Kategoriler
Ş.A. YMM

KORONAVİRÜS BİR HASTALIK ÇEŞİDİ OLUP, İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR

Sirküler No: 2980 Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili Kurum 07.05.2020 tarihli, 2020/12 nolu Genelgesinde aşağıdaki açıklamaları yapmıştır. Çin’in wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilenmiştir. 5510 sayılı

Kategoriler
Ş.A. YMM

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDEKİ YATIRIMLARIN TAMAMLANMASINDA EK SÜRE TALEP EDİLMESİ

Sirküler No: 2979 08.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; 15.06.2012 tarihli 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara geçici 14’üncü madde eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile, 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların deprem,

Kategoriler
Ş.A. YMM

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADE UYGULAMASI HUSUSU

Sirküler No: 2978 08/05/2020 tarih ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 32 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (VI/Ç-1) Geçici Hükümler bölümünden sonra gelmek üzere 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile ilan edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV

Kategoriler
Ş.A. YMM

BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME BELGELERİNE AİT HARÇLARIN MAYIS AYI SONUNA KADAR ÖDENMESİ GEREKİR

Sirküler No: 2977 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Kanunun 18 ve 20 nci maddeleri ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesine cümle eklenerek (8) sayılı Tarifeye XⅠV sayılı Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri başlıklı tablo eklenmiştir. Eklenen cümle ile; “Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları ise kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen

Kategoriler
Ş.A. YMM

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA ONAYLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE KAR DAĞITIMI

Sirküler No: 2976 Türk Ticaret Kanununun 397. maddesine göre bağımsız denetim; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu “Türkiye Denetim Standartlarına” göre denetlenmesidir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı

Kategoriler
Ş.A. YMM

ŞİRKET YÖNETİMİNDE YER ALAN EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARI ORTAK OLDUKLARI İŞYERİNDEN SİGORTALI OLAMAZLAR

Sirküler No: 2975 5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’nun bağımsız çalışanların sigortalılıkları ile ilgili maddeleri aşağıdadır. Sigortalı sayılanlar  MADDE 4- “Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;  a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi

Kategoriler
Ş.A. YMM

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA DURUMLARINDA ÜCRET

Sirküler No: 2974 4857 sayılı İş Kanununun ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma durumu ile ilgili maddeleri aşağıdadır. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma  “Madde 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için

Kategoriler
Ş.A. YMM

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENECEK MUHASEBE FİŞLERİNE AİT KLAVUZ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2973 Muhasebe fişi, muhasebe işlemlerinin yevmiye defterine yazılmadan önce kaydedildiği, yetkili kişiler tarafından imzalandığı ve yevmiye bilgilerini içeren fiş olarak tanımlanmaktadır. Muhasebe işlemleri yevmiye defterine doğrudan kaydedilebileceği gibi muhasebe fişleri yardımı ile de kayıt yapılabilmektedir. Muhasebe fişi kullanılarak muhasebe ve defter kaydı süreçlerinin yürütüldüğü işletmelerde, işlemler önce belgelere dayanarak muhasebe fişine, buradan da

Kategoriler
Ş.A. YMM

BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASININ ZORUNLU OLDUĞU GENEL KURUL TOPLANTILARI

Sirküler No: 2972 Bakanlık temsilcisinin bulunmasının zorunlu olduğu genel kurul toplantıları ile bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda bulunacak temsilciler Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’ in 32. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 1- Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan

Kategoriler
Erta Denetim

Tüketici Ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Bülten: 2020/56 TÜKETİCİ VE YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ Yapılan açılama sonucunda TÜFE-Yİ-ÜFE sonuçları aşağıda ki gibi oluşmuştur; TÜFE’de aylık izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir