Kategoriler
Ş.A. YMM

BİRDEN FAZLA İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARIN SPEK ÜST SINIRINI AŞAN PRİMLERİNİN İADESİ

Sirküler No: 2714 5510 sayılı Kanun’un 4.üncü maddesinin birinci fıkrası (a) (Ücretle çalışanlar) bendinde “Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar… sigortalı sayılırlar,” denilmektedir. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere birden fazla işveren tarafından çalıştırılmanın önünde yasal bir engel olmadığı gibi, sigortalının birden fazla işyerinde çalışması durumunda her işyerinde kendisi adına prim ödenmesi zorunludur. 5510

Sirküler No: 2714

5510 sayılı Kanun’un 4.üncü maddesinin birinci fıkrası (a) (Ücretle çalışanlar) bendinde “Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar… sigortalı sayılırlar,” denilmektedir. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere birden fazla işveren tarafından çalıştırılmanın önünde yasal bir engel olmadığı gibi, sigortalının birden fazla işyerinde çalışması durumunda her işyerinde kendisi adına prim ödenmesi zorunludur.

5510 sayılı Kanun’un 87.inci maddesinde, 4/a kapsamında sigortalı bildirilenlerin, prim ödeme yükümlüsünün işverenleri olduğu belirtildiğinden, işveren çalıştırdığı her bir sigortalı için Kuruma prim ödemek zorundadır. Birden fazla işyerinde çalışan sigortalının çalıştığı her işverenin, ilgili sigortalı adına ayrı ayrı Kuruma aylık prim ve hizmet belgesini verip, primlerini de ödemeleri gerekir.

5510 sayılı Kanununun 82.inci maddesinin;

Birinci fıkrasında, günlük kazancın alt sınırının, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırının ise 16 yaşından büyükler için belirlenmiş günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı olduğu,

Dördüncü fıkrasında, sigortalıların bu Kanunun 53.üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamının, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşması halinde, aşan kısmın tamamının sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında %15 sigortalıya defaten geri ödeneceği, geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmeyeceği öngörülmüştür.

Maddelerdeki hükümler gereği; 5510/4-(a) bendi kapsamında ay içinde birden fazla işyerinde çalışan ve ay içindeki prime esas kazanç tutarlarının toplamı üst sınırı aşan sigortalıların, üst sınırı aşan kazançlarına ilişkin primlerin iadesi için;

1-) İşyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine dilekçe ile müracaat etmeleri,

2-) Dilekçelerde iadesi yapılacak (tavanı aşan) kazançlarının bulunduğu dönemlerin belirtilmesi,

3-) İlgili aylardaki primlerin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımız kapsamında birden fazla işyerinde çalışan/çalışacak olan ve ay içindeki prime esas kazanç tutarlarının toplamı üst sınırı aşan sigortalıların, üst sınırı aşan kazançlarına ilişkin primlerin iadesi için Kuruma müracaat ederek bu haklarını almalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir