Girdi yapan admin

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:507) İLE GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YOLUYLA ELEKTRONİK BELGE DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 2736 Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242 nci maddesi ile, mükellef ve meslek grupları itibariyle elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve

Bülten 2019-96 Ekim 2019 Vergi Takvimi

BÜLTEN 2019-96 EKİM 2019 VERGİ TAKVİMİ  İlk Tarih  Son Tarih Vergiler/Harçlar 01/10/2019 09/10/2019 16-30 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

2019/51 “Süper Teşvikler”e ilişkin Karar’da Değişiklik Yapıldı

Bülten Kategorisi: Vergi
İçerik:

Özet: Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı ( Süper Teşvikler ) Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1593 Sayılı Karar 02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Açıklamalar

1.      Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararıın 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
"(4) Destek Kararı ile hibe desteğinden yararlandırılması öngörülen projeler için yatırımın başlangıç tarihini müteakip yatırımcıların, ilgili Kararda belirtilen süre ve limitlere uymak koşuluyla, Mayıs ve Kasım aylarında teşvik belgesi kapsamı sabit yatırım harcamalarını yeminli mali müşavir raporu ile Bakanlığa ibraz etmeleri halinde, söz konusu harcamalar Destek Kararı kapsamında değerlendirilerek tespit edilen hibe destek tutarı yatırımcıların hesabına aktarılır." "(4) Hibe desteği, ilgili Destek Kararı ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre uygulanır."


2.      Aynı Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1– (1) Bu Karar kapsamında değerlendirilen asgari 5 milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Bakan yetkilidir. Sözleşme kapsamında diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilir. Söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan Bakanlık sorumludur."

3.      Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ek-  Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı ( Süper Teşvikler ) Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1593 Sayılı Karar

Saygılarımızla, 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin @kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın veya ukam@kpmg.com  adresinden Uğur Kam ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

Kısa Açıklama: Özet: Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı ( Süper Teşvikler ) Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1593 Sayılı Karar 02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup Yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiş
Başlık: 2019/51 “Süper Teşvikler"e ilişkin Karar’da Değişiklik Yapıldı
Tarih: 02.10.2019

2019/50 Bazı Avukatlık Hizmetleri ile Arabuluculuk Hizmetlerinde KDV Oranı % 8 Olarak Belirlendi

Bülten Kategorisi: Vergi
İçerik:

Özet: 2 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 1594 sayılı Karar uyarınca; Aile Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri % 8 (sekiz) oranında KDV’ye tabi olacaktır.

 

Açıklamalar:

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1594 sayılı Karar 2 Ekim 2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Zikrolunan Karar çerçevesinde; Aile Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri II Sayılı Listenin B) Diğer Mal ve Hizmetler kapsamında % 8 (sekiz) oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi uyarınca; Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan vergi, belli koşulların varlığı halinde bu mükelleflere nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir. ​

Ek-  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)

Kısa Açıklama: Özet: 2 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 1594 sayılı Karar uyarınca; Aile Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yoll
Başlık: 2019/50 Bazı Avukatlık Hizmetleri ile Arabuluculuk Hizmetlerinde KDV Oranı % 8 Olarak Belirlendi
Tarih: 02.10.2019

Gecikme Zammı Oranı %2 Olarak Yeniden Belirlendi

Description:

2 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında 1592 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar’la birlikte gecikme zammı oranı aylık %2,5’tan %2’ye düşürülmüştür.

19 Ekim 2010 tarihinden itibaren her ay için %1,40 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 5 Eylül 2018’den itibaren %2 olarak uygulandıktan sonra 1 Temmuz 2019 itibarıyla %2,5’a yükseltilmişti.

Ek- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)

KisaAciklama: 2 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında
Start Date: 02.10.2019
Highlight: Yes
Baslik: Gecikme Zammı Oranı %2 Olarak Yeniden Belirlendi

“Turizm Payı”nın İlk Günü

Rating: 0
Content:

1 Ekim 2019 itibarıyla yeni bir vergi –vergi benzeri yükümlülük– daha yürürlüğe giriyor. Turizmde yaz sezonunun kapandığı, yerli yabancı turistlerin evlerine döndüğü ve tesislerin sezonu bitirip bir sonraki yılın planlarına odaklandıkları bugünlerde, sektörün üzerinde yeni bir vergi yükü söz konusu.

15 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 sayılı Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu. Ajansın faaliyetlerinin finansmanı için ise Kanunun 6’ncı maddesi ile Turizm Payı ihdas edildi. Turizm Payının yürürlüğe girişi ise 1 Ekim 2019 olarak belirlenmişti.

Buna göre;

  • Bileşik tesisler, konaklama tesisleri,
  • Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri,
  • Deniz turizmi tesisleri ve Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları işletenler,
  • Seyahat acentaları,
  • Havayolu işletmeleri,
  • Havalimanı ve terminal işletmeleri,

 

Turizm Payı ödemekle mükellef olacaklar ve aylık net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden Kanunda belirlenmiş oranlarda fon ödeyecekler. Fonun beyanı Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine yapılacak ve KDV dönemine göre takip eden ayın 24’üncü günü sonuna kadar ödenecek.

 

Sektöre sürpriz bir vergi yükü olarak gelen bu Payın oranları ise işletme türlerine göre şu şekilde belirlenmiş:

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki.

 

7183 sayılı Kanun ödenen payların Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespiti bakımından gider olarak dikkate alınmasını kabul ediyor.

Tahsil edilen payı yüzde beşi genel bütçeye, kalan kısmı ise en geç takip eden ayın yirminci günü Ajansın banka hesabına aktarılacak. Böylelikle bir yandan Merkezi bütçeye bir ek kaynak yaratılmış olurken, bir taraftan da kurulan Ajansa sürekli bir finansman kaynağı oluşturulmuş oluyor.

Peki bu kaynağın nerelerde kullanılması gerekiyor?

Ajansın faaliyet alanlarına baktığımızda, Kanunun 4 üncü maddesinde, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda;

a) Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına ve turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

b) Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarının ve eğilimlerinin belirlenerek ilgililere tavsiyelerde bulunulması,

c) Turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,

ç) Turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması amacıyla gerekli çalışmaların yürütülmesi,

d) Turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılması amacıyla bu Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere diğer her türlü faaliyet, iş ve işlemlerin yapılması, destek ve kaynak sağlanması,

 

Ajansın görevleri arasında yer alıyor.

 

Turizm Payı dışında Ajansın gelirlerinin; Genel Bütçeden aktarılan kaynaklardan, her türlü bağış ve yardımlardan, faaliyet gelirlerinden ve diğer gelirlerden oluşması öngörülüyor. Ajans, gelirlerinin en az yüzde seksen beşini ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin finansmanında kullanmakla yükümlü olacak.

 

Ajansın faaliyetlerinin KGK tarafından yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Kuruluşlarının denetimine tabi olacağını ve denetim raporlarının Sayıştay’a da gönderileceğini hatırlatalım. Sayıştay kendi denetim raporunu ise bu Bağımsız Denetim Raporlarını dikkate alarak TBMM’ne sunacak.

 

Beyanname verilme dönemleri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya YMM onayı gibi yükümlülükler, beyanname verilmesine ilişkin usullerle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının uygulamaya dönük düzenleme yapması bekleniyor.

 

Sonuç olarak, 2019 yaz sezonunu verimli bir şekilde kapatan ancak bu arada Thomas Cook vakasıyla sarsılan Turizm sektörü için yılsonunda sürpriz bir vergi yükü daha ortaya çıkmış oluyor. Yıl ortasında böyle bir yükün sürpriz biçimde ortaya çıkması, öngörülebilir bir mali ortam beklentisindeki Turizm ve Ulaştırma sektörleri bakımından olumsuz bir gelişme olmuştur. Bununla birlikte, Kanunun amacına uygun biçimde işleyen Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının sektöre ve dolayısıyla ülkemize olan yabancı turist talep ve ilgisini arttırarak, daha katma değerli bir sektöre dönüşüm için katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. 

AuthorName: M. Yavuz Öner
AuthorName:ID: 39
CategoryName: Vergi
CategoryName:ID: 73
ShortDescription: 1 Ekim 2019 itibarıyla yeni bir vergi -vergi benzeri yükümlülük- daha yürürlüğe giriyor. Turizmde yaz sezonunun kapandığı, yerli yabancı turistlerin evlerine döndüğü ve tesislerin sezonu bitirip bir sonraki yılın planlarına odaklandıkları bugünlerde, sektörün üzerinde yeni bir vergi yükü söz konusu.
Date: 10/1/2019

EYLÜL/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 2733 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 30.09.2019 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.   DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5.6591 5.6693 5.6552 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8156 3.8405 3.7981 1 DANİMARKA KRONU