2019 tarih ve 30728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle;

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

21/3/2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22/3/2019 tarihinden itibaren ikincil el araç ticareti yapan işletmelerce;

– %1 KDV oranı uygulanarak alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,

– %18 KDV oranı uygulanarak alınan binek otomobillerinin tesliminde %18 KDV oranı uygulanacaktır.

Buna göre, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22/3/2019 tarihinden sonra alım satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebilirler.

Diğer taraftan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce 22/3/2019 tarihinden önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür.

Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtlarının düzeltileceği tabiidir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

Bu Tebliğ, 22/3/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 28.03.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (GENEL TEBLİĞ SERİ NO:25)

Sirküler No: 2581

23/03/2019 tarih ve 30723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 25 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle;

1)-7161 sayı kanun ile 3065 sayılı Kanunun Matraha Dahil Olan Unsurlar başlıklı24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin taksitli satışlar başlıklı (I/B-11.2.) bölümünün birinci paragrafına “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.

 2)-Aynı Tebliğin İmalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişiklik başlıklı (II/A.8.9) bölümünün üçüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, iade talep dilekçesinin verildiği tarihten sonra imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarına ilişkin olarak iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmaz.”

3)-7161 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin içme ve kullanma suyu yağmur suyu şebekesi, doğalgaz, elektrik ve haberleşme ibaresinde sonra gelmek üzere yenilenebilir ve diğer enerji için yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları istisna kapsamına alındığı,

Aynı Tebliğin Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna başlıklı II/B-13.) ve (II/B-13.1.2.) bölümleri ile Tebliğ eki (Ek:26)’da yer alan “haberleşme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, yenilenebilir ve diğer enerji” ibareleri, Tebliğ eki (Ek:26)’da yer alan “Haberleşme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, Yenilenebilir ve Diğer Enerji” ibareleri eklenmiştir.

4)-7166 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine göre, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi 22/2/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır.

İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların (ikinci el olanlar dahil) yurt içindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır.

Kanun maddesinde yer alan süreli yayın, belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları yayınlarının anlaşılması gerekmektedir.

Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, mevzuat seti kitapları da istisna kapsamındadır.

İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların teslimine ilişkin olup, bunların basımına ilişkin alınan mal ve hizmetler KDV’ye tabidir.

Bu istisna kapsamında yapılan teslimler, teslimin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 335 kod numaralı satırı aracılığıyla beyan edilir. KDV İade talep etmek istemeyen mükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.

5)-7161 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinde imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017-2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017,2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve bu yılların sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV izleyen yıl içerisinde talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde iade edilen vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak tahsil edilir.

Aynı Tebliğin (II/E-7.) bölümünde yer alan “2017 ve 2018” ibareleri “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmiş; birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.”

Aynı Tebliğin (II/E-7.1.) bölümünün birinci paragrafının altıncı alt çizgili satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

6)-Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılının ilk altı aylık döneminde yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2019-30/6/2020),

-Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılının ikinci altı aylık döneminde yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2020- 31/12/2020),

-50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (1/1/2020-31/12/2020) talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir.

Aynı Tebliğin İstisnanın beyanı başlıklı (II/E-7.3.) bölümünün birinci paragrafının altıncı alt çizgili satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir. “

7)-Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 2019 yılının ilk altı aylık döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Temmuz/2019, en geç Mayıs/2020 dönemine ait KDV beyannamesinde,

-Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 2019 yılının ikinci altı aylık döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Ocak/2020, en geç Kasım/2020 dönemine ait KDV beyannamesinde,

-50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 2019 yılında yüklenilen ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Ocak/2020, en geç Kasım/2020 dönemine ait KDV beyannamesinde,

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” satırında beyan edilir.

8)-7162 sayılı Kanun ile 3065 sayılı kanuna eklenen geçici 40 ıncı maddesiyle; 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Aynı Tebliğin (II/E-9.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte 10 uncu bölüm eklenerek,

-Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergilerin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirileceği, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

9)-7161 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun Matraha Dahil Olan Unsurlar başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir Aynı Tebliğin (III/A-5.) bölümünün birinci paragrafının (c) bendinde yer alan, “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiş, (III/A-5.3.) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkları KDV matrahına dahildir. Buna göre matraha dahil olacak kur farklarının hesabında, mal ve hizmet bedeline isabet eden kur farkları dikkate alınır, hesaplanan KDV’ye ilişkin ortaya çıkan kur farkları matraha dahil edilmez.”

Örnek: (A) Ltd. Şti., (B) A.Ş.’ye mal tesliminde bulunmuş, bu teslime ilişkin 1.000 Dolar üzerinden 180 Dolar KDV hesaplamıştır. Teslim tarihinde döviz kuru 4 TL iken 6 ay sonra yapılan ödeme sırasında döviz kuru 4,40 TL olmuştur.

Buna göre, teslime konu malın bedeli 1.000 Dolar üzerinden ortaya çıkan kur farkı 400 TL [(4,40-4)x1.000] olup, bu fark üzerinden 72 TL KDV hesaplanacaktır.

(A) Ltd. Şti. tarafından, (B) A.Ş.’ye düzenlenecek kur farkı faturasında; matrah 400 TL, hesaplanan KDV ise 72 TL olacaktır.”

10)-Aynı Tebliğin (V) bölümündeki “A. VERGİLENDİRME USULLERİ” başlığından sonra gelmek üzere “1. Gerçek Usulde Vergilendirme” bölüm başlığı eklenmiş ve bu bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

Hasılat Esaslı Vergilendirme:

7104 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle 3065 sayılı Kanuna eklenen 38 inci maddede; “Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.

Bu kapsamdaki mükellefler, söz konusu bildirimin tebliğ edildiği tarihi içine alan vergilendirme dönemini takip eden dönemden itibaren hesaplayacakları KDV’yi hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre aylık vergilendirme dönemleri itibariyle beyan ederler.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, hesapladıkları vergiyi 4 No.lu KDV Beyannamesi ile vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar beyan eder ve aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar öderler.

Mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV, 2 No.lu KDV beyannamesiyle tevkif suretiyle ödedikleri KDV ile ithal ettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla ödedikleri KDV’yi indirim konusu yapamazlar.

Ayrıca bu mükelleflerin indirim hakkı bulunmadığından iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin iade talebinde bulunulması da söz konusu değildir.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi olan mükelleflerin mal teslimi ve hizmet ifalarında alıcılar tarafından KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Ancak bu mükelleflerin tam ve kısmi tevkifata tabi mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı uygulayacakları tabiidir.

Ayrıca bu uygulamadan, yalnızca il sınırları içinde hizmet sunan ve gelirlerinin tamamı elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler yararlanabilir. Hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.

a)-Tebliğ açıklamalarına göre sirkümüzün 2 nci bendi, Tebliğin yayımı tarihini izleyen vergilendirme dönemlerine ilişkin iade taleplerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 üncü bendinde yer alan konu 18/1/2019, 4 üncü bendinde yer alan konu 22/2/2019, 8 inci bendinde yer alan konu 30/1/2019, 10 uncu bendinde yer alan konu 1/3/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer bentler ise 23.03.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

2019 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLADI

Sirküler No: 2580

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10.uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 78.inci madde eklenmişti.

Söz konusu madde kapsamında 2019 yılı asgari ücret desteğinin uygulanma usul ve esasları Kurumun 22.03.2019 tarih 2019-8 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır.

Genelge’deki açıklamalar kapsamında;

2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için;

a-) Prime esas günlük kazancı 102,- TL,

b-) Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için prime esas günlük kazancı 203,- TL,

c-) Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için prime esas günlük kazancı 271,- TL ve altında olan,

2019 yılında tescil edilen işyerleri için uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının;

2018/Ocak ila 2018/Kasım ayında bildirilen sigortalı sayısının ortalaması, 2019 yılında tescil edilen işyerleri için bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısı dikkate alınarak,

Sigortalı sayısı;

a-) 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5,- TL,

b-) 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar şartları taşıyan işverenlere sigortalı başına asgari ücret desteği verilecektir.

Destek tutarı 2019 yılı bütün aylarını kapsamaktadır.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için başvuru şartı aranmayacak olup, eski uygulama aynen devam edecektir.

Genelgeye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/150665 linkten ulaşabilirsiniz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TEVKİFAT ORANLARI İLE GİDER VERGİSİ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2579

21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar ile;

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin 7 numaralı bendin (b) alt bendi gereği;

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin:

 • Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,
 • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,
 • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardn elde edilen faizlerinden %0,

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 • Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,
 • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0
 • Belirtilenler dışında kalanlar %10 oranlarında tevkifat uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereği;

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin:

 • Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,
 • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,
 • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerden %0

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 • Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,
 • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • Belirtilenler dışında kalanlar için %10 oranlarında tevkfat uygulanacaktır.

Bankaların, Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden %0,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi gereği;

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin:

 • Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,
 • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,
 • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerden %0

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 • Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,
 • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • Belirtilenler dışında kalanlar için %10 oranlarında tevkfat uygulanacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi gereği;

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından:

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %20,
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18 oranlarında tevkifat uygulanacaktır.

Gider Vergileri Kanunu’nda yer alan Banka ve sigorta muameleleri vergisi:

Varlık finansman fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler için banka ve sigorta vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinden (21.03.2019) itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile bu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere 21.03.2019 tarihinde,

Diğer maddeleri 21.03.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

SGK İŞVERENLERİN ŞUBAT İLA NİSAN 2019 AYLARINDAKİ İLAVE İSTİHDAMLARIYLA İLGİLİ ÜCRET, PRİM DESTEĞİ GENELGESİNİ YAYIMLADI

Sirküler No: 2578

Kurum 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret, prim desteği ile ilgili genelgesini “GENELGE 2019/7” 21.03.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Genelge kapsamında;

1-) 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için; 

Sigortalı yönünden;

a) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1-(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri yönünden; 

a) Özel sektör işvereni olması,

b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden ücret ve prim desteğinden yararlanılmasında; 

a) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

dışındaki diğer şartların, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen prim desteğinde aranılan şartlarla aynı olması  gerekir.

2-) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, kapsama giren sigortalıların, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları gerekmektedir.

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi Genelge de belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalılar için, yararlanılan ve işverenin Kuruma olan borçlarına mahsup edilen ücret desteği ile prim desteği, gecikme cezası/gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

3-) Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

İşverenler 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamına giren ve 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan;

2019/Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Şubat, Mart ve Nisan,

2019/Mart ayında işe alınan sigortalılardan dolayı.. 2019/Mart, Nisan ve Mayıs,

2019/Nisan ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Nisan, Mayıs ve Haziran,

aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.

4-) İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Ücret ve Prim Desteği Tutarları

a-) 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret desteğinden, sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılacak olup, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

b-) Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen prim desteğinden ise 2018-22 sayılı Genelgede belirtildiği üzere, işyerinin;

İmalat veya bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, tutarında prim desteğinden yararlanılacaktır. 

5-) Alt işverenler ile ev hizmetlerinde 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerde ücret ve prim desteğinden yararlanabilecekler. 

6-) Ücret ve prim desteği kapsamına giren sigortalılar, 2018-22 sayılı Genelgede belirtilen usulde                          “e-Sgk/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranları vasıtasıyla sisteme tanımlanmalıdırlar.

7-) 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. 

Genelgeye  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/150654  linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

01/02/2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında Geneldeki hükümler kapsamında ilave işçi çalıştıran/çalıştıracak olan işveren veya yetkililerinin söz konusu ücret ve prim desteğinden Genelgeyi gözden geçirerek yararlanmalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TESLİMİNDE KDV ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2577

22/03/2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince;

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a ekli (Ⅰ) sayılı listenin 9 uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan KDV oranı uygulanır.”

Eklenen bu cümle ile, kullanılmış motorlu taşıtların ticaretini yapanların %18 KDV oranı ile almış oldukları araçların satışı için düzenleyecekleri faturalarda KDV oranı %18 olarak hesaplamaları gerekmektedir.

Şirketlerin aktifine kayıtlı olan binek otomobillerin satışında KDV oranı %1 olarak uygulaması devam etmektedir.

Kararın yürürlülük tarihi:22.03.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

GELİR VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2576

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 114 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (26 Mart 2019) ödeyecekleri tabiidir.

25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 01 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri gelir vergisinin 1. taksit ödemesini kanuni süresinde (01 Nisan 2019)  yapmaları gerektiği tabiidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

BAZI MALLARA UYGULANAN KDV, ÖTV VE TAPU HARCINDA İNDİRİM SÜRESİ UZATILDI.

Sirküler No: 2575

21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Bazı Bakanlar Kurulu Kararı ile Cumhurbaşkanı Kararlarında değişiklik yapılmasına dair ekli kararın yürürlüğe konulmasına 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin Ⅰ Tapu İşlemleri başlıklı bölümün 20/a fıkrası,3065 sayılı KDV Kanunu’nun 28 ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 12 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

1)- 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifede belirtilen tapu işlemleri üzerinden konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) 31.03.2019 tarihine kadar binde 15 nispetinde uygulanan tapu harcı, 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2)- 3065 sayılı KDV Kanunu’nda, konut ve işyerleri tesliminde 31.03.2019 tarihine kadar uygulanmakta olan %8 KDV oranı 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

3)-3065 sayılı KDV Kanunu’nda, mobilyaların teslimlerinde 31.03.2019 tarihine kadar uygulanmakta olan %8 KDV oranı 30.06.2019 tarihinde kadar uzatılmıştır.

4)-Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.20,87.02,87.04,87.05 G.T.İ.P. numaralarında yer alan motorlu taşıtların (ticari araçların) teslimlerinde 31.03.2019 tarihine kadar uygulanmakta olan %1 KDV oranı 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

5)-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅱ) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı binek otomobiller için özel tüketim vergisi oranları 31.03.2019 tarihine kadar (2) sayılı cetvelde yer alan oranların uygulanmasına ilişkin süre 30.06.2019 tarihinde kadar uzatılmıştır.

6)-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅳ) sayılı listede yer alan mallardan ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı kararına ekli (3) sayılı cetvelde belirtilen (buzdolabı, çamaşır yıkama, kurutma makinaları, bulaşık yıkama makinası gibi) ürünlerin tesliminde özel tüketim vergisi oranları %0 olarak 31.03.2019 tarihine kadar uygulanmakta olan süre 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

7)-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅱ) sayılı listede yer alan mallardan ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı kararına ekli motosikletler için ÖTV oranı 31.03.2019 tarihine kadar %0 olarak uygulanmakta olan süre 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kararın yürürlülük tarihi: 01.04.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.