Kategoriler
Ş.A. YMM

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DURUMLARINDA İŞVERENLER İLE ÇALIŞANLARIN HAKLARI

Sirküler No: 2961

Sokağa çıkma yasağı durumlarında işverenler ile çalışanlara tanınan haklar aşağıdadır.

Yarım Ücret (4857 sayılı İş Kanunu) 

“Madde 40 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.’’  hükmü yer almaktadır.

Madde kapsamında, şu ana kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kesintisiz olarak bir haftayı geçen bir süre oluşmadığı için ilk bir hafta işçilere yarım ücret ödenmesi söz konusu değildir. İş Kanununda sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. İlgili Bakanlıkça açıklanan hali hazırda bir haftayı aşan sokağa çıkma kısıtlama süreleri olmadığı için söz konusu kısıtlamalara ait iş günlerinin işçi lehine yorumlanarak işveren tarafından ücretinin ödenmesini öneririz. 

Telafi çalışması (4857 sayılı İş Kanunu) 

“Madde 64 –  Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. (Ek cümle:25/3/2020-7226/43 md.) Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.   

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.”  hükmü yer almaktadır. 

Madde kapsamında; sokağa çıkma yasağı olan iş günlerinde, sokağa çıkma yasağının sona erdiği günden başlayarak söz konusu iş günleri için işverenlerce 4 ay içinde işçilere telafi çalışması yaptırılabilir.

İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile 20 yaş altı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı uygulamasının yürürlüğe girdiği ve kamu kaynaklı zorunlu bir karar ile de birçok iş yerlerinin geçici süreyle kapatılması nedeniyle söz konusu çalışanlar işlerine gidememiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 40.ıncı maddesi gereği, işine gidemeyen işçilere ilk bir haftalık sürede işverence her gün için yarım ücret ödenmesi gerekir.  7 günlük yarım ücret SGK, gelir ve damga vergisine tabi tutularak bordroda gösterilmelidir. (Yarım günlük ücret tutarı 2020 yılı için 98,10 TL’nin altında olanların prime esas kazanç (SPEK) tutarları aylık prim ve hizmet belgesinde  (7 gün x 98,10 TL=) 686,70 TL olarak yer almalı, fark prim tutarları işverence ödenmelidir.) Yargıtay’ın yerleşik içtihatları uyarınca salgın hastalık sebebiyle karantina uygulamasını “zorlayıcı neden” olarak kabul etmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında çalışanları olan/olacak işveren veya yetkililerinin uygulamalarını gözden geçirmelerini, değişik uygulamaları olanların gerekli düzeltmeleri yapmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

4447 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN 39,24 TL NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU

Sirküler No: 2960

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak olan nakdi ücret desteği ödeme usul ve esasları ile ilgili Kurumun 22.04.2020 tarihli duyurusunun önemli hususları aşağıdadır. 

Başvuru esasları

1-)  17.4.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan işçiler bakımından;

a) Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılacaktır. Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir.

b) 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilmelidir.

c) Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bildirilmiş olan “18-Kısa Çalışma Ödeneği” gerekçesinin ikinci fıkradaki süreler içerisinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak güncellenmesi ve işverenler tarafından ücretsiz izin başvurusunda bulunulması gerekir. Ayrıca 17.4.2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılmasına rağmen, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün nedeni yerine yanlışlıkla başka bir koddan bildirim yapanların, eksik gün kodunun değiştirilmesi için SGK’nın ilgili il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekir.

ç) İşveren, Nakdi Ücret Desteğinin uygulama süresi kapsamında, ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, işçinin TC Kimlik Numarasını, işçinin IBAN numarasını ve cep telefonu bilgilerini SGK başvuru ekranı üzerinden bildirmelidir.

2-) 4447/51.inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler bakımından;

a) 15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilecektir.

b) 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilecektir.

Hak kazanma şartları

1-) 17.4.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler,

a) 17.4.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,
koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından başvuru esasları maddesindeki gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanacaklar.

2-) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar,  birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için  eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanacaklar.
3-) 15.3.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi  (17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay) geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanacaklar.

4-) 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi doğrultusunda daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik  ödeneği tekrar başlatılanlar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanacaklar.

Ödeme süresi ve ödeme tutarı.
1-) Nakdi ücret desteğinin süresi, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar için, 17.4.2020-17.7.2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreleri kapsar.

2-) 15.3.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteğinin süresi, 17.4.2020-17.7.2020 tarihleri arasında işsiz olarak geçen süreleri kapsar.

3-) Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme, 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül edecektir.

4-) Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere ödeme kanalları yoluyla işçinin kendisine ödenecektir.

5-) Birden fazla işyerinde çalışırken, bu işyerlerinden 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar adına işverenler tarafından bildirilen prim ödeme gün sayıları toplanır. Bu kişiler adına 30 günden eksik kalan gün sayısı kadar nakdi ücret desteği ödenecektir. İlgili ayda toplamda 30 gün ve üzeri prim bildirimi yapılması durumunda, bu kişiler nakdi ücret desteğine hak kazanamaz. 

İşbirliği ve koordinasyon

1-) Nakdi ücret desteğine ilişkin iş ve işlemler SGK ve İŞKUR işbirliği ve koordinasyonu ile yürütülecektir.

2-) SGK, nakdi ücret desteği kapsamında işverenler tarafından yapılan beyana bağlı bilgileri aylık olarak bildirilen ücretsiz iznin yapıldığı ayı takip eden ayın 5’ine kadar İŞKUR’a bildirecektir. İŞKUR’da bu verileri esas alarak nakdi ücret desteklerini her ayın 8’inde ilgililerin hesabına yatırmaya başlayacaktır.

Duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20200422_01

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında Kuruma bildirimi olan/olacak işveren ve yetkililerinin söz konusu hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLER İÇİN %5 VERGİ İNDİRİMİ UYGULANMASI HUSUSU

Sirküler No: 2958

Gelir vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesiyle vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirim imkanı getirilmiştir. Konu ile ilgili sirkülerimizde gerekli açıklama yapılmıştı. Beyanname verme dönemi olması nedeniyle bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde (305 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.200.000.- TL’dan fazla olamaz.

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir.

Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması, (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.)

Belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması, (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),

Verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,

Ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şarttır.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu uyarınca kaçakçılık suçu fiillerinin işlenmemiş olması gerekmektedir. 

Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

Verilmesi gereken vergi beyannameleri ibaresi, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannameleri olarak belirtilmiş, vergi indirimi uygulamasında kolaylık sağlanmıştır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

2020 YILI MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI / AYLIK VE ÜÇ AYLIK KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2957

KONU:  2020 YILI MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 21.04.2020 tarihli duyurusu kapsamında;

23.04.2020 tarihi gece 00.00’dan itibaren 26.04.2020 tarihi 00.00’a kadar 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı,  24.4.2020 Cuma günü de sokağa çıkma kısıtlaması olması sebebiyle,   tüm Türkiye’de 2020/Mart ayına ait aylık prim hizmet belgesinin son verilme süresi 27.4.2020 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.  

Uzatma ile ilgili duyuruya http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/8e2218a7-e1c1-4f21-8b16-f0cdea5d1398/duyuru_21042020_01.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=8e2218a7-e1c1-4f21-8b16-f0cdea5d1398 linkten ulaşabilirsiniz.

 

KONU: AYLIK VE ÜÇ AYLIK KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 129 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

ELEKTRONİK FATURALARIN İPTAL SÜRECİ

Sirküler No: 2956

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 21. maddesinin 2. bendine göre faturayı alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. Faturaya itirazın nasıl yapılacağı ise TTK’nın 18. maddesinde tanımlanmıştır.

Faturaya itiraz 8 gün içerisinde aşağıdaki yollarla yapılabilir:

 • Noter aracılığıyla,
 • Taahhütlü mektupla,
 • Telgrafla
 • Güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemiyle.

Hatalı düzenlenen ya da müşteri tarafından kabul edilmeyen kağıt faturaların bütün nüshaları bir araya getirilip üzerine İPTAL yazılarak iptal edilir. Elektronik faturalar esas olarak Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesinde tanımlanan kağıt faturanın elektronik halidir. Ancak, elektronik faturaların şekline göre iptal süreçleri farklılık göstermektedir.

e-Faturaların İptali

e-Faturalar “Ticari” ve “Temel” olarak iki farklı senaryo ile düzenlenmektedir. Ticari senaryo ile düzenlenmiş olan e-faturaya 8 günlük süre içerisinde sistem üzerinden RED yanıtı verilerek iptal edilir.

Temel senaryo ile düzenlenen faturalara sistem üzerinden RED yanıtı göndermek mümkün değildir. O nedenle 8 günlük süre içerisinde harici yollar ile (noter, KEP, vb.) itiraz etmek gerekir.

Süresinden sonra harici yollar ile yapılan itirazların satıcı tarafından kabul edilme zorunluluğu bulunmamakta olup düzenlenmiş e-Faturanın taraflar arasındaki işlemlere dayanak teşkil etmesine hukuki bir engel bulunmamaktadır.

Harici itiraz yolları ile gerçekleştirilen itiraz işlemleri ve bu itiraz işlemlerinin sonucuna göre faturanın iptal edilmiş olup olmadığının, e-Fatura sistemi üzerinden takip edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, ticari fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara e-Fatura uygulaması üzerinden, temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara da e-Fatura İptal Portalı üzerinden itiraz/iptal işlemlerini gerçekleştirilmesi özellikle sistem bilgileri ile beyan, bildirim ve formlardaki bilgilerin uyumluluğunun sağlanması açısından tavsiye edilmektedir.

e-Arşiv Faturaların İptali

e-Arşiv fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin düzenlediği e-Arşiv faturaları uygulama üzerinden iptal edilebilmektedir. İptal edilen e-Arşiv faturalara ait bilgiler takip eden günün akşamına kadar e-Arşiv raporunda GİB’e raporlanmaktadır. Ancak, düzenlenen e-Arşiv faturaların uygulama üzerinden iptal edilebilmesi için muhatabına iletilmemiş olması gerekir. Muhatabına iletilmiş olan faturaların harici yollarla itiraz sürecinden sonra iptal edilmesi uygun olur.

GİB Portal üzerinden düzenlenen e-Arşiv faturaların sistem üzerinde iptali mümkün değildir. İptal edilmesi gereken faturalar için yine 8 gün içerisinde harici yollarla itiraz edilmesi gerekir.

İptal Edilen Faturaların Muhasebeleştirilmesi

Faturayı düzenleyen mükellefin düzenlediği faturayı resmi defterlerine kayıt ettikten sonra süresi içerisinde yapılan itiraz üzerine ilk yaptığı kaydın ters kaydını alarak muhasebe kayıtlarını düzeltmesi gerekir.

Kendisine hatalı fatura düzenlenen mükellef ise süresi içerisinde harici yollar ile itiraz ettiği faturayı muhasebe kayıtlarına almamalıdır. Ancak ileride yapılacak bir denetimde bu durumu açıklamak üzere harici itiraza ilişkin yapılan yazışmaları saklamanızı tavsiye ediyoruz.

Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılacak İşlemler

Elektronik fatura, alıcısına gönderilmiş ve alıcı taraf kayıtlarına almış ise; iade faturası veya mükellef değil ise gider pusulası düzenlenmek suretiyle düzeltme işlemi yapılır.

Yeniden düzenlenen elektronik faturanın açıklama alanında mutlaka hatalı düzenlenmiş olan fatura bilgisine yer vermenizi tavsiye ediyoruz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Sirküler No:2955

17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kanunun süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma başlıklı 2’inci maddesinin (ğ) bendine;

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına;

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir.

Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.

Yürürlülük tarihi: 10.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17.04.2020 tarihidir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA OLMAYAN KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN E-DEFTER BERAT OLUŞTURMA VE YÜKLENME SÜRELERİNİN UZATILMASI

Sirküler No:2954

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 128 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 01 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Kategoriler
Erta Denetim

Mücbir Sebepler Kapsamında Olmayan Mükelleflerin 30.04.2020 Tarihine Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süreleri Uzatıldı

Bülten: 2020/53

MÜCBİR SEBEPLER KAPSAMINDA OLMAYAN MÜKELLEFLERİN 30.04.2020 TARİHİNE KADAR OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI GEREKEN E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRELERİ UZATILDI

Bilindiği üzere mücbir sebep kapsamına alınan Kurumlar
Vergisi mükelleflerinin 30.04.2020 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması
gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir
İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter
Beratları” nın yüklenme süresi yükleme süreleri ise 27.07.2020 tarihine kadar
uzatılmıştı.

Bu defa yayımlanan 20.04.2020 tarihli ve VUK-128/2020-7
sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar
vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve
imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı
sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken
“Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü
sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca Ticari Kazançları basit usule göre tespit edilen gelir vergisi mükelleflerinin, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

7244 Sayılı COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Bülten: 2020/52

7244 SAYILI COVID-19 SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de, 7244
sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Buna göre özet olarak aşağıda ki değişiklikler yapılmıştır:

 • İşten çıkarmalara 3 ay süre ile yasaklama,
 • İşverene işçileri ücretsiz izne çıkarma yetkisi
 • Ücretsiz izine çıkarılan işçilerin veya
  15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılan işçilere nakit desteği sağlanması
 • Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartlarında
  uygunluk denetimi yerine işverenin beyanın geçerli sayılması
  kararlaştırılmıştır.
 • Şirketlerin kar dağıtımına kısıtlama
  getirilmiştir. 30.09.2020 tarihine kadar karın %25’ten fazlası dağıtılmaz

İş Kanunu ve İşsizlik
Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler (md.7, md.8, md.9):

1. Bilindiği üzere 7226 sayılı kanun ile İşsizlik Sigortası
Kanunu’na “Geçici Madde 23” eklenmiş ve eklenen madde ile çalışanların kısa
çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi, 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak
üzere, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi
olma ve son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası
primi ödenmiş olması şartına bağlanmıştı.

7244 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici
23’üncü maddesinde ilave bir düzenleme daha yapılarak Covid-19 salgın
hastalığın sebebiyle işverenler tarafından yapılan kısa çalışma ödeneği
başvurularının uygunluk tespitlerinin tamamlanması beklenilmeksizin
işverenlerin beyanları doğrultusunda kısa çalışma ödemelerinin
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan
fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil
edilecektir. Yürürlük Tarihi: 29.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere Kanunun yayımı tarihinde.

2. İş Kanunu’na Geçici 10’uncu madde eklenmiş ve eklenen
madde ile iş kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş
veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020 tarihten itibaren 3 ay süreyle işveren
tarafından feshedilemeyecektir. Ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına
uymayan haller ve benzeri sebepler feshedilmeme şartının dışında tutulmuştur.

Ayrıca 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyi
geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne
ayırabilecektir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı
nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir. Madde hükmüne aykırı
olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi
feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret
tutarında idari para cezası verilecektir.

3. İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 24’üncü madde
ile 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmakla beraber bir önceki
madde de açıklandığı üzere işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa
çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020’den sonra iş
sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi
bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 3 ayı
geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz
kaldıkları süre kadar günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi uygun
bulunmuştur.

Yapılacak ödemelerden sadece Damga Vergisi kesintisi
yapılacaktır.

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan
işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde
çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere
fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş
kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi ücret
desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte
işverenden tahsil edilecektir.

Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan genel sağlık
sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi
kapsamına girmeyenler, genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık
sigortasına ilişkin primler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Sermaye Şirketlerinin
Kâr Dağıtımına İlişkin Hüküm Türk Ticaret Kanunu’na Eklenmiştir

7244 sayılı torba kanunun 12. maddesi ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13. madde ile sermaye şirketlerine kar dağıtımında sınırlama sınırlama getirilmiştir. Bu hüküm ile  30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenir.

İlgili kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417.pdf

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Ş.A. YMM

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA İŞ-KUR’A BAŞVURUSU OLAN İŞVERENLERE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Sirküler No:2953

1-) Kendi işyerinde hizmet akdiyle çalışanların dikkat etmesi gereken hususlar.

Şirket ortaklarının 5510 sayılı Kanun öncesi (01.10.2008) ve sonrası (01.10.2008) 5510/4-(a) (Hizmet akdiyle çalışma), (b) (Bağımsız Çalışma) kapsamındaki sigortalılık durumları ile ilgili hususlar Kurumun 24.04.2019 tarihli, 2019/9 nolu Genelgesinde açıklanmıştır.  Kendi işyerinde 5510/4-(a) kapsamında çalışanların sigortalılığı ile ilgili genelgesinin ilgili maddesi aşağıdadır.

“6.3- (4/a) kapsamında sigortalı olup çalıştığı işyerine veya başka bir şirkete ortak olanlar
2008/Ekim öncesinde (4/a) kapsamında hizmet akdiyle çalışırken, çalıştıkları işyerine veya başka bir şirkete ortak, anonim şirkette ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olanlar, (4/a) kapsamındaki sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar (4/b) kapsamına alınmayacaktır.

(4/a) kapsamındaki çalışmaları sona erdirip en az bir gün ara vererek ortağı olduğu şirketten yeniden hizmet akdine tabi çalışmaya başlanması durumunda hizmetler kesintiye uğramış kabul edilecektir.” 

Maddeki hüküm gereğince; kendi işyerinde 5510/4-(a) (Hizmet akdiyle çalışma) kapsamında sigortalılığı olan işverenlerin İş-Kur’a verilen kısa çalışma ödeneği başvuruları listesinde bilgilerinin yer alması veya SGK günlerinin aylık prim ve hizmet belgelerinde 30 günün altında gösterilmesi durumunda sigortalılığı sona erecek olup, 5510/4-(b) (Bağımsız çalışanlar) kapsamında sigortalılığı başlayacaktır. Bu hususla dikkat edilmesini öneririz.

2-) İş-Kur’a kısa çalışma ödeneği için verilen listelerde dikkat edilmesi gereken hususlar.

a-) İş-Kur yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin kısa çalışma ödeneği başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklenmeksizin işverenlerin beyanı doğrultusunda kapsamda olanlara kısa çalışma ödemesi yapılacak.

b-) Ay sonlarında işverenlerce gerekli değişiklikler İş-Kur’a bildirilmediği durumda İş-Kur yetkililerince ilk verilen beyan doğru kabul edilerek beyandaki süreler kadar çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödenecek. Bu nedenle ilgili aydaki değişiklikler  “Değişiklik Tablosu” ile Kuruma ödenekten önce bildirilmelidir.

c-) Kısa çalışma ödenekleri için İş-Kur’daki yetkili memurlar ile temas halinde olunmalı, Kurumca gönderilen tablolar işyerindeki çalışma saatlerine göre titizlikle doldurulmalıdır. Bu hususlara dikkat edilmediğinde gelecekte işverenler fazla ve yersiz ödemeler ile karşılaşacakları gibi bazı teşviklerinde iadesi söz konusu olacaktır.

Örnek uygulama olarak kısa çalışma ödeneğini hesaplaması tablosuna  https://www.turmob.org.tr/hesaplamalar/kisacalismaodenegi  linkten ulaşabilirsiniz.

Uygulama kapsamında olan/olacak işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara ile aylık prim ve hizmet belgelerindeki gün sayıları ile İş-Kur’dan ödenek alınacak gün sayılarının aynı olması hususlarına dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.  

Bilgilerinize sunarız, sağlıklı günler dileriz.   

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.