Kategoriler
Ş.A. YMM

KORONAVİRÜS BİR HASTALIK ÇEŞİDİ OLUP, İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR

Sirküler No: 2980

Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili Kurum 07.05.2020 tarihli, 2020/12 nolu Genelgesinde aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

Çin’in wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilenmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15.inci (Hastalık ve analık hali) maddesinde;

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.” hükmü yer almaktadır.

Madde kapsamında; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında işlem yapılacaktır. 

Kısaca; COVID-19 iş kazası veya meslek hastalığı olarak değil, sadece hastalık olarak kabul edilmiştir.  Covid 19 hastaları bu hastalığa işyerinde veya işyeri dışında yakalanıp yakalanmadığına bakılmaksızın işverence SGK’ya iş kazası veya meslek hastalığı olarak bildirilmemelidir.

Genelgeye   https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739  linkten ulaşabilirsiniz.

Covid 19 kapsamında hastası olan/olacak işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDEKİ YATIRIMLARIN TAMAMLANMASINDA EK SÜRE TALEP EDİLMESİ

Sirküler No: 2979

08.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; 15.06.2012 tarihli 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara geçici 14’üncü madde eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile, 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalması veya tamamlanamaması nedeniyle firmalar tarafından talep edilmesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bir (1) yıla kadar ilave süre verilebilecektir.

Ancak ek süre talebinde bulunacak belge sahibi firmaların, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın geçici 6’ınci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “Yatırım Teşvik Belgelerinde öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebileceği” hükmü ile birlikte uygulanmayacağı hususunu hatırlatmak isteriz.

Yürürlülük tarihi: 09.05.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADE UYGULAMASI HUSUSU

Sirküler No: 2978

08/05/2020 tarih ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 32 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle;

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (VI/Ç-1) Geçici Hükümler bölümünden sonra gelmek üzere 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile ilan edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV iade uygulaması bölümü eklenmiştir.

Bilindiği üzere (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve 518 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatılmıştır.

Diğer taraftan, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekir.

Mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabilir. 

Bu nedenle, Mart, Nisan, Mayıs/2020 dönemlerine ait KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına (03.08.2020 tarihine) kadar yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden, 

KDV İadesi Kontrol Raporunda yer alan sonuçlar bakımından aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.

Mahsuben iade talepleri;

1-) KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

2-) Kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

– HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,

– İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,

– HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde %50’si oranında,

-YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

Nakden iade talepleri;

1-) KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

2-) Kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

– HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,

– İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,

– HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilir. 

3-) KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden mahsuben veya nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

Diğer taraftan, KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasını müteakip (27.07.2020 tarihinden sonra) bu bölümde yer alan düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin yeniden sorgulama yapılarak oluşturulacak rapora istinaden vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu nedenle firmalar tarafından Mart, Nisan, Mayıs/2020 dönemlerine ait mahsuben veya nakden talep edilecek KDV iadelerinde yukarıdaki hükümlerin dikkate alınacağı hususunu hatırlatmak isteriz.

Yürülülük tarihi: 08.05.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME BELGELERİNE AİT HARÇLARIN MAYIS AYI SONUNA KADAR ÖDENMESİ GEREKİR

Sirküler No: 2977

15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Kanunun 18 ve 20 nci maddeleri ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesine cümle eklenerek (8) sayılı Tarifeye XⅠV sayılı Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri başlıklı tablo eklenmiştir.

Eklenen cümle ile;

“Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları ise kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir.”

2020 yılı için denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri: 

1)-Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri;

  • Belgenin verildiği yıl 796,70 TL
  • Takip eden yıllarda 932,00 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının (Binde 5,75) 

2)-Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri;

  • Belgenin verildiği yıl                                   898,30 TL 
  • Takip eden yıllarda 965,60 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının (Binde 5,75)

Yukarıda belirtilen yetkilendirme belgesine göre her yılın mayıs ayı sonuna kadar lisans harçlarını ödenmesini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA ONAYLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE KAR DAĞITIMI

Sirküler No: 2976

Türk Ticaret Kanununun 397. maddesine göre bağımsız denetim; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu “Türkiye Denetim Standartlarına” göre denetlenmesidir.

Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.

Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. 

Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir. 

Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılması, bu tabloların genel kurul tarafından müzakere edilemeyeceği ve onaylanamayacağı anlamına gelir. Hatta düzenlenmemiş sayılan finansal tablolara dayanarak kar dağıtımı, sermaye artırımı, sermaye azaltımı da yapılamaz.  

Bu çerçevede, bağımsız denetime tabi şirketlerin olağan genel kurullarında onaylayacakları finansal tabloları; Vergi Usul Kanunu’ na göre düzenlenen gelir tablosu, bilanço yerine; Türkiye Denetim Standartlarına göre denetimden geçen gelir tablosu ve bilanço olmalıdır.

Yine genel kurulda müzakere edilecek yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler bağımsız denetimden geçen finansal tablolar ile uyumlu olmalıdır.

Hatta, genel kurul gündeminde kar dağıtımı, sermaye artırımı veya sermaye azaltımı var ise, bunların da bağımsız denetimden geçen finansal tablolara göre yapılması gerekir.

Kar dağıtımının hangi finansal tablo üzerinden yapılacağı mevzuatta net olarak belirtilmese de Bakanlık görüşü kar dağıtımında da denetimden geçen ve genel kurulda onaylanan TFRS bilançolarının dikkate alınması yönündedir. Bu kapsamda TFRS’ deki dönem net karının dağıtılabilmesi için VUK’ a göre düzenlenen bilançoda karşılığının olması gerekir. Bu karşılığın illa dönem net karından oluşması şart olmayıp geçmiş yıl karları, olağanüstü yedekler veya yasal yedekler de olabilir. Aksi halde, TFRS’ deki karın VUK’ ta karşılığının olmaması halinde düşük olan kar dağıtılır prensibine göre kar dağıtılamayacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

ŞİRKET YÖNETİMİNDE YER ALAN EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARI ORTAK OLDUKLARI İŞYERİNDEN SİGORTALI OLAMAZLAR

Sirküler No: 2975

5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’nun bağımsız çalışanların sigortalılıkları ile ilgili maddeleri aşağıdadır.

Sigortalı sayılanlar 

MADDE 4-

“Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; 

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,”

Sigortalılık hallerinin birleşmesi  

MADDE 53-  

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine
ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.”
 

Maddedeki hükümler kapsamında;

1-) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortakları ortak oldukları işyerlerinde kendilerini 5510/4-(a) kapsamında hizmet akdine tabi olarak sigortalı bildiremezler. (2019/09 Genelgedeki hükümleri taşıyanlar işverenler hariç) Bu durumda olan işverenlerin 5510/4-(b) (Bağımsız çalışanlar) kapsamında sigortalı olmalar esastır.

2-) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortakları emekli olduklarında bunlarda yine ortak oldukları işyerinden kendilerini 5510/4-(a) kapsamında hizmet akdine dayalı olarak sigortalı bildiremezler. Söz konusu emeklilerin sosyal güvenlik destek primi kapsamında işe girişi olup, adına prim ödemesi yapan işverenler emeklilik için Kuruma müracaat edilen aydan itibaren daha önce Kuruma verilen sosyal güvenlik destek prim bildirgeleri iptal çıktıları ile birlikte Kuruma dilekçeyle başvurulmaları halinde söz konusu primleri iade alabilecekler. 

3-) Şirketlerin yönetiminde yer alan emekli ortaklar için ücret ödenecekse TTK hükümleri kapsamında genel kurulda karar alınarak yönetim ücreti (Huzur hakkı gibi) ödenebilir. Ödenen ücretler sadece gelir ve damga vergisine tabi olmalıdır.

Şirket yönetimde yer alan emekli şirket ortaklarının işverence durumlarının gözden geçirerek gerekli düzeltme işlemlerini yapmalarını öneririz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA DURUMLARINDA ÜCRET

Sirküler No: 2974

4857 sayılı İş Kanununun ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma durumu ile ilgili maddeleri aşağıdadır.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 

“Madde 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.”

Genel tatil ücreti 

“Madde 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”

hükümleri yer almaktadır.

Maddedeki hükümler kapsamında; 

İşçilere, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmelidir. 

Kanun’da çalışmanın ne kadar süreyle olup olmadığına ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir. Dolayısıyla resmi tatillerde işçi bir saat de çalışılsa 7,5 saat de çalışılsa karşılığı bir günlük ücret olmalıdır.

Resmi tatil günlerindeki çalışmalar, kural olarak fazla çalışma değildir. Ancak, resmi tatilde çalışıldığı için haftalık çalışma süresi aşılmışsa aşılan süre için fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekir.

İŞÇİDEN ONAY ALINMASI. 

işçinin, resmi tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için ya iş sözleşmesinde bu durumun kararlaştırılması gerekir ya da işçinin onayının olması gerekir. Böyle bir sözleşme hükmü ya da onay yoksa işçi, bu resmi tatil günlerinde çalışmaya zorlanamaz.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçi çalıştıran/çalıştıracak olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENECEK MUHASEBE FİŞLERİNE AİT KLAVUZ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2973

Muhasebe fişi, muhasebe işlemlerinin yevmiye defterine yazılmadan önce kaydedildiği, yetkili kişiler tarafından imzalandığı ve yevmiye bilgilerini içeren fiş olarak tanımlanmaktadır.

Muhasebe işlemleri yevmiye defterine doğrudan kaydedilebileceği gibi muhasebe fişleri yardımı ile de kayıt yapılabilmektedir.

Muhasebe fişi kullanılarak muhasebe ve defter kaydı süreçlerinin yürütüldüğü işletmelerde, işlemler önce belgelere dayanarak muhasebe fişine, buradan da yevmiye defterine kaydedilmektedir.

Kullanılmakta olan muhasebe fişleri:

-Tahsil fişi,

-Tediye (Ödeme) fişi,

-Mahsup fişi olmak üzere kullanım türleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Elektronik muhasebe fişlerini NES veya Mali Mühürle zaman damgalı şekilde imzalanarak onaylanması ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Her bir muhasebe fişinin ayrı ayrı olarak onaylanması esas olmakla birlikte aynı tarihe ait muhasebe fişlerinin aynı elektronik dosya içinde topluca elektronik ortamda NES veya Mali Mühür ile zaman damgalı olarak onaylanması da mümkündür.

E-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından her bir belgeye ait yevmiye maddesi için düzenlenmesi gereken muhasebe fişlerinde asgari olarak bulunması zorunlu bilgiler dosya formatları ile bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi sırasında uyulacak teknik usul ve esaslara ilişkin açıklamalara http://www.edefter.gov.tr/duyurular.  kılavuzda yer verilmiştir. Daha detaylı bilgilere bu adresten ulaşılabilir.

Firmalar önceden olduğu gibi muhasebe fişlerini kağıt ortamında düzenleme ve muhafaza etme hakları bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASININ ZORUNLU OLDUĞU GENEL KURUL TOPLANTILARI

Sirküler No: 2972

Bakanlık temsilcisinin bulunmasının zorunlu olduğu genel kurul toplantıları ile bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda bulunacak temsilciler Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’ in 32. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

1- Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin (Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler) bütün genel kurul toplantılarında,

Diğer şirketlerde ise gündeminde;

-sermayenin arttırılması veya azaltılması,

-kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması,

-kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya

-faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile

-birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında,

2- Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında,

3-  Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında,

4-  Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında

Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur.

Yukarıda sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir.

Bakanlık temsilcisinin katılımının zorunlu olduğu toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir. 

Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için, toplantı tarihinden en az on gün önceden yönetmeliğe uygun bir dilekçe ile İl Ticaret Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Erta Denetim

Tüketici Ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Bülten: 2020/56

TÜKETİCİ VE YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Yapılan açılama sonucunda TÜFE-Yİ-ÜFE sonuçları aşağıda ki
gibi oluşmuştur;

TÜFE’de aylık değişim
% 0,85 artış olarak gerçekleşti.

2020 yılı Nisan ayında 2003 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde
bir önceki aya göre % 0,85, bir önceki Aralık ayına göre % 3,16, bir önceki
yılın aynı ayına göre % 10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre % 12,66 artış
gerçekleşmiştir.

Yİ-ÜFE’de aylık
değişim % 1,28 artış olarak gerçekleşti.

2020 yılı Nisan ayında 2003 Temel Yılı Üretici Fiyatları
Endeksi’nde bir önceki aya göre % 1,28 artış, bir önceki yılın Aralık ayına
göre % 4,54 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,71 artış ve on iki
aylık ortalamalara göre % 10,87 artış gerçekleşmiştir.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir