Girdi yapan admin

2019/60 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 28 Seri No’lu Tebliğ Yayımlandı

Bülten Kategorisi: Vergi
İçerik:

Özet: 8 Kasım 2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nin Bavul Ticareti ile ilgili bölümünde; özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel faturanın onaylanmış sayılacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Açıklamalar

Resmi Gazete’nin 8 Kasım 2019 tarih ve 30942 sayılı nüshasından yayımlanan ve aynı tarih itibarıyla yürürlüğe giren; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 28 Seri Numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin; "Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)" başlıklı bölümünün "1.2.2. İstisnanın Şartları" başlığını taşıyan alt bölümünde; Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılacağı yönünde kolaylaştırıcı düzenleme yapılmıştır.​

Ek- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

​Saygılarımızla, 

Kısa Açıklama: Özet: 8 Kasım 2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KD
Başlık: 2019/60 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 28 Seri No’lu Tebliğ Yayımlandı
Tarih: 08.11.2019

2019/43 Gümrük Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı

Bülten Kategorisi: Gümrük
İçerik:

Özet: 7.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 7190) yayınlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 • 179. Madde yapılan değişiklik ile Gümrük Kanunu’na göre tasfiye hükümleri uygulanacak eşyadan ihale yoluyla ya da perakende satış suretiyle tasfiye edilecek eşyalar için  sahiplerince talep edilmesi halinde  varsa cezalar, ambarlama ve elleçleme giderleri ödenmek kaydıyla;
  • Başvurunun ihale ilanından önce yapılması halinde, ilk başvuruda CIF bedelin %1’i tutarının yatırılması, ilk başvuru yapılmasına karşın rejim beyanında bulunulmayan durumlarda CİF bedelinin %3’ü oranında tutar yatırılmak kaydıyla ikinci defa  rejim beyanında bulunma hakkı ve ihale ilanı yayınlandıktan sonra ise, CİF tutarının döviz cinsinden %10’unun yatırılması halinde başvuru yapma hakkı tanınmıştır.
    
 • 180. maddede yeni bir fıkra eklenmiş olup, söz konusu fıkra ile tasfiyelik hale gelen ve yapılan tasfiye sonucu emanete alınan tutarların iadesi için eşya sahiplerinin talepte bulunabileceği süre 1 yıl olarak belirlendiği hüküm altına alınmıştır.​
 • 202. Maddede yapılan değişiklik ile gümrük vergileri için bir teminat verilmesi gereken  işlemlerde  ithalat vergileri tutarının %20 fazlasıyla hesaplanan  teminat uygulaması kaldırılmak suretiyle,  o işlemle ilgili hesaplanan  vergiler ve diğer amme alacakları tutarı üzerinden  teminat alınması hüküm altına alınmıştır.
 • 231. Maddeye üç fıkra eklenmiş olup, Gümrük vergileri ve para cezalarının tahsilinde uygulamada tereddüt oluşturan hususlara açıklık getirilmiştir. Söz konusu eklenen fıkralar aşağıda yer almaktadır.
  • Gümrük vergilerine ilişkin idari yaptırım kararları ve bu kararlara yönelik itirazlar hakkında bu Kısım ve Onikinci Kısım hükümleri uygulanır.
  • Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşyanın bulunamaması hâlinde kaim değer olarak eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
  • Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde bu Kısım hükümlerine göre idari para cezası ve faiz uygulanmaz"

 • ​234. Maddenin 3. Fıkarsında yapılan değişiklik ile Vergi farkına yol açan beyana ilişkin aykırıklıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalara uygulanacak ceza oranı %15’ten  %10’a indirilmiştir.
 • ​234. Maddenin 3. Fıkrasında yapılan değişiklik ile Vergi farkına yol açan beyana ilişkin aykırıklıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalara uygulanacak ceza oranı %15’ten  %10’a indirilmiştir. ​
 • 235. Maddede 1. Fıkrasının c bendinde yer alan "c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. "  ibaresi "c) Eşyanın ithali, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir." Olarak değiştirilmiştir.
  • ​235. Maddenin 1 fıkrasına e bendi eklenmiş olup, c bendinde uygulanmakta olan cezalara istinaden yükümlü tarafından belge alınabildiği veya eşyanın uygunluğu kanıtlandığı taktirde sadece usulsüzlük cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır
 • 235. Maddenin 2. Fıkrasında olan değişiklik ile Eşyanın ihracı belli kurumların iznine tabi olduğu halde uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi değilmiş gibi beyan edilen durumlarda uygulanmakta olan idari para cezası eşyanın gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar belirlenmiştir. (önceki uygulamada eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari para cezası verilir.)
 • ​235. Maddenin 4. Maddesinde yapılan değişiklik ile;
  • ​İthali Kanunla yasak olan eşya için idari ceza hükmü uygulanması halinde, ceza konusu eşya, yükümlüsünce talep edilmesi halinde mahrecine iade veya ilgili kurumca uygun bulunması halinde üçüncü bir ülkeye transit edileceği.
  • Serbest dolaşımına giriş rejimine tabi tutulan eşya için ilgili kurum​dan izin alınamayan eşya için, yükümlüsünce talep edilmesi halinde 30 gün içinde olmak kaydıyla mahrecine iade ya da ilgili kurumca uygun bulunması halinde üçüncü bir ülkeye transit edilmesi, otuz gün içinde transit edilemeyen durumlarda ise ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibine ait olmak üzere imha edilmek üzere bulunduğu gümrüğe terk edileceği, Hüküm altına alınmıştır.
  • 235. Maddenin 5. Fıkrasında yer alan karayolu ile sevk edilmek üzere transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın yapılan muayene ve kontrolü sonucu,  beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti halinde uygulanacak cezalarda düzenleme yapılmış olup, değişiklikler aşağıda yer almaktadır. ​
   • ​​Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.
   • Farklı çıkan eşyanın ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar idari para cezası verilir.
   • Beyana göre eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, eksik çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.
   • Beyana göre fazla olduğunun tespit edilmesi halinde, fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri kadar idari para cezası verilir ve fazla çıkan eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.
 • ​235. Maddeye maddeye altıncı fıkra eklenmiş olup  235 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrada belirtilen aykırılıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilmesi durumunda bu fıkralara göre hesaplanan cezalar yüzde on  oranında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
 • 236. Maddenin 5. Fıkrasında yer alan Antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespit edilmesi durumunda düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme ile aşağıda yer alan maddeler eklenmiştir.
  • ​Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.
  • Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
 • 238. Maddede yapılan değişiklik ile;
  • Dâhilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte, rejim kapsamı ithal eşyasının işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere, gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti halinde, İthal eşyasının gümrük vergileri tutarı üzerinden rejime giriş beyannamesinin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen sure için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar  idari para cezası uygulanacağı, (önceki uygulama; ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası)
  • Taşıt araçları hariç geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyaların süresi içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmadığı durumlarda, gümrük vergileri tutarı üzerinden rejime giriş beyannamesinin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar idari para cezası uygulanacağı
  • Yukarıdaki belirtilen eşyanın, yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası uygulanacağı,

   Hüküm altına alınmıştır.

 • 244. Maddenin 1. fıkrası aşağıda yer aldığı gibi düzenlenmiştir;
"1. Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı tarafından uzlaşma başvurusu yapılabilir. Uzlaşmanın kapsamına;
a) Beyan ile gümrük idaresi tarafından yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları,
b) Gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları,
c) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idaresi tarafından düzenlenen idari para cezaları,

girer. Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. Uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde, itiraz veya dava açma süresi durur, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin bitimine beş günden az kalmış olması hâlinde süre beş güne tamamlanır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz."​

Kanun hükümleri Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihininde (07.11.2019) yürürlüğe girer.

Ek- Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 7190)

​Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com ​elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.​

Kısa Açıklama: 7.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 7190) yayınlanmıştır.
Başlık: 2019/43 Gümrük Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı
Tarih: 08.11.2019

BİRLEŞME NEDENİYLE İŞVERENİ DEĞİŞEN PERSONELİN ÜCRET GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2769 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 25.09.2019 tarih ve 62030549-120[103-2017/1210]-E.792903 sayılı özelgesinde; … A.Ş. ile … San. ve Tic. Ltd. Şti. nin tasfiyesiz infisah yoluyla tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralınmak suretiyle birleştiği, söz konusu birleşme neticesinde personelin de yeni kurulan şirkette çalışmaya

2020 Yaklaşırken Elektronik Belge Uygulamalarına Geçiş ve Zorunluluklar

Rating: 0
Content:

2020 yaklaşırken vergi kamuoyunda elektronik defter ve belge uygulamaları ve geçiş sürelerine yönelik son düzenlemelerin ne şekilde olacağı yönünde uzun zamandır bir beklenti vardı.

 

Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge uygulamalarına ilişkin son düzenlemeleri içeren tebliğ nihayet yayımlandı.

 

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Belge uygulamalarına ilişkin tüm tebliğler birleştirilerek uygulama esasları düzenlenmiştir.

 

Söz konusu 509 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’ne göre; elektronik belge uygulamalarına hükmeden önceki yayımlanmış olan tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

2019’un sonlarına yaklaştığımız bu günlerde VUK kapsamında elektronik belge uygulamaları, zorunluluklar ve geçiş sürelerinin son durumları ve konu hakkında son gelişmelere bir göz atalım.

1. Uygulama Hangi Elektronik Belgeleri Kapsıyor?

 

Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulama ve düzenlemeler aşağıdaki belgeleri kapsıyor;

 • e-Fatura Uygulaması
 • e -Arşiv Fatura Uygulaması
 • e -İrsaliye Uygulaması
 • e -Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması
 • e -Müstahsil Makbuzu Uygulaması
 • e -Gider Pusulası Uygulaması
 • e -Bilet Uygulaması
 • e -Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması
 • e -Sigorta Poliçesi Uygulaması
 • e -Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması
 • e -Dekont Uygulaması

 

E-Fatura Uygulaması ve Geçiş Zorunluluğu

 

2018 veya sonraki hesap dönemlerinde 5 Milyon ve üzeri olan mükellefler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 • Aracı Hizmet Sağlayıcıları, internet reklamcılığı ile internet ortamında reklam yayınlayan firmalar 01.07.2020 tarihine kadar,
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, KDV Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını,
 • EPDK lisanslı firmalar 1 Temmuz 2020’ye kadar, e-fatura Uygulamasına geçiş yapmak ve kullanmak zorundadır.

 

E-Arşiv Fatura Uygulaması ve Geçiş Zorunluluğu

 

 • e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler 01.01.2020, 
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları 01.01.2020, 
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların "e-Arşiv Fatura" olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu olup 01.01.2020 tarihine kadar geçiş zorunluluğu bulunmaktadır.

 

e-İrsaliye Uygulaması ve Geçiş Zorunluluğu

 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 01.07.2020’ye kadar,

 

Spesifik olarak belirtilmiş bazı sektörlerde (maden, şeker, demir-çelik, EPDK lisansına sahip firmalar vb.) yer alan firmaların 1 Temmuz 2020’ye kadar uygulmaya geçiş zorunluluğu bulunuyor.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması ve Geçiş Zorunluluğu

 

Serbest Meslek mükelleflerinin 1 Haziran 2020’ye kadar e-SMM Makbuzuna geçme zorunluluğu bulunuyor.

 

Buna göre; Tüm serbest meslek erbapları 2020 yılı haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleyecektir.

e-Gider Pusulası Uygulaması ve Geçiş Zorunluluğu

 

e-Gider Pusulası uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığınca kendisine yazılı bildirim yapılan mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp, kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen süre içinde geçiş zorunluluğu bulunuyor.

 

VUK’a göre diğer Elektronik Belgelere Geçiş Zorunlulukları; 

 

 • e-Bilet: Kara ve deniz taşımacılığı yapan firmalar: 1 Ocak 2021
 • Yerli ve Yabancı Sinema işletmeleri: 1 Temmuz 2020
 • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde
 • e-Sigorta Poliçesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde
 • e-Döviz alım satım belgesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde
 • e-Dekont: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde.

 

Elektronik Belge Uygulamalarına ilişkin Değerlendirme;

Yukarıda yer verdiğimiz 19.10.2019 tarihinde yayımlanan 509 no’lu VUK Tebliğinin tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanma amacının olduğunu görüyoruz.

Tebliğ kapsamında; e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellef gruplarının kapsamı genişletilmiş, e-Gider Pusulası, e-Dekont, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi oluşturulmuştur.

 

Buna göre, e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellef gruplarının kapsamı genişletildi. e-Gider Pusulası, e-Dekont, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi oluşturuldu. e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. Vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları zorunlu olarak kapsama dahil edilmiştir.

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler, aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve mücbir sebepler haricinde tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyecektir.

Önemli bir hatırlatmamız da; e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürülmüş olmasıdır.

AuthorName: Bora Yargıç
AuthorName:ID: 76
CategoryName: Vergi
CategoryName:ID: 73
ShortDescription: ​2020 yaklaşırken vergi kamuoyunda elektronik defter ve belge uygulamaları ve geçiş sürelerine yönelik son düzenlemelerin ne şekilde olacağı yönünde uzun zamandır bir beklenti vardı.
Date: 11/7/2019

TURİZM PAYI BEYANNAMESİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2768 02.11.2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete ile 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasları belirleyen Genel Tebliğ yayımlanmıştır. 7183 sayılı Kanun ile ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler, aşağıda belirlenen oranlarda hesaplanan turizm

YURT İÇİNDE BULUNAN FİRMAYA FRANCHİSE HİZMETİ İÇİN DÜZENLENECEK FATURA VE KDV BEYAN DÖNEMİ

Sirküler No: 2767 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 19.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14010-3-568 sayılı özelgesinde; … tescilli markanızın diğer işletmelere kullandırılmasına ilişkin verilen franchise hizmetinden elde edilen gelirlerin beyan dönemi hakkında görüş talep edilmiştir. Kurumlar Vergisi Yönünden; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurum kazancı, ticari kazanç niteliği taşıdığı

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE AVANTAJLARI

Sirküler No: 2766 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketler için anonim şirketlerinkine benzer hükümler    getirilmiştir. Bu benzerliklerin dışında farklılık teşkil eden hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir.   ANONİM LİMİTED Asgari Sermaye 50.000,-TL    asgari    sermaye                    ile kurulur. 10.000,-TL    asgari                    sermaye                    ile kurulur. Ortak Sayısı Tek    kişi    ile    kurulabilir.         Ortak sayısında bir sınırlama yoktur. Tek

2019/3 Draft Law on Digital Services Tax has been approved by Planning and Budget Commission of Turkish Parliament

Bülten Kategorisi: Tax Bulletins
İçerik:

A Draft Law introducing digital service tax at the rate of 7,5% on Turkish revenues has been introduced by Turkish government.

As of October 31, 2019, the Planning and Budget Commission of Turkish Parliament ("Commission") is approved the provisions of Draft Law by making minor amendments.

Approved version of the Draft Law will be presented to General Assembly of Turkish Parliament for their discussion and voting.

If Turkish Parliament approves the Draft Law, the Draft Law will be presented to Turkish President to sign, then it will be published the Law in Official Gazette and enter into force.

Which services are in the scope of Turkish DST?

Pursuant to the Draft Law, the subject of Turkish DST is the revenue resulting from below mentioned services:​

 • All kinds of digital advertising services (including advertising control and performance measurement services, services such as data transmission and management related to users, and technical services for the presentation of advertising),
 • Sale of any audible, visual or digital content (including computer programs, applications, music, video, games, in-game applications, etc.) in digital platform and services provided for listening, watching, playing or recording or using of such content in electronic devices,
 • Services for the provision and operation of digital platform in which users may interact with each other (including services to sell or facilitate the sale of a good or service among users).
 
Intermediary services provided in the digital platform to "the digital service providers" for the services mentioned in the above are also subject to Turkish DST.
 
Who are the taxpayers of Turkish DST?
 
In accordance with the Draft Law, taxable persons are who individually or group-wide, meet both of the following conditions, in the calendar year before the one in which the taxable revenues are obtained:
 
 • total worldwide revenues of not less than EUR750 million or equivalent ;
 • revenues of not less than TRY 20 million, obtained in Turkey from the digital services defined above.
 
Draft Law regulates that taxpayers of DST are digital service providers. For the purposes of digital service tax liability, it is not relevant whether these providers have full taxpayer status (as regulated under Income Tax Code dated 31/12/1960 and No. 193 and Corporate Tax Code dated 06.13.2006 and No.5520) or in terms of limited liability, they perform such activates through a registered office or permanent establishment in Turkey.
 
Is there any tax responsible in terms of Turkish DST?
 
In cases of absence of the taxpayer’s residence, permanent establishment, registered head office or and business center in Turkey and other cases deemed necessary, the Ministry of Treasury and Finance can hold responsible the ones who are the parties to taxable transaction and/or the ones who are the intermediaries to payment and transaction.
 
What is the tax base and rate of Turkish DST?
 
The tax base of Turkish DST is the revenue obtained from the digital services during the relevant taxation period. No deduction is available to be made from the tax base under the name of expense, cost and tax.
 
The rate of Turkish DST is 7,5%.
 
The President is authorized to reduce this rate down to 1% separately or together in terms of service types and to increase the rate up to two-folds of the applicable rate of 7,5%.
 
Which companies are exempt from Turkish DST?
 
In general sense, the taxpayers who do not exceed one of the aforementioned thresholds are exempt from Turkish DST.
 
Draft Law also stipulates some specific exemptions for the specific taxpayers indicated below:
 
 • Services for which treasury shares are paid in accordance with Article 37 of the Telegram and Telephone Law dated 4/2/1924 and No. 406,
 • Services for which special communication tax is charged over Article 39 of the Expense Tax Law dated 13/7/1956 and No.6802,
 • Services within the scope of Article 4 of Banking Law dated 19/10/2005 and No. 5411,
 • Sale of products created as a result of R&D activities in R&D centres defined in Article 2 of the Law on Supporting Research, Development and Design Activities dated 28/2/2008 and No. 5746, and services provided exclusively on these products,
 • ​Payment services within the scope of Article 12 of the Law on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions dated 20/6/2013 and No. 6493.
 
What are the taxation and payment periods?
 
Turkish DST shall be levied upon the declaration of the taxpayer or tax responsible.
 
The taxation period of DST is one-month periods of the calendar year.
 
However, the Ministry of Treasury and Finance is authorized to determine a quarterly taxation period instead of a one-month taxation period according to the types of services and the volume of the taxpayers.
 
Taxpayers and tax responsible are obliged to submit their digital service tax returns to the relevant tax office by the end of the month following the taxation period and pay within the same period.​
 
Is there any non-monetary sanction to be applied in case of non-performance of the provision of this Law?

Pursuant to the Draft Law, in case of non-performance, the authorized tax office will inform the digital service provider or its "authorized representative" and this will be announced in the official web site of Revenue Administration.
 
In the event that non-performed obligations are not fulfilled within thirty days as of the announcement of the notice on Revenue Administration web site, the Ministry of Treasury and Finance shall decide to block the web site of digital service provider until such obligations are fulfilled and this decision shall be sent to the Information Technologies and Communication Authority for notification to access providers. Blocking decisions are applied by access providers within twenty-four hours as of notification.
 
Please be informed that there was a hot debate on the above mentioned sanction during the discussions of Commission and the deputies proposing the Draft Law indicated on the Commission meeting that they will work on this provision to make some amendments (i.e. decelerating the web site rather than blocking the web site) in order to discuss in the General Assembly of Turkish Parliament.
 
KPMG observation
 
Taxpayers may challenge the paid DST before the Turkish Tax Court on the ground of provisions of double tax treaties being in force and Turkish Constitution, as well.
 
For more information, contact tax lawyers within KPLaw in Turkey:
 
Att. Yusuf Gokhan Penezoglu | ypenezoglu@kphukuk.com
 
Att. Senem Ozbilen | sozbilen@kphukuk.com Att. Zeynep Kılavuz | zkilavuz@kphukuk.com

Att. Ece Sara    | esara@kphukuk.com

 

 

​ 

Kısa Açıklama: A Draft Law introducing digital service tax at the rate of 7,5% on Turkish revenues has been introduced by Turkish government.
Başlık: 2019/3 Draft Law on Digital Services Tax has been approved by Planning and Budget Commission of Turkish Parliament
Tarih: 04.11.2019