Rating: 0
Content:

Eylem Planında Hangi Vergi Aksiyonları Yer Alıyor? 

Hükümetin 2016 yılında uygulayacağı reformlar 10 Aralık 2015 tarihinde Başbakan tarafından ​açıklandı. Açıklanan Eylem Planı’ndaki aksiyonlar 3, 6 ve 6 aylık icraatlar ile ilgili takvimleri içeriyor. Bu blog yazımızda; söz konusu aksiyonlar içerisinden mali ve vergi konularını içeren aksiyonları ele alarak değerlendirmelerimizi paylaşacağız. 
2016 – 2018 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plandaki (OVMP) vergileme hakkındaki değerlendirmeleri 18 Ekim 2015 tarihli blog yazımızda  paylaşmıştık. Aslında bu aksiyonlar 11 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan’da yer alan önceliklerin 2016 yılına ilişkin somutlaşmış olanları şeklinde de açıklanabilir. 
Eylem Planı’nda vergi ile ilgili 11 başlık tespit ettik. Bu aksiyonlar ve gerekçeleri ilgili web sitesinden incelenebilir.
1. 2016 yılı için asgari ücretin 1.300 TL’ye yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na teklifte bulunulacak.
2. Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL’ye kadar kazançlarından vergi alınmayacak.
3. İmalat sanayi makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilecek.
4. Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgeleri birleştirilecek.
5. Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacak.
6. Vergi Usul Kanunu güncellenecek.
7. Mevcut vergi mevzuatı gözden geçirilerek enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler yapılacak.
8. Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin kaynaklarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.
9. Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemeler gözden geçirilecek.
10. Damga Vergisi Kanunu gözden geçirilerek yenilenecek.
11. Yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanacak.
Planın Hayata Geçirilmesi için Muhtemel Düzenlemeler ve Önerilerimiz
Eylem Planı’ndaki 11 mali aksiyon ile ilgili olarak ne tür düzenlemelerin yapılması gerektiği ve bunlara ilişkin değerlendirme ve önerilerimiz aşağıdaki gibidir:

Aksiyon başlığı Değerlendirmelerimiz

1. Asgari ücretin net 1.300 TL’ye yükseltilmesi.

 

 • Geniş kitleleri ilgilendiren bu uygulama ile mevcut yasal düzenlemelerde bir değişiklik yapılmadığı takdirde, artış asgari ücretle çalışan bir kişinin gelirinde %30 yükseliş olacak.
 • Söz konusu artış işverenler açısından %42,78 ilave maliyet anlamına gelmekte.
 • Ancak işverenler açısından ciddi bir maliyet yükü getiren bu uygulamanın işverene maliyetin azaltılması ve devletin katkısı için önerilerimiz: ​

-Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesindeki çalışanın kendisine uygulanan %50 “asgari geçim indirimi” oranı artırılabilir.

-Gelir Vergisi Kanunu’nun 63’üncü maddesindeki “indirimler” arasına “asgari ücretin” belli bir oranına (örneğin artış oranı olan %30 gibi) isabet eden bir indirim” tanımlanabilir.

-Diğer bir alternatif ise GVK’na bir geçici madde eklenerek 31.12.2018 tarihine kadar asgari ücretin %40’ı gerçek ücretin tespitinde “indirim” olarak dikkate alınabilir.

-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da GVK’da olduğu gibi SGK maliyetleri için indirimler öngörülmeli ve işverenler ile çalışanlara ait maliyetler dengelenmelidir. Asgari ücretteki artış, mevcut SGK tavanının üzerinde ücret alan çalışanlar için söz konusu tavanı artıracak ve tavan üzerinde ücret geliri eden çalışanlar nedeniyle ilave işçi ve işveren SGK primi maliyeti söz konusu olacaktır.

 • ​Bu düzenlemeler sayesinde işverenlerin mevcut durumdan yeni duruma geçiş yapması imkânı ile istihdam kayıplarına (özellikle orta ve küçük ölçekli işletmeler ile toplu sözleşme uygulanan sektörler) engel olunabilir.
2.     Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL’ye kadar kazançlarından vergi alınmaması. Mevcut uygulamada 2015 yılında 6.000 TL olan limit 8.000 TL’na yükseltilecektir. Söz konusu düzenleme Gelir Vergisi Genel Tebliği yapılarak 1.1.2016 tarihinden sonra uygulanabilecektir.
3.     İmalat sanayiinde “kapasite artırımı ve verimlilik artışını sağlayacak” yatırımlara BSMV istisnası getirilmesi. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 29’uncu maddesine, yatırım bankalarına sağlanan istisna gibi (Mevduat toplamayan bankaların açmış oldukları yatırım kredileri dolayısıyla kendi lehlerine aldıkları paralar) bir istisna ile değişiklik yapılarak yatırımlarının finansmanında finansman maliyeti azaltılmaktadır.
4.     Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgelerin birleştirilmesi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Vergi Kanunlarında gerekli değişiklikler yapılması gerekecektir.
5.     Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilmesi.

Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni bir Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacaktır. Yeni Kanun’da ilke ve hedefler ana hatları ile aşağıdaki gibi sayılabilir:

 • Kamu finansmanının sağlam kaynaklara kavuşturulması,
 • Uluslararası iyi uygulama örneklerinin yeni Kanun’a alınması,
 • Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması kapsamında istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcamalarının mali etkilerinin analiz edilmesi,
 • Vergi tabanının genişletilmesi ve yıllık beyan yolu ile uyumun artırılması,
 • Kayıt dışılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilmek üzere;

  -Denetim daha etkin hale getirilecek,

  -Vergi İdaresi’nin uygulama kapasitesi ve bilişim altyapısı geliştirilecek,

  -Kaçakçılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği veri paylaşımı yoluyla artırılacak ve toplumsal farkındalık yaygınlaştırılacak,​

Bu kapsamda G-20 girişimi sonucu “BEPS” veya “Vergi Matrahı Aşındırması ve Kar Aktarımı” ile belirlenen aksiyonlara uyumlu düzenlemeler yapılacağı kanaatindeyiz.
6.     Vergi Usul Kanunu güncellenecek. 1961 yılında yasalaşan Vergi Usul Kanunu’nun değiştirilerek “uluslararası standartlara ve modern vergi ilkelerine” uygun bir usul kanunu hazırlanması planlanmaktadır. Söz konusu düzenleme ile vergilemede “özün önceliği”, “değerleme hükümleri” ve “cezalar” gibi maddeler hakkında ciddi değişiklikler bekliyoruz.

7. Mevcut vergi mevzuatı gözden geçirilerek enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler yapılması.
 ​
Bu kapsamda ÖTV Kanunu’nda “enerji verimliliği” sağlayan “elektrikli araçlar” ile “ulaşım araçları” vergi oranları daha uygun hale getirilerek teşvik edilecektir.

8. Rant vergisi ile ilgili düzenlemeler yapılması.

Bu aksiyon kamuoyuna “rant vergisi” alınması olarak yansımaktadır. Detayları henüz net değildir. Düzenlemenin, “Gelir Vergisi Kanunu” kapsamında düzenlenen “değer artışı” dışında yapılacağı anlaşılıyor.​

 • Amaç, yerel yönetimleri kaynaklarının artırılmasına yönelik olduğundan; Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve İmar Kanunu’nda değişiklikleri gerçekleştirilerek bu aksiyon hayata geçirilecektir.
 • Rant vergisinde vergi bazı, istisnaları, muafiyetleri, vergileme dönemi ve ödeme koşullarının detaylandırılması gerekmektedir.
 • Ayrıca düzenlemenin Anayasa’nın vergilemenin mali güce göre vergi ödenmesi prensibine bağlı olması ve bundan sonra ortaya çıkacak değer artışlarına uygulanması doğru olacaktır.
9.     Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemelerin gözden geçirilmesi Söz konusu aksiyon geniş kapsamlı bir gözden geçirme olup, yeniden değerleme oranına bağlı artışlar gibi artışlar daha gerçekçi bir şekilde hayata geçirilecektir.
10.   Damga Vergisi Kanunu’nun gözden geçirilmesi.
 • Değişikliklerin “ekonomik ve malî etkileri” göz önünde bulunarak “Damga Vergisi Kanunu’nun” bazı hükümleri ve uygulamaları gözden geçirilerek yenileneceği açıklanmıştır.
 • Aslında DVK’da yapılması gereken en önemli devrim “damga vergisi” uygulamasında “her bir kağıt için yıllık olarak belirlenen “üst limit” uygulamasının makul bir seviyeye indirilmesi olmalıdır. Çünkü mevcut uygulamada bir sözleşmede tutar bulunması halinde “damga vergisi” yükü yaklaşık %1’e (binde 9,48 oranı) denk gelmektedir.
 • Mevcut üst limit 1.702.138,00 TL olup, damga vergisine tabi kağıtların imzalanması işlemi “ticari” olmaktan çıkarmaktadır. Bu nedenle,  şirketler ve kişiler kağıt imzalamamak durumunda kalabilmektedirler. 
 • Önerimiz, hem oranın hem de üst limitin ciddi oranlarda indirilmesidir. Örneğin bir kağıt için ödenen damga vergisi 100.000 TL ile sınırlanabilir.
 • Bu yaklaşım Orta Vadeli Mali Plandaki (OVMP), “yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında işlem maliyetlerinin azaltılması” ilke ve hedefi ile paraleldir.
11. Yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanması. Söz konusu aksiyon Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılacak bir değişiklikle uygulamaya geçirilebilecektir. Söz konusu aksiyonun detayları henüz belli olmayıp; sektör ve benzeri şartlar içerebilir.   
Söz konusu Eylem Planı ile ilgili gelişmeleri takip ederek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Saygılarımla,
AuthorName:ID: 27
CategoryName: Yatırım Teşvik
CategoryName:ID: 72
ShortDescription: 10 Aralık 2015 tarihinde Başbakan tarafından 2016 yılında uygulanacak reformlar açıklandı. Açıklanan Eylem Planı’ndaki aksiyonlar 3, 6 ve 6 aylık icraatlar ile ilgili takvimleri içeriyor. Bu blog yazımızda…
Date: 12/14/2015