Girdi yapan admin

TÜRKİYE’DEKİ MERKEZ ADRESİNDEN SERBEST BÖLGELERDEKİ ŞUBEYE YAPILAN SATIŞLAR İÇİN DÜZENLENEN FATURALARDA KAR MARJINA DİKKAT EDİLMELİDİR

Sirküler No: 2741 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla getirilmiş teşvik düzenlemesidir. 06.02.2004 tarihi itibarıyla Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliğine

İSTİRAHATLİ OLDUĞU DÖNEMLERDE SİGORTALILIKLARI SONA EREN KİŞİLERİN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALIP, ALAMAYACAKLARI

Sirküler No: 2740 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 96597630-010.07.01-E.11144299 Sayı, Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları Konulu, 31.07.2019 tarihli GENEL YAZISI’nda istirahatlı olduğu dönemlerde sigortalılıkları sona eren kişilerin geçici iş göremezlik ödeneği alıp, almayacakları ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır. 2016/21 sayılı Genelgenin “6.10.Sigortalılığın Sona Ermesi” başlıklı bölümünde, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası bakımından sigortalılığın hangi hallerde

2019/53 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan Sicil’e Kayıt Kararı

Bülten Kategorisi: Vergi
İçerik:

Özet: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri ile irtibat bürolarının sicile kayıt yükümlülüğü hakkında aldığı kararı yayımladı.

Açıklamalar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletilen; yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’de işlemekte oldukları kişisel veriler nedeniyle;

 • yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin,
 • yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubelerinin, ve
 • yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki irtibat bürolarının

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun")’na göre veri sorumlusu sıfatına haiz olup olmayacağı ve bu nedenle Veri Sorumluları Sicili ("Sicil")’ne kayıt yükümlülüklerinin olup olmadığı hususunda Kurum’a iletilen görüş talepleri neticesinde Kurul söz konusu Kararı almıştır.

 • Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler bakımından:

Kurul Kararı’nda, Kanun kapsamında "veri sorumlusu" sıfatının belirlenebilmesi için;

 • veri sorumlusu tanımında yer alan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleme,
 • veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olma
 • ve ayrı bir gerçek veya tüzel kişi olma kriterleriyle birlikte,
 • kişisel verilerin ilk aşamada elde edilmesi ve bunun yasal dayanağı,
 • hangi kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği ve kişisel veri elde etme yöntemleri,
 • işlenecek kişisel veri türleri,
 • kimlerin kişisel verilerinin işleneceği,
 • ilgili kişinin erişimi ve diğer hakların kullanılıp kullanılmadığı,
 • kişisel verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı,
 • paylaşılacaksa kimlerle paylaşılacağı ve kişisel verilerin ne kadar süre muhafaza edileceği gibi hususlarda kimin karar verdiğinin,

dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

 • Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri bakımından,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümleri kapsamında bir yerin şube sayılabilmesi için merkeze bağımlı olma, dış ilişkilerde bağımsızlık, yer ve yönetim ayrılığı gibi kriterlere de bakılması gerektiği ifade edilmiştir.

Merkeze bağımlı olma nedeniyle şubenin, merkezden ayrı bir işletme politikası olamayacağı, şubenin kâr ve zararının merkeze ait olduğu; şube aracılığıyla elde edilen hakların, üstlenilen borçların sahibinin de şube değil merkez olduğu belirtilmiştir. Ayrıca şube, ancak merkez nam ve hesabına üçüncü kişilerle iş ve işlem yaptığından hak ve yükümlülüklerin muhatabının da merkez olduğu ve bu bağlamda, merkez ile şube iktisadi bir bütün oluşturarak ortak bir işletme politikası yürütüldüğü ifade edilmiştir.

Bu hususlara ek olarak, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünün ("GDPR") 3. maddesinin 1 numaralı fıkrasında "Bu Tüzük, işlemenin Birlik dahilinde gerçekleştiğine bakılmaksızın, kişisel verilerin bir veri sorumlusunun veya veri işleyenin Birlik dahilindeki işletmesinin faaliyetleri kapsamında işlenmesine uygulanır." düzenlemesinin bulunduğu ve söz konusu hükme göre, Avrupa Birliği’nde ("AB") bulunan şubenin/irtibat bürosunun kendisinin veri işleyip işlemediğinin önemli olmadığı belirtilmiştir.

Yabancı şirketin, AB’de bulunan şubesinin/irtibat bürosunun faaliyetleri çerçevesinde veri işleme faaliyeti gerçekleştirdiği takdirde GDPR hükümlerine tabi olacağı ve bu kapsamda, AB’de bulunan işletme ile AB dışında bulunan veri sorumlusunun veri işlemesi arasında açık bir bağ olduğunun tespit edilmesi halinde; AB dışında bulunan veri sorumlusunun GDPR hükümlerine tabi olacağı sonucuna varıldığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, AB dışında bulunan şirketlerin, veri sorumlusu/veri işleyen olarak GDPR hükümlerine tabi olmasına ilişkin bir kriter olarak "işletme" kavramı dikkat çekmektedir. Yani GDPR’ın sınır aşan şekilde uygulanmasına ilişkin olarak, yabancı veri sorumlusu / veri işleyen bir girişimin / oluşumun (şirket vb.), AB’de bulunan işletmesi aracılığıyla (bu işletmenin faaliyetleri çerçevesinde) GDPR hükümlerine tabi olması sonucu doğabilmektedir.

Yine GDPR’ın 4 üncü maddesinin 7 inci fıkrasında veri sorumlusu (kontrolör); "yalnız başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenmesine ilişkin amaçlar ve yöntemleri belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kuruluşu, kurumu veya diğer herhangi bir organdır; söz konusu işleme amaçları ve yöntemlerinin Birlik ya da üye devlet hukukuna göre belirlenmesi durumunda, kontrolör veya kontrolörün belirlenmesine özgü kriterler Birlik ya da üye devlet hukukuna göre belirlenebilir" şeklinde tanımlanmıştır.

Bu açıdan değerlendirildiğinde, Kurul, yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubelerinin ayrı bir tüzel kişilikleri bulunmasa da Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesine göre şubelerin yerli ticari işletmeler gibi tescil oldukları ve GDPR’ın 4. maddesindeki veri sorumlusu olma kriterleri arasında "tüzel kişi" olmanın şart olarak öngörülmediği göz önünde bulundurulduğunda, kişisel veri işleme süreçleri bakımından merkezden bağımsız bir şekilde Türkiye’de veri sorumlusu kriterlerine uygun olarak hareket eden bu şubelerin veri sorumlusu sayılacağını belirtmiştir.

 • Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki irtibat büroları açısından;​

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda yabancı yatırımlar ile ilgili düzenlenmeler bulunmakta olup bu doğrultuda, doğrudan yabancı yatırıma ilişkin esaslar arasında, yatırım planlanan ülkeye irtibat bürosu kurmanın da yer aldığı, ve

Aynı kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasında "Bakanlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir." düzenlemesine yer verildiği ifade edilmiştir.

Kurul bu kapsamda, konu hakkında yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda;

 1. Türkiye’de doğrudan veya şubeleri aracılığıyla kişisel veri işleme faaliyetinde bulunan yurt dışında yerleşik veri sorumlularının Sicil’e kayıt olmalarının gerektiğine,
 2. Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubelerinin, Kanun’da yer alan veri sorumlusu tanımı gereği kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemesi ve veri kayıt sisteminin kurulması ile yönetilmesinden sorumlu olması halinde yurt dışında yerleşik tüzel kişiden ayrı olarak Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu olarak değerlendirileceğine, bu durumda olan yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri için Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2018/88 sayılı ve 2019/265 sayılı kararlarında yer alan "yıllık çalışan sayısı" ve "yıllık mali bilanço toplamı" kriterleri açısından yapılacak değerlendirme sonucunda Sicile kayıt yükümlülüğü bulunup bulunmadığına karar verileceğine, bu durumda olmayan yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubelerinin ise Sicil’e kayıt yükümlülüğünün bulunmadığına,
 3. Türkiye’de irtibat bürosu açılabilmesi için şirket tüzel kişiliklerinin yabancı ülke kanunlarına göre kurulması ve kurulan irtibat bürolarının Türkiye’de ticari faaliyette bulunma hak ve yetkilerinin bulunmaması ve şube özellikleri bulunmadığı hususu dikkate alındığında söz konusu irtibat bürolarının Sicil’e kayıt olma yükümlülüğünün bulunmadığına,

karar vermiştir.

Kurulu’un ilgili kararına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla, 

Kısa Açıklama: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye'deki şubeleri ile…
Başlık: 2019/53 Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Sicil'e Kayıt Kararı
Tarih: 08.10.2019

2019/36 Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Kota ve Tarife Kontenjanı

Bülten Kategorisi: Gümrük
İçerik:

Özet: 25 Eylül 2019 tarihli ve 30899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/6 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ yayımlandı. Bu tebliğ ile 18.04.2019 tarihli ve 1002 sayılı "Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar " uyarınca, yalnızca Impertex Kumaş ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.

Açıklamalar

Söz konusu eşyalar için uygulanacak tarife kontenjanı aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde düzenlenmiştir.

ithalatta-kota-ve-tarife-kontenjani-idaresine-iliskin-teblig.jpg 
Tarife kontenjanından faydalanabilmek için sanayicilerin bu tebliğin yayımı tarihinden (25.09.2019) itibaren 15 iş günü içerisinde Ticaret Bakanlığı internet sitesi üzerinden müracaat etmeleri gerekmekte olup başvuruların değerlendirilmesinde Ticaret Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacağı bildirilmiştir.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılmış olan tarife kontenjanı miktarının üstünde kalması durumlarında dağıtımın toplam geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, toplam ithalat miktarı, üretim/tüketim kapasitesi gibi kriterler göz önüne alınarak dağıtımın gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olup, 25.09.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Ek- 2019/6 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ

​Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

 

Kısa Açıklama: 25 Eylül 2019 tarihli ve 30899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/6 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ yayımlandı. Bu tebliğ ile 18.04.2019 tarihli ve 1002 sayılı "Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy
Başlık: 2019/36 Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Kota ve Tarife Kontenjanı
Tarih: 08.10.2019

2019/37 Gümrükler Genel Müdürlüğü Ticari Tanıma İlişkin Yazı Yayımladı

Bülten Kategorisi: Gümrük
İçerik:

Özet: 18.09.2019 tarih ve 47726118 sayılı ‘Ticari Tanım’ yazısı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Açıklamalar

Bu yazı kapsamında, BİLGE Sistemi Detaylı Beyan modülünde Eşya Bilgileri sekmesinde 31 numaralı kutuda "Ticari Tanım" olarak yer alan kutuya beyanname doldurulurken eşyanın tanımı yerine firma adı, vergi numarası gibi bilgilerin beyan edildiğinin görüldüğü belirtilmiştir. Bu kutunun Beyanname Kullanma Talimatına uygun şekilde doldurulması, ilgisiz bilgilere bu alanda yer verilmemesi hususunda uyarılar yapılmıştır.

Ek- 18.09.2019 tarih ve 47726118 sayılı ‘Ticari Tanım’ yazısı

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

Kısa Açıklama: Bu yazı kapsamında, BİLGE Sistemi Detaylı Beyan modülünde Eşya Bilgileri sekmesinde 31 numaralı kutuda "Ticari Tanım" olarak yer alan kutuya beyanname doldurulurken eşyanın tanımı
Başlık: 2019/37 Gümrükler Genel Müdürlüğü Ticari Tanıma İlişkin Yazı Yayımladı
Tarih: 08.10.2019

2019/38 Sarımsak İthalatında Yürütülecek Olan Gözetim Uygulaması

Bülten Kategorisi: Gümrük
İçerik:

 

Ö​zet: 05.10.2019 tarihli ve 30909 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2006/1) değişiklik yapıldığına dair tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğ ile 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo değiştirilmiş olup gözetim miktarları düşürülmüştür. Anılan tablo aşağıda yer almaktadır.

sarimsak-ithalati-uygulama.PNGT​ebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinden(05.10.2019) itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Ek- İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2006/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

 

Kısa Açıklama: 05.10.2019 tarihli ve 30909 sayılı Resmi Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2006/1) değişiklik yapıldığına dair tebliğ yayımlanmıştır.
Başlık: 2019/38 Sarımsak İthalatında Yürütülecek Olan Gözetim Uygulaması
Tarih: 08.10.2019

MAHKEMECE TAPU İPTALİNE KARAR VERİLEN TAŞINMAZ İÇİN ELDE EDİLEN KAZANCIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDAN FAYDALANMASI

Sirküler No: 2739 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 10.09.2019 tarih ve 62030549-125[5/1-e-2018/389]-E.737682 sayılı özelgesinde; Şirketin her türlü züccaciye emtiasının ithalat, ihracat ve ticaretini yaptığı .…tarihinde bir arsanın 1/4 hissesini … TL bedel karşılığında alınarak tapuya tescil işleminin yaptırıldığı ve aktifine kaydedildiği, … tarihinde söz konusu arsanın 3/4 hissesine sahip diğer mal sahiplerinin … mahkemesine tapu iptali ve

2019/52 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Makine Sektörü Çağrısı Açıldı

Bülten Kategorisi: Vergi
İçerik:

Özet: 7 Ağustos 2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1402 ve 1403 sayılı Kararlar ile hayatımıza giren Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Makine Sektörü Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 3 Ekim 2019 tarihi itibarıyla açılmıştır.

Açıklamalar

Ön başvurular 3 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olup detaylı takvime aşağıda yer verilmiştir.

Makine Sektörü Çağrı Takvimi

ÇAĞRI TAKVİMİ*
Program Ön Başvuru Başlangıç Tarihi 3 Ekim 2019 Perşembe
Program Ön Başvuru Bitiş Tarihi 22 Kasım 2019 Cuma
Program Kesin Başvuru Başlangıç Tarihi 12 Kasım 2019 Salı
Başvuru Belge ve Formlarının Teslimi İçin Son Tarih 13 Aralık 2019 Cuma
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Teslimi İçin Son Tarih 17 Ocak 2020 Cuma
Program İnceleme Sürecinin Tamamlanması 28 Şubat 2020 Cuma
Program Komitesi Değerlendirme Sürecinin Tamamlanması 20 Mart 2020 Cuma
Kararların Tebliği ve Destekleme Sürecinin Başlatılması 23 Mart 2020 Pazartesi

 

* Öngörülen değerlendirme süreleri ihtiyaç duyulması halinde uzatılabilir.

1. Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesi olan https://www.hamle.gov.tr adresinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır.

2. Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecek olup, gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme işlemleri, 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinde sayılan ve örneği çağrı duyurusuyla ilgili dokümanlar kısmında sunulan yetkilendirme belgelerinin ıslak imzalı hallerinin ön başvuru sürecinde elektronik olarak sisteme yüklenmesiyle yapılacaktır. E-TUYS sisteminde ilgili firma adına süresi devam eden yetkilendirmesi bulanan gerçek kişilerin ayrıca yetkilendirme işlemi yapması gerekmemektedir.

3. Yetkilendirilmesi yeni yapılan kişilerin program sürecinde kesin başvuru işlemlerini sürdürebilmeleri için ön başvuru süresinin bitimini müteakiben en geç 15 gün içerisinde ıslak imzalı belgelerin aslının Program Yönetim Ofisine posta yoluyla ulaştırılması gerekir.

4. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecek olup, birden çok tüzel kişiliği kapsayacak şekilde ortaklı başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır.

5. Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan Makine Sektörü Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Armonize Sistem kodlarına sahip ve/veya yenilikçi teknoloji alanları kullanılarak üretilebilecek ürünlerin, üretilmesine yönelik yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir.

6. Başvurusu yapılan yatırım projeleri için AR-GE ihtiyacı bulunması durumunda AR-GE sürecine ilişkin bilgilerin de başvuru kapsamında sunulması gerekmekte olup, projenin AR-GE ve yatırım süreçleri bir bütün olarak değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

7.Başvurusu yapılan yatırım projelerinin toplam proje büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den daha az olamaz.

8. Ön başvuru süreci içerisinde sundukları bilgilerin incelenmesi neticesinde, yetkilendirme bulunmadığı halde, geçerli yetkilendirme belgelerinin elektronik ortamda sunulmadığı ve 4 ila 7 nci maddelerde sıralanan koşulların sağlanmadığının anlaşıldığı durumda başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bilgilendirme yapılacaktır. Eksiklerini yapılan bilgilendirmede belirtilen süre içerisinde gidermediği anlaşılan proje başvuruları kesin başvuruda bulunma hakkını kaybederek dikkate alınmayacaktır.

9. Kesin başvuru süresi içerisinde AR-GE ihtiyacı bulunan firmaların ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında AR-GE sürecine ilişkin başvuru formlarını eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Projelerin AR-GE kısmı için öngörülen tamamlama süresi ek süreler (süre uzatımı) dahil 36 aydan fazla olamaz. İlgili TÜBİTAK destek programına ilişkin detaylar, çağrı duyurusu sayfasının ilgili dokümanlar kısmında kesin başvuru süreci başlamadan önce duyurulacaktır.

10. Kesin başvuru süresi içerisinde, KOBİ vasfı taşıyan ve en az 1 (bir) proje paydaşı ile uzlaşı protokolü sunan firmalardan, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki desteklere de başvurmak isteyen firmaların, öngörülen yatırım faaliyetlerinin net olarak ayrıştırılabilen bir kısmı için KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki başvuru formlarını eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Yatırımın KOSGEB desteklerinden yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ila ek süreler (süre uzatımı) dahil 36 ay arasında olmak zorundadır. Stratejik Ürün Destek Programına ilişkin detaylar, çağrı duyurusu sayfasının ilgili dokümanlar kısmında kesin başvuru süreci başlamadan önce duyurulacaktır.

11. Öngörülen yatırım faaliyetlerinin KOSGEB tarafından desteklenmeyecek olan kısmı için 2012/3305 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Stratejik Yatırımların Teşviki uygulaması kapsamında veya 50 Milyon TL ve üzerinde yatırım tutarına sahip projeler için 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenmesi için firmalar talepte bulunabilecektir. Kesin başvuru süresi içerisinde yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir.

12. 9 ila 11 inci Maddeler kapsamında talep edilen bütün destekler ve ilgili proje harcamalarının hepsini kapsayacak şekilde çağrı duyurusu ekinde yer alan formatta Proje Fizibilitesi Raporunun da kesin başvuru süresi içerisinde elektronik olarak Program Portalına yüklenmesi gerekmektedir.

13. Kesin başvurunun tamamlanmasını müteakiben değerlendirme süreçleri başlatılacak olup, değerlendirme faaliyetlerine devam edilebilmesi için çağrı takviminde öngörülen süre içerisinde Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firması tarafından hazırlanacak olan Bağımsız Değerlendirme Raporunun elektronik olarak Program Portalına yüklenmesi gerekmektedir.

14. Çağrı sürecinde ve desteklerin sağlanması sürecinde kullanılacak form ve şablonlar çağrı duyurusunun ilgili dokümanlar bölümünde yer almaktadır.

15. Çağrı takviminde öngörülen tarihler ile form ve şablonlar, ihtiyaç duyulması halinde Program Portalında ilan edilmek suretiyle değiştirilebilecektir.

Ek 1- Makine Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Ek 2- Proje Fizibilitesi Raporu Formatı

Ek 3- Uzlaşı Protokolü Ve Paydaş Beyan Formu

Ek 4- Komite Proje Değerlendirme Formu

Ek 5- Komite Karar Tutanağı

Ek 6- Paydaş Değerlendirme Raporu

Ek 7- Proje İzleme Vizesi Formu

Ek 8- Proje Tamamlama Vizesi Formu

Ek 9- Katma Değer Formu

Ek 10- Yetkilendirme Dilekçesi

Ek 11- Taahhütname

Ek 12- Yetkilendirme Formu

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin @kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın veya ukam@kpmg.com  adresinden Uğur Kam ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

 

 

Kısa Açıklama: 7 Ağustos 2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1402 ve 1403 sayılı Kararlar ile hayatımıza giren
Başlık: 2019/52 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Makine Sektörü Çağrısı Açıldı
Tarih: 07.10.2019

İŞ KAZASI İNCELEMELERİNDE YETKİ VE GEÇİÇİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2738 Kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarından olan iş kazasının tespiti ve soruşturulması süreçleri ile istirahatli olan sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneğine esas çalışılmadığına dair bildirime ilişkin 29.09.2016 tarihli, 2016/21 sayılı Genelgesinde yapılan değişiklikler Kurumun 23.09.2019 tarihli, 2019/20 nolu genelgesinde aşağıda açıklanmıştır. 1-) İŞ KAZASI İNCELEMELERİ.  İş Kazası Tespit Komisyonunca, sigortalının maruz kaldığı

SERBEST BÖLGEDE AR-GE FAALİYETİ İÇİN KİRALANAN BİNANIN KİRA BEDELİ İLE ÖZEL MALİYETE AİT GİDERLERİN AR-GE İNDİRİMİNE KONU EDİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 2737 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 11.04.2014 tarih ve 62030549-125[10-2013/282]-873 sayılı özelgesinde; Şirketin … Serbest Bölgesindeki şubesinde Ar-Ge faaliyetinde bulunduğu, Ar-Ge faaliyetlerine  kuruluş çalışmaları süren Ar-Ge merkezinde devam edileceği, Ar-Ge merkezi olarak kullanılacak binanın kiralandığı ve aynı zamanda faaliyetlerin yürütülmesi için özel maliyet bedeli mahiyetinde harcamalar yapılacağı belirtilmiş olup Ar-Ge merkezi için yapılacak kira